הרב אביעד ברטוב
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב בין טומאה לסתירה נבחן את משמעותו של משך הזמן של הסתירה המגדירה את האשה כ'טמאה'. בשבתך
הרב אביעד ברטוב 'עד ככר לחם' – חובת נטילת ידים נדון באופייה של תקנת נטילת ידים, לאור מקורותיה ודיניה. בשבתך
הרב אביעד ברטוב גסות הרוח וחטא הזנות נדון בחומרתה של גסות הרוח, ובקשר בין מידה זו לחטא הזנות. בשבתך
הרב אביעד ברטוב תקופת הביניים נעסוק במעמדה של הסוטה במהלך התקופה שבין הסתירה לשתייה. בשבתך
הרב אביעד ברטוב ועד אין בה – עדות לאחר שתיית המים המרים נדון בהשפעתם של עדים על תהליך השקאת הסוטה, ובמשמעויותיו של הדבר. בשבתך
הרב אביעד ברטוב ליווי הסוטה למקדש נראה את מחלוקתם של רבי יהודה וחכמים בשאלה האם יש למנוע מן הבעל להתייחס עם אשתו הסוטה, ונדון בשיקולים השונים בסוגיה זו. בשבתך
הרב אביעד ברטוב ההגעה לבית המקדש – האיום נדון באופיו של האיום שמאיימים בית הדין הגדול על הסוטה. בשבתך
הרב אביעד ברטוב 'ימי העיון בתנ"ך' של הסוטה מדוע מספרים לסוטה אודות אנשים שהודו בחטאיהם, וכיצד הדבר קשור לקריטריונים שעל פיהם יש לבחור מנהיג? בשבתך
הרב אביעד ברטוב אבות נזיקין או עונשין - פתיחה למסכת בבא קמא מהם אבות הנזיקין? האם ישנה הפרדה בהלכה בין התחום הפלילי לתחום האזרחי, כפי שקיים במפשט הכללי. האם מטרת דיני הנזיקין הינה לחנך את האדם או להענישו? האם ישנו איסור להזיק? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אביעד ברטוב המחייב בדיני הנזיקין מהו המחייב בדיני הנזיקין? האם זוהי החובה הממונית או חובת השמירה? האם אדם המפקיר את ממונו יפטר מנזקים שממונו ביצע? האם קיים מושג של 'אחריות מוחלטת' בנזקי רכוש בהלכה? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אביעד ברטוב תאונת דרכים מקראית בשיעור זה, נעסוק בבירור מעמדו של שור תם. במסגרת זאת, נבחן את דינו של שור תם, מן הפסוקים בתורה, דרך המשניות והגמרא ועד לתשובותיהם של גדולי הפוסקים. בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אביעד ברטוב שן ורגל – שאלת הרשות בנזיקין מן הגמרא בפרק ראשון עולה כי בבואנו לדון בהטלת אחריות נזיקית, עלינו לברר האם הייתה רשות למזיק לניזק להיות באותה רשות. מהי אותה רשות? מהיכן שאבה המשנה את הרעיון כי לא קיימת אחריות נזיקית, במקום שיש לאדם רשות לתת לרעות? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אביעד ברטוב בור- איבעי ליה לעיוני ולמיזיל בשיעור זה נעסוק בהבנת מעמדו של אב הנזיקין בור. האם אב הנזיקין 'בור', הינו המשך לאב הנזיקין 'שור', או שמא אב הנזיקין בור הינו אב מחודש שהרעיון הנזיקי שבו הוא הכוונת התנהגות של בעלי הבורות. בעזרת שאלות אלו ועוד נבחן את דיני בור, ובעיקר את הפטור המיוחד הקיים בו - פטור כלים בבור. בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אביעד ברטוב אש גורם זר מתערב מהו היקף האחריות של המדליק אש שהלכה והזיקה? האם ניתן לדבר על גורם זר המתערב בהליכת האש? ממה נובע פטור טמון באש? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אביעד ברטוב ביצה שנולדה ביו"ט - מחלוקת שמאי והלל התלמודים נחלקו בביאור המשנה הראשונה במסכת. בשיעור זה נבאר את מחלוקתם, ונעסוק בהבחנה בין 'מוכן' ל'מוקצה'. בשבתך בביתך ביצה
הרב אביעד ברטוב וכל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו מדוע דבר שנקבע במניין חכמים לא יכול להתבטל אלא ע`י מניין אחר של חכמים? האם הדבר נובע מכוחו של מנהג? בשבתך בביתך ביצה
הרב אביעד ברטוב בית הלל ובית שמאי המחלוקת וההשלמה מה התרחש בעלית חנניה בן חזקיה? כיצד נקבעו י`ח גזרות כדעת בית שמאי? מדוע היה יום זה קשה לישראל 'כיום שנעשה בו העגל'? המדרש מתר מחלוקת בין מנחם להלל – מיהו אותו מנחם? כיצד הוא קשור למחלוקת שמאי והלל? בשבתך בביתך ביצה
הרב אביעד ברטוב תולדות הביצים (ח"א) בשבתך בביתך ביצה
הרב אביעד ברטוב תולדות הביצים (ח"ב) בשבתך בביתך ביצה
הרב אביעד ברטוב איסורי שבות בשבת בשבתך בביתך ביצה
הרב אביעד ברטוב קידושין בשבת בשבתך בביתך ביצה
הרב אביעד ברטוב פסיקת הלכה לציבור וליחיד בשבתך בביתך ביצה
הרב אביעד ברטוב בישול ואפייה מיו"ט לחברו - דין הואיל וריבוי באוכלים בשבתך בביתך ביצה
הרב אביעד ברטוב קרבנות ביום טוב בשבתך בביתך ביצה
הרב אביעד ברטוב קרבנות חגיגה בימים טובים בשבתך בביתך ביצה

עמודים