הרב עזרא ביק

הרב עזרא ביק משמש כר"מ בישיבת הר עציון מאז שעלה ארצה מניו יורק, בשנת תשל"ט. הוא הוסמך לרבנות וסיים תוארM.S. בישיבה אוניברסיטה וכן סיים תוארM.A. בפילוסופיה באוניברסיטת קולומביה. כיום מנהל הרב ביק את בית המדרש הוירטואלי ע"ש ישראל קושיצקי שליד ישיבת הר עציון.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עזרא ביק משמוש (דף קטו.)
הרב עזרא ביק חלוקת ארץ ישראל (קיז.)
הרב עזרא ביק הילך אדם שהודה במקצת הטענה ושילם אותו חובו מייד - פטור משבועה. האם דין זה חל רק על פקדון, או גם על הלוואות? הראשונים נחלקו בשאלה זו, וכן בשאלת "הילך" בשטר. גמרא בבא מציעא
הרב עזרא ביק מעשה קנין באבידה ובהקנאה "ר' יהודה אומר לעולם לא קנה עד שתהא משיכה בגמל והנהגה בחמור". (ב"מ דף ט.) לענין הנהגה בגמל, הוא קנין דלאו אורחיה - ויש ארבע שיטות בראשונים. גמרא בבא מציעא
הרב עזרא ביק צה. - שמירה בבעלים מהו ההיגיון שמאחורי הפטור של "בעליו עמו"? ייתכן שהשומר והבעלים שותפים למעשה השאלה והאחריות נותרת אצל הבעלים, או לחילופין - ייתכן שבעל החפץ נחשב לעובד של השואל, ולכן אינו יכול לחייב אותו בתשלום. גמרא בבא מציעא
הרב עזרא ביק צו. - בעיות רמי בר חמא הגמרא מביאה כמה בעיות בשם רמי בר חמא, בעניין אדם ששאל בהמה למטרות שונות ומשונות. השיעור עוסק בהבנת ארבע השאלות הראשונות. לדעת רש"י, הן נוגעות לגדרי השומרים הכלליים, ואילו לדעת הרמב"ם הן נוגעות רק לשאלה בבעלים. גמרא בבא מציעא
הרב עזרא ביק טמון באש (סא:-סב.) גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב עזרא ביק תרנגולין שהיו מחטטין בחבל דלי גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב עזרא ביק דף ח: תפילת ותיקין גמרא ברכות
הרב עזרא ביק דף יא.: ברכה ארוכה וקצרה גמרא ברכות
הרב עזרא ביק דף יא: ברכות התורה גמרא ברכות
הרב עזרא ביק דף יב: פתח בדחמרא וסיים בדשיכראפט גמרא ברכות
הרב עזרא ביק דף יב: המלך הקדוש והמלך המשפט גמרא ברכות
הרב עזרא ביק כא. - מעשה הקניית גט לאישה המאמר עוסק בדיני הנתינה של הגט, ובאופי הכפול של נתינה זו: הנתינה הממונית, ונתינת הגט ביד האישה. גמרא גיטין
הרב עזרא ביק מסכת גיטין פ"ב - אלא לפלוני אנו מתחילים לימוד מסכת גיטין. בחדשיים הראשונים, אנו נלמד את הפרק התשיעי, פרק המגרש. למרות מיקומו בסוף המסכת, הפרק עוסק יסוד מהות הגירושין – מושג ה"כריתות" – ולכן ראינו לנכון לפתוח בלימודו ורק אחר כך לחזור לתחילת המסכת (בעצם, לפרק ב'), שעוסקת במעשה הגירושין ובחפצא של הגט. גמרא גיטין / פסחים
הרב עזרא ביק מסכת גיטין פ"ט - חוץ בקידושין (פב:) בשיעור בשבוע שעבר, ראינו את שיטת הריטב"א בדף פב: בנוגע לדברי הגמ' שבמקרה מסוים "קידושי שמעון לא אהנו". הריטב"א קבע שקידושין שאינם אוסרים אינם חלים כלל. מזה הסקנו שלפי הריטב"א מעשה הקידושין הוא מעשה של איסור והיתר ולכן אם אין אף חלות חדשה בתחום האיסור אין משמעות לקידושין כלל. גמרא גיטין / פסחים
הרב עזרא ביק ארבעה זקנים (פג.) גמרא גיטין / פסחים
הרב עזרא ביק מסכת גיטין פ"ט: פ"ד: יטלנה הימנה כיצד יעשה יטלנה הימנה (פד:) גמרא גיטין / פסחים
הרב עזרא ביק פט. גמרא גיטין / פסחים
הרב עזרא ביק לג. - יש דיחוי במצוות הסוגיה בדף לג.-לג: מעוררת את השאלה אם דין דיחוי, שמקורו בקודשים, נוהג גם במצוות. בשיעורנו ננסה לעמוד על הבנת מושג הדיחוי בכלל, ודיחוי במצוות בפרט, מתוך ליבון שיטתם המסובכת של התוספות, על החילוקים השונים העולים בדברי הגמרא ובדבריהם (קרבן לעומת מצווה, בידו לתקן לעומת אין בידו לתקן, נראה מעיקרא לעומת נראה ונדחה). גמרא סוכה
הרב עזרא ביק לה. - היתר אכילה ודין ממון הגמרא מעלה שתי אפשרויות בהבנת פסול ערלה: "חד אמר: לפי שאין בה היתר אכילה, וחד אמר: לפי שאין בה דין ממון". שיעורנו יתמקד בבירור שני מושגים אלו. גמרא סוכה
הרב עזרא ביק לה:-לו: - פסולי הגוף באתרוג החלק השני של המשנה בדף לד: עוסק בפסולי הגוף של האתרוג. אנו, בעקבות הגמרא, נעסוק בפסולים אלו, כל אחד בנפרד. גמרא סוכה
הרב עזרא ביק לו:-לז: - חציצה בלולב הגמרא (לז.-לז:) מביאה שלוש מחלוקות בין רבה ורבא בעניין חציצה בין הלולב ויד הנוטל. רבה מונה שלושה מצבים שבהם נוצרת לדעתו חציצה – האגד עצמו, סודר ועלים באגד – ובכולם דוחה רבא את החשש. באגד ובעלים שבו מנמק רבה את הפסול מטעם חציצה ורבא משיב בהגבלת דין זה, בעוד שבעניין סודר ממוקדת המחלוקת בגדרי לקיחה. השיעור יעסוק בשיטות הראשונים השונות בהבנת פסול חציצה ובגדרי לקיחה ולקיחה תמה. גמרא סוכה
הרב עזרא ביק ט: - ספק בבדיקת חמץ השיעור עוסק במקרים השונים שהובאו בגמרא, שבהם קיים ספק האם צריך לבדוק את החמץ. גמרא פסחים
הרב עזרא ביק כא. - תחלית פרק ב' המאמר עוסק במספר נושאים העולים בתחילת הפרק השני וקשורים לפרק הראשון של המסכת: האם אדם שנתן חמץ לבהמתו והיא הכניסה את זה לביתו עובר על "בל ייראה" ועל "בל יימצא"? האם מותר למכור חמץ לנכרי בתוך שלושים יום לפני הפסח? האם ניתן ליהנות מהחמץ בזמן שריפתו? גמרא פסחים

עמודים