המצווה השבועית
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי דף מקורות לסדרת "המצווה השבועית" מטרתו המרכזית של מצווה בפרשה היא לאפשר לקוראים היכרות בסיסית עם יסודותיהן הלמדניים של מצוות התורה, אחת בכל פרשה. המחבר, הרב בנימין תבורי, מתמצת באופן בהיר ומסודר את הדיונים הלמדניים המרכזיים הנוגעים למצוות שונות ומגוונות, בשפה ברורה ההופכת את החיבור לשווה לכל נפש שרגליה באו בשערי בית המדרש, גם ללא ידע מוקדם נרחב. תוך כדי הדברים עולים לעתים נושאים הלכתיים אקטואליים, לצדם של יסודות רעיוניים ומחשבתיים, כללי יסוד בתורה ובהלכה ועוד.
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי פרשת נח
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי ברית מילה על ידי גוי
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי ביקור חולים
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי ברכת אירוסין
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי חיוב סומא במצוות
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי תפילת ערבית: רשות או חובה
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי גאווה וענווה
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי ייבום בימי קדם בארץ ישראל
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי האם מותר ליהודי למכור את עצמו לעבד עברי
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי לימוד תורה בנהיגה
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי אבלות
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי שמות יהודיים ושפת הקודש
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי ארבע כוסות
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי מצה
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי לחם משנה
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי כיבוד אב ואם
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי שאר כסות ועונה
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי שולחן לחם הפנים
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי בגדי הכהונה
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי מחצית השקל
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי בעניין מכירת חמץ ומכירת הערמה במצוות ואיסורים המאמר עוסק בנושא מכירת החמץ, תוך דיון כללי בנושא הערמה במכר. נראה, שיש לחלק בין הערמה שמטרתה להיפטר ממצווה לבין הערמה שמטרתה לברוח מאיסור.
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי נטילה לעבודת הכהנים
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי בעניין ברכת המילה הגמרא בפסחים דנה בצורת הניסוח של ברכות ומסבירה, שבעוד שניסוח של "ל..." (כמו בברכה 'להדליק נר של חנוכה') מתאים למצב בו הברכה קודמת לעשיית המצווה, בניסוח של "על..." (כמו בברכה 'על ביעור חמץ') קיימת מחלוקת בין ר' פפי לבין ר' פפא.
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי חביבה מצוה בשעתה
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי אשם תלוי
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי טומאת מצורע
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי מורא הורים, מורא מדקש, מורא שבת
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי חול המועד
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי אונאה

עמודים