הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי שיעור פתיחה- ירושה ונחלה – בין ישראל לעמים
הרב ברוך גיגי יחלוקו - ב. כאשר שני אנשים טוענים שתי טענות סותרות, ואין לבית הדין סיבה להעדיף טענה אחת על חברתה, נשאלת השאלה כיצד ראוי לפסוק: האם להעדיף את הפתרון ההוגן - חלוקת החפץ בין שני האנשים, או להעדיף את הפתרון שעשוי לקלוע לאמת - "כל דאלים גבר". גמרא בבא מציעא
הרב ברוך גיגי תפיסה בספקות מסקנת הסוגיה, על פי רוב הראשונים היא, שהדין במקרה של כהן שתפס ספק בכור הוא, שמוציאים אותו ממנו. גמרא בבא מציעא
הרב ברוך גיגי יסודות קריאת שמע ומהותה גמרא ברכות
הרב ברוך גיגי יג: - המכשיר בה, מכשיר בבִתה האם חזקת כשרות של אישה יכולה להיות משמעותית גם לבתה? הסוגייה עוסקת בשאלה זו, ומעלה את השאלה העקרונית יותר: האם חזקתו של אדם אחד יכולה להועיל לאדם אחר? גמרא כתובות
הרב ברוך גיגי יא. - קשר עניבה רבי יהודה וחכמים נחלקו בשאלה האם מותר לקשור קשר עניבה בשבת. מה פשר המחלוקת? מהי הגדרת מלאכת קושר? גמרא פסחים
הרב ברוך גיגי שיעור 9 - קידושין במלווה האם ניתן לקדש אישה במלווה? הגמרא מקשרת בין שאלה זו לבין המחלוקת בשאלת "מלווה להוצאה ניתנה". מדוע יש הסוברים שהלוואה לא ניתנה להוצאה? האם ניתן לקדש אישה בחוב? האם ניתן לקדש אותה במחילת חוב? ובמתנה על מנת להחזיר? גמרא קידושין
הרב ברוך גיגי שיערו 31 - קיום תנאי והפרתו כאשר מעשה נעשה בתנאי מסויים - האם התנאי אינטגרלי למעשה, או שהוא חיצוני לו? מהו ההבדל בין תנאי של "אם" לבין תנאי של "מעכשיו"? על מי מוטלת חובת ההוכחה שהתנאי קוים? האם יש צורך להביא עדים לשם כך? האם ניתן לבטל תנאי? מה קורה כאשר התנאי מתקיים או לא-מתקיים באונס? גמרא קידושין
הרב ברוך גיגי מלאכת מחשבת – מבוא (א') הגדרת המושג "מלאכה" הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי מלאכת מחשבת – מבוא (ג') – השלכות ודיונים שונים בשיעור זה אנו מסיימים את המבוא למלאכת מחשבת, בסקירה של תחומים מגוונים בהם דין זה שייך. כך, נדון בעשיית מלאכה בשינוי, כמשפיעה על דרך הפעולה או אף על התוצאה, נבחן את גדרי מקלקל, מתעסק, מלאכה שאינה צריכה לגופה ודבר שאינו מתכוון. לסיום, נראה את החולקים על דין מלאכת מחשבת, ונדון האם מלאכת מחשבת היא יסוד דין המלאכה או תוספת למלאכה. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי מלאכה שאינה צריכה לגופה - חלק א' בשיעור זה נתחיל להעמיק במלאכה שאינה צריכה לגופה. האם דין זה נובע ממלאכת מחשבת, או שהוא דין כללי בהגדרת מלאה? נדון בשאלה זו, ונסקור את היישומים של גישת התוספות לפיה הגדרת הצורך היא לפי מה שהיה במשכן. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי מלאכה שאינה צריכה לגופה - חלק ב' בשיעור זה נמשיך את עיסוקנו בשיטת התוספות במלאכה שאינה צריכה לגופה, לפיה הגדרת "שאינה צריכה" היא לפי מה שהיה במשכן. נדון האם יש איסור דאורייתא בגזיזת שיער וציפורניים, וכן נדון במלאכת חובל. בעקבות זאת, נעמיק מעט בהגדרותיהם של בעלי התוספות לדין זה. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי מלאכה שאינה צריכה לגופה – חלק ג' בשיעור זה נמשיך את עיסוקנו במלאה שאינה צריכה לגופה, ונעיין בהגדרותיהם של הרמב"ן ובעל המאור. לדידם, כל מלאכה שהאדם מפיק ממנה הנאה חיובית נחשבת כמלאכה הצריכה לגופה. במסגרת השיעור, נעמוד על ההבדלים ביניהם, על היחס למשכן, ועל דין מלאכה לצורך מצווה. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי מלאכה שאינה צריכה לגופה- חלק ד'- שיטות חכמי ספרד והגאונים השיעור נדון בשיטת הר"ן במלאכה שאינה צריכה לגופה ובשיטת הגאונים בנידון זה. כמו כן, נעסוק ביחס בין השיטות. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי מלאכה שאינה צריכה לגופה - חלק ה', שיטת רש"י הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי מלאכה שאינה צריכה לגופה- חלק ו'- פסיקת ההלכה השיעור נראה את הגישות השונות לפסיקת ההלכה במחלוקת ר' יהודה ור' שמעון לגפי מלאכה שאינה צריכה לגופה. נראה מחלוקת בנוגע להבנת הכלל שבהלכות שבת הלכה כר' שמעון, ואת שיטות הראשונים השונות בהכרעת המחלוקת. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי מלאכה שאינה צריכה לגופה- חלק ז' - עמדת השולחן ערוך השיעור נעסוק בעמדת השלחן ערוך במלאכה שאינה צריכה לגופה. במספר מקומות סתם השלחן ערוך כדעת רבי שמעון וכפי שפסקו רוב הראשונים, אך הזכיר בנוסף את שיטת הרמב"ם שפסק כרבי יהודה. נראה כיצד ישנם מקומות בהם שיטתו אינה כה ברורה, ואכן נחלקו המפרשים כיצד להכריע בשיטתו. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי מלאכה שאינה צריכה לגופה 8 – עשיית מלאכה ממניעים שונים, אימתי נחשב צריכה לגופה ואימתי לא? השיעור נעסוק במלאכת אשר הצורך לעשותם בעל כמה ממדים. נראה את מחלוקת התוס' והרמב"ן בעניין מלאכה שאינה צריכה לגופה בקיום מצוות, וכן את מחלוקתם לגבי מצווה הנעשית ע"י קלקול. בנוסף, נדון ביחס בין הוצאת מת לקבורתו לבין הוצאת ספר תורה, לולב ושופר. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי מלאכה שאינה צריכה לגופה ט'- עשיית מלאכה לרצות השלטונות בשיעור זה נראה את שיטת המהרי"ק בנוגע לעשיית מלאכה הנובעת מאונס חיצוני בעניין מלאכה שאינה צריכה לגופה. נראה, כי רבים מן האחרונים אמצו את שיטתו או הגיעו אליה מסברת עצמם. בכל זאת, לפי דברי הראשונים והעקרונות שהלענו בעניין מלאכה שאינה צריכה לגופה נראה כי הדברים אינם פשוטים, וננסה ליישבם. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי מלאכה שאינה צריכה לגופה- חלק י', התולש עולשין והמזרד זרדים מתוך דברי הגמרא לגבי תולש עולשין והמזרד זרדים, נצא אל מחלוקת הראשונים בעניין עשיית מלאכה אשר טמונה בה מלאכה נוספת. נראה שיטת התוס' המניחים שבמקרה דנן אנן סהדי דגם למלאכה הנלווית התרצה העושה, ואת מחלוקת חכמי ספרד בעניין. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי דבר שאין מתכוון- חלק א' השיעור נפתח את העיסוק בדבר שאין מתכוון. נראה את מחלוקת התנאים, רבי שמעון ורבי יהודה, ואת המקורות המיוחסים לכל אחת מהדעות. בנוסף, נתחיל לנסות ולעמוד על דעת רבי שמעון, המתיר דבר שאין מתכוון. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי דבר שאין מתכוון, חלק ב' בשיעור הקודם התחלנו את העיסוק בדבר שאין מתכוון. השיעור נדון בשתי אפשרויות נוספות להסבר שיטת רבי שמעון, ונבחן אותם ביחס לסוגיה בפסחים העוסקת בהנאה הבאה לו בעל כורחו. בנוסף, נדון בדבר שאין מתכוון בעבירות שבין אדם לחברו. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי דבר שאין מתכוון- חלק ג' בשיעור זה נדון בשאלת היחס בין דבר שאין מתכוון בהלכות שבת לבין דבר שאין מתכוון בכל התורה כולה, הן לדעת רבי שמעון והן לזו של רבי יהודה. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי דבר שאין מתכוון- חלק ד' השיעור נעסוק במקרים מיוחדים שאינם בהלכות שבת לגבי הגדרתם ביחס לדבר שאין מתכוון. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי דבר שאין מתכוון- חלק ה', המשך דיון והגדרת מצבים ייחודיים השיעור נמשיך לעסוק במצבים חריגים ביחס לדין דבר שאין מתכוון. הלכות שבת (ד)

עמודים