הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי קריאת שמע (ג) – "ומה הוא קורא?" בשיעור האחרון, הבאנו את תמצית השיטות באשר להיקף החיוב של קריאת שמע. היום, נדון בשיטות אלה מנקודת מבטם של הפסוקים. דבר זה ייעשה תוך פיתוח כיוון המחשבה שהעלנו בשיעור הראשון. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי ציצית חלק ד' – הזכרת יציאת מצרים נחלקו המנהגים האם יש להזכיר את יציאת מצרים בפרשת ציצית בלילה. במהלך השיעור נעמיק במחלוקת זו, ננסה להבין את הקשר בין זכירת יציאת מצרים לקבלת עול מלכות שמיים של קריאת שמע, ואת הקישור למצוות הציצית. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי 12: דיני הגעלה במכשירים חשמליים בני זמננו בעניין דרך ההגעלה היעוצה במיקרוגל ובמדיח כלים, ואף שמקצת דינים אלו כבר עלו על שולחן מלכים, נשתדל להציג בקצרה את יסודות הבעיות, ואת פתרונן. נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי במיעוט שחוק שיעור זה יעסוק במידה `במיעוט שחוק`, ויעסוק  במתח שבין שמחה של מצווה לבין שחוק של קלות ראש. קנייני תורה
הרב ברוך גיגי ברוך ה' א-להי שם על הצניעות הנלמדת מסיפור שכרותו של נח - הן מבחינה גופנית והן מבחינת עולם המידות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי "והיא חברתך – ואשת בריתך" על האופי הכפול של האישות, והשפעתו על הבחירה ברבקה שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי "וירד יהודה" ירידתו של יהודה מקבילה לזו של יוסף, אך אופיה שונה. כשם שיהודה ירד ברצון, כך גם עלה ברצונו-שלו בהודאתו לתמר, וכך זכה למלכות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי ידיעת ה' משה ואהרן מובילים שתי שליחויות במקביל, כלפי פרעה, וכלפי בני ישראל. מה היחס בין השליחויות הללו, ומה הקשר בינן לבין ידיעת ה'? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי תורת המשפטים מיד לאחר מתן תורה פותחת התורה בפירוט דיני ממונות; מדוע, ומה מיוחד דוקא בהם? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי חטא העגל והתשובה ממנו חטא העגל: השבר והתיקון ומנהיגותו של משה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי הקורבנות והקרבה לקב"ה על ייחודם של הקורבנות, וכיצד נתקרב לקב"ה בזמן הזה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי פרשת עריות: קדושת החיים או חיי קדושה על המתח בין הקדושה והחיים, כפי שמשתקף בכפילות שבפרשת עריות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי על המשפט לפשר הברית שבהר סיני וזיקתה לחתימת ספר ויקרא. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי "מקדש מלך עיר מלוכה" על שני סוגי ההלל ועל משמעות ירושלים כ"מקדש מלך, עיר מלוכה". שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי המבול ותיקון העולם הפסוקים המסיימים את פרשת בראשית ומתחילים את פרשתנו, מעלים שאלה לא פשוטה - כיצד הצליח האדם לגרום לקב"ה להצטער על בריאתו? הרב ברוך גיגי משיב על שאלה זו, בעזרת התחקות אחר מטרות הבריאה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי בחירת אברהם הפסוקים אינם מציינים את סיבת הבחירה באברהם. הרב גיגי מציג שלושה הסברים שונים לשאלה זו, ומתייחס למשמעות הדברים גם לחיינו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי תתן אמת ליעקב "תתן אמת ליעקב, חסד לאברהם". האמנם? מפשט הפסוקים הדברים אינם נראים כן. לנוכח פער זה, מסביר הרב גיגי בחינות שונות במידת האמת, אשר עולות לאור ההבדל בין אברהם ליעקב. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי למשמעותם של שני הבורות בפרשה יוסף נזרק לשני בורות - האחד ע"י אחיו, והשני ע"י פוטיפר. גלגוליו של יוסף הובילו אותו דרך בורות אלו, אך לכל גלגול אופי ומשמעות משלו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי ויגש אליו יהודה במפגש הענקים בין יוסף ליהודה, יוסף נשבר ראשון. אך מה בדבריו של יהודה הביא את יוסף לגילוי זהותו? הרב גיגי טוען שדווקא הכנות בדבריו, ולא הכנה רטורית מדוקדקת, היא זו שהביאה לפגישה המחודשת בין האחים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי ישמך א-להים כאפרים וכמנשה פעמיים בפרשה יעקב מברך - את בניו ואת נכדיו, ולא הרי ברכת בניו כברכת נכדיו. דרך ההבדלים, מצביע הרב גיגי על האיכויות והמטרות של כל ברכה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי השתדלות בין ההבדלים בין שם הוי'ה לא-ל ש-די מצויות שתי דרכי הנהגה שונות של ה' בעולם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי אשר תשים לפניהם על החובה, האתגר והיעד בהנחלת תורה לכלל עם ישראל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי תורה שבעל פה שתי תורות ניתנו לעם ישראל - האחת כתובה, קבועה ויציבה, והשנייה מתחדשת ומשתנה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי ששת ימים תעשה מלאכה לצד האיסור הכללי על עשיית מלאכה, מצויין איסור העברת אש באופן ספציפי. מהי ייחודה של העבר האש ביחס לשאר המלאכות? האש, יחד עם עוד שלוש מלאכות נוספו המופיעות יחד במשנה, מהוו את הבסיס לכל שאר המלאכות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי ברית סיני - ממלכת כהנים וגוי קדוש סוף ספר ויקרא מציג סיכום של המסע שעבר העם בדרך להיותו ממלכת כהנים וגוי קדוש. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים