הרב אביעד ברטוב
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב לו: - תפילין בשבת ובחול המועד ממה נובע הדין כי אין להניח תפילין בשבתות ובימים טובים? מה הדין בחול המועד, ומדוע ישנם מנהגים שונים בסוגיה זו? האם ישנה פגיעה במועד כאשר מניחים בו תפילין? בשבתך בביתך מנחות
הרב אביעד ברטוב לה: - חציצה בתפילין במקרים מסוימים האדם איננו יכול להניח את התפילין ישירות על גופו. האם חציצה בין הבשר לתפילין מעכבת? מה קורה כאשר אדם מגלה כי חולצתו נשארה תקועה בין התפילין לבשר, האם עליו לחזור ולקשור? מה הדין במקרה של גבס על היד, האם הגבס מהווה חציצה? בשבתך בביתך מנחות
הרב אביעד ברטוב לה. - צורת הבתים וקשירת הרצועות בשיעור זה נעסוק בכמה הלכות מהלכות תפילין, המוגדרות כ'הלכה למשה מסיני'. מהי ההגדרה של תפילין מרובעות? מה דינן של תפילין שנפגעו קצת בקצוות? היכן אנו מוצאים את השם שד-י על התפילין? בשבתך בביתך מנחות
הרב אביעד ברטוב לח: - קשירת התכלת מהו היחס בין חוטי הלבן שבציצית לחוטי התכלת? האחרונים נחלקו כיצד יש לקשור את התכלת עם הלבן. מה מבטאת מחלוקת זו? מהו מניין הקשרים בציצית, ומה מטרתם בשבתך בביתך מנחות
הרב אביעד ברטוב מסכת סוכה - שיעור פתיחה השיעור הינו שיעור פתיחה ללימוד מסכת סוכה. בשיעור זה נסקור בקצרה את מבנה המסכת, ונדון בכמה נושאים מהותיים בנוגע לסוכה. האם ישנה מצווה לבנות סוכה, או שמא המצווה היא רק לשבת בסוכה? מהי משמעותה של בניית הסוכה ברובד המחשבתי? בשבתך בביתך סוכה
הרב אביעד ברטוב ז. - דפנות סוכה ושבת את המושג של 'דופן' אנו מוצאים במספר מקומות בש"ס, אולם עם הגדרות שונות בכל פעם. ממה נובעים הבדלים אלו? מה הדין במקרה בו מתנגשות ההגדרות אחת עם השנייה? למה משמשת הדופן בשבת ולמה בסוכה? בשבתך בביתך סוכה
הרב אביעד ברטוב ב. - נשים במצוות סוכה כידוע, נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן, ולכן פשוט שיהיו פטורות ממצוות סוכה. ואולם, הדבר אינו כה פשוט והתוספות מעלים אפשרות לחייב אותן במצווה מצד 'אף הן היו באותו הנס'. מהו אופי דין זה? ומה עונים התוספות לשאלה זו? בשבתך בביתך סוכה
הרב אביעד ברטוב ד. - דירה סרוחה נחלקו אביי ורבא בדין סוכה שסככה חודר לתוך חללה, האם כניסת הסכך משפיעה על אופייה של הסוכה או לא, ולדעת אביי סוכה כזו נקראת 'סוכה סרוחה'. מהו פירוש מושג זה? האם מדובר במקום בו לא נעים לגור, או שמא מדובר בפסול חיצוני? הלכה למעשה, ננסה לבאר מהו דין סוכה שלא נעים לגור בה עקב סכך מעופש וכיוצא בזה. בשבתך בביתך סוכה
הרב אביעד ברטוב כב: - חמתה מרובה מצילתה דיון במדידת הצל כדי לדעת אם חמתה מרובה מצילתה. מחלוקת הראשונים בנושא הקשורה לכיוון ממנו מודדים את הצל וניסיונות להסביר את המחלוקת. בשבתך בביתך סוכה
הרב אביעד ברטוב תעשה ולא מן העשוי דיון ב'תעשה ולא מן העשוי' לגבי סוכה והמצוות האחרות: ארבעת המינים, ציצית ומזוזה. דיון במחלוקת ראשונים על פתיחת גג שנמצא מעל הסוכה. את המחלוקת ניתן לתלות בשאלה האם פסול 'תעשה ולא מן העשוי' הינו פסול בחפצא של המצווה או פסול בגברא. בשבתך בביתך סוכה
הרב אביעד ברטוב ט. - הנאה מעצי סוכה למה הדין של איסורי סוכה מושווה בגמרא לאיסורי קרבן חגיגה? האם האיסור ליהנות מעצי הסוכה חל רק על הסכך או גם על הדפנות? מהו היחס בין הדפנות לסכך? מה טיבו של האיסור ליהנות מעצי הסוכה? בשבתך בביתך סוכה
הרב אביעד ברטוב נ. - מנגינת החליל מהו המוקד של שמחת החג? מחלוקת בגמרא אם שמחת בחת השואבה הוא בית החשובה. על מהות נגינת החליל במקדש בכלל ובשמחת בית השואבה בפרט. שמחת בית השואבה מלמדת על השמחה בעבודת ה' לכל אורך השנה. בשבתך בביתך סוכה
הרב אביעד ברטוב נא: - התיקון הגדול של שמחת בית השואבה - על הפרדה בין נשים לגברים כחלק מההכנות במקדש לשמחת בית השואבה היו בונים במקדש תוספת מיוחדת לצורך עזרת נשים. מדוע נבנתה מחיצה זו ומה הייתה מטרתה? האם אותה הדרישה קיימת גם בימינו בבית הכנסת? ובצורה כללית, האם על האדם לבנות לעצמו מחיצות מן העולם או להיות מעורב בעולם? בשבתך בביתך סוכה
הרב אביעד ברטוב למה לא דין בשיעור זה נראה דעות מסוימות שסברו כי בעימותים משפטיים מסוימים, טוב שהדיינים יותירו לבעלי הדין לפתור את בעיותיהם בכוחות עצמם, מאשר שיפנו לבית הדין שיפתור את סכסוכיהם. בשבתך בביתך סנהדרין
הרב אביעד ברטוב פשרה וביצוע מהי פשרה ומהו ביצוע? מהו ההבדל ביניהם? האם יש להם תוקף משפטי? האם ניתן לעשותם לאחר גמר הדין? בשבתך בביתך סנהדרין
הרב אביעד ברטוב מהי עבודה זרה? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב ב. - איסור מו`מ עם עכו`ם המשנה הראשונה במסכת קובעת כי אסור לסחור עם העכו`ם סביב ימי חגיהם. מהו טעם האיסור? מהם הנפקא מינות בין שני הטעמים לאיסור זה? האם נאסרה רק מכירה לגויים או שגם השאלה אסורה? מדוע לא היה מוכן ר' יהודה לקבל כוס דינרים מאת העכו`ם? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב ב. - גזרת ג' ימים בשיעורים האחרונים עסקנו באיסור לסחור עם הגויים סביב ימי אידיהם. בעלי התוספות הגבילו קצת את האיסור והסבירו כי הגויים שחיו בסביבתם אינם נחשבים כעובדי עבודה זרה משום ש'מנהג אבותיהם בידם'. הסבר נוסף להיתר המובא בתוספות הינו כי הקניה מן הגויים כיום נעשית מטעמי חנופה. מהו ההסבר לטעמים אלו? מהן הנפקא מינות ביניהם? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב ו. - לפני עיוור מהם גדרי איסור 'לפני עיו''ר לא תתן מכשול'? מי כלול באיסור זה? מהו גדר 'לפני דלפני' והאם הוא נאסר? מה הדין בתרי עברי דנהרא? מה ההבדל בין איסור זה לאיסור מסייע לדבר עבירה? האם קיים איסור לפני עיור במי שמוגדר כ'תינוק שנשבה'? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב ו. - טיפ לשליח לדבר עברה שיעור זה ממשיך את העיסוק באיסור 'לפני עיור'? האם ניתן לתת טיפ לשליח לדבר עבירה? האם פעולה כזאת כלולה באיסור? האם מותר לעסוק בהובלת סחורות אסורות? האם ניתן להתיר מעשים אלו מפני דרכי שלום? האם מותר לקנות מוצרים ממפעל שלא שומר שבת? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב יא: - חוקות הגויים מהו מקור האיסור ללכת בחוקות הגויים? מהו ההבדל בין איסור זה לאיסור ההליכה בדרכי האמורי? מהו הטעם לאיסורים אלו? האם מותר לירות מטחי כבוד בהלוויה צבאית? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב יא: - דרכי האמורי התוספתא בשבת מונה רשימה ארוכה של דברים האסורים משום דרכי האמורי. מה כלול באיסורים אלו? האם אמונות טפלות אסורות? האם אסור לאכול בשר הודו בחג ההודיה? מה דין רפואה אלטרנטיבית? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב יא. - צער בעלי חיים האם צער בעלי חיים אסור מדאורייתא או מדרבנן? האם מותר לעבור על איסור זה כאשר ישנו צורך מסוים? מהו הצורך המתיר פעולה כזו? האם הותר האיסור לצורך רבים? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב טו. - איסור מכירת בהמה גסה לנוכרי מהו טעם איסור מכירת בהמות לגויים? האם יש לאיסור זה קשר עם איסור שביתת הבהמה בשבת? מה הקשר בין איסור זה לאיסור מחמר? האם ניתן למכור על ידי מתווך? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב כ: - לא תחנם מה פירושו של איסור 'לא תחונם'? האם ישנו איסור לשבח גוי? האם ישנו איסור לאפשר לגוי ישיבת ארעי בארץ ישראל? בשבתך בביתך עבודה זרה

עמודים