קש"ת - המצוה השבועית
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי אבלות ישנה ואבלות חדשה בהלכה, מכונה האבלות על חורבן הבית כאבלות ישנה, ואילו אבלות על פטירתו של קרוב קרויה אבלות חדשה. בשיעור זה ננסה לבחון את ההבדלים הרעיוניים וההלכתיים בין שני סוגי האבלות הללו. בנוסף, נבחן האם יש מקום להקביל בין הזמנים המוכרים לנו במסגרת הלכות ימי בין המצרים - שלושת השבועות, תשעת הימים ותשעה באב - לבין ימי השבעה, השלושים וי`ב חודש, והאם ישנן נפקא מינות הלכתיות להשוואות הללו.
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי איסור הבערה בשבת מדוע הוזכר איסור הבערה כאיסור נפרד משאר מלאכות שבת? הקראים הסיקו מכך כי אסור שתהיה אש דולקת במהלך השבת, ואפילו שהודלקה מערב שבת. הרס`ג חולק על כך בתוקף והוא טוען שניתן להוכיח מאותו פסוק עצמו את ההיפך הגמור, וזאת בהקבלה לדיני אפייה ובישול. הנצי`ב טוען כי ייתכן שדווקא במקדש אכן אסור היה שתהיה אש דולקת במהלך השבת, ייתכן שהדבר קשור לעיקרון של שביתת כלים וייתכן כי זהו יסוד כללי של גנאי למקדש שתהיה בו מלאכה בשבת. חז`ל נחלקו האם הבערה ללאו יצאת או שהבערה לחלק יצאת - מהן המשמעויות של מחלוקת זו לעניין הבערה ביום טוב ולעניין חיוב קרבנות על מלאכות שבת. לסיום, נדון באפשרות העולה מדברי הרמב`ם שמפסוק זה למדנו עיקרון כללי שבי`ד אינם עונשים כלל בשבת.
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי איסור מלאכה ביום טוב ובחול המועד ביום טוב מותר לבצע מלאכת אוכל נפש. האם היתר זה נובע מהיתר מיוחד של התורה, או שמא איסור המלאכה של יום טוב שונה באופן מהותי מזה של שבת, ורק `מלאכת עבודה` נאסרת - ומלאכת אוכל נפש אינה נחשבת שכזו. בשיעור נידונה גם מהותו של חול המועד, האם איסור מלאכה בחול המועד הוא מן התורה או מדרבנן? במה מתבטאת קדושתו של חול המועד, ומהו ההבדל בין קדושת שבת לקדושתם של יום טוב וחול המועד?
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי איסור ריבית האם איסור ריבית דומה באופן עקרוני לאיסור גזל, כך שהממון הניתן בריבית כלל אינו בבעלות המלווה, או שמא נתינת הריבית נחשבת כנתינה גמורה מצד דיני חושן משפט, אלא שהיא נאסרה על ידי התורה? שאלה יסודית זו נידונית בשיעור באמצעות עיון בכמה סוגיות הלכתיות: חובת השבת הריבית, מל'קות באיסור ריבית ועוד.
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי איסור שקר הלכה ידועה היא שמותר לאדם לשנות בדיבורו מפני השלום. בשיעור זה ננסה לבחון האם יש בכלל איסור מן התורה לשקר? מהי מחלוקת בית שמאי ובית הלל ביחס לשאלה כיצד מרקדין לפני הכלה? וכיצד נקשרות שאלות אלו לדבריה של שרה `אחרי בלותי היתה לי עדנה ואדוני זקן`?
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי אשם תלוי אשם תלוי הוא קרבן המובא כאשר יהודי מסופק האם הוא עבר על חטא שמחייב קרבן חטאת. כיצד יש להבין קרבן זה? גישה אחת היא להבין שמטרת הקרבן היא כפרה זמנית עד לבירור המלא של הספק והבאת החטאת הנחוצה. לפי זה, על הצד שכלל לא היה עוון הרי שהקרבן מיותר, וייתכן שהוא בכלל אינו מוגדר כקרבן. מנגד, ניתן להבין שהאשם משמעותי בכל מקרה, שכן הוא מכפר על העוון שבעצם הכניסה למצב של ספק. לחקירה זו ייתכנו נפקא מינות הלכתיות שונות, כפי שיתבאר בשיעור זה.
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי ביקור חולים ותפילה בעבור האחר משה רבנו מתפלל על עצירת המגפה בעבור העם לאחר שהעם פונה אליו בבקשה להתפלל עליהם. מדוע משה לא התפלל קודם לכן? ייתכן שאין חובה להתפלל בעבור האחר כאשר אין סיכוי שהתפילה תישמע. לחילופין, ייתכן שקודם פנייתם נחשבו העם כרשעים. עיקרון של תפילה בעבור האחר מצאנו במצוות ביקור חולים - האם עיקר המצווה היא העזרה הפרקטית לחולה או שמא התפילה בעבור החולה הנעשית על מיטתו? ייתכן ששאלה זו תשפיע על הסוגיות האם ניתן לקיים ביקור חולים על ידי שליח, וכן האם ניתן לצאת ידי המצווה באמצעות שיחת טלפון.
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי בית הבחירה מהי מטרת מצוות בנין בית המקדש? מעיון בדברי הרמב`ם עולה כי ישנן שתי הלכות שונות במצווה זו: הלכה אחת עוסקת בבית הקרבת קרבנות, ואילו מטרה שנייה היא בנין בית לשכינת הקב`ה. נפקא מינות שונות בין שני הפנים הללו עולות בכמה הקשרים: הצורך במלכות ובהכרתת זרע עמלק כהקדמה לבנין המקדש; מצוות עלייה לרגל; איסור הבמות; הקמת בית הבחירה בזמן הזה, ועוד.
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי ברכת המצוות על ספירת העומר במסגרת הלכות ספירת העומר טורח הרמב`ם להדגיש שיש לברך ברכת המצוות על ספירת העומר. מהו החידוש בברכה זו מעבר לברכת המצוות המוכרת לנו מהל' ברכות? בשיעור ננסה לעמוד על שאלה זו מכמה כיוונים אפשריים: תוקפה של מצוות ספירת העומר בזמן הזה - זכר למקדש בלבד, דין דרבנן או מצווה דאורייתא; האם ספירת הימים והשבועות הינן שתי מצוות נפרדות או מצווה אחת בעלת שני חלקים; מהו הנוסח המדויק של ברכת ספירת העומר; מהו היחס בין מעשה המצווה לבין קיום המצווה בספירת העומר.
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי ברכת הרואה בנר חנוכה בגמרא נאמר כי הרואה נר חנוכה צריך לברך ברכת שעשה ניסים. מהו אופיה של ברכה זו: האם מדובר בברכת המצוות או שמא זו ברכה מיוחדת שנתקנה לראיית נר חנוכה, או אולי מדובר בברכה על עיצומו של יום? שאלות אלו עומדות ביסוד כמה מחלוקות בראשונים באשר לשאלה מיהו המברך את ברכת הרואה, ומהו סדר ברכות נר חנוכה.
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי גאווה האם ישנו איסור מפורש בתורה שלא להתגאות? כיצד יש לראות את הבעייתיות שבגאווה - האם מדובר בבעיה מן התחום שבין האדם למקום, בין האדם לחברו או שמא בין האדם לעצמו?
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי דיני סוטה בשיעור זה נדון בשלוש סוגיות במסגרת דיני סוטה. הסוגייה הראשונה היא השאלה האם ישנה מצווה חיוביות מדאורייתא - או מדרבנן - על הבעל לקנא לאשתו ולהביאה למקדש על מנת לקיים בה דין סוטה. הסוגייה השנייה היא חידושו של המהרי`ק באשר לדינה של אשה שבגדה בבעלה ללא ידיעה על קיומו של איסור לא תנאף - לדעת המהרי`ק היא אסורה לבעל ולבועל, שכן יש כאן מעילת מעל מצידה. הסוגייה השלישית היא הבנת האיסור המדויק של האישה האנוסה לבעל ולבועל, נדמה שמדובר באיסור הנובע מכך שמקצת מן האישות בין הבעל לאשתו נפקעה. הבנה זו משליכה גם על שאלות נוספות, כגון זנות אחר זנות ודינה של אשת כהן שנאנסה - האם היא אסורה לבועלה.
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי הונאה בשכירות פועלים הראשונים נחלקו האם ישנו איסור הונאה בשכירות פועלים. הרמב`ם סבור שאיסור כזה אינו קיים, והוא מנמק זאת בכך ששכירת פועל דומה לקניית עבד, וכיוון שעבדים הוקשו לקרקעות, הרי שכשם שאין אונאה לקרקעות הוא דין בשכירות פועל. בשיעור זה נדון בפסקו של הרמב`ם, ובעיקר בשתי שאלות: מהו ההבדל בין שכירות פועלים לבין עבודה בקבלנות - שם יש אונאה, וכן מהו היסוד להשוות בין שכירות פועלים לבין קניית עבד של ממש.
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי החיוב לציית לחכמים חז`ל למדו מן הפסוק `שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך` כי מצווה לשמוע בקול חכמים. בשיעור זה נעסוק בשאלה מהו המקור המחייב אותנו לשמוע לדברי חז`ל? האם מדובר בלאו של `לא תסור`, או שמא עצם העובדה שמדובר ברצון ה' מחייבת אותנו גם ללא מקור מדויק בתורה. נבחן שאלה זו דרך עיון בחיוביהם של סומא, קטן וגוי במצוות דרבנן.
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי הלבנת פנים על פרשת יהודה ותמר דורשים חז`ל כי נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים. האם מדובר בהלכה מעשית או שמא חז`ל דיברו דרך צחות? בשאלה זו נחלקו הראשונים ונדמה שהדבר תלוי בשאלה האם איסור הלבנת פנים הוא סניף של איסור רציחה, או שמא הוא אמנם איסור חמור, אך הוא אינו קשור לג' עבירות החמורות.
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי הלכה ונבואה חז`ל קבעו כי נביא אינו רשאי להוסיף על מצוות התורה. בשיעור זה נדון בטיב היחס שבין הלכה ונבואה: מהו ההבדל היסודי בין נבואתו של משה רבנו, שהיא התורה לבין נבואת נביאים אחרים? האם איסור חידוש מצוה כולל גם איסור על שחזור הלכות על ידי נבואה? מה פשר קביעת חז`ל כי `לא בשמיים היא`?
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי הפרשה ונתינה במצות חלה הראשונים נחלקו האם מצוות חלה כוללת בתוכה שתי מצוות שונות: הפרשה ונתינה, או שמא מדובר במצוה אחת בעלת שתי חלקים. מחלוקת זו נוגעת לכמה תחומים בדיני מתנות כהונה: כיצד נבין את הברכה על הפרשת חלה לדעת הסוברים שאין זה גמר המצוה - האם מעשה מצוה הוא סיבה מספיקה לברכה? האם כהנים ולויים חייבים בעצמם בהפרשת מתנות כהונה ולוייה? וכן כיצד המחלוקת באשר למניין המצוות משפיעה על השאלה האם ניתן לצאת ידי חובת חלה בהפרשת חיטה אחת?
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי זכירת יציאת מצרים בקריאת הפרשה השלישית של קריאת שמע אנו מקיימים בכל יום את מצוות הזכרת יציאת מצרים. להלכה אנו נוהגים להזכיר יציאת מצרים גם בלילות. לאור זאת, האם יש למנות את מצוות זכירת יציאת מצרים כשתי מצוות נפרדות - זכירה ביום וזכירה בלילה, או שמא מדובר במצוה אחת בעלת שני חלקים? שאלה זו יכולה להשפיע על חיובן של נשים במצוה זו, כלומר האם מדובר במצות עשה שהזמן גרמא.
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי חטא מרים ההבנה הפשוטה של חטא מרים הינה לשון הרע. אולם, עיון בעיקרי האמונה של הרמב`ם חושף את השאלה החמורה - האם מרים כפרה בעיקר הקובע כי נבואת משה שונה מהותית משאר הנביאים? סוגייה זו פותחת בפנינו דיון בשאלה מה דינו של אפיקורס בשוגג, וכן מהו מקורו של הרמב`ם לכך שיש לייחד עיקר אמונה מיוחד לנבואת משה רבנו.
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי חטאה של מרים ועיקרי אמונה הרמב`ם קובע כי לשון הרע שדיברה מרים היה השוואת נבואת משה לנבואת שאר הנביאים. מנגד, אחד מעיקרי האמונה של הרמב`ם הוא בכלל שנבואת משה שונה ומיוחדת משאר דברי הנביאים. האם ייתכן שמרים כפרה באחד מעיקרי האמונה? תשובה אפשרית לכאורה היא לומר שמרים שגגה בדבר זה. ברם, יש הטוענים שכפירה בשוגג נחשבת גם היא ככפירה גמורה. ר' אלחנן וסרמן טוען שהעקרון בדבר שונותה של נבואת משה נתחדש רק בעקבות דברי מרים על משה, ולא קדם לכך. בסיום השיעור נדון בעניין החובה לבקש מחילה מן האדם שדובר עליו לשון הרע, ובמחלוקת החפץ חיים ורבי ישראל סלנטר בענין זה.
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי חיוב קבורה בפרשה אנו קוראים על מיטתו של אהרן הכהן. מדוע לא מוזכרת קבורתו של אהרן בפרשה? האם קבורה הינה מצווה דאורייתא, בשיעור ננסה לבחון שאלה זו דרך עיון בפסקי הרמב`ם בנידון. מהו היחס בין חובת הקבורה של הקרובים לבין חובת הקרובה הציבורית? מדוע לא מברכים על מצוות הקבורה - האם מדובר במצווה שבין אדם למקום או במצווה שבין אדם לחברו?
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי טומאה וטהרה האם יש למנות במניין המצוות את הדינים השונים העוסקים בהלכות טומאה וטהרה? בשאלה זו נחלקו הראשונים: הרמב`ם מנה דינים אלו במניין המצוות ואילו הרמב`ן כתב שאין למנות דינים אלו כמצוות. מהו שורש המחלוקת בין הראשונים? האם מדובר במצוות המחייבות עשייה מסוימת, או שמא גם דינים וכללים נמנים במניין המצוות? האם דיני המצורע שונים משאר דיני טומאה וטהרה? מעיון בדברי הראשונים נראה כי ייתכן שלגבי המצורע ישנה מצווה ספציפית המכוונת לאחד משלושה גורמים: הכהן, האדם הטמא או כלל ישראל.
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי יום הכיפורים האם המצוה ליטהר ברגל הינה מדאורייתא או שמדובר באסמכתא בלבד? מהו היחס בין מצות הטבילה לחיוב העלייה לרגל? שאלה זו משפיעה על תוקף מצוות הטהרה כשאין בית המקדש קיים וכן על חיוב הטהרה בראש השנה וביום הכיפורים.
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי ירושת הבעל בתורה לא הוזכרה במפורש ירושת הבעל את אשתו, והראשונים נחלקו האם דין זה הוא אכן דין תורה או שמא מדובר בדין דרבנן בלבד. ייתכן שמחלוקת זו משקפת חילוקי דעות באשר לשאלה האם הבעל מוגדר כ`קרוב` כלפי אשתו. שאלה זו באה לידי ביטוי גם במקומות נוספים, כמו בדיון האם הבעל מצווה להתאבל על אשתו. במסגרת שיעור זה נדון בהרחבה בדעת הרמב`ם בסוגיות אלו, וכן בשיטתו של בר הפלוגתא של הרמב`ם - הראב`ד.
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי כבוד שבת הציווי `זכור את יום השבת לקדשו` מהווה מקור למצוות כבוד שבת. בשיעור זה נבחן כמה היבטים בהם באה לידי ביטוי מצווה זו: נעסוק בדברי הרמב`ן על כך שמניין ימות השבוע על רקע השבת מהווה קיום של מצווה זו; נדון במחלוקת הלל ושמאי ביחס לשמירת מנה נאה לכבוד שבת; ונעסוק במנהגם של חכמי ישראל להשכים ולהכין בעצמם חלק מההכנות לקראת שבת.
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי כפייה על הצדקה בגמרא נאמר כי ניתן לכפות על הצדקה. הכיצד, והרי זו מצווה שמתן שכרה מוזכר במפורש? בשיעור זה ננסה לדון בשאלת הכפייה על מצוות צדקה תוך כדי התייחסות לשיעבודים הקיימים במצווה זו, ולחלוקה שבין כפייה כאשר הנותן נמצא בפנינו ובין מצב שבו הנותן אינו בפנינו. נתייחס גם לדיון בעניין כפייה על תשלומי שכר לימוד תורה.
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי לחם משנה חיוב לחם משנה מן התורה או מדרבנן בלבד? האם על כל סועד לטעום מן החלות הנבצעות או שמא רק עליו לשמוע ברכה שנאמרה על לחם משנה? הגר''א נהג לבצוע את כל החלות שהיו לפניו - מה מקור מנהג זה והאם הוא מוסכם? מה דין לחם משנה בסעודה שלישית, והאם יש צורך בלחם משנה בסעודות יום טוב?
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי לפני עיוור לא תתן מכשול איסור לפני עיוור נדרש בחז`ל כאיסור להשיא עצה רעה למי שעיוור בדבר, או כאיסור להכשיל אדם בעבירה. האם האיסור כולל גם את פשט הפסוק - הכשלה פיזית של עיוור בדרך? שאלה זו משפיעה על כמה דיונים יסודיים במצוה זו, כמו האם לאו זה נחשב כלאו שיש בו מעשה או לא?
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי לשון הקודש חז`ל מציינים כי יוסף דיבר עם אחיו בלשון הקודש. האם ישנה מצווה לדבר דווקא בלשון הקודש? שמא מדובר בציווי על האב ללמד את בנו עברית? האם לימוד לשון הקודש הוא חלק ממצוות תלמוד התורה? והאם השפה העברית שבימינו נחשבת גם היא כלשון הקודש של ימי קדם?
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי מעמדם של בני נח כידוע, כל בני נח מחויבים בז' מצוות. ברם, ישנו גם מעמד של גר תושב, שהוא מעמד עדיף על פני בן נח רגיל. מהם הדברים הנדרשים מגר תושב? האם ניתן לראות קבלת גר תושב כמקצת גרות? ומהי שיטתו המיוחדת של רש`י באשר לחיוב שמירת שבת על ידי גר תושב?

עמודים