הרב אביעד ברטוב
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב המקדש האבוד - איסור העלאת חוץ בשיעור זה נעסוק באיסור העלאת חוץ, דהיינו איסור הקרבה של קדשים מחוץ למקדש, מן המקורות בפרשות 'אחרי מות' ו'ראה' ועד הלכה למעשה. בתורה ניתן לראות שני טעמים לאיסור: בפרשת 'אחרי מות' עולה שטעם האיסור הוא הרחקה מעבודה זרה, ובפרשת 'ראה' נראה שמטרת האיסור היא מניעת פגיעה בקודש. לאחר מכן נעסוק בדעה המצדיקה הלכתית את קיומו של 'בית חוניו', מקום במצרים בו הקריבו קרבנות בתקופת בית שני. בשבתך
הרב אביעד ברטוב חיטוי זכירה וברית - פתיחה לספר קורבנות בשיעור זה נתמקד במאפייניו הייחודים של קורבן פסח - חיטוי זכירה ברית. הבנת מאפיינים אלו תסייע לנו לפתור את השאלה מדוע הרמב"ם בחר להפריד את הלכות פסח ובכורות מהקורבנות המופיעים בספר עבודה. בשבתך
הרב אביעד ברטוב "ראשית אוני" - הקדמה להלכות בכורות בשיעור זה נעסוק בייחודו של הבכור, במטרות מצוות הבכורה, ביחס שבין "ראשית" לבין "בכורה" ובהקשר המיוחד של מצוות בכורה ביציאת מצרים. בשבתך
הרב אביעד ברטוב "קדש לי" - הקדשת, נתינת ופדיון בכורות בשיעור זה נעסוק במצוות בהיבטים שונים של מצוות בכורות: קדושתם, נתינתם לכהן ופדיונם. נעמוד על היחס בין הפרשייה בשמות י"ג לבין הפרשייה בבמדבר י"ח, ונראה כיצד ניתן ללמוד מכך כי אצל כוהנים קיימת קדושת הבכור אך לא חובת נתינתו. לבסוף נעסוק בשאלה האם ניתן לתת בכור אדם ופטר חמור לכהן במקום לפדות אותם. בשבתך
הרב אביעד ברטוב פדיון בכור בשטרות כסף בשיעור זה נעסוק בפדיון בכורות על ידי כסף. נתחיל בהגדרת מהות קניין כסף מתוך עיון בפדיון הקדשות, ונמשיך לעיין בשאלה האם ניתן לפדות בכורות בשטרות כסף של ימינו. בשבתך
הרב אביעד ברטוב הקדמה לספר טהרות - "לב טהור ברא לי אלוקים" בשיעור זה נעסוק בטעמי המצוות של ספר טהרה. נראה כיצד הרמב"ם תפס את הלכות טהרות ככלי לאיזון עצמי של עבודת ה', וכיצד עם השנים הפכו הלכות טהרות למושג הקשור לעבודת ה' גם בהעדר מקדש. בשבתך
הרב אביעד ברטוב סוף טומאה לצאת בשיעור זה נשרטט שני דגמים מרכזים בהלכות טומאת אוהל, האחד של הרמב"ם והשני של רש"י. להבנות אלו יש נפקא מינא מעשית לימינו בשאלת כניסת כוהנים לבית חולים וכל מקום בו יש חשש להימצאותם של מתים. בסוף השיעור נראה כי למחלוקת הלכתית זו יש השלכה לדיון המחשבתי לגבי תפיסת מושג הטומאה בימינו בשבתך
הרב אביעד ברטוב מיתת נשיקה - ביקור כוהנים בקברי צדיקים בשיעור זה נעסוק בדברי הרמב"ן על התורה, לפיהם קברי צדיקים אינם מטמאים. נעמוד על שורש הדין תוך עיון במושג "מיתת נשיקה", ונדון גם הלכה למעשה בשאלה האם כוהנים יכולים להגיע לקברי צדיקים בכלל ולמערת המכפלה בפרט. בשבתך
הרב אביעד ברטוב "הט לבי אל עדותיך" - פתיחה לספר נזיקין בשיעור זה נראה כי לפי הרמב"ם 'מטרות העל' של דיני נזיקין הן למצוא פתרונות לנזק ולמנוע אותו. לאחר מכן נצביע על הבעייתיות של תעשייה מזהמת לשמור על עקרונות אלו. בשבתך
הרב אביעד ברטוב חובת הזהירות בנזקי בעלי חיים בשיעור זה נעסוק במהות חיוב נזקי בהמה ("שור" ו"הבעה"), על רקע החיוב של כל 'אבות הנזיקין' ("שור", "בור", הבעה", "הבער"). נראה את שני סוגי החיוב של נזקי בהמה - כאלו שנובעים מדחפיהם הטבעיים של בעלי החיים וכאלו שנובעים מהתנהגות רשלנית, ולסיום נדגים את מערכת הסייגים וההגבלות בחיובי נזקי בהמה הבאים להסדיר חיים משותפים במרחב הציבורי. בשבתך
הרב אביעד ברטוב האם לבעלי חיים יש אחריות אישית? מעמדם של בעלי חיים במקרא ובחז"ל הוא של יצורים בעלי אוטונומיה, רגשות ורצונות, ובשיעור זה נדון בשאלת האחריות האישית של בעלי החיים בהלכה. בשבתך
הרב אביעד ברטוב הלכות גנבה בשיעור זה נעסוק במהות תשלומי כפל של גנב, ונצביע גם על המטרה החינוכית של התורה בהלכות גנבה. בשבתך
הרב אביעד ברטוב רמאות במידות ובמשקלות בשיעור שלפנינו נעסוק בלאו של רמאות במידות ובמשקלות. ראשית נעסוק באופי האיסור על פי הרמב"ם, ולאחר מכן נעמוד על שיטת הרמב"ם בנוגע לחומרתו המיוחדת. בשבתך
הרב אביעד ברטוב הקדמה להלכות קניין בשיעור זה נסביר את מטרתם הכוללת של דיני ספר קניין. עיון במורה הנבוכים, בכותרת להלכות קניין ובהלכה החותמת ספר זה, תגלה כי לדעת הרמב"ם תכליתם של דיני הממונות היא להקנות את מידת היושר, הנחוצה כל כך לשגשוגה של החברה האנושית ולביסוסה של הכלכלה. בשבתך
הרב אביעד ברטוב השתלטות או ייחוס - למהותו של קניין כסף בשיעור זה נעסוק במחלוקת האם מדאורייתא פעולת הקניין היא התשלום או המשיכה, נעמוד על מהותו של קניין הכסף, ונראה כיצד הכריע הרמב"ם הלכה למעשה במחלוקת זו. בסיומו של השיעור נראה כיצד הפך הקניין מפעולה של השתלטות פיזית לפעולה משפטית. בשבתך
הרב אביעד ברטוב חזקת ג' שנים בקרקעות, עדי התובע שהנכס היה פעם שלו גוברים על המוחזקות של הנתבע. אולם, לאחר שלוש שנים של ישיבה בקרקע מוחזקות הנתבע גוברת, ובשיעור זה נעסוק בטעמים ובגדרים של חזקה זו. בסוף השיעור נשווה את ההלכה לחוק במדינת ישראל כיום, ונעמוד על ההבדלים המשמעותיים ביניהם. בשבתך
הרב אביעד ברטוב הקדמה לספר משפטים שיעור זה הוא שיעור הקדמה לספר משפטים. ראשית, נראה את הסדר של הרמב"ם בספר זה, ונעמוד על ההבדלים בינו לבין סדר הדינים בששת סדרי משנה. לאחר מכן נראה ונדגים כי הרמב"ם פיצל בין ספר משפטים לבין ספר קניין כדי להדגיש את הריסון שהצד החזק בעסקה צריך לנהוג בו, על מנת שלא לנצל את הצד החלש יותר. בשבתך
הרב אביעד ברטוב יחסי עובד - מעביד בשיעור זה נעסוק במערכת יחסים שבין המעביד לבין העובד, ונתמקד בחובות הפועל כלפי בעל הבית. נצביע על שתי רמות של מחוייבות הפועל כלפי בעל הבית: רובד בסיסי של חובה לניצול מלא של זמן העבודה, ורובד נוסף של השתדלות מיוחדת לעשות ככל הניתן כדי להשביע את רצון בעל הבית. בשבתך
הרב אביעד ברטוב העקרונות הבסיסים של הירושה בשיעור זה נציג את העקרונות הבסיסיים של דיני ירושה, ונראה אילו מטרות הן משרתות. לאחר מכן נעסוק בשאלה האם וכיצד ראוי להדיר מן הירושה חלק מן היורשים. בשבתך
הרב אביעד ברטוב מבוא לספר שופטים בשיעור זה נעסוק תחילה במוטו של הרמב"ם לספר שופטים, ובחשיבות אי הכרת הפנים ומיצוי הדין. לאחר מכן נסקור את מבנה הספר, ונראה את חשיבות תהליך מינוי הדיינים. בשבתך
הרב אביעד ברטוב כיבוד הורים בשיעור זה נעסוק במצוות כיבוד הורים. ראשית נעסוק בחשיבות המצווה ובהשוואה שבין כבוד ה' לבין כיבוד הורים. לאחר מכן נראה כי למרות שמדובר במצווה אשר קיומה איננו נתון לשיקול דעת, הרי שיש לה סייגים ואיזונים אשר מכפיפים את כבוד ההורים לציות לה' ושואפים ליצור חיי משפחה תקינים. בשבתך
הרב אביעד ברטוב מבוא להלכות יסודי התורה הלכות יסודי התורה, הפותחות את ספר משנה תורה, עוסקות אכן ב'יסודות' המהווים תשתית לאמונה היהודית באל אחד וקבלת התורה שבכתב ותורה שבעל פה. שיעור זה הוא שיעור מבוא להלכות אלו, ובו נתמקד בעיקר במבנה ההלכות ובמשמעותו. בשבתך
הרב אביעד ברטוב מבוא להלכות דעות בהלכות יסודי התורה הרמב"ם עסק בפן השכלי-אמוני של גיבוש הדעה הנכונה, ובהלכות דעות הוא עובר לעסוק בפן הפסיכולוגי האישי של הטמעת הדעות הנכות בהתנהלותו של האדם והבאתו אל חווית הדבקות. בשיעור זה נתמקד במבנה ובמשמעות של הלכות דעות. בשבתך
הרב אביעד ברטוב מבנה ומשמעות הלכות תלמוד תורה בכותרת להלכות תלמוד תורה הרמב"ם מונה שתי מצוות - ללמוד תורה, ולכבד תלמידי חכמים. בשיעור זה נראה כיצד המבנה של הלכות אלו תורם להבנת מצוות אלו ולקשר ביניהן. בשבתך
הרב אביעד ברטוב מבנה ומשמעות הלכות עבודה זרה בשיעור זה נעסוק במבנה הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים ומשמעותם. בנוסף לכך, נדון במספר נושאים נוספים הקשורים לכך: נסביר מדוע הרמב"ם כלל בהלכות אלו גם את הלכות מגדף וחוקות הגויים, נצביע על הפתיחה הייחודית של ההלכות, ונעמוד על חשיבות המימד הציבורי וארץ ישראל בדינים אלו. בשבתך

עמודים