קש"ת - פרשת שבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב זאב וייטמן ברית האגנות ומיקומה דיון נרחב בשתי האפשרויות למיקום ברית האגנות ולזהותו של ספר הברית - האפשרות של רש`י, שספר הברית הוא התורה עד אחרי פרשת יתרו, ושברית האגנות זהה למעמד הר סיני, ואפשרות הרמב`ן - שספר הברית הוא ספר מיוחד שנכתב במהלך 'מעמד הר סיני הארוך' בו קיבל עם ישראל את פרשת משפטים, ושברית האגנות מאוחרת לפרשת יתרו. למחלוקת זו השלכות על משמעותה של פרשת משפטים, על התוכן אותו קיבל משה בארבעים היום והלילה ששהה בהר סיני (פרשת משפטים או פרשיות המשכן), ועל הסבר פרשיית מעמד הר סיני (האם כלל את נעשה ונשמע)
שיעורי אודיו הרב זאב וייטמן גנבת הברכות השיעור עוסק בגנבת הברכות של יצחק מעשיו. הצפת הניגוד שבין מעשיהם הקשים של יעקב ורבקה, ביחס לדימוי שלהם בחז`ל ובעם ישראל כצדיקים וישרים. הרב ויטמן מציע הסבר למעשי רבקה, ולמעשי יעקב מציג התייחסות של הצדקת הרמאות, או לחלופין מעשה שעליו קיבל עונש. הסיפור כמייצג את בחירת ה' בעם ישראל באהבה
שיעורי אודיו הרב זאב וייטמן האורים והתומים השיעור מדגיש שתי נקודות: 1. תפקיד המנורה - ישנה סתירה בין פרשיות התורה המזכירות את ציווי המנורה בשאלה האם יש משמעות להעלאת נר תמיד גם בלא הדלקת המנורה 2. מהם האורים ותומים - ישנה מחלוקת פרשנים האם האורים ותומים הם 'שם המפורש' הניתן מאחורי החושן (רמב`ן ורש`י), אמצעי ייחודי לגילוי סודות הכוכבים (א`ע), או תיאור משלים של התגלות ה' דרך שמות בני ישראל (בעקבות דברי רב האי גאון בברכות). למחלוקת זו השלכות על תיאור והיקף ההתגלות הניסית אל הכוהן הגדול.
שיעורי אודיו הרב זאב וייטמן האם המחלוקת בין השמאל והימין התחילה בפרשתנו - פרשת שכם ודינה השיעור עוסק בניסיון לראות מסרים בסוגיות שבין ימין ושמאל, מתוך סיפור שכם וסיפור המפגש בין יעקב לעשיו. השיעור מבאר את הטענות והצדק של כל צד, שמעון ולוי, אל מול יעקב, וכן מדרשים התומכים והמבקרים את ההכנות וההתנהלות של יעקב לפני ובעת מפגשו עם עשיו
שיעורי אודיו הרב זאב וייטמן הישארות ישראל במצרים השיעור עוסק בהישארותם של בני ישראל במצרים, והסיבות אליה. הבנת מעשיהם כטעות, עליה שילמו במכת חושך, ביטוי לכך שהקב`ה היה צריך להוציאם ביד חזקה ממצרים, כי לא רצו לצאת. בנוסף, השיעור עוסק בקבורת יעקב – המיקום שבו הוא נקבר, ופירוש המונח `עבר הירדן`, מקום קבורתו
שיעורי אודיו הרב זאב וייטמן וירא אליו ה' באלוני ממרא השיעור עוסק בתכלית התגלות ה' לאברהם המתרחשת בפרשתנו. משמעות הולדת יצחק לאור ברית המילה, וגילם של אברם ושרה. בנוסף השיעור מרחיב על הדו שיח שבין אברהם לה' על הפיכת סדום. משמעות שיח זה, ומה זה בא ללמדנו היום.
שיעורי אודיו הרב זאב וייטמן ירידת ישראל למצרים השיעור עוסק בשורשי ירידת עמ`י למצרים. מחשבותיהם של יוסף מול פרעה לגבי ירידת קבע של יעקב ובניו, מול ירידת ארעי, מתבטאת בפסוקים לפי השמות יעקב וישראל. ההסבר של שורשי ירידת הקבע למצרים, שורשים שאנו פוגשים בברית בין הבתרים, האם היא נבואת עונש או נבואת תכלית. בנוסף השיעור עוסק בנחלות המצרים וכוהניהם בהשוואה לנחלות ישראל.
שיעורי אודיו הרב זאב וייטמן מהי מטרת עשרת הדיברות השיעור עוסק בניסיון להבין מהי מטרתו של מעמד הר סיני. במהלך השיעור, מוצגת בהרחבה העובדה שלמעשה עשרת הדיברות היו ידועות כבר קודם לכן , כפי שנראה מספר בראשית (החל מאיסור רצח, הבולט בפרשיית קין והבל, וכלה באיסור לא תחמוד אשר מופיע ברמה חלקית בפרשיית אבימלך ואשת אברהם). המוקד של המעמד, אם כך, הוא בעצם המעמד - כפי שמתואר בספר דברים, ובחיזוק מוחלטות האמון במשה רבינו כמעביר התורה לעם מחד וכשליח העם אל ה' מאידך.
שיעורי אודיו הרב זאב וייטמן מכירת יוסף השיעור סוקר נושאים לאורך הפרשה: סיבת שנאת בני יעקב ליוסף, ומתוך כך, המשמעות התיאולוגית של האחריות על המכירה. המוכר בפועל [מדיינים, ישמעאלים, או אחי יוסף] על פי המשך דברי ראובן, יוסף, והאחים לאורך הפרשות. השאלות העולות מסדרי השנים והגילאים בפרשיית יהודה ותמר.
שיעורי אודיו הרב זאב וייטמן מעלתה של ארץ ישראל השיעור עוסק בייחודה של ארץ ישראל. ארץ ישראל מובטחת לאברהם, יחד עם הבטחת הזרע. השיעור מתעמת עם הקושי בייחודה של הארץ, תוך השוואה לארצות הסובבות אותה, שבהם לכאורה החיים קלים יותר. הבנת הקשר בין עם של עבדי ה', לבין החיים דווקא בארץ - תלויים בגשמים, בנס ובמעורבות האלוקית. יציאת תרח מאור כשדים כרצון להתקרב לה'
שיעורי אודיו הרב זאב וייטמן משמעות הכאת הסלע על ידי משה לאחר קריעת ים סוף, המאורע ב'מסה ומריבה' גורם למשה רבינו לרגוז על ישראל. זאת בניגוד לקב`ה, אשר לא שולל צעקות של בני ישראל על צרכים קיומיים אלא אם כן יש בהם מימד של עצלות או כפיות טובה. היו שפירשו שמאורע זה זהה להכאת הסלע בקדש. פירוש זה מעצים את חטאו של משה - שהרי כאן מודגש ביתר שאת כעסו. גם בלא השוואה זו נראה שחטא זה. מזמור תהילים 'לכו נרננה' מסייע להבין את תשתית החטא - הבקע שבין משה לבין ישראל. מלחמת עמלק, המופיעה בהמשך הפרשה מהווה אף היא 'איתות' ראשוני לבקע שבין מורא ה' על העמים לבין מלחמתם בישראל.
שיעורי אודיו הרב זאב וייטמן סולם יעקב השיעור עוסק בחלום סולם יעקב. מתחיל בפירוט כללי של החלומות לאורך התנ`ך, ועובר לחלומו של יעקב. סקירת פירושים שונים על משמעות המלאכים, הסולם, ושאר הפרטים. מיקום יעקב בעת החלום – בית אל, והגדרת המקום כבית ה' וכמקום קדוש, ביחס לירושלים. היחס שבין בית אל לירושלים.
שיעורי אודיו הרב זאב וייטמן פרשיות קורבן פסח בדרך כלל, כאשר הקב`ה מצווה את משה, לא מוזכרים דבריו לבני ישראל. בפרשיות קורבן פסח, ישנה חזרה מפורטת. יתר על כן, עיון בפרשיות אלה מראה שישנם מספר לא מועט של שינויים, בפרשיה אחת משה מקצר ובאילו באחרת הוא מאריך ומוסיף דברים משלו. ייתכן שאריכות דבריו (מישכו וקחו לכם) נועדה לסייע לזקני ישראל להוות דוגמא אישית לעם ישראל, על מנת שלא יפחד מלקיחת הצאן. הרמב`ן מציע שתי אפשרויות: הקריאה לזקנים היא לשם איסוף העם, אמירת משה לזקנים היא על מנת שהזקנים יגידו זאת לבני ישראל. . ניתן להציע בפשוטו של מקרא - שמשה מדגיש את עשיית פסח 'דורות' (עם נתינת הדם על המשקוף), ואכן כך מעלה כה`א הא`ע. אפשרות נוספת - הפסח המתואר כאן הוא הפסח דורות שהיה אמור להיות אלמלי איסור הבמות. בנוגע לדברים החסרים - הרמב`ן מסביר שהנוסח כאן מקוצר ובאמת הדברים נאמרו כהוויתם, וניתן להציע שמשה מפרט כאן רק את הדברים הנוגעים ליציאת מצרים, ואילו את הציוויים לדורות הוא שומר לשלב מאוחר יותר (לפרשת 'קדש לי').
שיעורי אודיו הרב זאב וייטמן פרשת הנני הורג את בנך בכורך השיעור דן בפרשה התמוהה 'הנני הורג את בנך בכורך'. נחלקו הפרשנים מדוע הקב`ה רוצה להרוג את בנו של משה - האם משום שמשה התעכב מלבצע את השליחות או משום שהוא לא מל את בנו. האופציה השנייה מתבקשת יותר מפשוטו של מקרא ומעוגנת כבר במעמד הסנה ובשבע פעמים בהם משה מסרב למילוי הבקשה (ובכך דומה מעט לפרעה - הנוסח 'שלח את עמי' ואף השורש 'שלח' עצמו מופיעים מספר פעמים זהה ובתדירות גבוהה בין בשליחות הקב`ה למשה ובין בדבריו אל פרעה), על כן ניתן לומר שהפרשה משתמעת לשני פנים. ההצלה של בנו של משה מזכירה אף את ההצלה ממכת בכורות (הקזת דם המילה דומה לדם הפסח). הפסוקים בפרשה - מתייחסים בין לבכורות מצרים ובן לבנו של משה.
שיעורי אודיו הרב זאב וייטמן קניית המערה והשליחות לאליעזר השיעור מתחלק לשניים: קניית מערת המכפלה, ושליחותו של אברהם לאליעזר.החצי הראשון עוסק במשמעות של היאחזות בארץ וקניית אדמות דווקא דרך אחוזת קבר.החצי השני עוסק במשמעות ציוויו של אברהם לאליעזר עבדו לא להוריד את יצחק מהארץ, בגלל הקשר שיש ליצחק עם הארץ, כמעשה אבות סימן לבנים [בהשוואה למידת החסד המיוחדת לאברהם].
שיעורי אודיו הרב זאב וייטמן שאלות מוסריות ביציאת מצרים השיעור דן בשלוש שאלות מוסריות העולות בפרשיית יציאת מצרים ודן בתירוצים השונים שניתנו להם ובקשיים עליהם: 1. מדוע ה' מקשה את לב פרעה (שד`ל וקסוטו - פרעה הקשה את ליבו בבחירה אלא שהחריגה של הקשייה זו מיוחסת לקב`ה, העיקרים והרמב`ן - ההקשייה סייעה לבחירה החופשית אל מול 'המכות', רמב`ם - ההקשייה הנה עונש על העבר, הרב סמט - ההקשייה מיועדת להראות שאף העקשן ביותר אינו עומד מול הקב`ה) 2. מדוע הקב`ה מבקש ממשה לרמות את פרעה ולבקש חופשה בת שלושה ימים בלבד. (שד`ל - אין בעיה לרמות את מי שמשעבד את ישראל בלא דין, חזקוני וכתב וקבלה - הבקשה אמיתית (רצו לזבוח באיתם בקצה המדבר) אך אין הבטחה שעם ישראל יחזור, על מנת לאפשר לפרעה 'לרדת מהעץ'. האברבנאל - הבקשה הייתה על מנת להראות שפרעה לא מסכים אפילו לבקשה זו. הרב סמט - ההונאות כולן משולבות על מנת להביא את המצרים לים סוף 3. מדוע הקב`ה מבקש לשאול מהמצרים (הרב סמט לשיטתו - ההשאלה נועדה להביא את המצרים אל ים סוף, פרשנות אחרת - הכלים היו בעבר של ישראל, רס`ג - ההשאלה היא למעשה 'מתנה גמורה', אבן עזרא - כפי שהקב`ה שעבד את ישראל למצרים כך הוא נותן להם כעין 'הענקה' עם שחרורם, בנו יעקב - השאלת הכלים נועדה להקליש את האיבה אל המצרים.
שיעורי אודיו הרב זאב וייטמן שבירת הלוחות דיון במספר פירושים במדרש ובפשט אודות שבירת הלוחות - האם נשברו בטעות (משה לא הצליח להחזיק אותם יותר לאחר שפירחו האותיות/לאחר שתשש כוחו עקב מה שראה)? האם הקב`ה הוא שאמר למשה לשבור אותם? האם משה שברם על מנת לגרום לחטאם של ישראל להיות קל יותר (בפנויה ולא באשת איש; ואולי התפרצותו 'לוקחת' עליו את העונש), בהמשך הפרשה, משה חורג מהנהגתו והורג מבני ישראל, נראה שגם זאת על מנת לנקותם. נקודה נוספת בפרשייה: מדוע התנצלו בני ישראל את עדים? הרי הקב`ה אמר להם שהם יעלו לארץ - נראה שבלא קירבת ה', בלא המשכן ובלא לוחות, בני ישראל היו עולים, אבל בריחוק מה, ועל כך הצטערו. בקשת משה בהמשך לעליית להראות פני ה' ולהופעתו בתוך ישראל מהווה את שיאו של תהליך הכפרה, אשר בעקבותיה הקב`ה נענה ומזכיר מחדש את המצוות שהוזכרו בפרשת משפטים, תוך מתן דגש על מצוות שבין אדם למקום ולא על אלו שבין אדם לחבירו (שהרי החטא היה בתחום זה)