הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי תלמודו (ט"ו) – תורה לשמה חלק ב' בהמשך לעיסוקנו בתורה לשמה, נעין בשיטת הרמב"ם, על חשיבות הלומד מאהבה. בנוסף, ננתח את שיטת רבי חיים מוולוזין בנוגע ל"תורה לשמה - לשם התורה". האם אכן בעל "נפש החיים" עוקר את מושג הדבקות מלימוד התורה? יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי תלמודו (ט"ז) – תורה שבכתב ותורה שבעל פה מהי התורה שבעל פה? נעיין בשני חלקי התורה שבעל פה על פי הרמב"ם, בגישת הרמח"ל למעבר מתורה שבכתב לתורה שבעל פה, וננסה להבין מדוע, לפי רבי יוחנן, "לא כרת הקדוש הוא ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה". יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי תלמודו (י"ז) – דע את א-לוהי אביך – בין המדע לאהבה – חלק א' דוד המלך ציווה את שלמה בנו "דע את א-לוהי אביך ועבדהו". לאור דברים אלו, ובעקבות סידור הלכות הרמב"ם בספר המדע והאהבה, נפסע גם אנחנו בנתיב עבודת ה' מהידיעה לאהבה, מהדעת למידות ולמעשים. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי תלמודו (י"ח) – דע את א-לוהי אביך – ספר אהבה – חלק ב' בשיעור זה אנו ממשיכים לעסוק בחלקי ספר אהבה ברמב"ם, ובהבנת תפקידם בחיי האדם. נעסוק בברכות הנהנין, וכן במצוות מזוזה, תפילין ומילה, המקיפות את האדם ומגינות עליו. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי בין פרשת שמע לפרשת והיה אם שמוע – חלק א' בשיעורים הקרובים נעמוד על היחס בין פרשת שמע לפרשת והיה אם שמוע. פרשת שמע מנוסחת בלשון יחיד, ואילו פרשת והיה אם שמוע נאמרה בלשון רבים, ונראה שפרשת שמע מכוונת למעלה העליונה, המיועדת ליחידים, ואילו פרשת והיה אם שמוע מכוונת למדרגה אליה מסוגלים להגיע כלל החברה - ולמעשה, רק בעזרת שאר האנשים. על פי חלוקה זו, ניתן להבין את הדומה והשונה בין שתי הפרשיות. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי בין פרשת שמע לפרשת והיה אם שמוע – חלק ב' בהמשך לעיסוק ביחס בין פרשת שמע לוהיה אם שמוע, נבחן היום את הפסוקים שבין פרשת שמע, בדברים פרק ו', לבין פרשת והיה אם שמוע, בפרק י"א. בנוסף, נראה את היחס בין האהבה ללא תנאי של פרשת שמע, לבין האהבה ההדדית של פרשת והיה אם שמוע. כמו כן, נעמוד על היחס בין המדבר מצד אחד לארץ מצרים מצד שני - ולארץ ישראל ביניהם. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי עול מצוות – חלק א': מצוות תפילין עול המצוות מופיע בין מצוות תפילין ומזוזה לבין מצוות ציצית. בשיעור זה נעסוק במצוות תפילין: נראה כיצד הקשירה והכתיבה מבטאים התקשרות נפשית, נדון במשמעות הגישה שתפילין הם סוג של תכשיט, נעמיק ביחס בין מצוות תפילין לתלמוד תורה, ונראה מה שניתן לגזור מדין "המותר בפיך", המחייב שתפילין ייעשו דווקא מדבר הכשר לאכילה. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי עול מצוות –מצוות תפילין חלק ב' בשיעור זה נמשיך לעסוק במשמעויות וההשפעות של מצוות תפילין. בעקבות דברי הרב קוק ב"חבש פאר" נראה את חשיבות השימוש בכוחות הגוף לעבודת ה', ובמקום הנכבד של התפילין בהקשר זה. בנוסף, נעמוד על הזיקה בין מצוות התפילין לבין ארץ ישראל. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי עול מצוות –מצוות תפילין חלק ג' בשיעור זה נעמוד על התפילין כמסייעות לאדם לא לפרוץ את הגבולות בתפילתו, ואף מכוונות אותו לרצונות ושאיפות נכונות. בכך, מהווים התפילין השלמה של זיקה נפשית אל ה'. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי בין תפילין של ישראל לבין תפילין דמארי עלמא –מצוות תפילין חלק ד' בשיעור זה נעסוק בדברי הגמרא בברכות, לפיהם הקדוש ברוך הוא מניח תפילין כפי שאנחנו מניחים תפילין. בשיעור נראה שהנחות התפילין הללו מייצגות את הקשר העדין בין עם ישראל ל-ה', וגם נעמוד על ההבדלים בין תפילין של יד לתפילין של ראש. בעקבות זאת, נעמיק גם בדברי הגמרא במנחות, לפיהן אין להניח תפילין בשבת ובימים טובים משום שהן עצמן אות. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי מצוות מזוזה – חלק א' היום נפתח את לימודנו במצוות מזוזה. מאפיין בולט במצוות המזוזה הוא השמירה: כפי שעולה מפסוקי התורה וממדרשים רבים, המזוזה מייצגת את השמירה של ה' על הבית. במהלך השיעור, נעמיק ביסוד זה, נבין את דברי הרמב"ם החולק לכאורה עליו, ונראה את הקשר בין מצוות מזוזה לבין נתינת הדם על המזוזות, בפסח מצרים. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי מצוות מזוזה – חלק ב' בשיעור הקודם העלנו, שמצוות מזוזה הופכת את ביתו של אדם ל"בית ה'". בעקבות זאת, הבית שמור ממילא מעצם היותו בית ה'. על פי זה, ניתן להבין מדוע שמים את המזוזה בפתח, וכיצד מובילה המזוזה לאריכות ימים. אולם, מתוך כך אנו מבינים את חשיבות הזכירה שמה ששומר עלינו הוא לא עצם המזוזה, אלא ההשפעה שלה עלינו, שהופכת בתורה את הבית להיות בית ה'. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי מצוות ציצית – חלק א' בשיעור זה נתחיל לעסוק במהותה של מצוות ציצית: נראה את היחס בינה לבין מצוות תפילין ומזוזה, נעמיק בפירוש המושג ציצית ובהשלכות של חובת ראיית הציצית. מתוך עיון בפסוקים ובמדרשים, נבין את תהליך הזיכרון שעל האדם לעבור בלובשו ציצית על בגדיו. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי מצוות ציצית – חלק ב' בציצית מתקיים תהליך בן שלושה שלבים. ראשית, הראיה החיובית מביאה לידי זכירה ועשייה. בנוסף, מניעת הראיה השלילית והרחקה מן החטא, דבר המוביל את האדם לכתנות האור. ולבסוף, מתוך הזיכרון, מגיע האדם למעלת הקדושה של ציצית, שהיא כעין ציץ. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי מצוות ציצית – חלק ג' מדוע סופחה פרשת ציצית לחובת קריאת שמע? עיון ביסודות פרשיית ציצית מלמד אותנו על העקרונות השונים הקיימים בפרשה זו, שביסודם שאלת הקישור בין הארציות לרוחניות. פרשת ציצית מדברת על דרך עבודת ה' של 'אנשי החול', שדרכם אל הא-ל מפותלת וארוכה, למול 'אנשי הקודש' של התפילין והמזוזה, אודותם דיברנו בעבר. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי ציצית חלק ד' – הזכרת יציאת מצרים נחלקו המנהגים האם יש להזכיר את יציאת מצרים בפרשת ציצית בלילה. במהלך השיעור נעמיק במחלוקת זו, ננסה להבין את הקשר בין זכירת יציאת מצרים לקבלת עול מלכות שמיים של קריאת שמע, ואת הקישור למצוות הציצית. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי ולעבדו בכל לבבכם – פרק סיום משימת חייו של האדם קבלת עול מלכות שמיים בכל רגע ורגע מחייו. קריאת שמע, על פרשיותיה והמצוות שבה, מתוות לנו את הדרך לשם. מתוכם, נזכה לקיים את דברי תלמוד תורתך באהבה. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי ברכת שהחיינו על עיצומו של יום בחנוכה הרב ברוך גיגי פותח דרך סוגיית ברכת שהחיינו על הימים הנוראים, וממשיך בהתלבטות הגמרא האם יש לסמוך ברכה זו למצוות החג. מכאן נוגע המאמר בשאלת אופיו של היום והזיקה להדלקת נרות חנוכה. נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי הלכות תרומות ומעשרות אילו גידולים חייבים בתרומות ומעשרות? כיצד מפרישים תרומות ומעשרות? כיצד פודים כיום מעשר שני? כיצד צריך להתנהג אורח הנמצא בשבת במקום שהאוכל בו אולי אינו מעושר? נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי היחס בין קידוש החודש לקידוש השבת המכילתא על הפסוק "זכור את יום השבת לקדשו" (שמות כ, ח) לומדת שיש לקדש את השבת על היין בערב ובבוקר. נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי בגדרי פרי בתחומים שונים (חלק א') כל פרי הגדל על עץ צריך להיות בגודל מינימלי כדי שיתחייב במעשר, יהיה מותר באכילת שביעית או שיהיה ראוי לברכת "בורא פרי העץ". במאמר זה ננסה לברר, אם גדרי "פרי" זהים בתחומים השונים, או שמא בכל תחום הדבר תלוי בקריטריון אחר. נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי בגדרי פרי בתחומים שונים (חלק ב') עתה נבוא לחיוב ברכות הנהנין. נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי 12: דיני הגעלה במכשירים חשמליים בני זמננו בעניין דרך ההגעלה היעוצה במיקרוגל ובמדיח כלים, ואף שמקצת דינים אלו כבר עלו על שולחן מלכים, נשתדל להציג בקצרה את יסודות הבעיות, ואת פתרונן. נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי במיעוט שחוק שיעור זה יעסוק במידה `במיעוט שחוק`, ויעסוק  במתח שבין שמחה של מצווה לבין שחוק של קלות ראש. קנייני תורה
הרב ברוך גיגי ברוך ה' א-להי שם על הצניעות הנלמדת מסיפור שכרותו של נח - הן מבחינה גופנית והן מבחינת עולם המידות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים