הרב אוריאל עיטם
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוריאל עיטם פתיחה + רבי סעדיה גאון (א) בשיעור זה נדון בשאלה האם תפילה היא מצד בקשה או מצד עבודה, ונביא את דברי רס"ג על מהות התפילה בספר המצוות שלו. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם טעם התפילה על פי חובות הלבבות (א) – (ב) בשיעור זה נתחיל לראות את את גישת רבנו בחיי על תפקיד התפילה בספרו חובות הלבבות. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם טעם התפילה על פי חובות הלבבות (ב) – (ג) בשיעור זה נעסוק בתפילה שרבנו בחיי כן מבכר - התפילה האישית. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם רבי יהודה הלוי (א) – (ד) בשיעור זה נסקור את משנתו של ריה"ל על טעם התפילה וטעם סדרה. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם רבי יהודה הלוי (ב) – (ה) בשיעור זה נראה את מקומה של התפילה בעבודת ה' אצל ריה"ל. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם הרמב"ם (א) – מבוא כללי (ו) בשיעור זה נתחיל לעסוק בסוגיית התפילה אל הרמב"ם, הגדרת המצווה, מקום הכוונה וקושיות מחשבתיות סביב עניין הפניה לקב"ה. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם הרמב"ם (ב) – משנה תורה (ז) בשיעור זה נמשיך עם שני עניינים נוספים אצל הרמב"ם- דעת ותפילה. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם הרמב"ם (ג) – מורה נבוכים (ח) בשיעור זה נראה את גישת הרמב"ם לתפילה ולשאלות העולות ממנה במורה נבוכים. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם הרמב"ם (ד) – מורה נבוכים (ט) בשיעור זה נמשיך במשנת הרמב"ם ונעסוק בשאלת השפעת התפילה על ההתערבות הא-לוהית. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם רמב"ן (א) – (י) בשיעור זה נעסוק בטעם התפילה לפי הרמב"ן, ובסיבה שהוא מונה אותה כמצווה מדרבנן. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם רמב"ן (ב) – (יא) בשיעור זה נמשיך בדיון ברמב"ן סביב טעם התפילה והיותה מצווה מדרבנן. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם רבי חסדאי קרשקש (יב) בשיעור זה נעסוק בתפיסת רבי חסדאי קרשקש את פעולת התפילה ואת מחלוקתו על הרבמ"ם סביב תארי הקב"ה. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם ספר העיקרים (א) – (יג) בשיעור זה נתמקד בסתירה בין פרקים ט"ז וי"ח בספר העיקרים על פעולת התפילה. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם ספר העיקרים (יד) – (ב) בשיעור זה נראה הסברים נוספים לסתירה בין פרק ט"ז לפרק י"ח. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם המבי"ט (טו) בשיעור זה נראה את גישת המבי"ט לתפילה. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם מהר"ל (טז) – (א) בשיעור זה נתחיל לעסוק בגישת המהר"ל על מקומה ותפקידה של התפילה. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם מהר"ל (יז) – (ב) בשיעור זה נראה את התפילה במשנת המהר"ל כמבטאת את חסרון האדם. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם מהר"ל (יח) – (ג) בשיעור זה נראה איך במשנת המהר"ל התפילה מעמידה את היחס בין ה'עילה' וה'עלול', בין הבורא והאדם. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם שערי אורה (יט) – (א) בשיעור זה נראה מדוע העמקה בשמותיו של הקב"ה חשובה לתפילה. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם שערי אורה (כ) – (ב) בשיעור זה נראה את האופן שבו האדם משתמש בשמותיו של הקב"ה בתפילה. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם רבנו בחיי בן אשר (כא) – (א) בשיעור זה נראה את האופן שבו תפילות פועלות במשנת ברבנו בחיי. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם רבנו בחיי בן אשר (כב) – התפילה צורך גבוה (ב) בשיעור זה נראה את האופן שבו התפילה במשנת רבנו בחיי היא צורך הדיוט. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם טעם התפילה בראשונים (כג) – שיעור סיכום (א) – מרס"ג ועד רמב"ם בשיעור זה נסכם את דברי רס"ג, רבנו בחיי, ריה"ל ורמב"ם, ובשיעור הבא נסכם את החכמים שמהרמב"ן ועד למהר"ל. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם טעם התפילה בראשונים (כד) – שיעור סיכום (ב) – מהרמב"ן עד למהר"ל בשיעור זה נמשיך את סיכום הראשונים מהשיעור הקודם. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם האר"י – מבוא (כה) – (א) בשיעור נפתח את נושא התפילה במשנת האר"י. מחשבה על התפילה (2)

עמודים