קש"ת - פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וישב
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וישלח
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן פרשת חיי שרה מותה של שרה אמנו
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן פרשת יתרו משה כמתווך במעמד הר סיני
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן פרשת כי תשא שיקום הברית
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן פרשת לך לך
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן פרשת מקץ חלומות פרעה ופתרונם
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן פרשת משפטים פרשיות השומרים
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן פרשת שמות האותות
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן פרשת שמיני, יום השמיני וחטא נדב ואביהו פרשת שמיני, יום השמיני וחטא נדב ואביהו
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן פרשת תולדות פרשיית הברכות
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן פרשת תזריע, אדם המתאבל על עצמו פרשת תזריע, אדם המתאבל על עצמו
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן פרשת תצוה שבת זכור
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן פרשת תרומה
שיעורי אודיו הרב רמי ינאי המשכן - בין הציווי לביצוע פרשיות ויקהל-פקודי מתארות בפנינו את הקמת המשכן בפועל. מהו הצורך בחזרה מפורטת כל כך על דברים שכבר נאמרו בפרשות קודמות? בשיעור זה ננסה לדון בכמה עקרונות רוחניים העולים מפרשיות ויקהל-פקודי. ראשית, עצם הההדגשה על כך שבמעשה המשכן לא היה כל פער בין הציווי לבין הביצוע הינו חידוש גדול, שכן בדרך הטבע תמיד התכנית אינה מתממשת במלואה. עניין נוסף שמודגש בפרשה הוא הסדר השונה של הצגת כלי המקדש, ייתכן שההבדלים בין הסדר בפרשתנו לבין הסדר בפרשות תרומה ותצווה מייצג הבדל בין הסדר מן הבחינה הרוחנית, לבין סדר הכלים מן הבחינה המעשית.
שיעורי אודיו הרב רמי ינאי הנאום ההיסטורי פרשת דברים מוקדשת לנאומו של משה רבינו, העוסק בסקירה היסטורית של קורות עם ישראל במדבר. בעיון זה ננסה לעמוד על היסוד המרכזי של הנאום ההיסטורי, והוא הטמעת הרעיון כי קיומו של עם ישראל תלוי אך ורק בציות לדבר ה'. עיקרון זה בא לידי ביטוי הן בחטאי המרגלים והמעפילים, והן בציווי על הימנעות ממלחמה בעמי אדום, מואב ועמון ובציווי על כיבוש סיחון ועוג.
שיעורי אודיו הרב רמי ינאי השליחות הטבעית והשליחות הגאולית פרשת וארא פותחת בציווי חוזר של הקב`ה למשה לגשת לבני ישראל ולפרעה, ולהודיעם על הגאולה הקרובה. שליחות זו תמוהה לאור העובדה שמשה כבר נצטווה בכך בסנה, וביצע את השליחות בפרשת שמות? נדמה כי ההבדל בין השליחויות נעוץ בהבדל היסודי שבין שני היסודות בגאולת ישראל ממצרים: מעמד הסנה מתמקד בהצלת בני ישראל העשוקים מיד המצרים המעבידים אותם, ואילו פרשת וארא עוסקת ביסוד הרוחני העומד מאחורי יציאת מצרים ובייעודה הגאולה - הנשלם בקבלת תורה ובירושת הארץ.
שיעורי אודיו הרב רמי ינאי חטא המתאוננים חטא המתאוננים הינו החטא הפותח את פרשיות המשבר בספר במדבר, המגיעות לשיאן בחטא המרגלים. בשיעור זה נדון במשמעותו של חטא המתאוננים לאור פרשנויותיהם של רש`י ורמב`ן: האם מדובר בעלילה של בני ישראל ובתירוץ בלבד על מנת לפרוק מעליהם עול מלכות שמיים או שמא הקושי בדרך הינו אמיתי, והחטא הוא בכך שגודל השעה אמור לדחות כל קושי המתעורר בדרך? שתי גישות אלו משתקפות היטב גם בפרשיות אחרות בתנ`ך.
שיעורי אודיו הרב רמי ינאי מהותה של טהרת המצורע במרכז פרשת מצורע עומד תהליך טהרתו של המצורע מטומאתו. עיון משווה בין הפעולות הנדרשות מן המצורע לבין מקרים אחרים בתורה בהם מצאנו דרישות דומות, מלמד שטהרת המצורע אינה רק מחזירה אותו למצבו הקודם, אלא מהווה עליית מדרגה והתקדשות מיוחדת. כך מתפרש הדמיון בין ענין הציפורים, המקביל לטהרה מן טומאת מת ולעבודת יום הכיפורים, וכך מתפרשת גם ההקבלה בין גילוח השער הדומה לחינוכם של הכהנים בשבעת ימי המילואים.
שיעורי אודיו הרב רמי ינאי משמעותו של סיפור האתון נושאו המרכזי של השיעור יהיה בדבר שאלת מקומה של סיפור האתון בפרשת בלק. מהו המסר העולה מסיפור זה, וכיצד צריך היה בלעם לפרשו בשעת המעשה? בנוסף, נעסוק גם ביחס שבין שני האיומים השונים המוצגים בפרשתינו: האיום החיצוני מצד בלק ובלעם, והאיום הפנימי בדמות חטא הזנות עם בנות מדין בערבות מואב.
שיעורי אודיו הרב רמי ינאי ספר במדבר - ספר העם כיצד יש לראות ספר במדבר - האם מדובר בהמשכו הישיר של ספר ויקרא, או שמא יש לקרוא את ספר במדבר על רקע ספר שמות? בשיעור זה ננסה להראות כיצד ספרי ויקרא ובמדבר מייצגים למעשה שני המשכים של ספר שמות, כאשר ספר ויקרא מתמקד בעולם המשכן, ואילו ספר במדבר ממקד את המבט על עם ישראל וקורותיו. מבט שכזה יוכל לבאר לנו גם את משמעותו של המפקד וסדר המחנות עליהם אנו לומדים בפתיחת ספר במדבר.
שיעורי אודיו הרב רמי ינאי עקרונות המוסר דרך ציווי התורה פרשת משפטים - על שלל דיניה והלכותיה - חוצצת בין שני תיאורים של מעמד הר סיני: התיאור בפרשת יתרו וברית האגנות בשלהי פרשת משפטים. מדוע? ייתכן כי התשובה לכך נעוצה בהבנה שדרך פרשת משפטים אנו מתוודעים לבשורה המוסרית החדשה של תורת ישראל, ובשורה זו היא חלק בלתי נפרד ממעמד הר סיני. עיון מדוקדק בדיני הפרשה ימחיש כיצד התורה מגנה על מעמדם של העבד והאמה, כיצד היא מחמירה בדינו של גוזל החירות מן האדם החופשי, וכיצד היא מחנכת ליחס של כבוד כלפי ההורים. באמצעות הדינים השונים מעבירה התורה את המסר המוסרי הבסיסי.
שיעורי אודיו הרב רמי ינאי פרשיית הקרבנות חלקה השני של פרשת פנחס עוסק בדיני הקרבנות הקרבים במועדים השונים. במבט ראשון נראה כי מוקד הפרשה הינו דיני הקרבן, ולא ייחודו של המועד, בניגוד לפרשיית המועדות בפרשת אמור, שם המועד הוא המרכזי והקרבן הוא הנספח. בשיעור זה ננסה לראות כיצד מתחת לפני השטח ישנם רמזים הקושרים את קרבנות היום עם אופיו הייחודי של כל מועד.
שיעורי אודיו הרב רמי ינאי פרשת המן פרשת בשלח עוסקת בקורות עם ישראל בדרך שבין מצרים לבין הר סיני. הפרשה מתחלקת כך שבמרכזה נמצא סיפור המן ומצוותיו. עיון מדוקדק בפרשת המן לעומת תלונות אחרות של בני ישראל בדרך, מורה על כך שתלונת הרעב של בני ישראל אינה הבעיה האמיתית - הבעיה האמיתית היא חוסר האמונה בהשגחה רציפה של הקב`ה במדבר. לאור הבנה זו, ניתן להבין באופן טוב יותר את טיפולו של הקב`ה בתלונת העם, ואת משמעות ירידת המן לאורך שנות נדודי המדבר.
שיעורי אודיו הרב רמי ינאי קרבן העומר ושתי הלחם עיון מדוקדק בפרשת המועדות אשר בפרשתינו, מעלה אבחנה מעניינת בין קרבן ראשית העומר אשר מובא `ממחרת השבת` לבין קרבן שתי הלחם. ההבדל המרכזי שבין הקרבנות הוא בעושרו של קרבן שתי הלחם לעומת צמצומו של קרבן העומר. מהו היסוד להבדל זה? ניתן להבין יותר את ההבדל שבין הקרבנות לאור בחינת המועדים שבהם קרבו שלמי ציבור, לבד מקרבן שתי הלחם. מועדים אלו מאירים את ייחודו של קרבן שתי הלחם ומבארים את מהותו של יום השבועות.
שיעורי אודיו הרב רמי ינאי שבעת ימי המילואים חלקה השני של פרשת תצוה עוסק בשבעת ימי המילואים, כשבמרכזם קידוש אהרן ובניו וקידוש המזבח. מנגד, בסיום ספר שמות אנו קוראים על ציווי שונה לחנוכת המשכן, שם מדובר על יום אחד בלבד, וכן אין ייחוד מסוים למזבח ולכהנים, אלא המשכן בכללותו נחנך ומתקדש. ייתכן שההבדל בין שתי הפרשיות הללו מייצג את שני הצדדים השונים שבמשכן: מחד, המשכן הוא מקום מוכן לעבודת הקרבנות - מן האדם אל הקב`ה; מאידך, המשכן מהווה מקום התגלות ודיבור של הקב`ה אל האדם. שבעת ימי המילואים מדגישים את עבודת הקרבנות, ואילו הפרשה בסיום ספר שמות מדגישה דווקא את מקום המשכן - מקום השכינה.
שיעורי אודיו הרב רמי ינאי תלונות קרח בשיעור זה ננסה לנתח את תוכן מרדו של קרח מכמה זוויות: באיזו שנה התרחשה פרשת קרח, האם בסמוך לשנה השנייה או שמא בתום תקופת נדודי עם ישראל במדבר? כיצד איחד קרח כוחות עם קבוצות שונות בעלות מניעים שונים, כמו הלויים, דתן ואבירם, ראשי השבטים וכדומה? כיצד מתמודד משה עם התלונה המשותפת, ובאיזה אופן הוא מפריד בין המניעים השונים של המתלוננים?
שיעורי אודיו הרב ניצן ברגר יום ירושלים
שיעורי אודיו הרב ניצן ברגר פרשיות אחרי מות-קדושים
שיעורי אודיו הרב ניצן ברגר פרשיות בהר-בחוקותי

עמודים