הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי מלאכת מחתך – חלק ב' בשיעור זה נמשיך את עיסוקנו במלאכת מחתך - עד כמה הכוונה הנדרשת במלאכת מחתך צריכה להיות מוסבת על המידה שבה רוצה לחתוך? מה קורה כאשר חותך לפי מידה אך אין חשיבות למידה זו בעיניו? נדון גם בשיטת הירושלמי, שלא מזכיר מידה אלא את ההבדל בין בגד לעור, ובין מלאכת מחתך למלאכת קורע. לסיום, נעסוק במקרים מעשיים: חיתוך נייר טואלט, פתיחת פחית שתיה, והאפשרות שחיתוך קול ייחשב כמחתך. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מלאכת מחתך – חלק ג' בעבר עסקנו ביחס בין מלאכת תיקון כלי (מתקן מנא) לבין מלאכות הספציפיות. ננתח יחס זה גם בשאלת מלאכת מחתך, לאור גישת הרמב"ם. בנוסף, נעסוק בדין מחתך באוכלים, ובדוגמאות מעשיות שונות. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מלאכת מפשיט – חלק א' בשיעור זה נתחיל את העיסוק במלאכת המפשיט. גדר המלאכה, כך נראה, הוא בהכנה לשימוש העור לתעשייה. לאור יסוד זה, וסוגיית הגמרא הדנה בהיתר חכמים להפשיט את הקרבן בשבת, נדון בדבר שאינו מתכוון ומלאכה שאינה צריכה לגופה, במלאכת מפשיט. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מלאכת מחשבת – מבוא (ב') איכות המעשה ב"מלאכת מחשבת" בשיעור זה נפתח את דיוננו בחלק השני של הביטוי מלאכת מחשבת - מחשבת. נראה, שביטוי זה משפיע על הדרישה לאיכות המעשה. מצד אחד, ישנן מקרים שנפטור כיוון שאין מחשבה מאחורי הפעולה (לא מלאכת אומנות), אך מצד שני ישנן מקרים שבהם נחייב כיוון שהמחשבה משלימה את הפעולה. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שוחט (ד) - בעלי חיים שיש בהם דין נטילת נשמה באילו בעלי חיים יש דין נטילת נשמה? מהי הגדרת הכינה אותה מותר להרוג בשבת? מה דין התולעים הגדלים בפרות? מה דין בעלי חיים המתהווים מן הזיעה? האם מותר להרוג פרעושים משום צער? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי תופר (א) - 'והוא שקשרן' מהו הגדר של מלאכת תופר? מהו היחס בין מלאכה זו למלאכת קושר? האם גם במלאכה זו ישנו גדר של בר קיימא? האם ניתן להתחייב על אותה מלאכה גם משום קושר וגם משום תופר? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי תופר (ב) - בין תופר בשבת לתופר בכלאים מהו היחס בין הגדרת מלאכת תופר באיסורי שבת להגדרתה באיסור כלאי בגדים? האם גם בשבת ישנו גדר של שתי תכיפות? מה דין המותח חוט של תפירה? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי תופר (ג) שיעור זה יוקדש לסיטואציות שונות שעלו בפוסקים בדיני תופר. מה ניתן ללמוד מסוגית הידוק חוט של תפירה, לגדר מלאכת תופר? האם מותר לתחוב מחט בבגד? האם מותר להדביק מדבקות, סקוצ'ים וכיו`ב? מה דין הדבקת חיתולים? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי תופר (ד) - תפירה במוצרים שונים האם ישנו איסור תפירה בהדבקת עצים זה לזה? האם ישנו איסור תפירה באדם? באוכלין? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי קורע (א) מהו גדר מלאכת קורע? במשנה נאמר כי נדרש שהקריעה תהיה על מנת לתפור. מה טיבה של דרישה זו? האם העיקר היא הקריעה, והדרישה על מנת לתפור היא רק כדי שלא יהיה מקלקל, או שמא גדרה של המלאכה הוא דווקא בקורע על מנת לתפור, אבל קריעה בעלמא, אף כזו שיש בה תיקון אינה מלאכה. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי קורע (ב) בשיעור הקודם התחלנו לעסוק במלאכת קורע, ובחנו את מהות הדרישה כי הקריעה תהיה על מנת לתפור. כיצד דרישה זו מסתדרת עם הסוגיה המחייבת בקורע על מתו ובחמתו, אף על פי שאינו על מנת לתפור? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי קורע (ג) בשיעור זה נדון בחידושו של 'שלחן ערוך הרב' בנוגע לקריעה בדבר שהוא גוף אחד. מה דין קריעת חוטים, חבלים, עורות ונייר? מה דין קריעת מעטפת נייר? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי קורע (ד) בתחילת שיעור זה נדון בחידושו של ה'ביאור הלכה' כי לא שייך איסור קורע אלא כשקורע באמצע והוא זקוק לשניהם. בהמשך השיעור, נדון במספר מקרים מעשיים: האם מותר לקרוע לצורך עונג שבת? מה דין קריעת שקיות אוכל? האם מותר לקרוע נייר עטיפה של מתנה בשבת? מה דין פתיחת ההדבקה בטיטולים ובפלסטרים? האם מותר לתלות מודעה בלוח מודעות על ידי נעיצת נעץ? מה דין הפרדת דפי פנקס? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי ממחק (א) מהו גדרה של מלאכת ממחק? מה בינה לבין מלאכת גוזז? האם ממחק הינו רק כאשר ממחק ליופי? מהו המגרר ראשי כלונסאות? מה דין המסתת את האבן? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי ממחק (ב) הגמרא קובעת כי הממרח רטיה בשבת חייב משום ממחק. מהו המקרה ומהו האיסור? האם ישנו איסור למרוח משחה הנבלעת בבשר? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי ממחק (ג) מה דין צחצוח נעליים בשבת? האם מותר להסיר שעווה שנפלה על משטח מסוים או על קלף? מהדין שימוש בסבון נוזלי או מוצק בשבת? האם מותר לצחצח שיניים במשחה בשבת? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מעבד (א) מהי מלאכת מעבד? מה גדרה? מהי כמות המלח הדרושה לעיבוד, וכמה זמן צריך המלח לשהות על העור כדי שייחשב מעובד? האם יש בריכוך עדשות מגע משום מעבד? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מעבד (ב) בשיעור זה נדון בסוגיית מעבד באוכלין. האם מותר להכין מי מלח בשבת? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מעבד (ג) בשיעורים קודמים ראינו כי בגמרא נאמר בפירוש שאין עיבוד באוכלין, והפוסקים אף הרחיבו זאת לעניין ממחק, צביעה ומכה בפטיש באוכלין. האם יש עיקרון אחד לכל המלאכות הנ`ל, או שיש לדון בזה בכל מלאכה בנפרד? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי כותב (א) מהו גדר מלאכת כותב? מה פירוש הדרישה לכתיבת שתי אותיות? מה פירוש ההבחנה בין גופן שלנו לגופן שלהם? האם מלאכת כותב בשבת היא יצירת אותיות, או העברת מסרים ותכנים? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי כותב (ב) האם דווקא אותיות מתויגות נחשבות ככתב לעניין מלאכת כותב? מהו כתב משיטא? כיצד דיון זה מתקשר לדין כתיבה בחול המועד? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי כותב (ג)- רושם מה הדין ברושם סימנים? האם מתחייב משום כותב? כיצד היו רושמים על גבי קרשי המשכן? מה דין הרושם רישומים וצורות על הכותל? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי כותב (ד)- כתיבה המתקיימת המשנה פוטרת את הכותב בכתב שאינו מתקיים. מהי הגדרת כתב המתקיים? האם צריך שיכתוב גם על גבי דבר של קיימא? למשך כמה זמן הדבר צריך להתקיים (שבת, שבוע, לעולם)? מה דין הכותב על בשרו? מה דין כתיבה במחשב? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי כותב (ה) – פרטי דינים בכותב מה דין הכותב אות אחת ומשלימה לספר? האם מתחייב משום מכה בפטיש? האם ישנו איסור לחבר בגדים לבגד? האם כתיבה בראשי תיבות נחשבת כתיבה? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי כותב (ו) – חק תוכות וכתב על גבי כתב בכל מקום בו נדרשת כתיבה (כדוגמת ספר תורה), ישנו כלל כי חק תוכות אינה נחשבת כתיבה. האם כך הוא גם לגבי שבת? האם ניתן לחלק בין שאר המקרים לכתיבה האסורה בשבת? מה דין כתב על גבי כתב? האם יש כאם מעשה כתיבה? שיעורים בהלכות שבת

עמודים