קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב עידו רכניץ צדק וסדר בדין התורה ומשפט המדינה השיעור עוסק בהבדלים המהותיים שבין דין התורה למשפט המדינה, דין התורה שואף לצדק, ומשפט המדינה לסדר. המקומות בהם דין התורה ילך על פי דיני המדינה או לא, והטעמים לזה, בהתאמה להשקפת הצדק.
שיעורי אודיו הרב יעקב אריאל ושפטו את העם משפט צדק היחס בין משפט וצדק - השיעור עוסק בשינויים במשפט העברי ביחס למשפט הגוים. יש מקום לשינוי המשפט שלנו בעקבות שינויים במשפט הגויים, כאשר התקנות החדשות הם בהתאם לרוח התורה והמוסר, לפנים משורת הדין. דוגמאות למקרים כאלה.
שיעורי אודיו ד"ר ניסים ליאון שיעורים בימי העיון על דרכו ולזכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל - מזרחיות בסימן קריאה השיעור עסק בהשפעת הרב עובדיה על הזהות המזרחית מחד, ועל התגובה של הציבוריות לבניית זהות זו, מאידך. ד`ר ניסים הבהיר כי אצל הרב עובדיה לא ניתן לדבר על הפרדה בין פוליטיקה לדת, זאת בשל המסורת המזרחית בכללותה. בסיום השיעור, ד`ר ניסים הבהיר כיצד הבשילו התנאים שאפשרו לרב עובדיה ליצור 'כוח היתוך' מזרחי.
שיעורי אודיו הרב שלמה עמאר שיעורים בימי העיון על דרכו ולזכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל - שיטתו של הרב עובדיה בענייני ממזרות בפתח השיעור, הרב תיאר את סמכותו ההלכתית ויראת ההוראה של הרב עובדיה. בהמשכו הוא תיאר את התלבטותו והתייעצותו עם הרב עובדיה בנוגע לדיון בהתרת ממזרות. עיקר הדיון היה סביב הדרכים להשתמש בעדותם של גויים, אמינותם, והאופן בו ניתן להגדיר מהימנות של גורמים רשמיים של ממשל או מדינה אל מול אמינותם של עדויות פרטיות.
שיעורי אודיו הרבנית אסתי רוזנברג גבורות לרב אהרון ליכטנשטיין - לימוד תורה השיעור עוסק בהגדרתה הייחודית של מצוות לימוד תורה בראשונים; יש מן הראשונים שהתייחסו לחובה ללמוד ולחובה ללמד כשתי מצוות, אך לכל הפחות מהרמב`ם נראה שאופי חובת הלימוד העצמי מותנה בצורך להעביר את המסורת הלאה, ולא על מנת להגיע לחוויה רוחנית. (בסיום השיעור חובת הלימוד הוקבלה לחובת זיכרון מעמד הר סיני ויציאת מצרים).
שיעורי אודיו שי ליכטנשטיין גבורות לרב אהרון ליכטנשטיין - מקורותיה של מצוות הצדקה השיעור עוסק במקורותיה של מצוות הצדקה. הרמב`ם סבור שמקורה בפסוק ב'וכי ימוך אחיך'. בשיעור מתוארת מחלוקת הראשונים בשאלה האם ישנו קשר בין מצוות הצדקה לבין ארץ ישראל, ואפיון העיוות הבסיסי הקיים אצל העני - 'עבדי הם ולא עבדים לעבדים'.
שיעורי אודיו טוני מיטלמן גבורות לרב אהרון ליכטנשטיין - היחס בין תורה לגמילות חסד השיעור עסק ביחס בין תלמוד תורה לגמילות חסד: במסכת פאה מובאות דברים שאין להם שיעור, וביניהם גמילות חסד. בשיעור נידונו הנימוקים התשתיתיים היסודיים לגמילות חסדים המובאים בראשונים: הליכה בדרכי ה' (והלכת בדרכיו), אהבת הבריות (רמב`ם). בשיעור הודגש ההבדל בין הגדרת 'אין להם שיעור' כמצב בו יש הגדרת מינימום אלא שהיא ניתנת להרחבה אינסופית, לבין 'אין להם שיעור' כמתייחס לרף המקסימום.
שיעורי אודיו רבני ותלמידי הישיבה יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל הרב ירמי סטויצקי: תמורה - קרבנות היחיד וקרבנות הציבור, ההפרדה בין איש ציבור להיותו יחיד. `חביב אדם שנברא בצלם` –אהבת אדם.אורי עפרן: הדלקת המשואות להודאה על ראש חודש, וקבלת העדים – מנהיגות שמקבלת כל אחד מהעם, ומשתפת את כולם.יקותיאל פוגלמן: `המדיר את חברו שיאכל אצלו`, משמעותה של דרך ארץ, הרב עמיטל כאדם חם ואוהב אדם.
שיעורי אודיו הרב מאיר נהוראי רב שיח: רבנות קהילה - תפקיד ומטרות רב השיח עסק במספר סוגיות יסוד בחייו של רב קהילה, בארץ ובחול - דרכי התנהלות אל מול הציבור (האם יש קשר חברי ואנושי, האם עדיף להיות זמין או דווקא מרוחק) בשאלת התרומה של הישיבה לחייהם 'המקצועיים' של הדוברים, לשאלת היחס בין הוראה הלכתית לבין הנהגה קהילתית (האם חייבים לומר שאסור להיות בברכה מעורבת, האם יש היגיון להציב טלוויזיה בבית הכנסת על מנת למשוך את האנשים), ושאלת היחס בין החיים המקצועיים לאישיים בתפקיד הרבני.
שיעורי אודיו ד"ר יאיר הלוי דעת תורה ההרצאה עסקה בהבהרת שלבים שונים בהתפתחות המושג 'דעת תורה' - החל מהשלב הראשון, החז`לי, המתייחס אל דעת תורה כאל עמדה הלכתית בעלת נימוקים משמעותיים, דרך הבעל שם טוב והגר`א שהרחיבו את משמעות הביטוי 'ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא' ומצאו רמזים מסוגים שונים (באותיות ובפסוקים) להתנהלות היחיד ולקירבת ה' שלו, החפץ חיים שהשתמש בפסוקי התורה כאמצעי לפיתרון בעיות מציאותיות, הרב אלחנן וסרמן שטען שיש דעת תורה רק אצל גדולי הדור וייחס אותה ל'לא תסור', גדולי ישראל בדור שלאחר השואה הרחיבו את קביעתו בהסבריהם כיצד רבני מזרח אירופה לא הורו לעלות לארץ, הרב ש`ך שיצר הנהגה המבוססת על 'איש אחד' וייסד את 'יתד נאמן', והרב אלישיב אצלו דעת תורה הפכה להיות מושג יותר דמוקרטי.
שיעורי אודיו הרב שרגא זלמנוב הנהגת הצדיק - בין שמיא לארעא תפקידו של הצדיק כפול - מחד הוא נברא כצינור לגילוי הקב`ה בתוך העולם, ומאידך הוא אחראי לקשר בין הרחוקים לבין אביהם שבשמיים (הקשר כולל משמעות גשמית ומשמעות רוחנית כאחת, בדומה ליוסף הצדיק אשר ברמה העמוקה הקשר שלו לאחים הוא כשמש וכוכבים, וברמה הפשוטה, הגשמית - כאלומות). החסיד, המכיר בעובדה זו, שואף להדבק בצדיק ככל יכולתו. אותם שאינם מודעים לקשר זה, מקבלים מן הצדיק חרף חוסר ידיעתם, אך אינם 'מסייעים' לו במובן הפשוט. צדיק יודע שהוא צדיק כאשר אנשים נדבקים בו, את כוחו הוא שואב גם מהציבור ולא רק מעצמו.
שיעורי אודיו בנצי גרובר שלושים שנה להעלמותו של זכריה באומל הרב משה תיאר את החוויות של חבריו של זכריה באומל ואת זכרונותיהם ממנו (התייחס לדברי הרמב`ן על איוב - שבניו נעדרו, ולפרשיית יעקב ויוסף). בנצי גרובר, תיאר את הקרב בסולטן יעקב, בו לחם כמפקד, את אישיותו של זכריה, את הצורך לקבל מחדש בכל פעם את ההתחייבויות והנדרים שנגרמו עקב העלמו - לפעול למענו ולהמשיך את דרכו.
שיעורי אודיו ד"ר אביעד הכהן דיון: האם יש שופטים בירושלים הרב מדן: הבעיה המרכזית בבית המשפט העליון היא שאין בו יראת פסק. עניין זה הוא שורש הבעיה. הרב הדגים זאת דרך מספר שופטים דתיים שנהגו באופן הפוך (פיתרון שהיה מבצע: נגד המהפכה החוקתית, בית משפט לחוקה, שיטה חדשה למינוי שופטים). ד`ר אביעד הכהן: הבעיה המרכזית שלנו היא הניכור שקיים בין חלקים בציבור הדתי והחרדי לבין מערכת המשפט (הביא דוגמאות מהעיתונות החרדית) ניכור זה קשור לאי קבלת הממסד המשפטי הישראלי, זאת בלא קשר לאישיותם של השופטים הדתיים הרב אבי גיסר: הבעיה המרכזית שלנו הוא בעצם המערכת הכפולה בה יש מערכת משפט שאינה דתית במקביל לזו הדתית. עלינו לקבל את המשפטנים היהודים כחלק מסמכותה של המדינה (פיתרון שהיה מבצע: הנגשת המשפט וקיצור זמן ההכרעה, ייתכן על ידי עמותות; שימוש בדיינים כיועצי תוכן במערכת המשפט)

עמודים