הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי תלמודו (ב') – עבודת ה' בתורה חז"ל ראו בתפילה ובתלמוד התורה ביטויים לעבודת ה'. בשיעור זה נעסוק בעבודת ה' דרך תלמוד התורה, וביחס המשלים שי לתלמוד התורה ולתפילה. כמו כן, נראה שגם עבודת המקדש כונתה עבודה, ושחז"ל ראו בתלמוד התורה ובתפילה "תחליפים" לעבודה זו. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי תלמודו (ג') – ללמוד וללמד הרמב"ם מונה את מצוות לימוד תורה לעצמו ומצוות לימוד תורה לאחרים כמצווה אחת, בניגוד לשאר מוני המצוות. בשיעור ננסה לעמוד על מקור הקשר בין המצווה ללמוד למצווה ללמד, ומתוכה על התודעה שיש בלימוד התורה, כהתקשרות לנותן התורה. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי תלמודו (ד') – משה והשתלשלות התורה שבעל פה בהמשך לשיעור הקודם, נעסוק הפעם בהשתלשלות התורה שבעל פה. מה היחס בין התורה כפי שמשה נתן אותה, לבין התורה שבעל פה, מיסודו שלרבי עקיבא ותלמידיו? נעסוק בשאלות אלו, לאור המדרש על הגעתו של משה רבינו לבית המדרש של רבי עקיבא. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי תלמודו (ה') – יום אשר עמדת אנו מצווים לזכור ולהעביר לדורות הבאים את סיפור מעמד הר סיני והתגלות ה'. כיצד ניתן לצוות לדור שלא היה בזמן המעמד, לזכור ולהעביר לבניו זיכרון שלא חוו. ננסה להסביר מצווה זו, לאור שני הפנים שיש בזיכרון המעמד: הלימוד השכלי והעברת החוויה האמונית. על מנת להעמיק בכך, נעסוק בשיעור זה בהרחבה במצוות הקהל, המביאה דואליות זו לידי ביטוי. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי תלמודו (ו') – יום אשר עמדת - המשך בשיעור הקודם הזכרנו את מצוות הקהל, כמצווה המנציחה את מעמד הר סיני. בשיעור זה נעסוק במצווה המשלימה לה, קריאת התורה. אמנם קריאת התורה נועדה לדעת את המצוות, אך היא גם מהווה מעין טקס יומיומי של מעמד הר סיני. כפי שנראה בשיעור, ישנו קשר הדוק בין קריאת התורה למצוות ההקהל, ובין המערכת שלהם למערכת החקלאית-מצוותית. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי תלמודו (ז') – תלמוד תורה ודרך ארץ – חלק א' בגמרא בברכות נחלקו רבי ישמעאל ורשב"י מהי הדרך הנכונה שיאחז בה האדם ביחס בין עבודת ה' לדרך ארץ: לדעת רבי ישמעאל יש לעשות כל דבר בזמנו, ואילו לדעת רשב"י על האדם ללמוד תורה כל הזמן, ועבודת האדמה תיעשה מאליה. בשיעור זה נעסוק בסתירה בין דבריהם לדבריהם במנחות, ובתירוצים שונים שנאמרו, ביניהם הסבר הקרן אורה על קבוצות שונות בעם ישראל. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי תלמודו (ח') – תלמוד תורה ודרך ארץ – חלק ב' בהמשך לשיעור הקודם, נעסוק בשיעור זה במחלוקת רבי ישמעאל ורשב"י על היחס בין תלמוד תורה לבין דרך ארץ. נעלה מספר גישות לשאלת השילוב ביניהם דרך הסברי הראשונים השונים. האם עיסוק בדברים שאינם תלמוד תורה מצומצם למינימום ההכרחי, או שיש מקום לעשייתם גם "על חשבון" לימוד התורה? יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי תלמודו (ט') – תלמוד תורה ודרך ארץ – חלק ג' בשיעורים הקודמים דנו בשיטותיהם של רבי שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל בנוגע ליחס בין תלמוד תורה לדרך ארץ, ובדרכים השונות להסביר את שיטתם. בשיעור זה נעמיק בתשובתו של הרב משה פיינשטיין, המדגיש שיש מקום לעיסוק בענייני העולם הזה לא רק לצורך קיום העולם. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי תלמודו (י') – כתר תורה לפי חז"ל, ישנן שלושה כתרים שיכולים להיות על עם ישראל - כתר מלכות, כתר כהונה וכתר תורה. בשיעור נעמיק בהבנת המושג כתר, נעיין בתפקיד המלך ובתפקיד הכהן, ונראה כיצד כתר תורה עולה על כולם. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי תלמודו (י"א) – כתר תורה וכתר שם טוב בשיעור זה נמשיך לעסוק ביחס בין כתר תורה לבין כתר כהונה וכתר מלכות, דרך כתר רביעי: כתר שם טוב. נסקור את הדעות השונות בהסבר המושג כתר שם טוב, ונראה איך כל אחד מההסברים מאיר את הייחודיות של כתר תורה באור חדש. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי תלמודו (י"ב) – גדול תלמוד במשנה בפאה למדנו על מצוות שאוכלים את פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, ושם צויין ש"תלמוד תורה כנגד כולם". בשיעור נעסוק בביטוי זה ונדון כיצד בא לידי ביטוי ה"כנגד כולן" של תלמוד תורה. בנוסף, לאור הגמרא בקידושין המציינת ש"גדול תלמוד שמביא לידי מעשה", נעמיק ביחס שבין הלימוד לבין המעשה, ובשינוי העצום שיש כאשר חי את חיי המעשה מתוך תורה. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי תלמודו (י"ג) – גדול תלמוד – חלק ב' בהמשך לשיעור הקודם, נעסוק בשיעור זה ביחס בין תלמוד ומעשה. נראה כיצד התלמוד משפיע על אופי ואיכות המעשה. בנוסף, נבאר את המחלוקת האם תלמוד קודם או מעשה קודם בשאלה איזו מערכת יחסים בין תלמוד למעשה אנו מחפשים: האם המעשה כטוב יותר עקב התלמוד, או שהתלמוד מקבל את חיזוקו ממעשה. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי תלמודו (י"ד) – תורה לשמה בשיעור זה נפתח את עיסוקנו במושג "תורה לשמה", עם ראשונים המפרשים את תורה לשמה כתורה המקושרת למעשה. כפי שנראה, יש מהראשונים שמעריכים את הלימוד העיוני לפי מידת יישומו. בנוסף, מבעלי התוספות עולה שיש בלימוד לשמה גם יסוד נפשי, שבאופן עקיף משפיע על עשיית המצוות בפועל. ההשלכה לכך תהיה בדרישה ללמוד לא רק לימודים שניתן ליישמם למעשה. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי תלמודו (ט"ו) – תורה לשמה חלק ב' בהמשך לעיסוקנו בתורה לשמה, נעין בשיטת הרמב"ם, על חשיבות הלומד מאהבה. בנוסף, ננתח את שיטת רבי חיים מוולוזין בנוגע ל"תורה לשמה - לשם התורה". האם אכן בעל "נפש החיים" עוקר את מושג הדבקות מלימוד התורה? יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי תלמודו (ט"ז) – תורה שבכתב ותורה שבעל פה מהי התורה שבעל פה? נעיין בשני חלקי התורה שבעל פה על פי הרמב"ם, בגישת הרמח"ל למעבר מתורה שבכתב לתורה שבעל פה, וננסה להבין מדוע, לפי רבי יוחנן, "לא כרת הקדוש הוא ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה". יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי תלמודו (י"ז) – דע את א-לוהי אביך – בין המדע לאהבה – חלק א' דוד המלך ציווה את שלמה בנו "דע את א-לוהי אביך ועבדהו". לאור דברים אלו, ובעקבות סידור הלכות הרמב"ם בספר המדע והאהבה, נפסע גם אנחנו בנתיב עבודת ה' מהידיעה לאהבה, מהדעת למידות ולמעשים. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי תלמודו (י"ח) – דע את א-לוהי אביך – ספר אהבה – חלק ב' בשיעור זה אנו ממשיכים לעסוק בחלקי ספר אהבה ברמב"ם, ובהבנת תפקידם בחיי האדם. נעסוק בברכות הנהנין, וכן במצוות מזוזה, תפילין ומילה, המקיפות את האדם ומגינות עליו. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי בין פרשת שמע לפרשת והיה אם שמוע – חלק א' בשיעורים הקרובים נעמוד על היחס בין פרשת שמע לפרשת והיה אם שמוע. פרשת שמע מנוסחת בלשון יחיד, ואילו פרשת והיה אם שמוע נאמרה בלשון רבים, ונראה שפרשת שמע מכוונת למעלה העליונה, המיועדת ליחידים, ואילו פרשת והיה אם שמוע מכוונת למדרגה אליה מסוגלים להגיע כלל החברה - ולמעשה, רק בעזרת שאר האנשים. על פי חלוקה זו, ניתן להבין את הדומה והשונה בין שתי הפרשיות. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי בין פרשת שמע לפרשת והיה אם שמוע – חלק ב' בהמשך לעיסוק ביחס בין פרשת שמע לוהיה אם שמוע, נבחן היום את הפסוקים שבין פרשת שמע, בדברים פרק ו', לבין פרשת והיה אם שמוע, בפרק י"א. בנוסף, נראה את היחס בין האהבה ללא תנאי של פרשת שמע, לבין האהבה ההדדית של פרשת והיה אם שמוע. כמו כן, נעמוד על היחס בין המדבר מצד אחד לארץ מצרים מצד שני - ולארץ ישראל ביניהם. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי עול מצוות – חלק א': מצוות תפילין עול המצוות מופיע בין מצוות תפילין ומזוזה לבין מצוות ציצית. בשיעור זה נעסוק במצוות תפילין: נראה כיצד הקשירה והכתיבה מבטאים התקשרות נפשית, נדון במשמעות הגישה שתפילין הם סוג של תכשיט, נעמיק ביחס בין מצוות תפילין לתלמוד תורה, ונראה מה שניתן לגזור מדין "המותר בפיך", המחייב שתפילין ייעשו דווקא מדבר הכשר לאכילה. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי עול מצוות –מצוות תפילין חלק ב' בשיעור זה נמשיך לעסוק במשמעויות וההשפעות של מצוות תפילין. בעקבות דברי הרב קוק ב"חבש פאר" נראה את חשיבות השימוש בכוחות הגוף לעבודת ה', ובמקום הנכבד של התפילין בהקשר זה. בנוסף, נעמוד על הזיקה בין מצוות התפילין לבין ארץ ישראל. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי עול מצוות –מצוות תפילין חלק ג' בשיעור זה נעמוד על התפילין כמסייעות לאדם לא לפרוץ את הגבולות בתפילתו, ואף מכוונות אותו לרצונות ושאיפות נכונות. בכך, מהווים התפילין השלמה של זיקה נפשית אל ה'. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי בין תפילין של ישראל לבין תפילין דמארי עלמא –מצוות תפילין חלק ד' בשיעור זה נעסוק בדברי הגמרא בברכות, לפיהם הקדוש ברוך הוא מניח תפילין כפי שאנחנו מניחים תפילין. בשיעור נראה שהנחות התפילין הללו מייצגות את הקשר העדין בין עם ישראל ל-ה', וגם נעמוד על ההבדלים בין תפילין של יד לתפילין של ראש. בעקבות זאת, נעמיק גם בדברי הגמרא במנחות, לפיהן אין להניח תפילין בשבת ובימים טובים משום שהן עצמן אות. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי מצוות מזוזה – חלק א' היום נפתח את לימודנו במצוות מזוזה. מאפיין בולט במצוות המזוזה הוא השמירה: כפי שעולה מפסוקי התורה וממדרשים רבים, המזוזה מייצגת את השמירה של ה' על הבית. במהלך השיעור, נעמיק ביסוד זה, נבין את דברי הרמב"ם החולק לכאורה עליו, ונראה את הקשר בין מצוות מזוזה לבין נתינת הדם על המזוזות, בפסח מצרים. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי מצוות מזוזה – חלק ב' בשיעור הקודם העלנו, שמצוות מזוזה הופכת את ביתו של אדם ל"בית ה'". בעקבות זאת, הבית שמור ממילא מעצם היותו בית ה'. על פי זה, ניתן להבין מדוע שמים את המזוזה בפתח, וכיצד מובילה המזוזה לאריכות ימים. אולם, מתוך כך אנו מבינים את חשיבות הזכירה שמה ששומר עלינו הוא לא עצם המזוזה, אלא ההשפעה שלה עלינו, שהופכת בתורה את הבית להיות בית ה'. יסודות בעבודת ה' (ב)

עמודים