הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי קניין דברים בקיאות חולין
הרב ברוך גיגי מרא קמא בחזקת ג' שנים בקיאות חולין
הרב ברוך גיגי נישאת לעד כאשר היא טוענת ברי לי בקיאות חולין
הרב ברוך גיגי דידי חטפי בקיאות חולין
הרב ברוך גיגי לשון הרע בפני שלושה בקיאות חולין
הרב ברוך גיגי בין ישראל לעמים בירושה בקיאות חולין
הרב ברוך גיגי ירושת הארץ בקיאות חולין
הרב ברוך גיגי הרשאה בספק ירושה בבכור ובפשוט בקיאות חולין
הרב ברוך גיגי ירושה אין לה הפסק בקיאות חולין
הרב ברוך גיגי כן בנות צלפחד דוברות בקיאות חולין
הרב ברוך גיגי שיעור פתיחה- ירושה ונחלה – בין ישראל לעמים
הרב ברוך גיגי יחלוקו - ב. כאשר שני אנשים טוענים שתי טענות סותרות, ואין לבית הדין סיבה להעדיף טענה אחת על חברתה, נשאלת השאלה כיצד ראוי לפסוק: האם להעדיף את הפתרון ההוגן - חלוקת החפץ בין שני האנשים, או להעדיף את הפתרון שעשוי לקלוע לאמת - "כל דאלים גבר". גמרא בבא מציעא
הרב ברוך גיגי תפיסה בספקות מסקנת הסוגיה, על פי רוב הראשונים היא, שהדין במקרה של כהן שתפס ספק בכור הוא, שמוציאים אותו ממנו. גמרא בבא מציעא
הרב ברוך גיגי פדיון מעשר שני 2 גמרא בבא מציעא
הרב ברוך גיגי יסודות קריאת שמע ומהותה גמרא ברכות
הרב ברוך גיגי יג: - המכשיר בה, מכשיר בבִתה האם חזקת כשרות של אישה יכולה להיות משמעותית גם לבתה? הסוגייה עוסקת בשאלה זו, ומעלה את השאלה העקרונית יותר: האם חזקתו של אדם אחד יכולה להועיל לאדם אחר? גמרא כתובות
הרב ברוך גיגי יא. - קשר עניבה רבי יהודה וחכמים נחלקו בשאלה האם מותר לקשור קשר עניבה בשבת. מה פשר המחלוקת? מהי הגדרת מלאכת קושר? גמרא פסחים
הרב ברוך גיגי שיעור 9 - קידושין במלווה האם ניתן לקדש אישה במלווה? הגמרא מקשרת בין שאלה זו לבין המחלוקת בשאלת "מלווה להוצאה ניתנה". מדוע יש הסוברים שהלוואה לא ניתנה להוצאה? האם ניתן לקדש אישה בחוב? האם ניתן לקדש אותה במחילת חוב? ובמתנה על מנת להחזיר? גמרא קידושין
הרב ברוך גיגי שיערו 31 - קיום תנאי והפרתו כאשר מעשה נעשה בתנאי מסויים - האם התנאי אינטגרלי למעשה, או שהוא חיצוני לו? מהו ההבדל בין תנאי של "אם" לבין תנאי של "מעכשיו"? על מי מוטלת חובת ההוכחה שהתנאי קוים? האם יש צורך להביא עדים לשם כך? האם ניתן לבטל תנאי? מה קורה כאשר התנאי מתקיים או לא-מתקיים באונס? גמרא קידושין
הרב ברוך גיגי מלאכה שאינה צריכה לגופה- חלק י', התולש עולשין והמזרד זרדים מתוך דברי הגמרא לגבי תולש עולשין והמזרד זרדים, נצא אל מחלוקת הראשונים בעניין עשיית מלאכה אשר טמונה בה מלאכה נוספת. נראה שיטת התוס' המניחים שבמקרה דנן אנן סהדי דגם למלאכה הנלווית התרצה העושה, ואת מחלוקת חכמי ספרד בעניין. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי גדרי מצוות שופר הרמב`ם ור`ת נחלקו בגדרה של מצוות שופר: לדעת הרמב`ם המצוה היא השמיעה, ואילו רו`ת סבור שהמצוה הינה התקיעה בשופר. מחלוקת נוספת ביניהם היא בשאלה האם ניתן להפעיל את הכלל שומע כעונה בתקיעת שופר. מהן הסברות העומדות מאחורי מחלוקות אלו? האם יש מקום לקשרבין דיונים הלכתיים אלו לגדרה המחשבתי של מצוות השופר בראש השנה? קש"ת - מעגל השנה
הרב ברוך גיגי מנהגי תקיעת השופר בשיעור זה ננסה לבחון את היחס שבין תקיעות השופר לפני מוסף -תקיעות דמיושב, לבין התקיעות שעל סדר הברכות. הראשונים התלבטו בשאלה מדוע אנו מברכים דווקא על תקיעות דמיושב, כאשר מן הגמרא נראה שעיקר מצוות השופר הינה על סדר הברכות. בשיעור ננתח את שיטותיהם של הרי`ף, בעל המאור והרמב`ן בתשובתם לשאלה זו. קש"ת - מעגל השנה
הרב ברוך גיגי הלכה ומחשבה במצוות שופר בשיעור הקודם דנו במחלוקת הרמב`ם ור`ת באשר לגדרה המדויק של מצוות שופר - תקיעה או שמיעה. בשיעור זה נמשיך ונדון בהיבטים שונים של מחלוקת זו: הרמב`ם סבור כי לו הייתה המצווה בתקיעה לא יכול היה השומע לצאת ידי חובה מדין שומע כעונה. מדוע, וכיצד הדבר מתקשר לחקירה היסודית בדין שומע כעונה? כיצד ייתכן להגדיר את מצוות השופר כשמיעה, כאשר ראש השנה נחשב כיום המלכתו של הקב`ה, המלכה שמתבטאת בתקיעה? קש"ת - מעגל השנה
הרב ברוך גיגי שיחה לימים הנוראים קש"ת - מעגל השנה
הרב ברוך גיגי מצוות כורך מהי הכריכה שאנו מקיימים כיום בליל הסדר, האם מדובר במצווה מדרבנן ממש או שמא זוהי פעולה הנעשית כזכר למקדש בלבד? שאלה זו משליכה על כמה דיונים הלכתיים במצוות הכורך: האם מותר להפסיק בדיבור בין ברכת המצה והמרור לבין הכורך, האם יש לטבל את הכורך בחרוסת, שיעור המרור לכורך ועוד. חלקו השני של השיעור יעסוק במשמעות הרעיונית של הכורך: כיצד ניתן לכרוך את המצה - סמל הגאולה - עם המרור - סמל השעבוד? קש"ת - מעגל השנה

עמודים