הרב אביעד ברטוב
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב כ. - הסתכלות בנשים הגמרא קובעת כי ישנו איסור להסתכל בנשים? למה בדיוק כוונתה? באילו מצבים הוא נאמר? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב כג. - פרה אדומה מהו אופיה של פרה אדומה? מהו ההבדל בין אפשר הפרה האדומה שהכין משה לבין שאר הפרות האדומות במהלך הדורות? האם פרה אדומה הינה קרבן? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב כט: - יין נסך מהו טעם איסור יין נסך? האם מדובר בתת איסור מהלכות עבודה זרה או שמדובר באיסור בפני עצמו? האם אדם יכול ליטול תרופה בה מעורב יין נסך? האם מדובר באיסור הנאה כללי או רק באיסור אכילה? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב כט: - סתם יינם הגמרא קובעת כי מעבר לאיסור יין נסך ישנו איסור על סתם יינם של גויים. ממה נובע איסור זה? האם גם פה הוא נובע מהלכות ע`ז או מחשש חתנות? האם איסור זה שייך גם בימינו? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב כו. - האכלת קטן במאכלות אסורות בזמן חז`ל היה איסור חמור לשתות משקה שנשאר מגולה ללא השגחה, מחשש שמא נחש הטיל ארס לתוכו. האם איסור זה תקף גם בימינו? אם כן, באילו מקרים? האם מותר לאדם להכניס את עצמו למצב סכנה? האם דבר זה נכנס תחת קטוגרית 'אין סומכין על הנס'? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב כשרות הוויסקי בשנים האחרונות התעוררו מספר דיונים סביב כשרותם של משקאות וויסקי, וזאת בגלל שתי בעיות: תוספת של 'סתם יינם' לוויסקי, השהיית הוויסקי בחביות עץ של שרי ספרדי. שיעור זה דן בבעיות אלו, ומביא את תשובות הפוסקים בעניין. בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב גזרת שמן וכיצד מבטלים גזרה בין י`ח הדברים שגזרו ב`ש וב`ה, ניתן למצוא את גזירת שמן עכו`ם. גזירה זו לא החזיקה לאורך זמן, וגמרא מעידה כי היא בוטלה? מה כללה גזירה זו? מדוע היא בוטלה? כיצד בכלל ניתן לבטל גזירות? מה דינן של גזירות שתוקנו לאחר חתימת התלמוד? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב הלכה ואין מורין כן – מניעת מסירת מידע הלכתי האם לחז`ל היתה מדיניות של הסתרת מידע מסוים מעיני הציבור? האם ישנם היתרים / איסורים שחז`ל נמנעו מלפרשם לציבור מתוך חשש זה או אחר? מתי ניתן להפעיל שיקולים אלו? האם ישנה חשיבות לעמימות הלכתית? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב נותן טעם לפגם (א) מהו דין נתן טעם לפגם? על אילו סוגי פגימות מדובר? מה דין דבר משובח שפגם את התבשיל? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב נותן טעם לפגם (ב) שיעור זה הינו שיעור המשך ועוסק בעיקר בהשלכות ההלכתיות לדין נותן טעם לפגם. מהו דין נטל`פ בכלים? האם הדין שונה בשימוש בכלים? האם ניתן לעשות שימוש בדין זה בתעשיית המזון? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב צלמים - מעמדם של פסלים מסופקים מה דין צלמים אשר לא ידוע אם הם נעשו לנוי או לע`ז? האם יש לחשוש למיעוט של צלמים שנעשו לע`ז? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב ביטול עבודה-זרה כיצד ניתן לבטל עבודה זרה? האם ניתן לבטלה בצורה פסיכולוגית? כיצד משפיעה זהות העובד על שאלה זו? כיצד משפיעה זהות המבטל על שאלה זו? מה דין ע`ז של נכרי שהגיעה לידי ישראל? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב יצירת ע"ז או יצירת אומנות בשיעור זה נבחן את יחסם של חז`ל לאומנות ופיסול על רקע איסור יצירת ע`ז. נבחין בין שני מקרים: יצירה לשם ע`ז ויצירה לשם נוי. אילו צורות נאסרו בעשייה? איזו צורת עשיה נאסרה? האם מותר לצייר ציורים של אנשים וחיות? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב קיום וביעור עבודה זרה בשיעור זה נעסוק בשני עניינים אשר קיימת ביניהם זיקה הדדית: קיום עבודה זרה, וביעורה. נרצה לבחון באילו מקרים מותר לקיים עבודה זרה, ובאילו מקרים ישנה חובה לבערה, ואף לרדוף על מנת לבצע זאת. בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב לא ידבק בידך מאומה מן החרם כידוע, ישנו איסור ליהנות מע`ז. בשיעור זה נעסוק בשאלה מה מוגדר כהנאה מע`ז? האם ניתן ליהנות מעפר ע`ז? כיצד מועילה הולכה לים המלח לפתרון בעיית ההנאה? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב טומאת עבודה זרה וסיום מסכת הלכה היא כי עבודה זרה מטמאת כמת, אולם מה תוקפה של הלכה זו? האם היא מדאורייתא או מדרבנן? בשיעור זה אנו מסיימים את העיסוק במסכת ע`ז, ובסיום השיעור מובא סיכום למסכת. בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אביעד ברטוב צט: - הגם לכבוש את המלכה עמי בבית על איסור אכילה בערב פסח ושבת כידוע, ישנו איסור לקבוע סעודה בערב שבת. הגמרא בתחילת פרק ערבי פסחים דנה באיסור זהה בערב הפסח. האם מדובר באותו איסור? מהו הטעם לאיסור זה? האם ישנו הבדל בין סעודות שונות? האם איסור זה קיים גם בכל ערב יום טוב? בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב ק: - קידוש במקום סעודה האם ניתן לעשות את הקידוש במקום אחד ואת הסעודה במקום אחר? בשאלה זו נחלקו האמוראים בגמרא, ובשיעור זה ננסה לבאר את גדרי מחלוקתם. מה נקרא מקום סעודה? מה נקראת סעודה? האם דין קידוש הערב והבוקר זהים בסוגיה זו? בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב קח. - מצוות הסבה בזמנים עברו היו נוהגים להסב במהלך הסעודה, ונוהג זה קבע כמה הלכות שהידועה שבהם היא ההסבה בליל הסדר. מה היא בדיוק ההסבה? מה הדין כיום במצב בו איננו נוהגים להסב כלל? באילו חלקים מליל הסדר יש להסב ומתי היא מעכבת ודורשת חזרה? האם נשים צריכות להסב בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב הבוקר אור שלושה סוגי אורות מוכרים לנו בספרות הלכה: אור היום (השמש), אור הלבנה, ואור הנר. לכל מצווה התלויה באור ישנה דרישה לסוג אור מסוים. אור השמש נדרש לבדיקת סכין השחיטה, להכרעות בדין תורה, לברכת יוצר אור. מאידך, לברכת הלבנה: יש לברך לאור הלבנה, ואילו לבדיקת חמץ די באור הנר. מטרת שיעור זה הינה להראות כיצד השימוש באור בכל אחת מן הסוגיות ההלכתיות שנסקור, מביע רעיון שונה. בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב האם סומכים על הנשים? האם נשים יכולות לבצע בדיקת חמץ? בכדי לענות על שאלה זו נברר שני נושאים: נאמנות נשים ומטרת בדיקת החמץ. בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב בדיקת חמץ כפי שראינו בשיעורים קודמים, בדיקת חמץ אינה בדיקה שייעודה לאתר חמץ בבית, כי אם לתת לבית חזקת בדוק. בשיעור זה ננסה להבין מהו טיב הבדיקה המקנה לבית חזקה זו, ובאיזו צורה יש לבדוק בערב בדיקת החמץ? האם ישנו צורך בבדיקה רצינית או שמא די בטקס איתור עשרת הפתיתים שהוחבאו בפינות הבית. בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב עובר לעשייתן חכמים קבעו כי ברכת המצוות נאמרת 'עובר לעשייתן'. מהו הרעיון שמאחורי כלל זה? מהם המקרים החריגים בהם יש לברך לאחר קיום המצוה? מדוע? בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב טבעם של איסורי הנאה שיעור זה יתמקד באיסור הנאה מחמץ בשבעת ימי הפסח. במקראות לא מצאנו שום אזכור לכך שחמץ אסור בהנאה. חכמים, שהיו מודעים להעדרו, ניסו להבין כיצד ניתן למצוא את יסודותיו במקורות. בשיעור זה נעניין בדברי חכמי א`י שעסקו בשאלה זו, ומתוך כך נבין טוב יותר את איסור הנאה מחמץ בפסח. בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב שלוחי מצווה אינם ניזוקים, האמנם? כלל לימדונו חכמים: 'שלוחי מצווה אינם ניזוקים'. האם השליחות היא תעודת ביטוח מפני הסכנה? בשיעור זה ננסה לעמוד על התנאים המגבילים של כלל זה, ומתוך כך ננסה לעמוד על השאלה, האם אכן חכמים סברו שקיום מצווה מבטח את האדם מפני הסכנה? בשבתך בביתך פסחים

עמודים