קש"ת - תשובה וימים נוראים
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק גדולה תשובה 'ב השיעור עוסק במאמר `גדולה תשובה שדוחה לא תעשה שבתורה`. המקור לקביעה זו הוא פסוק בירמיהו המתייחס לשוני בין יחסי הקב`ה וישראל לבין איש ואשתו. באופן עקרוני קיים איסור של מחזיר גרושתו (המכונה אף תועבה), ואיסור דומה לו מבחינה זו - אשת איש. הקב`ה וישראל לעומת זאת, יכולים לחזור ולהיקשר בעקבות התשובה. הבעיה של מחזיר גרושתו קיימת מכיוון שלא ניתן להחזיר את התום הראשוני שהיה לפני השינוי. ניתן לבנות משהו חדש, אך לא ניתן לתקן את מה שהיה. התשובה, לעומת זאת, אינה רק חרטה, היא תנועה של התעלות. על כן, אין למדוד אותה על פי 'הכמות' אלא על פי 'השינוי'.
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק גדולה תשובה א השיעור עוסק במאמרי 'גדולה תשובה' (יומא פו.) 'גדולה תשובה שמגיע רפאות לעולם' ובמאמר 'גדולה תשובה שמאריכה שנותיו של אדם'. הרפואה כאן אינה ממחלות. הרפואה היא מכוח העובדה שישנה התקדמות. כל התקדמות היא חיים. כל קפיאה ועצירה במקום היא מוות. התשובה היא התקדמות והיא המטרה שלשמה נבראנו כאן. תשובה מאריכה את חיי האדם בדיוק בגלל שהתנועה היא החיים.האדם אמור להלך.
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק גדולה תשובה ג השיעור עוסק בשני מאמרים: האחד מתייחס לקשר בין זדונות זכויות ושגגות, והשני לתיאור השב בתשובה כשובב. הרב דן בשאלה האם ועד כמה ניתן לומר שהחטא מהווה חלק מחיי האדם ואף מקדם אותו קדימה (לאחר החזרה בתשובה), לא במובן של 'צדקות' גדולה יותר אלא במובן של השתפרות גדולה יותר, אשר מכלילה את הרע בתוכה והופכת אותו ל'שובבות'. (לדעה שסבורה שזדונות נעשים רק לשגגות יש למתן אמירה זו).
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק גדולה תשובה ד השיעור עוסק במאמר 'גדולה תשובה' שמביאה גאולה לעולם. התשובה מביאה גאולה מכיוון שכל התקדמות אנושית מביאה גאולה, שהרי הגאולה אינה מצב אובייקטיבי אלא התקדמות מתמדת. במובן זה, ניתן לומר אף שהתשובה קדמה לעולם.
שיעורי אודיו הרב ברוך גיגי מצוות שופר - שמיעה או תקיעה השיעור עוסק במחלוקת הראשונים בשאלה האם מצוות שופר היא שמיעה (לשמוע קול שופר) או לתקוע. השיעור מתחיל ממקורות היסוד בפסוקים, מבסס את שיטת הרמב`ם (חיוב בשמיעה), ור`ת (חיוב בתקיעה), מתרץ את קושיות השאגת אריה על שיטת הרמב`ם, ומבהיר מדוע לדעת ר`ת ניתן להשתמש בשופר בדין שומע כעונה. במהלך הבהרה זו, מתחדש החילוק בין קול זעקה לקול תקיעה ובין ראש השנה לשאר תעניות.
שיעורי אודיו הרב ברוך גיגי מצוות שופר - שמיעה או תקיעה השיעור ממשיך לעסוק במחלוקת ר`ת והרמב`ם בשאלה האם מצוות השופר היא בשמיעה או בתקיעה. בשיעור הוצע שהחילוק הקיים בדין שומע כעונה - האם הוא כעונה ממש או לאו כעונה ממש מהווה אפשרות נוספת להסברת המחלוקת. בסיומו, השיעור עוסק בשאלה מטרת התקיעה (המלכה או זיכרון) כעומדת בשורש המחלוקת.
שיעורי אודיו הרב ברוך גיגי מצוות שופר - שמיעה או תקיעה בתחילת השיעור מועלת אפשרות להעמיד את מחלוקת הרמב`ם ותוס' (האם מצוות השופר היא שמיעה או תקיעה), במחלוקת רש`י והרמב`ם האם שומע כעונה הנו כעונה ממש או שהוא מקבל את דין השומע (מחלוקת בענייני הפסק בתפילה). בהמשך, מועלת נ`מ למחלוקת הרמב`ם והתוס' בנוגע לשאלת חובת הברכה (על השומע או על המשמיע) בתקיעת שופר רגילה ובתקיעה של גברים לנשים. בסיום השיעור, נידונה שאלת הצמדת זיכרונות למלכויות.
שיעורי אודיו הרב יהודה עמיטל אורות התשובה ב': הרב המשיך בלימוד פרק א' באורות התשובה. הדגיש שהתשובה השכלית לא מגיעה משום הכרח - בדומה לתשובה מאהבה של הרמב`ם, ותיאר (בעקבות פרק ב' באורות התשובה) את סוגי התשובה השונים - תשובה מדורגת ותשובה פתאומית.
שיעורי אודיו הרב יהודה עמיטל אורות התשובה ג': פרק ג' באורות התשובה מתאר את הטלטלה הרגשית הקיימת בתשובה ההדרגית. הדגשת הדקויות הרגשיות אינה מובנת מאליה, ועל כן הרב צריך להציפה מחדש, שהרי היא פחתה בימי הביניים (למרות קיומה הנרחב בספר תהילים). הטלטלה הרגשית, מכאב לתשובה יכולה להזין ספרות ושירה דתיים, בגלל העומק האנושי שקיים בחוויות קיומיות אלה.
שיעורי אודיו הרב יהודה עמיטל אורות התשובה ד': בתחילת השיעור מתואר כיצד הקב`ה דן כל אדם מהמקום בו הוא נמצא; איש אמונה שלם, כפי שאומר המהר`ל - מי ימצא. ; בהמשך השיעור מובהר שעיקר התשובה הוא בהעלאת הרצון, דבר היכול להתבטא גם בהרהור תשובה.
שיעורי אודיו הרב יהודה עמיטל אורות התשובה מבוא ופרק א השיעור עוסק בתפיסת 'החזרה בתשובה'. חזרה בתשובה כוללת צער על העבר, מרכיב אשר לעתים רבות לא נמצא אצל החוזר בתשובה שהיה חילוני בעברו. חידוש התשובה של הרב קוק בפרק א מאורות התשובה, מתחיל בתפיסתו את התשובה הגופנית והאינטואיטיבית מוסרית. מצד אחד ברור שהיא קיימת, מצד שני קשה להבין אותה.
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי בין חרטה לקבלה לעתיד השיעור עוסק ביישובים שונים לסתירה הקיימת בין נוסחי הוידוי בשיטת הרמב`ם ובמקור לנוסחים אלה בדברי חז`ל ובמקורות. בנוסח אחד מודגשת החרטה והקבלה לעתיד, ואילו בפרק ב' הלכה ח' מודגשת רק ההוצאה בפה (כפי שקיים בווידוי כהן גדול). ניתנו מספר תשובות בדבר: הרב אשר וויס חילק בין ווידוי ציבור לווידוי יחיד, אופציה אחרת היא לחלק בין ווידוי של תשובה לווידוי כשלעצמו. הגרי`ד מחלק בין ווידוי של כפרה (אשר מגיע בעקבות מפגש עם 'מכפר') לבין ווידוי של חטא. הסבר הגרי`ד מאפשר להבין את חובת הווידוי ביום הכיפורים ובשעת הבאת קורבן. בסיום השיעור הורחב ההסבר המחלק בין כפרה לבין תשובה.
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי הגדרת מצוות התשובה השיעור עוסק ביישוב הסתירה בדברי הרמב`ם בין הגדרתו שיש 'לעשות תשובה' להגדרתו שיש להתוודות. השיעור מרחיב בחילוקו של הרב סולובייצ'יק בין 'מעשה מצוה' ל'קיום מצוה' ומדגים חילוק זה דרך מצוות התשובה - הווידוי הנו 'מעשה מצוה', אך התשובה היא 'קיום המצוה'.
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי חיוב התשובה ביום הכיפורים השיעור מתמקד בחיוב התשובה ביום הכיפורים. מרבינו יונה וכן מהרמב`ם נראה שיש חיוב מיוחד בתשובה ביום הכיפורים. ייתכן שיש לחלק בין חיוב תשובה יומיומי (אליבא דר' יונה) לבין החיוב בכפרה הנתבע בעשרת ימי תשובה וביום הכיפורים. חיוב מיוחד זה הוא שהוביל להוסיף ווידוי בערב יום הכיפורים. הטעם שמא יחנק בסעודה מפסקת אינו הטעם היחיד, ניתן לומר (מופיע בגר`א) שהסיבה היא גם לשם קיום מצות התשובה בטרם ייכנס ליום הכיפורים. (הגרי`ד: תפילה זכה מועילה לכך).
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי מלכויות זכרונות ושופרות מחלוקת ראשונים האם אמירת פסוקי מלכויות זכרונות ושופרות היא דאורייתא בלא תקיעה או רק בתקיעה. הודגשה משמעות ההמלכה (אל מול ה'ממשלה' הכוחנית), והקשר שלה לקדושת 'כתר'. בהמשך השיעור נידונו הטעמים הקושרים בין תקיעת השופר לבין הזכרונות והשופרות (השוואה תקיעת השופר לבריאת האדם - הרב הוטנר), וההבדל בינם לבין המלכויות, אשר מקושר לקדושת היום ולא למצוות היום. (הרב סולובייצ'יק). בסיום השיעור הובא כנ`מ השאלה מדוע הפסוק שמע ישראל אינו נכנס לפסוקי המלכויות 'מן התורה'.
שיעורי אודיו הרב בנימין תבורי מצוות התשובה השיעור עוסק בשאלה האם התשובה היא מצווה מדאורייתא. בשיעור מובאות דעת הרמב`ן, שמבסס את המצווה על הפסוק בדברים ל' יא' כִּי הַמִּצְוָה הַזֹּאת אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם לֹא נִפְלֵאת הִוא מִמְּךָ וְלֹא רְחֹקָה הִוא', דעות שונות בהבנת הרמב`ם, ואת דעת הרב קוק (השיעור מתפלמס עם הגדרת הראי`ה את התשובה ברמב`ם כמצווה כללית). בנוסף, מוזכר בשיעור פירושים נוספים לפסוק אותו מייחס הרמב`ן למצוות התשובה - פירוש פשטי ופירוש הרמב`ם.