הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי מלאכת מחשבת – מבוא (א') הגדרת המושג "מלאכה" הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי מלאכת מחשבת – מבוא (ג') – השלכות ודיונים שונים בשיעור זה אנו מסיימים את המבוא למלאכת מחשבת, בסקירה של תחומים מגוונים בהם דין זה שייך. כך, נדון בעשיית מלאכה בשינוי, כמשפיעה על דרך הפעולה או אף על התוצאה, נבחן את גדרי מקלקל, מתעסק, מלאכה שאינה צריכה לגופה ודבר שאינו מתכוון. לסיום, נראה את החולקים על דין מלאכת מחשבת, ונדון האם מלאכת מחשבת היא יסוד דין המלאכה או תוספת למלאכה. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי מלאכה שאינה צריכה לגופה - חלק א' בשיעור זה נתחיל להעמיק במלאכה שאינה צריכה לגופה. האם דין זה נובע ממלאכת מחשבת, או שהוא דין כללי בהגדרת מלאה? נדון בשאלה זו, ונסקור את היישומים של גישת התוספות לפיה הגדרת הצורך היא לפי מה שהיה במשכן. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי מלאכה שאינה צריכה לגופה - חלק ב' בשיעור זה נמשיך את עיסוקנו בשיטת התוספות במלאכה שאינה צריכה לגופה, לפיה הגדרת "שאינה צריכה" היא לפי מה שהיה במשכן. נדון האם יש איסור דאורייתא בגזיזת שיער וציפורניים, וכן נדון במלאכת חובל. בעקבות זאת, נעמיק מעט בהגדרותיהם של בעלי התוספות לדין זה. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי מלאכה שאינה צריכה לגופה – חלק ג' בשיעור זה נמשיך את עיסוקנו במלאה שאינה צריכה לגופה, ונעיין בהגדרותיהם של הרמב"ן ובעל המאור. לדידם, כל מלאכה שהאדם מפיק ממנה הנאה חיובית נחשבת כמלאכה הצריכה לגופה. במסגרת השיעור, נעמוד על ההבדלים ביניהם, על היחס למשכן, ועל דין מלאכה לצורך מצווה. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי מלאכה שאינה צריכה לגופה- חלק ד'- שיטות חכמי ספרד והגאונים השיעור נדון בשיטת הר"ן במלאכה שאינה צריכה לגופה ובשיטת הגאונים בנידון זה. כמו כן, נעסוק ביחס בין השיטות. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי מלאכה שאינה צריכה לגופה - חלק ה', שיטת רש"י הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי מלאכה שאינה צריכה לגופה- חלק ו'- פסיקת ההלכה השיעור נראה את הגישות השונות לפסיקת ההלכה במחלוקת ר' יהודה ור' שמעון לגפי מלאכה שאינה צריכה לגופה. נראה מחלוקת בנוגע להבנת הכלל שבהלכות שבת הלכה כר' שמעון, ואת שיטות הראשונים השונות בהכרעת המחלוקת. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי מלאכה שאינה צריכה לגופה- חלק ז' - עמדת השולחן ערוך השיעור נעסוק בעמדת השלחן ערוך במלאכה שאינה צריכה לגופה. במספר מקומות סתם השלחן ערוך כדעת רבי שמעון וכפי שפסקו רוב הראשונים, אך הזכיר בנוסף את שיטת הרמב"ם שפסק כרבי יהודה. נראה כיצד ישנם מקומות בהם שיטתו אינה כה ברורה, ואכן נחלקו המפרשים כיצד להכריע בשיטתו. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי מלאכה שאינה צריכה לגופה 8 – עשיית מלאכה ממניעים שונים, אימתי נחשב צריכה לגופה ואימתי לא? השיעור נעסוק במלאכת אשר הצורך לעשותם בעל כמה ממדים. נראה את מחלוקת התוס' והרמב"ן בעניין מלאכה שאינה צריכה לגופה בקיום מצוות, וכן את מחלוקתם לגבי מצווה הנעשית ע"י קלקול. בנוסף, נדון ביחס בין הוצאת מת לקבורתו לבין הוצאת ספר תורה, לולב ושופר. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי מלאכה שאינה צריכה לגופה ט'- עשיית מלאכה לרצות השלטונות בשיעור זה נראה את שיטת המהרי"ק בנוגע לעשיית מלאכה הנובעת מאונס חיצוני בעניין מלאכה שאינה צריכה לגופה. נראה, כי רבים מן האחרונים אמצו את שיטתו או הגיעו אליה מסברת עצמם. בכל זאת, לפי דברי הראשונים והעקרונות שהלענו בעניין מלאכה שאינה צריכה לגופה נראה כי הדברים אינם פשוטים, וננסה ליישבם. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי דבר שאין מתכוון- חלק א' השיעור נפתח את העיסוק בדבר שאין מתכוון. נראה את מחלוקת התנאים, רבי שמעון ורבי יהודה, ואת המקורות המיוחסים לכל אחת מהדעות. בנוסף, נתחיל לנסות ולעמוד על דעת רבי שמעון, המתיר דבר שאין מתכוון. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי דבר שאין מתכוון, חלק ב' בשיעור הקודם התחלנו את העיסוק בדבר שאין מתכוון. השיעור נדון בשתי אפשרויות נוספות להסבר שיטת רבי שמעון, ונבחן אותם ביחס לסוגיה בפסחים העוסקת בהנאה הבאה לו בעל כורחו. בנוסף, נדון בדבר שאין מתכוון בעבירות שבין אדם לחברו. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי דבר שאין מתכוון- חלק ג' בשיעור זה נדון בשאלת היחס בין דבר שאין מתכוון בהלכות שבת לבין דבר שאין מתכוון בכל התורה כולה, הן לדעת רבי שמעון והן לזו של רבי יהודה. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי דבר שאין מתכוון- חלק ד' השיעור נעסוק במקרים מיוחדים שאינם בהלכות שבת לגבי הגדרתם ביחס לדבר שאין מתכוון. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי דבר שאין מתכוון- חלק ה', המשך דיון והגדרת מצבים ייחודיים השיעור נמשיך לעסוק במצבים חריגים ביחס לדין דבר שאין מתכוון. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי דבר שאין מתכוון -חלק ו', פסיק רישא כאשר למדנו את יסוד הפטור של דבר שאין מתכוון, העלנו שלוש סברות בסיסיות לכך שרבי שמעון פוטר בו. מהגמרא בשבת קלג ע"א משמע כלל חדש- כאשר אנו יודעים באופן ודאי שמהפעולה הנעשית תיווצר פעולה נוספת, אף רבי שמעון מודה שחייב- פסיק רישא ולא ימות. בשיעור זה נסביר מדוע רבי שמעון מחייב בפסיק רישא לפי כל אחד משלושת ההסברים שהבאנו לכך שרבי שמעון פוטר בדבר שאין מתכוון. בנוסף, נראה מחלוקת ראשונים בהיקף דין פסיק רישא, ונסביר בהתאם לסברות היסוד של דין זה. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי דבר שאין מתכוון חלק ז' - פסיק רישא, חלק ב' בשיעור זה נבחן את היחס בין פסיק רישא דלא ניחא ליה לבין פסיק רישא דלא איכפת ליה. בנוסף, נעיין בשתי סוגיות נוספות, ומתוך כך נראה תובנה נוספת בדין פסיק רישא. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי דבר שאין מתכוון -חלק ח', דיון נרחב בשיטת הערוך ובהיקפה ראשונים רבים הביאו את שיטת הערוך שסבר שרבי שמעון הודה רק בפסיק רישיה דניחא ליה, אך בפסיק רישיה דלא ניחא ליה פטר. חלק מהראשונים הבינו שדברים אלו של הערוך מוסבים אך ורק על הלכות שבת, אך בכל התורה כולה אין הם שייכים. אלא, שהערוך עצמו כתב כן לגבי דינים שאינם מהלכות שבת. בשיעור זה הרב מנסה להתמודד עם קושי זה ומציע מספר פתרונות. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי דבר שאין מתכוון – חלק ט' , בירור וליבון שיטת הערוך בשיעור זה הרב ממשיך את העיסוק בשיטת הערוך ביחס לדין פסיק רישיה דלא ניחא ליה בשבת ובכל התורה כולה, ובגישות הראשונים השונות בנידון זה. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי דבר שאין מתכוון - חלק י', המשך דיון במחלוקת הראשונים והערוך בשיעור זה נעיין בסוגיות שעלו בדיון בין הערוך לראשונים, לאור שיטותיהם השונות. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי דבר שאין מתכוון - חלק י"א המשך הדיון במחלוקת הראשונים והערוך בשיעור הקודם עסקנו בסוגיות אשר עלו בדיון בין הערוך לשאר הראשונים. בשיעור זה נמשיך במגמה זו. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי דבר שאין מתכוון - חלק י"ב, המשך הדיון במחלוקת הראשונים והערוך בשיעורים הקודמים דנו בסוגיות השונות שסביבם נסובה מחלוקת הערוך ושאר הראשונים. בשיעור זה נמשיך באותה המגמה ונעיין בשתי סוגיות: שבת קיא ע"א - מסוכרייא דנזייתא, ושבת קז ע"ב - מפיס מורסא. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי דבר שאין מתכוון – חלק י"ג שיטת הרמב"ם בפסיק רישיה הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי דבר שאין מתכוון – חלק י"ד, המשך הדיון בשיטת הרמב"ם בפסיק רישיה בשיעור זה נמשיך את הדיון בשיטת הרמב"ם בפסיק רישיה, ונדון בשתי סוגיות - 'התולש עולשין', שבת קג ע"א, וחתיית גחלים בשבת, כריתות כ ע"א. הלכות שבת (ד)

עמודים