הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי בונה (ח) – בנין בכלים מהו היחס בין בנין בכלים לאיסור מכה בפטיש? האם החילוק הוא בין עשית כלי מחלק אחד או ממספר חלקים? האם הדבר תלוי בדרך עשיית הכלי? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בונה (ט) – אוהל מהם גדרי עשיית אוהל האסור מדאורייתא ומדרבנן? האם האיסור הוא בעשיית הבמנה או בעשיית הצל? האם הדגש הינו על עשיית הגג או גם בעשיית המחיצות? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בונה (י) – עשיית מחיצות בשבת - שיטת רש"י עמדת רש`י היא שאין איסור אוהל אלא בעשיית גג ולא בעשיית מחיצות. כיצד מתיישבת שיטה זו עם סוגיות אחרות המדגישות את האיסור בעשיית הדפנות? האם יש חילוק בין מחיצה הנעשית סתם, למחיצה הנעשית כחלק מבנין? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בונה (י) – עשיית מחיצות בשבת - שיטת התוספות התוס' סוברים שאיסור עשיית אוהל שייך גם במחיצות ולא רק בגג. לדבריהם, עשיית מחיצה נחשבת כתוספת אוהל עראי המותרת בשבת, אלא אם המחיצה עשוייה להתיר, שיש לאסור עשייתה. מהם גדרי מחיצה המתרת? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בונה (יא) – טפח פרוס וחוט משיחה מהו דין טפח פרוס וחוט משיחה? מהו היחס בין הדינים? כיצד טפח פרוס או חוט משיחה מתירים עשיית המחיצה כולה בשבת? האם על הטפח צריך להיות שם מחיצה? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בונה (י"ב) – גדרי אוהל עראי ואוהל קבע מהו הגדר של אוהל עראי? מה מבדיל בינו לבין אוהל קבע? האם ישנה דרישה לרוחב טפח בגג האוהל? מה דין אוהל שאין בגגו טפח אך עשאו לקבע? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בונה (י"ג) – אוהל בשיעורים עד כה, עסקנו באוהלי קבע ועראי העשויים לצל. אולם, חז`ל גזרו גם על העמדת מבנים וצורות הדומות לאוהל אף שאינן עשויות לצל. מהם הגדרים המדוייקים של איסור זה? מתי נאסרה עשיית כסא טרסקל? מתי יש לחשוש משום אוהל בחבישת כובע? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בונה (ט"ו) – דיון בשאלות פרטניות בענייני אוהל שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכה בפטיש שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכה בפטיש  (ב) שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכה בפטיש  (ג) - כדרך שהאומנין עושין שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכה בפטיש (ד) - עשיית כלי תיקון מנא שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכה בפטיש  – תיקון מנא (ב') שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכה בפטיש (ו')  – עשיית פתח בשבת שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכה בפטיש (ז')  - מכה בפטיש מדרבנן שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכה בפטיש (ח') - תיקונים הלכתיים שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכה בפטיש (ט') - האם יש מקום להתיר הפרשת תרומות ומעשרות בשבת? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכה בפטיש (י') - טבילת כלים חדשים והגעלתם בשבת ויום טוב שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי סותר (א) שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי סותר (ב) – סתירה בכלים שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי סותר (ג) – סתירה בכלים (ב) שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי סותר (ד) - כיסויי כלים וקרקעות שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי סותר (ה) – תשמישי קרקע ופתחים (א) שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי סותר (ו) – תשמישי קרקע ופתחים (ב) שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי סותר (ז) – גדרי איסור תקיעה והחשש שמא יתקע שיעורים בהלכות שבת

עמודים