הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי שיעור 20 - החזרה (2) כיצד נפסקה ההלכה בעניין החזרה? האם מותר להחזיר תבשיל אל האש סמוך לחשיכה? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 21 - הדרכים הנאותות לחימום מאכלים בשבת שיעור זה עוסק בדרכים שונות לחימום מאכלים קרים בשבת: נתינה סמוך למדורה, קדרה על גבי קדרה, הנחה על גבי פלטה חשמלית ונתינה בתוך תנור חשמלי שעתיד להידלק בשבת (באמצעות שעון שבת). שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 22 - הטמנה (1) יסודות דין הטמנה וטעמי האיסור: ההבחנה בין הטמנה בדבר המוסיף הבל לבין הטמנה בדבר שאינו מוסיף הבל; בין הטמנה לצורך ערב שבת לבין הטמנה לצורך שבת בבוקר. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 23 - הטמנה (2) מהי "הטמנה"? האם מותר להטמין קדרה כאשר חלק ממנה נשאר גלוי? כיצד מותר לכסות תבשיל שעל גבי פלטה חשמלית בשמיכות? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 24 - הטמנה (3) האם מותר להטמין תבשיל בעטיפה צוננת, כדי שלא יתחמם ("הטמנה בצונן")? האם מותר להטמין מאכלים בתוך כלי שבתוכו אוכל? מה דינו של כיסוי בנייר אלומיניום (נייר כסף): האם מותר לכסות תבשילים בנייר כזה ולהניחם על הפלטה? מה דינו של סיר לבישול איטי (slow cook)? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 25 - הטמנה (4) - הולדת חום מה דינו של חימום דבר קר על ידי דבר חם - האם חימום כזה כרוך באיסור בישול או באיסור הטמנה? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 26 - הטמנה (5) - החזרה, החלפה והוספת להטמנה השיעור דן במחלוקת ת"ק ורשב"י בענין החלפה והוספה בהטמנה בשאלת דיעבד ומלכתחילה. הוא דן בשאלה האם יש הטמנה אם חוזר וטומן תבשיל שנתגלה ובשאלה באילו תנאים ניתן להחזיר קדרה להטמנה? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בגדרי שהייה והטמנה בשיטת רש"י שיעור האחרון בשנה זו. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 27 - זורע השיעור עוסק בגדרי מלאכת זורע, בתולדות המלאכה, בדינו של זורע במים, ובזריעה ונטיעה בעציצים. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 28 - חורש השיעור עוסק בהבנות הראשונים בהגדרת מלאכת חורש. כמו כן נידונה שאלה חרישה באמצעות מחרשה וטרקטור ומחלוקת האחרונים בעניין. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 29 - קוצר (1) השיעור עוסק בהגדרת מלאכת קוצר, בסוגיית "זומר וצריך לעצים", ובשאלה של קוצר בנוגע לגידולי קרקע. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 30 - קוצר (2) השיעור עוסק בסוגיית עציץ נקוב ושאינו נקוב ובשאלות הנספחות לסוגיות אלו. כמו כן, נידון האיסור להשתמש 'במחובר' בשבת ולרכב על בהמה בשל כך. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 31 - מעמר (1) השיעור פותח בשאלה איזו פעולה בדיוק באיסוף התבואה נחשבת מעמר. לאחר מכן נידונה השאלה של מעמר בגידולי קרקע. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 32 - מעמר (2) השיעור מתמקד בשיטת הרמב"ם במלאכת מעמר ובפרשנויות השונות שניתנו לה. כמו כן, מובאת פסיקת השו"ע והאחרונים בשאלות שהועלו בשני השיעורים. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 33 - מלאכות הברירה - מבוא השיעור מתמודד עם השאלה מדוע יש צורך בשלוש מלאכות הברירה: זורה, בורר ומרקד, ומה בדיוק קו הגבול המבחין ומפריד ביניהן. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 34 - זורה השיעור דן במלאכת זורה ובמחלוקת האחרונים במהותה וביחסה למלאכת בורר. סוגיית "זורה ורוח מסייעתו" נידונת באריכות על השלכותיה, בנוסף לשיטת הירושלמי בעניין. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 35 - בורר (1) השיעור דן בחקירה האם מוקד מלאכת בורר הוא בפעולה או בתוצאה. כמו כן, מועלית שאלת שיעור האיסור וכיצד מודדים אותו, בזיקה למקרה של זבוב שנפל למרק. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 36 - בורר (2) השיעור מתמקד בשאלה האם ומתי יש איסור ברירה בין שני מיני אוכלים ולבסוף האם יש איסור ברירה במין אחד. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 37 - בורר (3) מה הם התנאים להתיר ברירה? הדבר תלוי במחלוקת הראשונים. השיעור עוסק בשיטת רמב"ן מחד ורש"י ותוספות מאידך. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 38 - בורר (4) השיעור מביא דעות החולקות על הבנת רבינו חננאל בסוגיית היתרי ברירה ומציעות היתרים נוספים. לבסוף מובאת פסיקת ההלכה בעניין שלושת היתרי הברירה. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 39 - בורר (5) השיעור מברר את הגדרת שניים מתוך שלושת היתרי הברירה: לאלתר ואוכל מתוך פסולת. מחלוקות הראשונים והפסיקה בעניין. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 40 - בורר (6) השיעור ממשיך ומברר את הגדרת היתרי הברירה והפעם השלישי: ביד ולא בכלי. מהי ברירה בכלי? נידונות גם שאלות נוספות בדיני ברירה בעל משמעות הלכתית אקטואלית. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 41 - דש (1) השיעור עוסק בהגדרת מלאכת דש: רש"י מול שאר הראשונים. הרב מראה כי ישנם שני סוגים של מלאכת דש. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 42 - דש (2) השיעור עוסק בכלל העקרוני "אין דישה אלא בגידולי קרקע" ובהבנות השונות שנאמרו בו. כמו כן, מובאת פסיקת ההלכה בסוגיית חולב. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 43 - דש (3) השיעור עוסק בשאלה האם יש איסור לקלף פירות בשבת. לשם כך נידונה השאלה מה היחס בין מלאכת בורר ודש, לעניין היתר "לאלתר" למשל. שיעורים בהלכות שבת

עמודים