הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי ראש השנה ותפילת חנה ימי עיון
הרב ברוך גיגי אמירת הלל בליל יום העצמאות קש"ת - מעגל השנה
הרב ברוך גיגי יסוד היתר מלאכת אוכל נפש ביו"ט בשיעור זה נדון בשאלת היתר מלאכת אוכל נפש ביו`ט. האם התורה כלל לא אסרה מלאכות מסוימות ביו`ט? או שמא כל המלאכות נאסרו אלא שקיים היתר מיוחד התקף לגבי מלאכות הנדרשות לאוכל נפש. במידה ואכן קיים היתר שכזה, נברר את גידרו של ההיתר וממה הוא נובע. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ברוך גיגי שיטת הרמב"ן בעניין היתר אוכל נפש ביו"ט הרמב`ן סבור שהיתר מלאכת אוכל נפש ביו`ט נובע מהבחנה עקרונית בין מלאכות המוגדרות כמלאכת עבודה - שאותן אסרה התורה אף ביו`ט, ובין מלאכות שהן מלאכת אוכל נפש וכלל לא נאסרו. בשיעור זה נלבן את שיטת הרמב`ן ונתמודד עם מספר קשיים שגישה זו מעוררת. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ברוך גיגי דין השוכח "יעלה ויבוא" ביו"ט, בתפילה וברכת המזון בשיעור זה נדון בדינו של אדם השוכח לומר `יעלה ויבוא` ביו`ט. מתוך שאלה זו נבוא לברר את חובת אכילת הפת ביום טוב, בשבת וראש חודש, ואת השלכתה על חובת החזרה במקרה של שכחה. לבסוף, נעסוק אף במשמעות הברכה המיוחדת שנתקנה עבור השוכח `יעלה ויבוא` ונזכר לאחר אמירת `בונה ירושלים`. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ברוך גיגי צום תשעה באב בשיעור זה נדון ביסוד איסור אכילת בשר ושתיית יין בסעודה המפסקת. נפתח בשאלה האם איסור זה נובע מסוג של אנינות הקודמת לאבילות, או שמא מדובר באיסור הכללי הנוגע לזיכרון המקדש. מתוך דיון זה נעסוק אף בשאלת שתיית היין בתשעה באב עצמו (לחולה וכדו'), האם אכן ישנו איסור כזה בנוסף לדין הצום הכללי. בסוף הדברים נעלה הצעה מחודשת הקושרת את הסעודה המפסקת לצביונו של יום תשעה באב. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ברוך גיגי קידוש השבת, המועדים וראשי חודשים בשיעור זה נעסוק בתפקידו של בית הדין והאדם הפרטי בהחלת קדושת הזמן. מהי המשמעות של הכרזת בית הדין `מקודש מקודש`? האם יצירת קדושה יש כאן, או שמא חשיפת הקדושה בלבד? בנוסף לכך, נדון בקידוש השבת וראשי חודשים ונברר מהי תרומתו של האדם הפרטי לקדושת הימים. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ברוך גיגי בישול ביו"ט לצורך השבת בגמרא מובאת מחלוקת האמוראים בנוגע לעצם קיומו של דין `הואיל`, המאפשר בישול ביו`ט ליום חול. מהו יסוד המחלוקת, וכיצד ניתן לבשל מיו`ט לשבת לדעת רב חסדא שאינו מקבל את דין `הואיל`? בשיעור זה נעמוד אף על מחלוקת אמוראים נוספת בנוגע לדין עירוב תבשילין, ונראה כי ייתכן וקיים קשר בין שתי המחלוקות. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ברוך גיגי ראש חודש שחל בשבת מה בין קדושת השבת לקדושת ראש חודש? בשיעור זה נברר מי מבין הקדושות היא הדומיננטית יותר, וכיצד הדבר בא לידי ביטוי בנוסח התפילה. כמו כן, נעמוד על ההבדל המהותי שבין הקדושות הנ`ל והשלכותיו. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ברוך גיגי יסוד חיוב התעניות מבואר בגמרא שבזמן של שלום ימי התענית יהיו לששון ולשמחה, בשעת גזרה ישנה חובה להתענות, ואילו בזמן שאין גזרה ואין שלום רצו מתענים רצו אין מתענים. בשיעור זה נברר את ההגדרה המדויקת למצב של שלום ולמצב של גזרה. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ברוך גיגי שיחה בענייני תשובה שיחה זו הועברה בצום גדליה ועוסקת בענייני תשובה. מהן הדרישות מיהודי בעשרת ימי תשובה? כיצד מעוררים בנו הימים הנוראים רצון המיוחד שיכול להוביל לתשובה ולהתקדמות? מהי משמעות המושג 'לפנים משורת הדין', וכיצד הוא קשור לתשובה? קש"ת - ענייני תשובה
הרב ברוך גיגי מצוות שופר - שמיעה או תקיעה השיעור עוסק במחלוקת הראשונים בשאלה האם מצוות שופר היא שמיעה (לשמוע קול שופר) או לתקוע. השיעור מתחיל ממקורות היסוד בפסוקים, מבסס את שיטת הרמב`ם (חיוב בשמיעה), ור`ת (חיוב בתקיעה), מתרץ את קושיות השאגת אריה על שיטת הרמב`ם, ומבהיר מדוע לדעת ר`ת ניתן להשתמש בשופר בדין שומע כעונה. במהלך הבהרה זו, מתחדש החילוק בין קול זעקה לקול תקיעה ובין ראש השנה לשאר תעניות. קש"ת - תשובה וימים נוראים
הרב ברוך גיגי מצוות שופר - שמיעה או תקיעה השיעור ממשיך לעסוק במחלוקת ר`ת והרמב`ם בשאלה האם מצוות השופר היא בשמיעה או בתקיעה. בשיעור הוצע שהחילוק הקיים בדין שומע כעונה - האם הוא כעונה ממש או לאו כעונה ממש מהווה אפשרות נוספת להסברת המחלוקת. בסיומו, השיעור עוסק בשאלה מטרת התקיעה (המלכה או זיכרון) כעומדת בשורש המחלוקת. קש"ת - תשובה וימים נוראים
הרב ברוך גיגי מצוות שופר - שמיעה או תקיעה בתחילת השיעור מועלת אפשרות להעמיד את מחלוקת הרמב`ם ותוס' (האם מצוות השופר היא שמיעה או תקיעה), במחלוקת רש`י והרמב`ם האם שומע כעונה הנו כעונה ממש או שהוא מקבל את דין השומע (מחלוקת בענייני הפסק בתפילה). בהמשך, מועלת נ`מ למחלוקת הרמב`ם והתוס' בנוגע לשאלת חובת הברכה (על השומע או על המשמיע) בתקיעת שופר רגילה ובתקיעה של גברים לנשים. בסיום השיעור, נידונה שאלת הצמדת זיכרונות למלכויות. קש"ת - תשובה וימים נוראים
הרב ברוך גיגי לכתך אחרי במדבר זכו ישראל וחג השבועות חל בין פרשת במדבר לפרשת נשא. דרך התבוננות במסעות המתוארים בפרשות אלו, ניתן להגיע להבנה מעמיקה של קבלת התורה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב ברוך גיגי שיחה לצום גדליה שיחות תשעו
הרב ברוך גיגי ירושלים של מעלה וירושלים של מטה ירושלים היא עיר שחוברה לה יחדיו - מאחדת את שבטי עם ישראל. אך ישנו איחוד נוסף המתרחש בירושלים, איחוד מפרה ומיוחד - בין ירושלים של מעלה לירושלים של מטה.
הרב ברוך גיגי נצח ישראל ראש הישיבה הרב ברוך גיגי מזמין את יעקב אבינו לסוכה, שיותר מכל מסמל את ההתמודדות עם משברי החיים.
הרב ברוך גיגי ולילה ולא דומיה לי - למשמעות קריאת המגילה בלילה כידוע, מצוות קריאת מגילה נוהגת ביום ובלילה. להלן נביא מספר מקורות דרכם נוכל לדון במקור לחובת שני הקריאות ובהבדלים שקיימים ביניהם. עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע. תפילתנו, בטחוננו ותקוותנו כי זעקת "ולילה ולא דומיה לי" לא תשוב ריקם, תיענה ותישמע.
הרב ברוך גיגי גיורה של רות שני פנים לגרות: פן דתי ופן לאומי. הצטרפות לעם ישראל ולדת היהודית גם יחד. פרק מתוך הספר "באר מרים שבועות"
הרב ברוך גיגי על אמירת ההלל הכפולה בלילי פסחים לאורך כל השנה אנו נוהגים לומר הלל רק ביום. גדולה התמיהה כיצד דווקא בלילה הזה אנו אומרים פעמיים הלל: בבית הכנסת ובבית על סדר ההגדה.
הרב ברוך גיגי שיחה לצום גדליה תשע"ח חסידות כללית
הרב ברוך גיגי שיחת ראש הישיבה הרב ברוך גיגי ליום ירושלים תשע"ח
הרב ברוך גיגי "תן לי יבנה וחכמיה - יהדות ללא מקדש" שיעור מיוחד לקראת שלושת השבועות
הרב ברוך גיגי תן לי יבנה וחכמיה שיעור מיוחד לקראת שלושת השבועות

עמודים