הרב אביעד ברטוב
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב קדושת המועדות בשבתך בביתך ביצה
הרב אביעד ברטוב תפילות שבת, ר"ח ויו"ט בשבתך בביתך ביצה
הרב אביעד ברטוב עד: - מן ויום הכיפורים - שיעור פתיחה שיעור זה הינו שיעור פתיחה לפרק שמיני במסכת יומא. השיעור עוסק בדברי האגדתא המובאים בראשית הפרק. הגמרא מביאה מספר מימרות הדנות במן שירד לבני ישראל במדבר. בשיעור זה ננסה לראות את הקשר הקיים בין המן ליום הכיפורים. בשבתך בביתך יומא
הרב אביעד ברטוב עג: - חמשת העינויים ביום הכיפורים המשנה בריש פרק יום הכיפורים מונה את חמשת העינויים הנוהגים ביום הכיפורים. מהו המקור לקביעתה של המשנה אודות חמשת העינויים? אם התורה באמת ציוותה על עינויי נפש, מדוע לא די בעינוי אחד מרכזי - אכילה ושתייה? מהי תרומתם של שאר העינויים? בשבתך בביתך יומא
הרב אביעד ברטוב עו. - כשרות סבונים הגמרא במסכת יומא קובעת כי סיכה כשתייה. מה ההשפעה של קביעה זו על מוצרי היגניינה שונים העשויים מחומרים האסורים באכילה? האם יהיה הבדל בחומרים שאינם ראויים לאכילה? האם מותר להשתמש בבושם בפסח? בשבתך בביתך יומא
הרב אביעד ברטוב עח: - קרוקס ויום הכיפורים האם מותר לנעול נעלי קרוקס ביום הכיפורים? מהי הגדרת המנעל האסור ביום כיפור? האם ישנה בעיה עם נעליים מעץ? מה דין נעליים שאינן עשויות מעור אך נוחות מאוד להליכה בשבתך בביתך יומא
הרב אביעד ברטוב פא: - אכילה בערב יום הכיפורים מוכרת קביעת הגמרא כי 'כל האוכל בתשיעי, מעלה עליו הכתוב כאילו צם תשיעי ועשירי'. כיצד ניתן להבין קביעה זו? מהו טעמה של מצווה זו? האם זו מצווה מן התורה או מדרבנן? מה דינו של חולה שקשה לו לאכול – האם עליו לאכול בכל זאת? בשבתך בביתך יומא
הרב אביעד ברטוב פא. - תוספת יום הכיפורים צום יום הכיפורים מתחיל זמן מסוים לפני השקיעה, וזמן זה נקרא תוספת יום הכיפורים. מהי משמעותו ההלכתית של זמן זה? האם אופיו דומה לאופי התוספת בשבת? כיצד נלמד דין זה בפסוקים? האם תוספת יום הכיפורים דורשת קבלה בפה? מדוע הזכיר הרמב"ם רק את דין תוספת שבת ולא את תוספת יום הכיפורים? בשבתך בביתך יומא
הרב אביעד ברטוב עט. - אכילה מחוץ לסוכה מה הקשר בין אכילה מחוץ לסוכה למסכת יומא? מה חייבים לאכול בתוך הסוכה, ומה מותר לאכול מחוץ לסוכה? האם ישנו הבדל בין הימים השונים לעניין זה? האם מי שלא אכל ביום הראשון בסוכה יכול להשלים חובה זו? בשבתך בביתך יומא
הרב אביעד ברטוב פה. - בגדרי פיקוח נפש מהו המקור לדין שמחללים שבת לטובת פיקוח נפש? האם שבת הותרה בפני פיקוח נפש או רק דחויה בפניו? כיצד בודקים האם המצב שלפנינו הינו מצב של פיקוח נפש? האם זו שאלה סוביקטיבית או אוביקטיבית? בשבתך בביתך יומא
הרב אביעד ברטוב פה. - קביעת רגע המוות כיצד נקבע רגע המוות? האם הולכים על פי הנשימה או ניתן להתחשב במוות מוחי? מהו ניסוי הכבשים שערך הגרש"ז עם הרב פרופ' אברהם שטיינברג? מהי השאלה הפילוסופית העומדת מאחורי מחלוקת הפוסקים בעניין זה? בשבתך בביתך יומא
הרב אביעד ברטוב ז. - מצוַת קריאת מגילה מהו בדיוק אופיה של מגילת אסתר? האם יש למגילת אסתר אזכור בתורה? מה אנו מקיימים בשעה שאנו קוראים את המגילה? האם קריאת המגילה דורשת כוונה? בשבתך בביתך מגילה
הרב אביעד ברטוב יז. - תורה בלועזית בניגוד לכל שאר מצוות הקריאה שאנו מכירים, קריאת מגילה יכולה להתבצע גם בשפות השונות מעברית. מה הטעם לכך? האם הלכה זו משפיעה גם על השפה בה נכתבת המגילה? מהו ייחודה של לשון הקודש? בשבתך בביתך מגילה
הרב אביעד ברטוב יט. - קטן במקרא מגילה האם קטן יכול להוציא את הרבים ידי חובת קריאת מגילה? האם מי שמחוייב במצווה מדרבנן בלבד יכול להוציא את מי שמחוייב ברמה גבוהה יותר? האם שאלה זו תלויה בהבנת דין ערבות בקטן? כיצד בכלל פועל דין הערבות בכל התורה? בשבתך בביתך מגילה
הרב אביעד ברטוב יט. - בן כרך שהלך לעיר כידוע, מועד החיוב במצו?ת קריאת המגילה תלוי במיקומו של האדם בשעת ההתחייבות במצווה. כל שנה אנו מסתבכים מחדש בשאלה מה דינו של הנוסע בפורים מירושלים לתל-אביב או הפוך. מאמר זה מנסה לסכם את הנושא, מהמקורות ועד להלכה למעשה. בשבתך בביתך מגילה
הרב אביעד ברטוב ד. - נשים במקרא מגילה מהו מעמדה של אישה בקריאת מגילת אסתר? האם הן יכולות להוציא גברים בקריאתן? במה תלויה שאלה זו? וכמובן, השאלה לה חיכיתם: מהו מעמדם של מנייני נשים? בשבתך בביתך מגילה
הרב אביעד ברטוב כג. - הכל עולין למניין שבעה הגמרא קובעת כי עקרונית נשים יכולות לעלות לתורה, אך יש להימנע מכך מפני כבוד הציבור. מה הוא בדיוק 'כבוד ציבור'? האם יכול הציבור למחול על הכבוד הזה? מה הוא בדיוק החיוב בקריאת התורה? בשבתך בביתך מגילה
הרב אביעד ברטוב כג: - לא כל דבר שבעשרה הוא דבר שבקדושה בשיעורים האחרונים ראינו כי ישנם מספר דברים המחייבים מניין כדי לבצעם. האם בכל המקומות הללו הסיבה היא כי מדובר בדברים שבקדושה? מהו מעמדה של קדושת "ובא לציון"? האם ניתן לצרף נשים למניין, ומה יחס ההלכה למניין שכולו נשים? בשבתך בביתך מגילה
הרב אביעד ברטוב סח. - העומר בזמן הבית כידוע, בזמן שהיה בית המקדש קיים, היה קרבן העומר מתיר את אכילת התבואה החדשה. מה קורה בזמן שבית המקדש חרב? מאמתי מותר לאכול מהתבואה החדשה? מדוע השתמשה התורה בביטוי 'לרצונכם' בקרבן העומר? מהו היחס בין קרבן העומר לביכורים? בשבתך בביתך מנחות
הרב אביעד ברטוב ל. - מצוות כתיבת ספר תורה התורה מצווה אותנו לכתוב ספר תורה, מהו בדיוק אופיה של מצווה זו? מהו טעם המצווה? האם היא שייכת גם כיום כאשר יש לנו הרבה ספרים מודפסים? האם יש עניין לכתוב ספר תורה דווקא? בשבתך בביתך מנחות
הרב אביעד ברטוב שבת קח. - מסגרת הספר בשיעור זה נעסוק בכמה הלכות "טכניות" בנוגע לכתיבת ספר תורה, ומתוכם ננסה ללמוד עקרונות שונים. הברייתא במסכת סופרים קובעת כי עורות בהמה שאסורה לאכילה פסולים לכתיבת ספר תורה. מדוע?  האם ניתן לכתוב על גבי עורות של דגים ועופות? כיצד יש להכין את הדיו? בשבתך בביתך מנחות
הרב אביעד ברטוב לא. - פתוחות וסתומות בימינו, כולנו מכירים את החלוקה לפרקים בתורה, אולם חלוקה זו הינה חלוקה מאוחרת וחיצונית, ועל פי המסורה החלוקה מתבצעת על ידי פרשיות פתוחות וסתומות. מהו בדיוק ההבדל בין פרשיה פתוחה וסתומה? הראשונים נחלקו בשאלה זו, ובשיעור זה ננסה לעמוד על השיטות השונות. בשבתך בביתך מנחות
הרב אביעד ברטוב פסחים ד. - מזוזה חובת הדר האם מזוזה הינה חובת הבית או חובת האדם? לשאלה זו מספר נפקא מינות הנדונות בגמרות ובפוסקים. מהי סברת המחלוקת? האם ישנו איסור לגור בבית ללא מזוזה? האם ישנה חובה לקבוע מזוזה במקומות ציבוריים?  בשבתך בביתך מנחות
הרב אביעד ברטוב יומא יא. - מרחב החייב במזוזה אילו מקומות חייבים במזוזה? האם כל פתח בבית חייב במזוזה או שמא רק פתח למקום מגורים? מה דין חדר הסקה ומחסנים לעניין מזוזה? מה הדין במעליות וחדרי מדריגות? בשבתך בביתך מנחות
הרב אביעד ברטוב שבת קל. - תפילין של ראש ותפילין של יד מה מייחד את התפילין של ראש, ומה את תפילין של יד? מה נאמר על מי שלא הניח תפילין כל חייו? האם ישנה חובה להניח תפילין כל היום, והאם ניתן להניח רק תפילין של יד במשך כל היום? ממה נובעת מחלוקת רש"י ור"ת בנוגע לסדר הפרשיות? בשבתך בביתך מנחות

עמודים