קש"ת - מעגל השנה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק משמעות איסור חמץ כיצד נסביר את העובדה שהיחס לחמץ בפסח שונה באופן מהותי מיחסינו לחמץ במשך השנה כולה? ננסה לדון בשאלה זו דרך עיון ביחס שבין חג הפסח לבין חג השבועות. נדמה שחגים אלו מייצגים שני סוגים של חירות, ואיסור החמץ בפסח נועד להגביל ולרסן את החירות והשחרור מן השעבוד הקיים בחג זה.
שיעורי אודיו הרב ברוך גיגי אמירת הלל בליל יום העצמאות
שיעורי אודיו הרב ברוך גיגי גדרי מצוות שופר הרמב`ם ור`ת נחלקו בגדרה של מצוות שופר: לדעת הרמב`ם המצוה היא השמיעה, ואילו רו`ת סבור שהמצוה הינה התקיעה בשופר. מחלוקת נוספת ביניהם היא בשאלה האם ניתן להפעיל את הכלל שומע כעונה בתקיעת שופר. מהן הסברות העומדות מאחורי מחלוקות אלו? האם יש מקום לקשרבין דיונים הלכתיים אלו לגדרה המחשבתי של מצוות השופר בראש השנה?
שיעורי אודיו הרב ברוך גיגי הלכה ומחשבה במצוות שופר בשיעור הקודם דנו במחלוקת הרמב`ם ור`ת באשר לגדרה המדויק של מצוות שופר - תקיעה או שמיעה. בשיעור זה נמשיך ונדון בהיבטים שונים של מחלוקת זו: הרמב`ם סבור כי לו הייתה המצווה בתקיעה לא יכול היה השומע לצאת ידי חובה מדין שומע כעונה. מדוע, וכיצד הדבר מתקשר לחקירה היסודית בדין שומע כעונה? כיצד ייתכן להגדיר את מצוות השופר כשמיעה, כאשר ראש השנה נחשב כיום המלכתו של הקב`ה, המלכה שמתבטאת בתקיעה?
שיעורי אודיו הרב ברוך גיגי הלל בליל הסדר
שיעורי אודיו הרב ברוך גיגי מנהגי תקיעת השופר בשיעור זה ננסה לבחון את היחס שבין תקיעות השופר לפני מוסף -תקיעות דמיושב, לבין התקיעות שעל סדר הברכות. הראשונים התלבטו בשאלה מדוע אנו מברכים דווקא על תקיעות דמיושב, כאשר מן הגמרא נראה שעיקר מצוות השופר הינה על סדר הברכות. בשיעור ננתח את שיטותיהם של הרי`ף, בעל המאור והרמב`ן בתשובתם לשאלה זו.
שיעורי אודיו הרב ברוך גיגי מצוות כורך מהי הכריכה שאנו מקיימים כיום בליל הסדר, האם מדובר במצווה מדרבנן ממש או שמא זוהי פעולה הנעשית כזכר למקדש בלבד? שאלה זו משליכה על כמה דיונים הלכתיים במצוות הכורך: האם מותר להפסיק בדיבור בין ברכת המצה והמרור לבין הכורך, האם יש לטבל את הכורך בחרוסת, שיעור המרור לכורך ועוד. חלקו השני של השיעור יעסוק במשמעות הרעיונית של הכורך: כיצד ניתן לכרוך את המצה - סמל הגאולה - עם המרור - סמל השעבוד?
שיעורי אודיו הרב ברוך גיגי שיחה לימים הנוראים
שיעורי אודיו הרב יהודה עמיטל ביד חזקה
שיעורי אודיו הרב יהודה עמיטל חשיבותו של בית המדרש חז`ל אמרו כי יש ליכנס לבית הכנסת שיעור שני פתחים. מה משמעותה של קביעה זו, וכיצד היא קשורה לכניסה ללימוד בבית המדרש? מהו ההבדל היסודי בין נורמות הרחוב לנורמות הנהוגות בבית המדרש? מהו יצר הרע של עולם הלימוד, וכיצד יש להתמודד עמו? אילו פחדים קיימים בלבו של מי שמתחיל לחבוש את ספסל הלימוד?
שיעורי אודיו הרב יהודה עמיטל ראשית צמיחת גאולתנו מהי המשמעות הרוחנית של הקמת מדינת ישראל? כיצד משפיעה השואה האיומה על עמדתנו כלפי הקמת המדינה? כיצד יש להתמודד עם סוגיות קידוש השם וחילול השם סביב השואה והקמת המדינה?
שיעורי אודיו הרב יהודה עמיטל שיחה לימים הנוראים
שיעורי אודיו הרב יהודה עמיטל שיחה לימים הנוראים
שיעורי אודיו הרב יהודה עמיטל שיחה לפני הסליחות מדוע מקל הרמ`א ומכריע לומר סליחות רק ארבעה ימים קודם ראש השנה? כיצד נעשה חשבון הנפש בימי הדין - מסדר הסליחות נראה כי חשבון הנפש נעשה באמצעות התפילה עצמה? חלק ניכר מן התשובה שלנו צריכה להתמקד בעובדה שאנו מקיימים מצוות בצורה יבשה, ללא לחלוחית, ובעיקר יש לתת דגש על ההתנהגות בין אדם לחברו וקבלת כל אדם בשמחה ובסבר פנים יפות.
שיעורי אודיו הרב יאיר קאהן אמירת סליחות מהי משמעותה המקורית של אמירת סליחות? מדברי הגמרא נראה שבשעת אמירת י`ג מידות של רחמים אנו משחזרים את המעמד שבו נתגלה הקב`ה למשה רבנו בנקרת הצור. לאור הבנה זו ניתן להבין כמה עקרונות בסליחות: מדוע אמירת סליחות מתחילה מיום שני של ר`ח אלול, מהי החשיבות של עיטוף טלית בסליחות, ועוד.
שיעורי אודיו הרב יאיר קאהן מלכויות, זכרונות ושופרות מהי משמעותן של שלושת הברכות המיוחדות לראש השנה - מלכויות, זכרונות ושופרות? בשיעור זה ננסה לבחון את שאלות המשמעות על ידי בחינת השוואה מפתיעה, המצויה בסוגיות, בין דיני ברכות ראש השנה לבין דיני קריאת התורה. מן ההשוואה עולה כי יסוד שלושת הברכות שבראש השנה הינו קבלת עול מלכות שמיים ציבורית, בדומה למעמד קריאת התורה השגרתי.
שיעורי אודיו הרב יאיר קאהן סדר העבודה ביום הכיפורים מהי המשמעות הפנימית של עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים? בשיעור זה ננסה להתחקות אחר משמעות זו, דרך עיון במטרת הפרשתו של הכהן הגדול שבעה ימים לפני יופ כיפור, ודרך עיון במשמעותם של קרבנות החטאת המיוחדים ליום זה - פר של כהן גדול ושעיר החטאת של העם. נדמה שיסוד היום הוא שיחזור כפרתו של אהרן הכהן על חטא העגל, דרך עבודת הקרבנות שבמקדש.
שיעורי אודיו הרב יאיר קאהן פרשת המועדים וייחוד של יום הכיפורים פרשיית המועדים שבפרשת אמור עוסקת בענייני קדושת הזמן. ברוב המועדים אנו מוצאים שני יסודות מקבילים: מחד, קדושת היום של המועד, שאינה שונה בין מועד למועד, ומאידך, ייחודו של היום, אשר מעניק לו את תוכנו המיוחד. בשיעור זה נבחן את האפשרות שיום הכיפורים שונה משאר המועדים בהקשר זה, וייתכן שמצוות העינוי אינה שייכת רק לייחודו של היום, אלא היא חלק מאיסורי השביתה הכלליים של המועד.
שיעורי אודיו הרב יאיר קאהן תקיעה על סדר הברכות הראשונים נחלקו האם אמירת מלכויות, זכרונות ושופרות בראש השנה הינה מצווה מדאורייתא או מדרבנן. בשיעור זה ננסה לנתח את היחס המדויק שבין התקיעות הנעשות על סדר התפילה לבין אמירת הברכות כשלעצמה - האם התקיעה מלווה את התפילה או שמא התקיעה היא העיקר והברכות הן המלוות אותה? חקירה זו תוכל להסביר כיצד ייתכן לסבור שאמירת הברכות בראש השנה הינה מצוה מן התורה
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון ??
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון אפיקומן בשיעור זה נעמוד על כמה סוגיות הלכתיות הנוגעות למצוות האפיקומן. מהי מצת החובה הנאכלת בליל הסדר, האם זו המצה הנאכלת בתחילת הסדר או שמא מצת האפיקומן? מהן ההשלכות ההלכתיות לחקירה זו?. האם ישנה חובה לאכול את האפיקומן עד חצות הלילה, ומהם הנימוקים ההלכתיים לדין זה? האם ניתן להתנות על אכילת האפיקומן וכך לפתור את בעיית האכילה עד חצות - מהן הסוגיות ההלכתיות העולות מן האפשרות של עשיית תנאי באכילת אפיקומן?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון ברכת החמה
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון הלכות חנוכה - זמן ההדלקה ודין "בית" מהו זמן ההדלקה הראוי לנר חנוכה - שקיעת החמה או צאת הכוכבים? כיצד ינהג מי שלא יכול להדליק בראשית הלילה, האם ידליק מאוחר בלילה, ידליק על ידי שליח או שידליק מפלג המנחה? האם יש צורך ב`בית` על מנת להדליק נר חנוכה - מה דינם של מטיילים או של המעוניינים להדליק במקומות ציבוריים? כיצד ינהג מי שאינו לן בביתו בחנוכה, היכן ידליק?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון הלכות חנוכה - מקום ההדלקה היכן יש להניח נר חנוכה - בפתח הבית או בפתח החצר? האם ניתן להדליק' בפתח חדר המדרגות? היכן יש להניח את הנרות בבית משותף? כיצד ינהגו תלמידי פנימיה, האם ידליקו בעצמם או שיצאו ידי חובה בהדלקה הנעשית בבתיהם?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון מטרת בדיקת חמץ רש`י כותב כי מטרתה של בדיקת חמץ הינה למנוע בעיה של `לא יראה ולא ימצא`. תוס' מתקשים בהבנת דבריו, שהרי הביטול כבר מתמודד עם בעיה זו. בשיעור זה ננסה להציע כיווני מחשבה שונים בהסבר דברי רש`י: ייתכן שרש`י מכוון לבעיה של בל יראה מדרבנן; הר`ן מסביר דברי רש`י אמורים לפני תקנת הביטול של חז`ל; בנוסף, ייתכן שיש חשש שמא האדם לא יבטל כראוי; בסיום השיעור נתמודד עם השאלה האם ייתכן שהחשש הוא שמא האדם ימצא חמץ ויתחרט על הביטול - האם ניתן להימלך על הביטול בימי הפסח?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון ערב פסח שחל בשבת
שיעורי אודיו הרב יצחק לוי היחס בין ראש השנה ליום הכיפורים