קש"ת - מהרל
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב בני להמן משמעותם של הימים הנוראים מהו העיקרון המבדיל את הימים הנוראים משאר ימי השנה? המהר`ל טוען כי היסוד החורז בין ראש השנה ליום הכיפורים הוא מלכותו הבלעדית של הקב`ה עלינו. מן העיקרון הזה נגזרים הן הדין והמשפט, והן הכפרה והטהרה. מהו הקשר הפנימי בין שחרור העבדים בשנת היובל ביום הכיפורים, לבין הכפרה הטבועה בעיצומו של יום?
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים בפרשת מקץ ובענייני חנוכה שיעור זה נחלק לשני נושאים: בחלק הראשון של השיעור נעסוק בראשיתה של פרשת מקץ, ובעיקר בשאלה מדוע לא קיבל פרעה את פתרון החלומות שהוצע לו על ידי יועציו, ומהו החידוש היסודי בפתרונו של יוסף. בחלק השני של השיעור נעסוק בענייני חנוכה, במחלוקתם של בית שמאי ובית הלל האם ההדלקה היא מוסיף והולך או פוחת והולך, וכן בשאלה האם ניתן להדליק נר חנוכה בנר שעווה.
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשות ויקהל-פקודי ובפרשת החודש את עמודיו ואת אדניה - מדוע משתמשת התורה ביחס לחצר בלשון זכר ונקבה כאחד? המהר`ל מסביר כי ישנו קשר בין מהות העמודים והאדנים ללשון התחבירית. בראש פרשת פקודי מביא רש`י כי משמעות המילה משכן היא מלשון משכון - מדוע דרשה זו מובאת דווקא כאן. בנוסף, רש`י מסביר כי המשכן נקרא משכן העדות, כיוון שהוא עדות על כך שנסלח לעם ישראל על מעשה העגל - האם לא די בדבריו המפורשים של הקב`ה במתן הלוחות השניים - סלחתי כדברך? לסיום נדון בכמה סוגיות סביב פרשת החודש: מהי המשמעות הרוחנית לכך שגאולת מצרים מתרחשת דווקא בחודש הראשון, ומהו הסדר בשיש בפרשת החודש - החל מראש חודש דרך היום העשירי של משיכת הצאן וכלה ביום י`ד - יום ההקרבה?
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשות תזריע-מצורע חז`ל דורשים כי דיני טומאה וטהרה של האדם, כפי שהם מופיעים בפרשתנו, מופיעים לאחר דיני טומאה של בעלי חיים, כפי סדר הבריאה. המהר`ל מרחיב ביסוד המחשבתי שיש בכך - התורה היא המשך הבריאה, והופעה מאוחרת בסדר הבריאה מעידה על התפתחות מורכבת ועליונה יותר. כיצד מסמלים הארז, שני התולעת והאזוב את עמדתו הרוחנית של המטהר מטומאת צרעת? לסיום נדון בסוגייה הלכתית - מדוע דרשו חז`ל ש`ימים רבים` האמורים לגבי ראיית זיבה של הזבה מכוונים לשלושה ימים, ואילו לגבי אבלו של יעקב אבינו על יוסף, דרשו חז`ל על אותם מילים שיעקב לא נתנחם עשרים ושתיים שנה?
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשיות בהר-בחוקותי מהו הקשר הפנימי בין היובל לבין יום הכיפורים? המהר`ל מסביר שהיסוד המקשר הוא הגאולה וההתחלה מחדש. מה פשר דרשת חז`ל באשר למי שאינו דר בארץ ישראל שנחשב כמי שאין לו אלוה? כיצד דרשו חז`ל שהפסוק `אם בחוקותי תלכו` מתייחס דווקא לעמל בתורה? כיצד חיברו חז`ל בין יעקב אבינו לבין אליהו הנביא, ומהו הערבון שלקח יעקב מאליהו?
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשיות מטות-מסעי מהו ההבדל היסודי בין נבואת משה רבנו לבין נבואת שאר הנביאים - מדוע משה מתנבא בלשון `זה`, מה שלא מצינו בשאר הנביאים? כיצד יש להבין את דרשת חז`ל על כך ש`אתם קרויים אדם ואין הגויים קרויים אדם`? מדוע ישנה חובה להתקין שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי, בעוד שרק שניים וחצי שבטים יושבים שם?
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשיות נצבים-וילד מהו הקשר היסודי בין הקללות המוזכרות בפרשת כי תבוא לבין הברית הנכרתת בפתיחת פרשת נצבים? כיצד ניתן לכרות ברית בין עם ישראל לבין הקב`ה כאשר רק חלק מן העם נוכח בברית זו? מהו ההבדל בין היסוד של `ושב ה' אלוקיך את שבותך` לבין `ושבתי את שבות בני עמון`?
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת אמור מהו עומק דרשת חז`ל על כך שרק המוסר את נפשו של על מנת שייעשה לו נס זוכה לנס? מדוע בחרה התורה להשתמש בביטוי המעומעם `ממחרת השבת` ולא כתבה במפורש כי מדובר על מחרת יו`ט ראשון של פסח, וכיצד מתקשר הדבר ליסודות ספירת העומר וחג השבועות? כיצד יש להבין את הפער שבין קביעת חז`ל כי `עין תחת עין` משמעו ממון, לבין פשוטו של מקרא?
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת בא רש`י מביא שבזכות מצוות דם הפסח והמילה זכו בני ישראל לגאולה. מהו הקשר היסודי בין שתי המצוות? המהר`ל מסביר שהמילה מייצגת את מהותו של היהודי - עבד ה', ואילו הפסח מייצג את עבודת ה' שמתבצעת בפועל. חז`ל דורשים על הפסוק `ושמרתם את המצוות`, שמעבר לחובת השמירה מפני חימוץ, ישנו כאן עיקרון כללי של הזדרזות בקיום מצוות. המהר`ל מסביר שהיסוד המשותף לשתי החובות הוא בכך שהיסוד האלוקי אינו כפוף לזמן, וממילא המצה - המייצגת את הגאולה - אינה עוברת תהליך של חימוץ, וקיום המצוות צריך להיעשות בזריזות. נקודה זו נקשרת גם לדברי חז`ל באשר לעיקרון של `בכל יום יהיו בעיניך כחדשים`, הנאמר לגבי ירושת הארץ והתורה.
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת בהעלותך חז`ל דורשים כי המנורה נעשתה על ידי הקב`ה - אם כן, מה משמעותו של הציווי על עשיית המנורה? מדוע הוזכרו המילים `בני ישראל` פעמים רבות כל כך בטקס הקדשת הלויים? בפנייתו של משה ליתרו להישאר עמהם, אומר משה `נוסעים אנחנו` - משמע שמשה סבור כי הוא עתיד ליכנס לארץ, ואילו במקומות אחרים אנחנו מוצאים שנבואת משה מרמזת על כך שהוא אינו עתיד להכניס את עם ישראל לארץ, מהו ההבדל בין המקרים? כיצד יש להבין את פנייתו של משה לקב`ה `הרגני נא הרוג`, ולמה התכוונו חז`ל כאשר דרשו שתשש כחו של משה כנקבה בפרשה זו?
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת בלק מדוע דרשו חז`ל את הפסוק `אולי אוכל להלחם גו וגרשתיו`, כך שבלעם התכוון לגרש את עם ישראל מן העולם ולא רק גירוש מן האיזור הגיאוגרפי? מהי משמעותו ההשוואה שבין נבואתו של בלעם לבין נבואת משה רבנו? כיצד גובר כח האבות אשר הקימו שבעה מזבחות על שבעת מזבחותיו של בלעם? מדוע דרשו חז`ל את הפסוק `הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא` על קיום מצוות?
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת במדבר חלקו הראשון של שיעור זה יעסוק בדברי המהר`ל על פרשת השבוע: מה משמעות הדרשה כי כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו? מדוע דרשו חז`ל כי אישו של המזבח במקדש ראשון רבצה כארי ואילו במקדש שני היא נראתה ככלב - כיצד חלוקה זו מאפיינת הבדלים יסודיים בין המקדשים? חלקו השני של השיעור יעסוק בקשר המיוחד שבין נתינת התורה לבין המדבר, דבר הבא לידי ביטוי בכך שפרשת במדבר נקראת תמיד לפני חג השבועות.
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת בשלח חז`ל דורשים ש`כשר שבמצרים הרוג` כיוון שכשרי מצרים אשר נסו לביתם במכת הברד, רדפו אחרי ישראל בים סוף. המהר`ל מסביר שאין זו שנאה כללית לגויים, אלא קביעה שנכונה רק במצבי מלחמה. מדוע דרשו חז`ל שבקריעת ים סוף נקרעו כל המים שבעולם? המהר`ל טוען שמדובר בעיקרון כללי של שבירת יסוד המים - המסמל את החומר לעומת הצורה - על ידי רוחניותם של עם ישראל. כך מובן גם מדוע משה נמשה מן המים. עוד נדון בשאלה מה פשר הביטוי `אז ישיר` וכיצד הוא מכוון לשירת שמחה שנובעת מן הלב.
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת דברים ספר דברים מכונה על ידי חז`ל כספרו של משה. מה משמעותו של ביטוי זה? המהר`ל מפתח כמה כיוונים בהסבר דברי חז`ל, העיקרון המנחה בדבריו הינו ייחודו של ספר דברים כספר המייצג את המפגש שבין נותן התורה לבין מקבלי התורה, בניגוד לשאר החומשים שמייצגים את נקודת המבט האלוקית. עיקרון זה בא לידי ביטוי בכמה פרשיות שנשנו בספר דברים.
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת וארא פרשת וארא מכילה בתוכה שבע מתוך עשרת המכות. המהר`ל עומד על ההקבלה שבין חמשת המכות הראשונות לחמשת האחרונות, ומסביר כי מדובר במכות בתחתונים לעומת מכות בעליונים. על בסיס זה הוא מבאר מדוע הקשה הקב`ה את לב פרעה דווקא בחמשת המכות האחרונות. עוד נדון בשאלה מדוע כחות הטומאה של החרטומים אינם שולטים על ברייה פחותה משעורה - לדעת המהר`ל הסבר הדבר נעוץ בכך שדבר שאין לו שיעור נחשב כבטל לעולם, והעולם אינו מקבל טומאה. הנידון האחרון בשיעורינו יהיה הבנת המהות של החלוקה בין שלושת חטיבות המכות: שלוש ראשונות, שלוש אמצעיות וארבע האחרונות.
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת ויחי חז`ל דורשים שרחל מלמדת זכות על בני ישראל - עובדי העבודה זרה, בכך שגם היא הכניסה את צרתה לביתה. מדוע באמת בנוי בית ישראל באופן של פילוג וחוסר אחדות? המהר`ל טוען שבית ישראל אמור לשקף את המציאות העולמית, וכל זמן שזו חסרה גם בית ישראל מפולג. בהמשך השיעור נשתמש ביסוד זה של המהר`ל על מנת להבהיר עניינים נוספים בפרשת ויחי.
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת ויצא בשיעורינו השבוע נעמוד על כמה יסודות חשובים בדברי המהר`ל: מהו ההוד, הזיו וההדר שהצדיק מכניס לעירו - המהר`ל מסביר כי מדובר ביראת שמיים, לימוד חכמה ולימוד מידות טובות; כיצד מסמל סולם יעקב את המתח והמפגש שבין העולמות התחתונים לעולמות העליונים, וכיצד מתחבר לכך בית המקדש; חיוניותו של האדם, והצורך לפעול בכוחותיו שלו עולים בשני מקומות בדברי המהר`ל לפרשתנו: האחד בביאורו לדברי יעקב - `ושבתי בשלום אל בית אבי`, והשני - בהסבר דברי חז`ל כי עני הנצרך לאחרים חשוב כמת.
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת ויקרא מהי המשמעות הרוחנית של מיקומו של ספר ויקרא בין חומשי התורה? כיצד יש להבין את דרשת חז`ל על כך שהעולה מכפרת על לאו הניתק לעשה ועל ביטול מצוות עשה, והלא העולה הינה קרבן חמור העולה כליל על המזבח, ואילו מצוות אלו הינן מצוות קלות יחסית בחומרתן? מדוע נאסר להעלות על המזבח חמץ, ומה פשר חלות התודה ושתי הלחם, אשר מצוותן דווקא בחמץ?
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת וירא חז`ל דורשים שהקב`ה שינה בדיבורו מפני השלום, באומרו: `למה זה צחקה שרה לאמור.. ואני זקנתי`. המהר`ל מעמיק ומרחיב ביסוד השלום, ועל ידי כך הוא מסביר כיצד השינוי מפני השלום מהווה דווקא הוא את השלימות.
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת וישב חז`ל מדגישים כי גם יעקב וגם יוסף נשטמו על ידי אחיהם. מהי תכונת האופי היסודית הקושרת בין יעקב ליוסף? מדוע מביא יוסף את דיבת האחים אל יעקב, וכיצד קבעו חז`ל כי מדובר דווקא בעבירות של אבר מן החי, גילוי עריות והתעמרות בבני השפחות? מהי המשמעות של נתינת החותמת, הפתיל והמטה מיהודה לתמר? שאלות אלו נידונות בדברי המהר`ל על פרשת השבוע.
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת וישלח ויצר לו - חשש יעקב שמא יהרוג אחרים. מהו בדיוק החשש? המהר`ל מסביר כי מדובר בחשש שמא יפגע בחפים מפשע הנלווים לעשו. מהו ההבדל בין ברכות הריבוי - ככוכבי השמיים, כעפר הארץ וכחול הים? המהר`ל טוען כי מדובר בשלוש ברכות שונות וכי יעקב מצא לנכון לומר לקב`ה `ואתה אמרת... ושמתי את זרעך כחול הים` מסיבה מכוונת. כיצד הותר לבני יעקב להרוג את כל זכרי העיר שכם? המהר`ל מסביר כי ישנו הבדל יסודי בין סכסוך פרטי ובין מלחמה בין עמים, והבדל זה מתיר לעתים גם שפיכות דמים.
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת חיי שרה מדוע יפה שיחתן של עבדי אבות מתורת הבנים? האם דברי אליעזר טרם פגישתו עם רבקה מהווים עבירה על איסור ניחוש? רש`י דורש כי בתכשיטים אשר נתן אליעזר לרבקה ישנם רמזים למחצית השקל וללוחות הברית, מה משמעות הרמזים הללו כאשר רבקה עצמה אינה מבינה אותם?
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת חקת רש`י בפתיחת הפרשה מזכיר את האבחנה בין חוקים לבין משפטים, ומורה לנו שאין לתלות את קיום המצווה בהבנת טעמה. המהר`ל מוצא בדברים אלו פתח לדיון רחב באשר לטעמי המצוות בכלל: האם המצוות כולן הן בבחינת חוקים, או שמא יש לתור אחר טעם המצווה? האם ניתן למצוא הבנת ביניים שתאחז בשתי הגישות גם יחד? בתורה נאמר כי חטאו של משה היה בחוסר אמונה, כיצד קשורה חוסר האמונה לכעס ולהכאה בסלע? מהו ההבדל המהותי שבין דיבור לבין הכאה?
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת יתרו בראשית הפרשה אומר רש`י כי משה רבנו שקול כנגד כל ישראל. מהו משמעות מדרש זה? המהר`ל מסביר כי משה מייצג את הצורה הרוחנית העליונה שטמונה בסגולת ישראל, ובמובן זה הוא שקול כנגד כלל ישראל. לאור עיקרון זה ניתן גם להבין את דברי חז`ל על כך שניתן ללמד סנגוריה על עם ישראל החוטאים בעגל שכן נאמר `אנוכי ה' אלוקיך` ולא בלשון רבים. המכוון הוא לכך שהתורה ניתנה דווקא לכלל ישראל, וזהו בבחינת משה רבנו, וכשהעם חוטא הרי בבחינת פרטים בלבד. יסוד נוסף של המהר`ל בפרשה הוא העיקרון של כפיית הר כגיגית במתן תורה. המהר`ל מסביר כי כיוון שהתורה עקרונית כל כך לעולם, לא ייתכן שהיא תהיה תלויה בבחירת עם ישראל. אולם, במקומות נוספים מסביר המהר`ל שיש גם צורך בקבלת תורה מרצון חופשי.
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת כי תבוא האם יכול אדם להחיל על השדה כולו שם ביכורים - המהר`ל מתווכח בעניין זה עם הרא`ם, והוא טוען כי שיבוש בדברי רש`י הטעה את המזרחי. כנגד רשימת הארורים שבתורה ישנה גם רשימת ברכות שאינה מפורשת בפסוקים, מדוע בחרה התורה לכתוב דווקא את רשימת הקללות? בקללות שבפרשת כי תבוא אין נחמה בסוף הדברים, בניגוד לפרשת בחוקותי - מה טעם הדבר וכיצד זה מתחבר לעובדה שספר דברים נאמר על ידי משה רבנו?
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת כי תשא מהי המשמעות העומדת מאחורי סדרן של ד' פרשיות: שקלים, זכור, פרה והחודש? מדוע מניין בני ישראל יכול לגרום לנגף ולהשחתה - המהר`ל מסביר כי מניין מראה על חשיבות וחיבה, אך לצד הסיכוי שבמניין עומד גם סיכון כיוון שהעולם כולו מורכב כאשר לצד הטוב עומד גם הרע; חז`ל דרשו כי החלבנה מסמלת את רשעי ישראל, אשר גם הם מצורפים לקטורת המכפרת - המהר`ל עומד על עומקו של מדרש זה ומסביר שדווקא תשובתם של הרשעים מכילה עוצמות מיוחדות המרוממות את כלל ישראל.
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת לך לך המהר`ל מסביר כי בחירת ה' באברהם לא נבעה ממעשיו הטובים אלא של אברהם אלא הייתה בחירה כללית. קביעה זו מסבירה את העובדה שהתורה לא מקדימה שום תיאור על מעשי אברהם טרם דבר ה' אליו. נקודה נוספת שנעמוד עליה בשיעור זה היא הלבשת הניסים בתוך הטבע. דיון שלישי ייעשה בסוגיית סירובו של אברהם להתעשר משלל מלחמת סדום.
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת משפטים רש`י מביא את דברי חז`ל על כך שפרשת משפטים - כמו כל התורה - נשנתה בסיני. המהר`ל מסביר כי אין הכוונה לייחס חשיבות שווה לכל פרשה בתורה, אלא לכך שתורת ה' תמימה וחייבת להופיע בשלימות. את הקשר הבסיסי בין עשרת הדברות לפרשת משפטים הוא מסביר לאור היסוד שמלכות קשורה תמיד להסדרת יחסים חברתיים, וממילא אחרי הצהרת מלכות ה' מופיעה פרשת משפטים. בהמשך דן המהר`ל בקשר בין דיני חושן משפט ובין המזבח - שניהם משכיני שלום. ענין נוסף הנידון בדברי המהר`ל הוא פעולת הרציעה -הסמלת העבדות, והקשר המיוחד דווקא לאבר האוזן ולדלתות הבית.
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת נח בשיעור זה נעסוק בכמה סוגיות בפרשת נח. מדוע תולדותיו של אדם הם דווקא מעשיו הטובים ולא ילדיו? מהו ההבדל היסודי בין נח אשר זקוק לסעד מאת הקב`ה לבין אברהם המתהלך לפני ה'? מהו הקשר בין שתיית יין ובין גלות ואיבוד מקומו של האדם בעולם? שאלות אלו נידונות בדברי המהר`ל לפרשת נח.
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת פינחס שיעור זה מחולק לשני חל'קים. בחלק הראשון נדון בעיונים קצרים בפרשת פנחס: מהי המשמעות של איסור העברת נחלה רק בדור המדבר? מהו ההבדל בין הניסוח `אשר היצו` לבין `בהצותם על ה' `, פסוקים אשר נאמרו ביחס לדתן ואבירם? מדוע שחטו את עולת הבוקר בצד מערב ואילו את עולת הערב בצד מזרח?. בחלק השני של השיעור נדון במדרש חז`ל המופלא על כך ששעיר חטאת של ראש חודש נועד לכפרה על הקב`ה על כך שמיעט את הלבנה בזמן הבריאה.

עמודים