קש"ת - מגילת אסתר
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן הגישה הראשונה להתנהגותו של מרדכי בשיעור זה ננסה לבאר את התנהגותו של מרדכי - מדוע סירב מרדכי להשתחוות להמן? ייתכן שפתרון שאלה זו נעוץ בהבנה מעמיקה של פרשיית סירובם של חנניה, מישאל ועזריה להשתחוות לצלמו של נבוכדנצר בבקעת בית דורא. בשיעור ננתח את שיטות הראשונים השונות באשר לפרשיית חנניה מישאל ועזריה, ומתוך כך ננסה להציע הסבר הלכתי מספק לסירובו של מרדכי להשתחוות להמן.
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן הגישה השנייה להתנהגות מרדכי בשיעור זה נציע הסבר נוסף לסירובו של מרדכי להשתחוות להמן. ייתכן שהדבר אינו נובע ממניעים דתיים טהורים, אלא ממניעים אישיים בלבד - מרדכי תופס את עמדתו בממשל הפרסי כגבוהה יותר מזו של המן. גישה זו אמנם איננה מקובלת, אולם ננסה למצוא לה תימוכין במדרשי חז`ל על עברם המשותף של מרדכי והמן.
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן הצעה נוספת לרקע ההיסטורי של המגילה בשיעורים הקודמים הסברנו את הרקע ההיסטורי למגילה על בסיס הקביעה שאחשוורוש הוא המלך כסרכסס. בשיעור זה ננסה להציע הצעה אחרת. המתארכת את המגילה לתקופה אחרת בהיסטוריה הפרסית ומאירה באופן שונה את אירועי המגילה. תיארוך זה מבוסס בעיקר על דברי חז`ל המזהים את תקופת המגילה עם זמן בניין הבית השני.
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן הרקע ההיסטורי למגילת אסתר בשיעור זה ננסה לעמוד על הרקע ההיסטורי למגילה: מיהו אחשוורוש - עם איזה מלך מבית פרס הוא מזוהה? באיזו תקופה מתרחש סיפור המגילה, והאם ישנו קשר משמעותי בין התקופה לבין תוכנה של המגילה?
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן חטא המשתה חז`ל דורשים כי ישראל נתחייבו כליה על שום שנשתתפו בסעודתו של אחשוורוש. מהו בדיוק החטא המחייב כליה במשתה זה? בשיעור זה ננסה להציע כיוונים שונים באשר לאופי החטא בסעודת אחשוורוש. נדמה שהיסוד המרכזי בחטא זה הוא העובדה שעם ישראל מקבל את מלכותו של אחשוורוש בזמן שמלכות הקב`ה מגוללת בעפר.
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן נקודת המבט של כותב המגילה קריאה מהירה של מגילת אסתר מגלה לנו כי מדובר בספר יוצא דופן מבין ספרי המקרא: שמו של הקב`ה אינו מוזכר; ישנה התמקדות בענייני נשים ומשתאות, ועוד. בנוסף, הרקע ההיסטורי לסיפור המגילה כלל אינו ברור. נדמה שהמפתח להבנת המגילה נעוץ בנקודת המבט שממנה נכתבת המגילה: נקודת מבט שמתמקדת בכוונה תחילה בסיפורי הרכילות שאינם חשובים, על מנת להבהיר מהו ההבדל בין מלך בשר ודם לבין מלכו של עולם.
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן סירובו של מרדכי לכרוע - גאווה לאומית לאחר שהצגנו בשיעורים האחרונים את הכיוון ההלכתי המנמק את סירובו של מרדכי לכרוע להמן באיסור עבודה זרה, ואת הכיוון המאשים את מרדכי בדאגה לאינטרסים אישיים, ננסה בשיעור זה להציב כיוון נוסף, ולפיו סירובו של מרדכי מבוסס על שיקולי גאווה וכבוד לאומיים. נבחן את נושא זה דרך סוגיית היכנעותו של יעקב אבינו לפני עשו בחזרתו לארץ ישראל.
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן פרק ב - אסתר ומרדכי מיהו מרדכי היהודי, ומתי גלה מיהודה? האם הייתה אסתר נשואה למרדכי, ומהו עומק הדרשה `לקחה מרדכי לו לבת - אל תקרי לבת אלא לבית`? מדוע לא הגידה אסתר את עמה ומולדתה, ומהי הסיבה שהמגילה מתארת בפרוטרוט את הכנות הנשים למפגש הלילי עם אחשוורוש?
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן פרק ג' - מלשינותו של המן והקדמת שקלי ישראל
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן פרק ד - הצעת המן ותוכניתו של מרדכי
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן פרק ד' - תוכניתה של אסתר לביטול הגזירה
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן פרק ה' - משתאות היין
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן פרק ו' - ליל המהפך
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן פרק ז' - המשתה השני
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן פרק ח' - מלחמת היהודים
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן פרק ט' - למשמעות כפילות ימי הפורים
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן פרק ט' - ריבוי הימים בפורים
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן פרק ט' - שינוייו של מרדכי באופי החג
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן פרקים ב'-ג': עליית המן מהו הרקע לפרשת בגתן ותרש ומזימתם לשלוח יד במלך? האם ישנו קשר בין פרשה זו לבין עלייתו של המן לגדולה? בשיעור זה נחל גם לדון בשאלה מדוע סרב מרדכי לכרוע ולהשתחוות להמן, ונתחיל להציע את הדעות השונות בחז`ל ובמפרשים בסוגייה זו.
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן תקנות ימי הפורים לאור תקלות טכניות שנוצרו בשיעורים הקודמים, נעסוק בשיעור זה בכל הנקודות הנוגעות לנושא התפתחות צביון ימי הפורים כפי שעולה מן המגילה. מה היה אופי החגיגה שנעשתה בשנת הנס עצמה בפרזים ובשושן? כיצד נהגו בשנים שלאחר מכן? מה שינה מרדכי באגרתו ששלח לכל המדינות בדבר ציון ימי הפורים, וכיצד נוצר המנהג של ימים שונים לפרזים ולמוקפין?