SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he
קש"ת - פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק אופיו של דור הכניסה לארץ פרשת חוקת מעמידה אותנו בפני שאלת אופיו של דור באי הארץ. האם השתנה משהו מהותי בין דור יוצאי מצרים לבין דור הכניסה לארץ? עיון מדוקדק בפרשה מראה כי הדור השני עובר מהפיכה לאורך הפרשה - מדור מתלונן הוא הופך לדור בוגר, עצמאי ובעל תשובה.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק בחירתו של אברהם אבינו האם בחירת אברהם אבינו על ידי הקב`ה נעשתה לאור זכויותיו של אברהם? המדרש טוען שכן, ועל רקע זה עולה השאלה האם קביעה זו מעוגנת בפשוטו של מקרא. בשיעור זה ננסה לנתח מדרש חז`ל, אשר מאחוריו עומדת הקבלה בין אברהם לבין גדעון. כמו כן, ננסה לבחון האם אכן יש אחיזה בפשוטו של מקרא להבנה שצדקתו של אברהם קדמה לבחירתו על ידי הקב`ה.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק בין דור יוצאי מצרים לדור הכניסה לארץ ספר דברים נפתח בנאום ההיסטורי של משה רבנו, בו הוא מתאר את קורותיהם של דור יוצאי מצרים לעומת דור הכניסה לארץ. עיון בפרקים הראשונים של פרשתנו מלמד כי ההבדל המרכזי בין הדורות - הבדל שהוביל לכשלון הדור הראשון ולהצלחת דור הבנים - הינו תכונת השמיעה בקול ה' במצבים משתנים. דור יוצאי מצרים נפל בנקודה זו, ואילו דור הבנים נשאר נאמן לצו ה'.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק בין יצחק אבינו לאברהם אבינו נהוג לומר כי יצחק אבינו לא חידש הרבה מעבר לפריצת הדרך הגדולה של אברהם, אלא ביסס והעמיק את הדרך שהורה כבר אביו. בשיעור זה ננסה להראות כיצד יצחק אבינו דווקא מתקן ומשפר, לאורך כל חייו, את הטעון תיקון במעשיו של אברהם אבינו. לאורך כל פרשת תולדות ניתן להראות כיצד דווקא באירועים דומים מתנהג יצחק אבינו באופן שונה מאביו, ומשכלל את המפעל האמוני הגדול של האב.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק דין פיגול במקרא ובחז"ל דין פיגול, כפי שעולה מפשט הכתובים, שונה מאוד מהאופן שבו דרשו אותו חז`ל. לפי הפשט נראה שכל קרבן הנאכל חוץ לזמנו נחשב כפיגול ואינו עולה לרצון לבעליו. לעומ זאת, חז`ל מיקדו את תשומת הלב במחשבת המקריב בזמן ההקרבה - רק כאשר המקריב חשב לאוכלו חוץ לזמנו נחשב הקרבן כפיגול. מדוע נטו חז`ל מפשטי המקראות בפרשייה זו? עיון במסכת זבחים מגלה לנו שבאופן כללי חז`ל התמקדו בתחומי המחשבה בקרבנות, יותר מבדינים הקשורים לעשייה המעשית. ייתכן שעיקרון זה מבאר גם את הבנתם בדין פיגול, והוא עומד כפתרון לבעיה שעליה התריעו הנביאים, כאשר עם ישראל השתמש בקרבנות כתריס על אף מעשיהם הרעים.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק דמותו של חנוך בפרשות הפתיחה של ספר בראשית מתוארות ארבע דמויות משמעותיות: אדם, חנוך,נח ואברהם. כיצד משתלבת דמותו של חנוך ברביעיה זו? האם חנוך היה צדיק גמור או שמא דמותו אינה מושלמת? בשיעור זה ננסה לבנות מהלך מסודר באשר להדרגתיות שיש בין ארבע הדמויות הללו, בעיקר ביחס שבין עבודת ה' לבין המעורבות בעולם של הצדיק.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק הבריאה השנייה עיון בפרשתנו מגלה השוואה די מדויקת בין תיאור בריאת העולם שבפתיחת פרשת בראשית לבין תיאור היציאה מן התיבה. כך עולה שביציאת נח מן התיבה נברא בעצם העולם כולו בפעם השנייה. ברם, ניתן להצביע על הבדל משמעותי בין הסיפורים, והוא היחס לעולם הטבע: הבריאה הראשונה מתאפיינת ביחס חיובי לכל מה שטבעי, ואילו בריאת העולם בפרשת נח מתאפיינת ביחס שונה כלפי הטבע כולו, בבחינת `כבדהו וחשדהו`.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק הברכה והקללה התורה מכריזה על נתינת ברכה על הר גריזים וקללה על הר עיבל. מהן אותן ברכות וקללות? נראה כי הברכה והקללה אינן מתייחסות לפסוקי הארורים, אלא לפרשת הברכה והקללה הבאה לאחר מכן. הצעה זו פותחת פתח להבנת שתי גישות שונות באשר ליחס הנכון של עם ישראל כלפי מחויבותם למצוות.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק הקמת שם במצוות ייבום הנושא המרכזי בפרשת ייבום הוא הקמת שמו של האח המת. בשיעור זה ננסה לברר את הדרכים השונות הקיימות במקרא להקמת שם, ואת היחסים שבין מצוות ייבום וחליצה לאור מבט זה. בנוסף, נדון בפער שבין החליצה כפי שהיא משתקפת בתורה שבכתב לבין דיני החליצה על פי חז`ל.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק זהות המלאכים במשך הדורות נתקשו הפרשנים בהבנת פשטה של פרשיית פגישת המלאכים עם אברהם: מדוע מוזכרים שלושה מלאכים בתחילה, ולאחר מכן מוזכרים שני מלאכים בלבד; מה פשר פניית אברהם: `אדוני, אל נא תעבור מעל עבדך`. בשיעור זה ננסה לצעוד בעקבות שיטתו המחודשת של הרשב`ם, המסבירה כי אחד המלאכים מייצג כביכול את הקב`ה בעצמו. עיקרון זה יכול להסביר את קשיי הפשט הקיימים בפרשה.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק חזרתה בתשובה של רחל בפרשה מתוארת דמותה של רחל כדמות של חוזרת בתשובה. דמותה של רחל מונגדת לדמותה של רבקה (יחסם לבית לבן), ולדמותה של שרה (פנייתה לאלוקים אל מול עקרותה). ניסיונות הסרק של רחל להפסיק את עקרותה (השפחה, הדודאים) מסתיימים רק כאשר היא מבינה שעליה לפנות לה'.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק חטא העגל עיון בפרשיות המרכבה בספר יחזקאל חושף אותנו לכך שפירוש המילה כרוב הוא עגל. לאור זאת ייתכן שאהרן אשר יוצר את עגל הזהב, בעצם מתכוון ליצור משכן זמני וארעי, אלא שבני ישראל פירשו זאת כעבודה זרה והכריזו - אלה אלהיך ישראל. לאור פירוש זה ניתן גם להבין באופן מעמיק יותר את חטאו של ירבעם בן נבט אשר הציב שני עגלי זהב בדן ובבית אל. לא מדובר בעבודה זרה אלא בנסיון לומר שה', אשר שוכן על גבי העגל, נמצא בכל רחבי הארץ, ולאו דווקא במקום המקדש.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק חטאם של נדב ואביהוא מה היה חטאם של נדב ואביהוא? בתורה מפורש שהחטא היה בכך שהביאו אש זרה אשר ה' לא ציווה אותם. אולם, לא מפורש בתורה מה היה מניעם של נדב ואביהוא בחטא זה. עיון בפרשייה מקבילה - פרשת קרח - יכול לחשוף בפנינו את המניע לחטא. נדמה שמדובר בקנאה וברצון לעמוד בשורה הראשונה של מנהיגי ישראל, כמו משה ואהרן. הסבר זה יכול גם לבאר את דרשות חז`ל על כך שנדב ואביהוא חטאו בכניסה למקדש כשהם שתויי יין, וכן בהוראת הלכה בפני משה רבנו.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק חלומות פרעה ופתרונו של יוסף בשיעור זה ננסה להתחקות אחר ייחודו של פתרון יוסף את חלומות פרעה דרך עיון מדוקדק בחלומות פרעה ובחינה האם ישנו הבדל בין חלום הפרות וחלום השיבולים. נדמה שאכן ישנו הבדל שכזה, והוא משקף את העובדה שהקב`ה מציב לפני פרעה שני תרחישים אפשריים ביחס לרעב ולשבע העתידים לבוא. יוסף קולע בדיוק לנקודה זו, ולכן התיישב פתרונו על לב פרעה.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק ייחודה של שירת האזינו כמה תמיהות עולות בקריאת שירת האזינו: היא אינה מזכירה כלל את האבות ויציאת מצרים ומתחילה את ההיסטוריה היהודית מתקופת המדבר; הגלות אינה מוזכרת בה וגם אפשרות התשובה אינה חלק מן השירה. נדמה כי שירת האזינו מייצגת את יחסו של הקב`ה לעם ישראל כאשר הוא אינו תלוי כלל במעשיהם או בזכות אבותם. יחס שכזה, המקביל ליחס אב לבנו, מבאר את תוכנה של שירת האזינו ומאזן את מערכות היחסים הדו-צדדיות שבין כנסת ישראל לקב`ה.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק לאופיו של דור הבנים בפרשת חקת אנו נפגשים לראשונה עם הדור המיועד ליכנס לארץ. בשיעור זה נבחן כיצד מתחולל שינוי באופיו של דור זה, כאשר בחטא מי מריבה נדמה שדור הבנים אינו שונה מדור האבות, ומדובר בדור בעל מנטליות עבדותית, ואילו בהמשך הפרשה אנו מגלים שדור זה שונה באופן מהותי מן הדור הקודם. שינוי זה בא לידי ביטוי בפרשת הנחשים השרפים, במלחמה עם סיחון מלך חשבון, ובהתמודדות עם הכנעני מלך ערד.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק לאופיו של ראש חודש בשיעור זה ננסה לבחון את אופיו של ראש חודש - האם מדובר במועד ככל המועדים או שמא הוא דומה יותר לשבת? עיון בפרשת הקרבנות שבפרשתנו, ובפרשיית המועדות שבפרשת אמור חושף את הצדדים השונים שיש בראש חודש. בנוסף, ננסה לראות כיצד מתבטא אופיו של ראש החודש בפרשיות שונות בתנ`ך.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק לפשרן של הברכה והקללה פרשת כי תבוא מציגה בפנינו את מעמד הר גריזים והר עיבל מחד, ואת פרשיות הברכה והקללה בהמשך. מפשטי המקראות עולה כי בהר גריזים ובהר עיבל נכרתה ברית מקדימה, כאשר אין בה הזכרה של ברכה בהקבלה לקללה. רק בהמשך אנו מגלים את פרשיות הברכה והקללה בצמידות. בשיעור זה ננסה לנתח את המשמעות הצפונה מאחורי סידור הבריתות באופן שכזה.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק מות רחל מדוע נגזר על רחל למות בדרך ולא להיקבר במערת המכפלה? בשיעור זה ננסה לענות על שאלה זו תוך עיון בסיפור גניבת התרפים על ידי רחל, המסופר לנו בסוף פרשת וישלח. נדמה כי חטאה של רחל טמון בפרשה זו, ועל כן נגזר עליה למות בדרך. בפרשתנו מתגלה צד נוסף לסיפור, שכן רחל קוראת לבנה `בן אוני`, ומשמעות הדבר שהיא מכירה בחטאה ועושה עליו תשובה.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק משמעותה של מצוות ציצית בסוף פרשת שלח אנו לומדים על הציווי להטיל פתיל תכלת בכנפות הבגדים. כיצד משתלבת מצוה זו ברקע הכללי של חטא המרגלים ושל רצף תלונות בני ישראל בראשית ספר במדבר? עיון במילים מסוימות המופיעות בפרשה מגלה כי מדובר במילים החוזרות גם בחטא המרגלים. נדמה כי שורש חטאי בני ישראל נעוץ בראיית המציאות שלא על רקע אמוני. מצוות הציצית נועדה לתקן את הנקודה הזו בדיוק.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק משמעותה של עיר המקלט בשתי פרשיות בתורה נידון דינו של הרוצח בשגגה - גלותו לעיר מקלט, בפרשתנו ובפרשת שופטים. האם מדובר באופן בסיסי בעונש, המחליף את עונש המוות של הרוצח במזיד? או שמא עיר המקלט נועדה להגן על הרוצח בשגגה מפני זעמו של גואל הדם, ואין מטרתה להעניש את הרוצח בשגגה? עיון בפסוקים מגלה הבדל בשאלה זו בין אופיה של עיר המקלט כפי שהוא מוצגת בפרשת מטות-מסעי לבין אופי עיר המקלט בפרשת שופטים. ייתכן שהבדל זה עמד בשורש הבחנתם של חז`ל בין מקרים שונים של רצח בשגגה.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק משמעותו של קרבן הפסח האם פסח מצרים מוגדר כקרבן, הלא אין מזבח שמקריבים עליו ונותנים עליו את הדם? עיון בפרשה מלמד כי אכן מדובר בקרבן, והתחליף למזבח הוא ביתו של כל יהודי. לכן מזים על דלתות הבית, ולכן נאסר 'קיומו של חמץ בבית. שאלה נוספת שיש לדון בה היא מהו אופיו של קרבן הפסח, האם מדובר בסוג של שלמים או שמא הוא דומה יותר לקרבן עולה? נדמה כי ישנו דמיון רב לקרבן עולה, ואכילתו של הפסח על ידי בני ישראל נתפסת כאכילת המזבח עצמו את בשר הקרבן.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק משמעותן של פרשיות נזיר וסוטה סדר הפרשיות בפתיחת ספר במדבר הטריד פרשנים שונים: מהו החוט הקושר את פרשיות נזיר וסוטה עם המפקדים ותפקידי הלוויים עליהם אנו קוראים בפתיחת הספר, ומהו הקשר הפנימי בין פרשיות נזיר וסוטה? בעיון זה ננסה לעמוד על שאלות אלו דרך השוואת מעמדו של הנזיר אל מול עולם הכהונה.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק נאום יהודה - המבט הסובייקטיבי השוואה מדוקדקת בין דברי יהודה בנאומו ליוסף ובין הארועים כפי שתוארו בפרשה הקודמת מעלה כמה סתירות. כך למשל טוען יהודה כי יוסף שאל את האחים על מצבם המשפחתי, בעוד שבמציאות האחים הם אלו שהעלו ענין זה. נדמה כי הפתרון לקשיים אלו מצוי בהבנה שיהודה מציג את הדברים כפי שנתפסו אצלו, ואין הוא משקר במזיד. דווקא הבנה זו מובילה את יוסף להבנה שיהודה והאחים חזרו בתשובה שלימה, וכי כעת דאגתם לבנימין וליעקב אמיתית היא.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק נחלת עבר הירדן המזרחי בפרשתנו אנו למדים על נחלת עבר הירדן המזרחי על ידי בני גד, ראובן וחצי שבט המנשה. האם ישנו הבדל בין נחלתם של בני גד וראובן, אשר יזמו את הפנייה אל משה, לבין חצי שבט המנשה שצורף לנחלה מאוחר יותר? בשיעור זה ננסה לעמוד על שאלה זו דרך עיון מדוקדק בפרשיית מלחמת ארבעת המלכים ובראשיתו של ספר דברים. מעיון בפרשיות הללו מתגלה שמעמדם של חלקים שונים בעבר הירדן המזרחי אינו זהה.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק סיפור האישה הכושית התורה אינה כותבת במפורש מה הייתה תלונת אהרן ומרים על משה רבנו. בעיון זה ננסה לברר מהן התלונות החבויות בדברי מרים ואהרן, כיצד עונה הקב`ה לתלונות אלו, ומהו פשר עונשה של מרים. לסיום נראה כיצד מתסיים הסיפור בתשובתם השלימה של מרים ואהרן.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק עקשנותם של בלק ובלעם סיפורם של בלק ובלעם לכאורה איננו חלק מסיפור קורותיו של עם ישראל במדבר, העם כלל לא ידע על אירועים שהתרחשו הרחק ממנו. מדוע נכללה פרשה זו בתורה ומה המסר שהיא באה ללמדנו? נדמה שהחוט החורז את הפרשה הינו המסר שיש להשלים עם המציאות המגלמת את דבר ה', ולא להתעקש ולנסות לשנותה. הדבר מודגם בעקשנותם של בלק ובלעם לאורך הפרשה, ובשינוי האיטי המתחולל בהם עם הזמן.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק עשרת הדברות התורה קובעת במפורש כי בהר סיני נאמרו עשרה דברות. כיצד יש לחלק את הדברות לעשרה חלקים? מחד, הראשונים נחלקו האם יש למנות את אנוכי כדיבר הראשון, או שמא זוהי פתיחה כללית לדברות. בנוסף, הדיבר האחרון - לא תחמוד - נראה גם הוא כמתחלק לשני דברות נפרדים, במיוחד כפי שהוא מובא בספר דברים. ייתכן שניתן לזהות הבדל בין ספר שמות ובין ספר דברים בהקשר, הזה כך שחלוקת הדברות בספר שמות היא חלוקה מאוזנת בין מצוות שבין אדם למקום ובין מצוות בין אדם לחברו, ואילו החלוקה בספר דברים שונה, ומטה את הכף לכיוון המצוות שבין אדם לחברו, כחלק מן המגמה החברתית הכללית של ספר דברים.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק פרוכת המסך ופרוכת הקודש השוואה בין ציווי הקב`ה למשה על עשיית הפרוכת ובין תיאור התורה את ביצוע המצווה חושפת כי ישנן שתי בחינות שונות בפרוכת: מחד, מטרת הפרוכת היא הבדלה בין הקודש ובין וקודש הקודשים, ומאידך הפרוכת נועדה לכסות את ארון הברית. עיון במשנה במסכת יומא מגלה כי ייתכן שאף במציאות היו שתי פרוכות שונות שהביאו לידי ביטוי את שתי המגמות הללו. הבדל נוסף בין שתי סוגי הפרוכות הוא בשאלה למי נועדה הפרוכת, האם היא נועדה לעם ישראל - על מנת שיבחין בין הקודש לדביר, או שמא מדובר בכלי אשר משרת את ארון הברית, כלומר את הקב`ה.
שיעורי אודיו הרב אמנון בזק פרשיות העריות - טהרה וקדושה פרשת העריות נשנית פעמיים: הן בפרשת אחרי מות והן בפרשת קדושים. מהו הצורך בכפילות זו? נראה שהתשובה לשאלה זו נעוצה בהבדל היסודי שבין שתי הפרשיות: פרשת העריות שבאחרי מות מתמקדת בטומאה הנגרמת לארץ בעקבות גילוי העריות, ואילו פרשת קדושים עוסקת בקידושה של הארץ על ידי פרישה מעריות. הבדל יסודי זה מסביר גם את סדר פירוט העריות בשתי הפרשיות ומבאר את הקדמתה של הפרשה העוסקת בטומאה וטהרה, על פני הפרשייה העוסקת בקדושה ובחולין.

עמודים