הרב אביעד ברטוב
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב בין שמים לארץ - עיבור השנה לכבוד חודש העיבור חרגנו השבוע מעט מהמסגרת של המסכת הנלמדת ונעסוק בדיני עיבור שנה. לוח השנה העברי מושפע משני גורמים: הלבנה והחמה. על מנת שמניין החודשים על פי הלבנה לא יפגע במועדות, הוקם מוסד העיבור, אשר שבאמצעותו מכוונים חכמים את הלוח העברי גם אל השנה השמשית ואל העונות. בשיעור זה נעסוק במצוות העיבור – נבחן מדוע חודש העיבור הוא חודש אדר, ומהם השיקולים אשר על פיהם יכול בית דין לעבר את השנה. בחלק השני של השיעור נסקור את האופן שבו התבצע העיבור בפועל בבית הדין. בשבתך
הרב אביעד ברטוב פסוקי דזמרה מהו המקור לאמירת פסוקי דזמרה? ממה מורכבים פסוקי דזמרה? מהן ההשלכות של פתיחת קטע זה וסיומו בברכה? מהם הדינים המיוחדים לפרק המכונה "אשרי יושבי ביתך"? הלכות ברכות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב פסוקי דזמרה למי שמאחר לבית הכנסת ממה מורכבים פסוקי דזמרה? האם מותר להפסיק בין `ישתבח` לבין ברכות קריאת שמע? מהן האפשרויות השונות לדילוג על פסוקי דזמרה, במצב בו מאחרים לתפילה? האם יש לברכות השחר זמן מוגבל? הלכות ברכות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב שבע ביום הללתיך - על הקדיש ממה מורכבים פסוקי דזמרה? האם מותר להפסיק בין `ישתבח` לבין ברכות קריאת שמע? מהן האפשרויות השונות לדילוג על פסוקי דזמרה, במצב בו מאחרים לתפילה? האם יש לברכות השחר זמן מוגבל? הלכות ברכות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב ברכות קריאת שמע הלכות ברכות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב קדיש דרבנן וקדיש יתום מתי אומרים קדיש דרבנן? מהו המקור לקדיש יתום? האם קדיש זה הוא תפילה על המת או שמא היא זכות לו? הלכות ברכות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב קריאת שמע האם כל שלוש הפרשיות הן חובה מן התורה, או שהתורה רק חייבה לקרוא פרשיות פעמיים ביום וחכמים הם אלו שתיקנו שפרשיות אלו יהיו הפרשיות הנבחרות? להלכה, האם רק הפסוק הראשון הוא מדאורייתא, או שמא כל הפרשה הראשונה כולה? מה דינו של מי שמסופק אם קרא קריאת שמע? ומה הדין של מי שמסתפק לגבי ברכות קריאת שמע? הלכות ברכות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב זמני קריאת שמע מהו זמנה של קריאת שמע של שחרית ושל ערבית? מהו הזמן הראוי לקריאת שמע של שחרית? מה הדין לפני זמן זה או אחריו בשעת הדחק? הלכות ברכות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב האם יוצאים ידי חובה בקריאת שמע של `קול ישראל`? האם הקורא את שמע צריך להשמיע לאוזנו? האם אפשר בשעת הדחק לצאת ידי חובה בהרהור הלב בלבד? האם דין "שומע כעונה" שייך גם בקריאת שמע? האם מאזיני הרדיו יוצאים ידי חובת קריאת שמע מוקלטת אותה הם שומעים דרך הרדיו? האם ניתן לצאת ידי חובה בקריאת שמע המשודרת בשידור חי? הלכות ברכות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב סמיכת גאולה לתפילה רש"י מביא שני טעמים לכך שצריך לסמוך גאולה לתפילה. מהן הנפקא מינות בין שני טעמים אלו? האם יש חובה לסמוך גאולה לתפילה בשבת? ומה לגבי ערבית של יום חול? הלכות ברכות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב שיכור כלוט (או: שיכור קלות) מהם הנימוקים השונים לכך ששיכור לא יכול להתפלל? מהו השיעור של שתיית יין שממנו אסור כבר להתפלל? הלכות ברכות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב הכוונה בתפילה האם אדם שלא כיוון בברכה צריך לחזור עליה? האם יש הבדל בין סתם ברכות לברכות הראשונות של תפילת העמידה? האם יש לחלק בין הכוונה לפירוש המילים לבין הכוונה של הרגשת העמידה לפני ה'? הלכות ברכות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב תפילה במניין האם יש חובה להתפלל בציבור? נראה שיש סתירה בשו`ע, כי מצד אחד הוא פוסק שצריך אדם להשתדל ללכת לתפילה במניין, ומאידך הוא פוסק על פי הגמרא שיש להרחיק בחיפוש אחר מניין עד שיעור מיל. כיצד מתיישבת סתירה זו? הלכות ברכות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב צירוף מחלל שבת למניין האם ניתן לצרף למניין יהודי חילוני שאינו שומר תורה ומצוות? באופן כללי נפסק שלא, אך האחרונים מצאו היתרים לצרפם בשעת הדחק. הלכות ברכות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב נטילת ידיים על דבר שטיבולו במשקה האם גם כיום, כאשר איננו שומרים על טהרה, עלינו ליטול ידיים לפני אכילת דבר שטיבולו במשקה? לדעת הסוברים שלא צריך, מדוע נוטלים ידיים לכרפס בליל הסדר? האם יש לחלק בין שטיפת פירות לנקיון לבין הטבלת הפרי במים? הלכות ברכות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב ברכת האילנות האם ברכת האילנות נתקנה על התחדשות הטבע בתקופת ניסן, או שמא על התחדשותו של האילן ועל יכולתו להפיק פירות שנה נוספת? נפקא מינה תהיה באילן שמלבלב אך לא בחודש ניסן? האם ניתן לברך על ראיית אילן נושא פרי, לאחר תקופת הלבלוב? הלכות ברכות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב ספקות וטעויות בספירת העומר האם תוקפה של מצוות ספירת העומר בזמן הזה הוא מדברי סופרים או מדאורייתא? נפקא מינה היא האם מותר לספור בשעת בין השמשות? מהו היחס בין המנין של הימים למנין של השבועות? האם אלו שני מניינים שונים, או שני היבטים של אותו המנין? מה דינו של מי ששכח לספור או שטעה בספירה? הלכות ברכות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב האם ניתן לצאת ידי חובה בספירת העומר של אחר? האם יכול אדם לצאת ידי חובתו בשמיעת ספירת העומר מפי שליח הציבור? האם גם בספירת העומר נאמר דין `שומע כעונה`? בדין שומע כעונה יש לחקור: האם השומע נחשב כקורא ממש, או שמא הוא רק יוצא ידי חובה בשמיעתו, אך אין הוא נחשב כקורא? הלכות ברכות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב ספירת העומר לנשים האם נשים חייבות בספירת העומר? למה שמצווה זו תהיה שונה משאר מצוות עשה שהזמן גרמן, בהן נשים פטורות? האם מצוות ספירת העומר הינה חלק ממצוות חג הפסח? האם קרבן העומר המובא `ממחרת השבת` הוא אכן חלק ממצוות חג הפסח? הלכות ברכות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב ברכת הלבנה מהו זמנה של ברכת הלבנה? מאיזה יום מתחילים לאומרה, ועד לאיזה יום בחודש מותר לאומרה? איך מחשבים את המועד המדויק של סוף זמן ברכת הלבנה? הלכות ברכות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב עננים כיסו את הלבנה מה הדין כאשר האדם מתכונן לברך, אולם קודם הברכה העננים מכסים את הלבנה? האם סומא יכול לברך את ברכת הלבנה? הלכות ברכות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב מה מברכים על גלידה? הלכות ברכות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב קסטה וגביע גלידה הלכות ברכות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב מה מברכים על נענע שגדלה בעציץ? הלכות ברכות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב מה מברכים על גרעינים? הלכות ברכות אקטואליות

עמודים