הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי בורא פרי העץ קש"ת - הלכות ברכות
הרב ברוך גיגי בורא פרי העץ (ב) קש"ת - הלכות ברכות
הרב ברוך גיגי שמיטה בזמן הזה בשיעור זה נבחן, על פי הסוגיות והראשונים, האם שמיטה בזמן הזה תקפה מדאורייתא או מדרבנן. במסגרת דיון זה נבחן את היחס שבין השמיטה והיובל, ואת ההשפעה של הלכות קדושה ראשונה ושנייה, ודין ביאת כולכם על מצוות השמיטה. קש"ת - הלכות שביעית
הרב ברוך גיגי מניין שנות השמיטה התנאים נחלקו האם שנת היובל עולה לחשבון שנות השמיטה או שמא מדובר בשנה עצמאית שאינה נכללת בחשבון. בשיעור זה נעסוק בשאלה זו, ונתמקד בשיטתם המעניינת של הרמב`ם והגאונים המחלקים בין מניין שנות השמיטה בזמן הבית לבין המניין בימינו, לאחר החורבן. קש"ת - הלכות שביעית
הרב ברוך גיגי תוספת שביעית מהיכן נלמד דין תוספת שביעית, מן הפסוקים או מהלכה למשה מסיני? מהן הנפקא מינות לחקירה זו? האם תוספת שביעית מרחיבה את שנת השמיטה עצמה, או שמא היא רק נוגעת לדינים מסוימים בשביעית? האם מהות התוספת היא איסור הכנת השדה לשביעית או שמא אין איסור בהכנה לשמיטה? שאלות אלו נידונות בשיעור זה. קש"ת - הלכות שביעית
הרב ברוך גיגי שביתת הארץ מעבר ללאווין הנמנים במפורש בתורה, מצווה התורה גם באופן כללי על שביתת הארץ. האם מצווה זו מקבילה לגמרי לאיסורי המלאכות או שמא היא כוללת גם דינים נוספים? שאלה זו משתקפת בכמה דיונים הלכתיים: האם מותר לגוי לעבוד באדמת ישראל בשנת השמיטה; האם מותר לזרוע ערב השמיטה כך שהזרע ייקלט בשמיטה עצמה; האם מלאכות נוספות כגון חרישה וכדומה, נכללות גם הן במצוות השביתה. קש"ת - הלכות שביעית
הרב ברוך גיגי עציצים בשמיטה האם דיני עציצים בשמיטה זהים להלכות עציצים לעניין שבת, תרומות ומעשרות וערלה? מהם החילוקים האפשריים בין התחומים? מה דין זריעה בעציץ נקוב בשמיטה ומה דינו של עציץ שאינו נקוב? האם יש הבדל בין חרס לעץ לעניין הצורך בנקיבת העציץ, ומהן הסברות לחלק בין סוגי חומרים אלו? קש"ת - הלכות שביעית
הרב ברוך גיגי מלאכת זמירה בתורה נאסרה במפורש זמירת כרם. הראשונים נחלקו האם זמירה אסורה מן התורה גם בשאר אילנות - מהי הסברה לחלק בין כרם לשאר אילנות? האם זמירה שאינה מדויקת, או הורדת כל ענפי הגפן אסורה גם היא מן התורה? כיצד ניתן לגזום ולדלל גידולים בשביעית? עקרונות דיני זמירה בשביעית נידונים בשיעור זה. קש"ת - הלכות שביעית
הרב ברוך גיגי אוקמי ואברויי הגמרא קובעת כי מלאכות אשר נועדו להעמדת האילן מותרות בשמיטה ואילו מלאכות אשר נועדו להבראתו ולצמיחתו אסורות. בשיעור זה נדון בכמה שאלות יסוד לגבי הלכה זו: האם רק חשש מוות גמור של האילן מתיר ביצוע מלאכות; האם גם מלאכות דאורייתא מותרות לאוקמי; האם הותרו מלאכות לאוקמי גם בגוף האילן עצמו; האם הפסד הפירות נחשב גם הוא כסיבה להתיר ביצוע מלאכות, ועוד. קש"ת - הלכות שביעית
הרב ברוך גיגי איסור ספיחים מהם הגדרים המתירים קצירה ובצירה של פירות שביעית? האם איסור ספיחי שביעית חל מן התורה או מדרבנן? על אילו סוגי גידולים חל איסור ספיחין? האם ירקות שהתחילו לצמוח בשנה השישית אסורים גם הם באיסור ספיחים? האם איסור ספיחים חל גם כאשר סדר הזריעה משתנה, האם הוא קיים בשדה גדול אשר הזריעה בו מסודרת וגלויה לעין? שאלות אלו נידונות בשיעור זה. קש"ת - הלכות שביעית
הרב ברוך גיגי הפקרת הפירות התורה מצווה `והשביעית תשמטנה ונטשתה`. האם הפקרת הפירות היא מצווה המוטלת על בעל השדה, או שמא התורה היא שמפקירה את הפירות, והאדם רק מצווה שלא לשמור את פירותיו? מהן ההשלכות ההלכתיות של חקירה זו בנוגע להפרשת תרומות ומעשרות בשביעית? מהי המחלוקת היסודית בין הבית יוסף והמבי`ט בענין זה? ומה דין פירות שנשמרו - האם הם מותרים באכילה? קש"ת - הלכות שביעית
הרב ברוך גיגי דין נעבד ואוצר בית דין האם יבול שנעשו בו מלאכות האסורות בשביעית נאסר באכילה? מהי משמעותו של אוצר בית דין וכיצד הוא מתיר קטיף ושיווק של פירות שביעית? האם הפתרון של אוצר בית דין אכן נפסק להלכה? מתי ניתן לראות את התשלום עבור הפירות כשכר טרחה בלבד, ומתי מדובר בתשלום עבור הפירות עצמם? שאלות אלו ועוד נידונות בשיעור החותם את סדרת השיעורים בהלכות שביעית. קש"ת - הלכות שביעית
הרב ברוך גיגי נטיעה וזריעה ערב שביעית בשיעור זה נדון בהנחיה המעשית לגבי נטיעה וזריעה ערב השביעית. סוגיה זו מאגדת בתוכה דיון בענייני תוספת שביעית, ערלה, וכן בשאלה האם קליטת הצמח חייבת להעשות דווקא טרם השביעית. כמו כן, נתייחס להבדל ההלכתי בין עצי פרי לעצי סרק, ובין זרעים לעצים בשאלה זו. קש"ת - הלכות שביעית
הרב ברוך גיגי זריעה ונטיעה זריעה בשביעית אסורה מן התורה. האם איסור זה כולל גם זריעה על ידי בהמה או מכונה? האם נטיעה אסורה גם היא מן התורה או שמא נטיעה אסורה רק מדרבנן? מהי הסברה לחלק בין נטיעה לבין זריעה? האם נטיעת של גרעין פרי נחשבת כנטיעה או כזריעה? ומה דין זריעה בתוך בית ובחממות? שאלות אלו נידונות בהרחבה בשיעור זה. קש"ת - הלכות שביעית
הרב ברוך גיגי דברי כביסה רטובים קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי הכנת תה בשבת קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי קידוש או הבדלה על משקה אחר קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי חימום אוכל בשבת קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי חיוב קריאת התורה קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי שימוש בדוד שמש בשבת קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי רחיצה בשבת ויום טוב קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי הקדמת ערבית בליל חג השבועות קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי ערבית כשמקבלים שבת מוקדם קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי מנחה לאחר הדלקת נרות קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי מוזיקה בימי בין המצרים קש"ת - הלכות שבת

עמודים