הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי מבעיר (ב') - הבערה ללאו יצאה או לחלק - המשך בשיעור זה נמשיך לעסוק במחלוקת האם הבערה ללאו יצאה או לחלק. נראה אפשרות נוספת להסביר את ייחוד הפסוק הספציפי להבערה, עונשי בית דין. לסיום, נעסוק בפסיקת הלכה, לאור הדעות השונות שהתבררו. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מבעיר (ג') – גדרי מבעיר ומקלקל בהבערה התנאים והאמוראים נחלקו בדין מקלקל במבעיר ובחובל. בשיעור נעסוק בהסברים השונים של דעת רבי אבהו ורבי יוחנן והבנתם את מחלוקת התנאים, ונעמוד על יסוד הפטור או החיוב במקלקל. בנוסף, מהו מגדיר המלאכה במבעיר. וכיצד הדברים מתקשרים למחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון במלאכה שאינה צריכה לגופה? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מבעיר (ד') – מקלקל בהבערה, פסיקת הלכה בעקבות פסיקת הרמב"ם במקלקל בהבערה, נדון בשיטתו וביסודי דין מבעיר: בהכרעה בין מבשל למבעיר ובמבעיר בשביל להשיב את יצרו או להתחמם. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מבעיר (ה') – הבערה ללא כילוי החומר האם מלאכת מבעיר שייכת גם כאשר אין כילוי של החומר, כגון במחמם גחלת של מתכת? בשיעור נעסוק בשיטות הראשונים בנושא, ובהוכחות השונות מסוגיות הגמרא. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מבעיר (ו') – הבערה ללא כילוי החומר - המשך בשיעור זו אנו ממשיכים את הדיון בהבערה שאין בה כילוי. כיצד מסביר האבני נזר את דרישת הרמב"ם שמבעיר בגחלת יהיה כדי צירוף? נעסוק גם בדעת שולחן ערוך הרב, לפיה לרמב"ם אכן אין צורך בכילוי כדי להתחייב, ובהוכחות השונות שמביא. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מבעיר (ז') – הדלקת נורת להט בשבת וביום טוב לאור הדברים שהעלנו בשיעורים הקודמים, נדון בשיעור זה ישירות בשאלת הדלקת נורת להט בשבת וביום טוב. האם יש איסור דאורייתא בהדלקת נורת להט בשבת? האם יש איסור בהדלקה זו ביום טוב? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מבעיר (ח') – יצירת ניצוצות, חשמל סטטי ועוד האם יש איסור ביצירת ניצוצות, או בחשמל סטטי? נדון ביסודות מבעיר, בשאלת החלוקה בין סוגי ניצוצות שונים, ובגורמים נוספים המשפיעים על פסיקת ההלכה במקרה זה. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכבה (א) – גדרי מבעיר האם מלאכת מכבה היא ההיפך ממלאכת מבעיר, או מלאכה בפני עצמה? על פי שאלה זו, נבחן את המחלוקת בהסבר דעת רבי יוסי, המחייב רק את המכבה את הנר מפני שהוא עושה פחם, ואת דעת חכמים המרחיבים יותר. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכבה (ב) – גדרי כיבוי - המשך הראשונים נחלקו מדוע אסור לכבות גחלת של עץ ברשות הרבים ומותר לכבות גחלת של מתכת. לאור דבריהם, נדון בגדר נוסף של כיבוי: לא ביטול הבערה, אלא יצירת פחמים. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכבה (ג) – נותן שמן בנר ומסתפק ממנו בגמרא בביצה מבואר, שיש איסור להוסיף שמן לנר או לקחת שמן מהנר. האם האיסור הוא בעצם נתינת/לקיחת השמן, או שמדובר בגרם איסור בלבד? בנוסף, נדון מתי חל החיוב: האם כזמן ההוספה/לקיחה, או בזמן שהוספה זו משפיעה. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מלאכת שוחט (ב) – נטילת נשמה ודין חובל מה דין ההורג בהמה טריפה בשבת? מהו היחס בין שחיטה לחבלה? מהו גדר מלאכת חובל? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכבה (ד) – נותן שמן בנר ומסתפק ממנו - המשך תקציר השיעור: פעם שעברה דנו האם המסתפק מהשמן חייב בזמן הפעולה או כשהפעולה משפיעה. השלכות לדיון זה הם בחותך נר שעווה, במוציא שמן ומחזיר, ובמחלוקת הראשונים והפוסקים על הוספת פתילה. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכבה (ה') – גרמא בשבת וגרם כיבוי האם העושה מלאכה בגרמא בשבת חיב? מהסוגיות עולות אפשרויות שונות לגבי דין זה והיחס בינו לבין גרמא בנזיקין. לאור הסברי הראשונים והאחרונים, נדון ביסוד דין גרמא, כמבוא לדין גרם כיבוי. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי גרם כיבוי (ב') – המשך בשיעור זה אנו ממשיכים את העיסוק בגרם כיבוי, וביחס בין הסוגיות השונות ובין הלכות שבת להלכות נזיקין. כך, נדון בשיטת הטור, בדברי התוספות ובגישת היד רמ"ה בשאלות היסוד: האם גם בשבת יש לפטור בגרמא? האם ההבדל נעוץ בדין "מלאכת מחשבת", בזמן החיוב או בכוונת האדם? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי גרם כיבוי (ג') - המשך בהמשך לסתירה בין הסוגיות ביחס לגרמא בשבת, נראה את שיטת הרא"ש והזרע אמת. בנוסף, נתייחס להשלכות של השיטות השונות שסקרנו - לגבי טחינה בריחיים של מים, ולגבי מכשירי גרמא שונים. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי גרם כיבוי (ד) - הלכה נחלקו הראשונים בפסיקת ההלכה בגרם כיבוי ביום טוב, ובגרם כיבוי בשבת. בעקבות זאת, נדון גם בגרמא בשאר מלכות. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי גרם כיבוי (ה) – בין גרם כיבוי למקרב כיבוי במשנה בשבת אסרו לתת מים בכלי שתחת הנר כדי לקבל את הניצוצות, משום שנחשב כמכבה. על פי דעת הבבלי, אפילו מי שמתיר גרם כיבוי, מודה שמקרב כיבוי אסור. בשיעור זה, נדון בהסברים השונים ביסוד דין מקרב כיבוי, ומדוע האוסרים מתירים לתת מים בצד טלית בוערת? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי גרם כיבוי (ו) – כיבוי וגרם כיבוי ביום טוב, לצורך אוכל נפש ושלא לצורך האם כיבוי הותר לצורך אוכל נפש? לשיטות שלא הותר, מדוע שונה משאר המלאכות. בשיעור זה נדון בשאלות הללו ועוד, לאור סוגיית עישון פירות ונתינת בשר על גבי גחלים. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי גרם כיבוי (ז) – כיבוי ביום טוב - המשך רבי יהודה וחכמים נחלקו האם מותר לכבות את הדליקה ביום טוב כדי להציל את הבית או הקדירה. לכאורה, מחלוקתם נעוצה בשאלת היתר כיבוי ביום טוב לצורך מכשירי אוכל נפש. אולם, לאור פסיקת הרמב"ם והרי"ף, הציעו הראשונים חלוקות שונות בתוך דיני כיבוי. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי גרם כיבוי (ח) – כיבוי ביום טוב (המשך), פסיקת הלכה בפסיקת השולחן ערוך מצאנו סתירה האם ביום טוב התיר לגמרי כיבוי לצורך אוכל נפש. בשיעור יובא הסברו של האגרות משה לסתירה, והעיקרון העומד מאחוריו. בנוסף, נדון בשיטת המגן אברהם המתיר בכיבוי מקרים מסוימים דווקא בשעת אכילה ובחולקים עליו,ובמחלוקת לגבי גריפת התנור. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מלאכת שוחט (ג) – חובל בשיעור זה נמשיך ונעסוק בגדי מלאכת חובל. הראשונים העלו יסודות נוספים לחיוב חובל (דש, צובע). מה הדין בחובל לצורך רפואה, כגון עוקר שן או מקיז דם וכיו`ב? מה דין מתן זריקה בשבת? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי כיבוי גז ביום טוב בשיעור זה נדון בהלכות כיבוי הגז הביתי ביום טוב. האם מותר לכבות על ידי הפסקת הברז הראשי, והאם המערכת כולה נחשבת כמערכת אחת? האם מותר להוריד את גובה הלהבות? בנוסף, נדון בתנאים לכיבוי על ידי גלישת מים, ועל ידי "חגז" (פיתוח של מכון צומת). שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מלאכת משרטט – חלק א' מדוע מלאכת משרטט לא מוזכרת במשנה אלא מובאת רק בגמרא? האם היא חלק מעיבוד העור, או הכנה לכתיבה? בשיעור נראה את מחלוקת הרמב"ם ורש"י בזה, ונעמוד על ההשלכות למחלוקת. כמו כן, נעסוק במשרטט בקרקע וכדומה שלא על מנת לכתוב או לחתוך. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מלאכת משרטט – חלק ב' בשיעור זה נמשיך לדון בשאלה האם משרטט חייב רק כאשר מכין למלאכות אחרות, או גם כאשר יש למלאכת משרטט חשיבות בפני עצמה. בהקשר זה, נעיין בחיוב השרטוט במזוזה, ובספקו של רבי עקיבא במשרטט לאחר הכתיבה. בנוסף, נדון בהקלטות היוצרות חריטות וברלוונטיות דין זה לימינו, וכן במשרטט באוכלין. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מלאכת מחתך – חלק א' בשיעור זה נפתח את הלימוד על מלאכת מחתך. כפי שנראה, ההגדרה הקלאסית היא מחתך לפי מידה קבועה, ואנו גם כאשר חותך במקום מסוים לצורך דבר מה, כגון להפריד בין הרך לקשה. בנוסף, נעסוק בהסברים השונים בשיטת הר"י מגאש, על ההבדל בין מסתת לבין קוצץ כלונסאות ובין מחתך למתקן מנא. לאור דיון זה נעלה שתי יסודות במלאכת מחתך, המשליכות גם על פותח בית הצוואר והמכין כוורת של קנים. שיעורים בהלכות שבת

עמודים