הרב אביעד ברטוב
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב מבנה ומשמעות הלכות תשובה הלכות תשובה, אשר חותמות את ספר המדע, מרכזות את תמצית העניין הפנימי והנפשי של הגעה לדעת הנכונה, בהם הרמב"ם עסק לאורך כל ספר המדע. בשיעור זה נתמקד במבנה ובמשמעות הלכות תשובה, ונתייחס לשני מוקדים מרכזיים: הבחירה החופשית ועבודת ה' מאהבה. בשבתך
הרב אביעד ברטוב מבנה הלכות תפילה ונשיאת כפיים "לעבוד את ה' בכל יום בתפילה" - באופן זה הרמב"ם הגדיר את מצוות תפילה (ספר המצוות, עשין, ה'): התפילה ביסודה היא "עבודת ה'", אותה יש לעשות באופן מסוים - "בתפילה". בשיעור זה נראה כיצד התפילה מעצבת את דרך עבודת ה'. נפתח בהבנת מיקום של הלכות התפילה על הרצף של ספר אהבה, ומשם נמשיך למבנה הלכות תפילה ונשיאת כפיים. בשבתך
הרב אביעד ברטוב הלכות קריאת שמע קריאת שמע היא הצהרת האמונה היהודית הנאמרת פעמיים ביום; ולהבדיל, גם בעתות צרה כאשר האדם עומד בפני גזרת שמד או סכנה גדולה, כפי שנהג רבי עקיבא אשר יצאה נשמתו באחד. בשיעור זה נתמקד בתכנים של מצווה זו, ובהבדל שבין קריאת שמע של שחרית ושל ערבית לבין קריאת שמע שעל המיטה. בשבתך
הרב אביעד ברטוב ספר זמנים, חנוכה ופורים בשיעור זה נעסוק תחילה בספר זמנים באופן כללי - הפסוק אותו הרמב"ם בחר כמוטו לספר, מהותם של המועדים על פי הרבי מלובביץ', מבנה הספר ומיקומו ב"יד החזקה". לאחר מכן נעבור לעיסוק בפורים וחנוכה, ונראה את מהותם של מועדים אלו על פי הרמב"ם. בשבתך
הרב אביעד ברטוב הלכות חמץ ומצה, חלק א' בשיעור זה נתמקד בכריתת הברית שבפסח מצרים ובפסח דורות בשבתך
הרב אביעד ברטוב הלכות חמץ ומצה חלק ב' בשיעור זה נציג את האנטיתזה של החמץ גם למצה וגם לקרבן פסח, ונסביר איך איסורי חמץ מהווים 'לוחמה תרבותית' בעבודה זרה ובמצרים. בשבתך
הרב אביעד ברטוב סדר ומבנה במשניות פרק א' בשיעור זה נעסוק במבנה ובסדר המשניות בפרק א' של המסכת, ונתמקד בשני נושאים: מהות ה"קניין" בקידושין, והקשר למסכת ולפרק של המשניות העוסקות בחיוב ובפטור ממצוות. בשבתך
הרב אביעד ברטוב סוגיית הפתיחה של המסכת סוגיית הפתיחה של מסכת קידושין עוסקת בעייני לשון המשנה, ואגב דיון זה מתברר לנו שלקידושין יש דמיון מצד אחד לקניין ומצד שני להקדש. בשיעור זה נעסוק בכמה נקודות הקשורות לדמיון ולשוני שבין קניין והקדש לבין קידושין, ואפרופו עניינים אלו נעסוק גם בצורך ברצון האישה בקידושין, ובהבדלים בעניין זה בין הדין העברי לבין גישות אחרות. בשבתך
הרב אביעד ברטוב "אין דרכה של אישה לעשות מלחמה" אחד המקורות החשובים לדיון בשאלת גיוס נשים לתפקידי לחימה הוא הסוגיה בתחילת מסכת קידושין, הדנה האם המילה "דרך" היא לשון זכר או לשון נקבה. בשיעור זה נעסוק בקצרה בסוגיית גיוס נשים לצבא בכלל, ובתפקידי לחימה בפרט. בשבתך
הרב אביעד ברטוב קידושין על ידי סיטומתא קניין סיטומתא הוא שם כולל לקניינים הנובעים ממנהג הסוחרים, כדוגמת מנהג סוחרי היהלומים לחתום עסקה באמירת 'מזל וברכה'. בשיעור זה נדון בשאלה האם ניתן לקדש בסיטומתא, למשל על ידי כרטיס אשראי, PayPal, אתר אינטרנט או אפליקציה. לשם בירור שאלה זו נתמקד בשני נושאים - אופי תהליך הקידושין ואופי קניין סיטומתא. בשבתך
הרב אביעד ברטוב אמה עבריה בשיעור זה נראה כי מכירת אמה עברייה היא דרך לשיקום ילדות ממשפחות דלות-אמצעים. כמו כן, נתייחס בקצרה ליחס התורה לעבדות ולנישואי קטינות. בשבתך
הרב אביעד ברטוב סמכות הורית - הזכות והגבלתה מהי סמכות הורית? כיצד היא רלוונטית לימינו? ומה באמת אפשר ללמוד מגוי אשקלוני בנושא מצוות כיבוד אב ואם. בשבתך
הרב אביעד ברטוב מצוה דגופיה עדיף במצוות, שלא כמו בצרכים גשמיים, התורה מצווה עלינו להעדיף דווקא את המצווה המוטלת עלינו, ולא את זו המוטלת על הזולת. השיעור ידון בצדדים ההלכתיים והמחשבתיים של סוגיה זו. בשבתך
הרב אביעד ברטוב מתי טוב להתחתן מהי הדרך הנכונה והמאוזנת בין הצורך להתפתחות רוחנית ולימוד התורה לבין הצורך להשגת הצרכים החומרים? השיעור יבחן את סוגיית גיל הנישואין הרצוי לפי ההלכה, וכמה מן המחירים והשיקולים שיש להביא בחשבון בנטילת החלטה זו. בשבתך
הרב אביעד ברטוב להשיאו אישה בשיעור זה נעסוק בחובת האב כלפי הבן - להשיא לו אישה. בשיעור נתמקד בשאלה הנובעת מחובה זו - מה קורה כאשר הבן משתדך לבת זוג שהורים אינם חפצים בה בשבתך
הרב אביעד ברטוב שליחות בקידושין ובנישואין בשיעור זה נתמקד בעיקר בעניין שליחות לעניין קידושין וגיטין ונבחן: את הדרשה אשר באמצעותה דרשו חכמים את קיומו של מוסד השליחות בגיטין וקידושין, את האופנים השונים בהם יכולה להיעשות השליחות במקרים אלו ומהם הסיטואציות הלכתיות בהם נעשה שימוש בשליח לעניין גיטין וקידושין בזמן הזה בעיקר אצל אנשים המרצים תקופת מעצר. בשבתך
הרב אביעד ברטוב שליחות וזכייה מתוך הדיון המרכזי בסוגיית השליחות, מזכירה הגמרא גם את דין ה'זכייה'. האם זכייה זו היא סוג מסוים של שליחות או שמא מנגנון הלכתי מקביל? על כך ועוד נראה בשיעור. בשבתך
הרב אביעד ברטוב דברי הרב ודברי התלמיד – דברי מי שומעים? אחד מהטעמים שבגינם 'אין שליח לדבר עבירה' הוא משום ש'דברי הרב ודברי התלמיד - דברי מי שומעים'? אולם האם מדובר במעין 'חזקה' או שמא בכלל נורמטיבי שאיננו תלוי בהתנהגות המשוערת של בני אדם? שורשיה של חקירה זו מצויים כבר בראשונים על סוגייתנו ושיעור זה יעסוק בדבריהם. בשבתך
הרב אביעד ברטוב רוצח שכיר בשיעורים הקודמים ראינו כי 'אין שליח לדבר עבירה'. עם זאת, האחריות המוסרית איננה מוסרת לחלוטין מכתפיו של המשלח. לשיטת שמאי הזקן יש שליח לדבר עבירה לפחות במקרים מסוימים. וגם לשיטת החולקים עליו, חלק מהאחריות המוסרית עודנה רובצת על כתפיו של המשלח. בשיעור זה נעסוק בכמה מן המקרים שלגביהם נחלקו האם יש שליח לדבר עבירה, ועד כמה המשלח נושא בתוצאות המעשה של השליח. בשבתך
הרב אביעד ברטוב שליח נעשה עד בשיעור זה נלמד על המחלוקת המובאת בגמרא בנוגע ל'שליח נעשה עד'. דרך שאלה זו, נגע בדיונים מרתקים בנושא מעמדו של השליח וסוגיה השונים של השליחות בשבתך
הרב אביעד ברטוב פרשת סוטה – בין ישראל לעמים פתיחה למסכת סוטה, לאור פסוקי פרשת סוטה והשוואתם לחוקים שהיו מקובלים בעבר בקרב עמי המזרח. בשבתך
הרב אביעד ברטוב הרואה סוטה בקלקולה – מקומה של מסכת סוטה בסדר נשים דיון במיקומה של מסכת סוטה והמשמעויות העולות ממנו. בשבתך
הרב אביעד ברטוב נישואין – בין גורל להשתדלות נעמוד על תפיסתם של חז"ל את מוסד הנישואין, ועל הקשר בין תהליך בחירת בת הזוג וחיי הנישואין שלאחר מכן, לאור הקדמתו של ריש לקיש למסכת סוטה. בשבתך
הרב אביעד ברטוב תהליך השקאת הסוטה בתורה ובדברי חז"ל נדון במשמעותו של תהליך השקאת הסוטה, לאור ההבדלים באופן הצגתו בתורה ובדברי חז"ל. בשבתך
הרב אביעד ברטוב קינוי בזמן הזה ר' חנינא מסורא קבע שאדם האומר לאשתו "אל תסתרי עם איש פלוני" עלול לאוסרה על עצמו, ואפילו בזמן הזה. נדון בגדרי דין זה ובהשלכותיו. בשבתך

עמודים