הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי מצוות ציצית – חלק א' בשיעור זה נתחיל לעסוק במהותה של מצוות ציצית: נראה את היחס בינה לבין מצוות תפילין ומזוזה, נעמיק בפירוש המושג ציצית ובהשלכות של חובת ראיית הציצית. מתוך עיון בפסוקים ובמדרשים, נבין את תהליך הזיכרון שעל האדם לעבור בלובשו ציצית על בגדיו. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי מצוות ציצית – חלק ב' בציצית מתקיים תהליך בן שלושה שלבים. ראשית, הראיה החיובית מביאה לידי זכירה ועשייה. בנוסף, מניעת הראיה השלילית והרחקה מן החטא, דבר המוביל את האדם לכתנות האור. ולבסוף, מתוך הזיכרון, מגיע האדם למעלת הקדושה של ציצית, שהיא כעין ציץ. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי מצוות ציצית – חלק ג' מדוע סופחה פרשת ציצית לחובת קריאת שמע? עיון ביסודות פרשיית ציצית מלמד אותנו על העקרונות השונים הקיימים בפרשה זו, שביסודם שאלת הקישור בין הארציות לרוחניות. פרשת ציצית מדברת על דרך עבודת ה' של 'אנשי החול', שדרכם אל הא-ל מפותלת וארוכה, למול 'אנשי הקודש' של התפילין והמזוזה, אודותם דיברנו בעבר. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי ציצית חלק ד' – הזכרת יציאת מצרים נחלקו המנהגים האם יש להזכיר את יציאת מצרים בפרשת ציצית בלילה. במהלך השיעור נעמיק במחלוקת זו, ננסה להבין את הקשר בין זכירת יציאת מצרים לקבלת עול מלכות שמיים של קריאת שמע, ואת הקישור למצוות הציצית. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי ולעבדו בכל לבבכם – פרק סיום משימת חייו של האדם קבלת עול מלכות שמיים בכל רגע ורגע מחייו. קריאת שמע, על פרשיותיה והמצוות שבה, מתוות לנו את הדרך לשם. מתוכם, נזכה לקיים את דברי תלמוד תורתך באהבה. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי בן סורר ומורה מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי מקור של ראש השנה מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי מעשה אבות סימן לבנים מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי פרשת וישלח מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי פרשת החודש מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי ויקהל פקודי מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי מהות ספירת העומר מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי מצוות חינוך ולימוד גמרא מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי נישואין אזרחיים מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי ברכת שהחיינו על עיצומו של יום בחנוכה הרב ברוך גיגי פותח דרך סוגיית ברכת שהחיינו על הימים הנוראים, וממשיך בהתלבטות הגמרא האם יש לסמוך ברכה זו למצוות החג. מכאן נוגע המאמר בשאלת אופיו של היום והזיקה להדלקת נרות חנוכה. נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי הלכות תרומות ומעשרות אילו גידולים חייבים בתרומות ומעשרות? כיצד מפרישים תרומות ומעשרות? כיצד פודים כיום מעשר שני? כיצד צריך להתנהג אורח הנמצא בשבת במקום שהאוכל בו אולי אינו מעושר? נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי היחס בין קידוש החודש לקידוש השבת המכילתא על הפסוק "זכור את יום השבת לקדשו" (שמות כ, ח) לומדת שיש לקדש את השבת על היין בערב ובבוקר. נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי בגדרי פרי בתחומים שונים (חלק א') כל פרי הגדל על עץ צריך להיות בגודל מינימלי כדי שיתחייב במעשר, יהיה מותר באכילת שביעית או שיהיה ראוי לברכת "בורא פרי העץ". במאמר זה ננסה לברר, אם גדרי "פרי" זהים בתחומים השונים, או שמא בכל תחום הדבר תלוי בקריטריון אחר. נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי בגדרי פרי בתחומים שונים (חלק ב') עתה נבוא לחיוב ברכות הנהנין. נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי 12: דיני הגעלה במכשירים חשמליים בני זמננו בעניין דרך ההגעלה היעוצה במיקרוגל ובמדיח כלים, ואף שמקצת דינים אלו כבר עלו על שולחן מלכים, נשתדל להציג בקצרה את יסודות הבעיות, ואת פתרונן. נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי בין תורה לתפילה צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי לשון תורה מול לשון חזל צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי תורה מול תפילה צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי חשק חפץ ורצון סימן קפד צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי סימן קפה-עשה לך רב צדקת הצדיק

עמודים