הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי שיעור 44 - דש (4) השיעור עוסק בדין סחיטת פירות בשבת. סחיטת פירות נידונה כתולדת דש, ומתוך כך מתבארת ההבחנה בין סוגי הפירות. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 45 - דש (5) בשיעור זה נמשך הדיון בסחיטת פירות, תוך עיסוק בשתי שאלות עיקריות: סחיטת כבשים ושלקות, וסחיטת משקה ההולך לאיבוד. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 46 - דש (6) בשיעור זה נמשך הדיון בסחיטת פירות ונידונים בו השלמת עניינים נוספים בעניין זה: סחיטת פירות לתוך אוכלים ודין סחיטת פירות בוסר. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 47 - דש (7) בשיעור זה נידונים היבטים נוספים במלאכת דש: סחיטת לימונים, חליבה בשבת, וחליבה לתוך אוכל. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 48 - דש (8) בשיעור זה מושלם הדיון במלאכת דש. השיעור דן בשלושה נושאים: ריסוק חלות דבש, ריסוק שלג וברד ודינו של החובל בבהמה, חיה ועוף. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 49 - טוחן (1) בשיעור זה נידונים גדרי מלאכת טוחן. האם טוחן הוא רק עשיית אבקה וקמח או גם חיתוך דק? צורת מלאכת טוחן: מלאכת כתישה או מלאכת חיתוך? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 50 - טוחן (2) האם איסור טוחן שייך בכל סוגי המאכלים? בכך נאמרו חמש שיטות בראשונים. בשיעור נידונות השיטות ופסיקת ההלכה בנידון. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 51 - טוחן (3) בשיעור נדונים שני היתרים המוזכרים בראשונים לגבי מלאכת טוחן: טחינה 'לאלתר' וכן "אין טוחן אלא בגידולי קרקע". שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 52 - טוחן (4) השיעור פותח בהיתר אפשרי נוסף במלאכת טוחן: "אין טוחן אחר טוחן". כמו כן, נידונות סוגיות מעשיות במלאכת טוחן: מעיכת בננה ואבוקדו ו'שחיקת סממנים' - רפואה בשבת. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 53 - לש (1) השיעור דן בהגדרת מלאכת דש. השיעור מבאר את מחלוקות התנאים (רבי ורבי יוסי), האמוראים והראשונים בעניין לישה בקמח ובעפר. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 54 - לש (2) בשיעור זה נידונה מחלוקת האמוראים בעניין לישה בדיו. כמו כן, מובאת מחלוקת הפוסקים בעניין לישה במי פירות. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 55 - לש (3) בשיעור זה נידונים היתרי מלאכת דש. בעניין זה נעשית הבחנה בין קמח קלי ושתית. כמו כן, מובאת מחלוקת הראשונים והפסיקה בעניין בלילה עבה ובלילה רכה. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 56 - לש (4) שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 57 - גוזז (1) שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 58 - גוזז (2) שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 59 - מלבן (1) שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מלאכת צידה מהו המוקד של מלאכת לידה? האם הוא בהגבלת החירות של בעל החיים או בהבאת בעל החיים לרשותו של האדם? מתי מתחייבים על הכנסת חיה לבית? באיזה גודל של בית מתחייבים? מה פירוש הביטוי 'מטי ליה בחד שחיא'? האם מתחייבים על צידת ציפור? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי הגדרת ניצוד כפי שראינו בשיעור שעבר, על מנת לחייב במלאכת צידה, יש צורך שהחיה תהיה מוגדרת כניצודת. מהי ההגדרה ל'ניצוד'? מתי החיה נשבת לניצודת? מהי ההבחנה בין ביבר גדול לביבר קטן? מהי הגדרת `כל שאומר הבא מצודה ונצודנו`? האם ישנו איסור בצידת חיה המוגדרת כבר כניצודת? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי צידה בדגים ובכינים האם ישנו חיוב צד בצידת דגים? מדוע הירושלמי מחייבו משום קוצר ולא משום צד? האם ישנו איסור לצוד דגים מביבר קטן? מה דין צידת כינים? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי פריסת מצודות לחיות ולדגים (א) האם ניתן להתחייב משום צד על פריסת מצודה לחיה? האם החיוב הינו רק כאשר ניצודה חיה בשעת פריסת המצודה? האם מתחייבים על יצירת המנגנון שיצוד בסופו של דבר את החיות, או שמא ניתן לומר כי פריסת המצודה כמוה כצידת החיה עצמה? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי פריסת מצודות חיה עופות ודגים (ב) כיצד ניתן להבין את דברי המאירי הפוטר בכל מקרה של פריסת מצודה? מדוע התיר ה'אור זרוע' לפרוס מצודת עכברים בשבת? האם עכברים נחשבים דבר שיש במינו ניצוד? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי חיה ועוף שברשותו, ובעלי חיים מותשים אילו חיות נחשבות 'מחוסרות צידה'? האם מותר לצוד בעלי חיים הנמצאים ברשותו? מה דין צידת בעלי חיים מותשים? האם המוקד הוא שליטת האדם על בעל החיים או תחושת החירות של בעלי החיים? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בעלי חיים איטיים בטבעם וצידת נחש מהו מעמדם של בעלי חיים איטיים כנמלים, תולעים, צבים, וכיו`ב, בנוגע למלאכת צידה? האם ישנו איסור לעייף חיה עד אשר היא תחשב כניצודה? מה דין צידת נחש על מנת שלא ישכנו? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי צידת צבי, ואופני צידה נוספים מן המשניות מתבאר כי במקרה שצבי נכנס מאליו לביתו של אדם, והלה נעל בפניו את הפתח - חייב משום צד. מהו הדין כאשר האדם נועל את ביתו לשמרו אך יודע שיש צבי בתוכו? האם ישנו צורך בכוונה בשעת צידת הצבי? מה דין צידת בעלי חיים על ידי שיסוי כלבים? האם ניתן לשחרר בעלי חיים שניצודו ממצודתם? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מלאכת שוחט - נטילת נשמה (א) האם ישנה הבחנה בין שחיטה לחניקה? האם ניתן לחייב על שוחט ללא נטילת נשמה? מה יהיה הדין במקרה בו בא ראשון ושחט, ובא אחר וגמר מיתתו? האם יש לחייב גם את השני על שגמר להוציא נשמתו? שיעורים בהלכות שבת

עמודים