הרב משה טרגין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין קריאת התורה בפורים הלכה אורח חיים
הרב משה טרגין שיעור 1 - בחינת המקורות המקראיים לדיני השמיטה פנים רבות לה למצו?ת השמיטה. המאמר מגלה פנים אלו תוך בחינה מדוקדקת של המקראות העוסקים בשמיטה. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 2 - טעמי השמיטה המאמר עוסק בטעמים השונים שניתנו למצו?ת השמיטה על ידי גדולי ישראל הראשונים. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 3 - תוספת שביעית (א) מהי תוספת שביעית? אילו מלאכות נאסרו עוד לפני תחילת השנה השביעית, ואילו נאסרו לאחר צאתה? האם תוספת שביעית היא הרחבה של שנת השמיטה, או שנאסרו בה רק מלאכות שעתידות להשפיע על הקרקע בשנת השמיטה? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 4 - תוספת שביעית (ב) לדעת רבנו תם, כל המלאכות שנאסרו בתוספת השביעית לא נאסרו אלא בגלל השפעתן על הקרקע בשביעית. המאמר דן בסוגיות העוסקות בתוספת שביעית על רקע שיטה זו. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 5 - תוספת שביעית כהרחבה עיון בסוגיות העוסקות בתוספת שביעית על רקע הדעה הסוברת שתוספת שביעית היא הרחבה של שנת השמיטה. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 6 - היתר חרישת שדה אילן עד העצרת חכמים אסרו לחרוש כבר מפסח, אך התירו לחרוש בשדה אילן עד העצרת. מהו אופיו היתר זה? איזה שדה נחשב לשדה אילן? מדוע היתר זה חל גם על שדה המכילה שלושה עצים המניבים יבול רב? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 7 - הכנת דשן בשנת השמיטה אסור לדשן את האדמה, וכן אסור להוציא את הדשן מהבית ולהניחו בשדה. מהו אופיו של איסור זה? האם ההוצאה נאסרה משום מראית עין, או משום שהיא נחשבת לתחילת הדישון? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 8 - שביתת הארץ מעבר לאיסור המלאכה המוטל על האדם, האם יש ציווי על שביתת הארץ? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע הסוגיות השונות, ועל רקע שיטת רבנו תם. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 9 - נושאים נבחרים בפרק השני של מסכת שביעית המאמר עוסק בנושאים הבאים: חרישת שדות עד ראש השנה, המחלוקת בעניין גיזום עצים ודין עשיית מלאכה בפירות בזמן תוספת שביעית. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 10 - סיקול שדה מאבנים בשביעית סיקול השדה בשביעית נאסר ככל עבודות האדמה, אך הוא הותר במצבים שונים. החקירה היסודית בעניין זה היא האם איסור הסיקול נובע ממראית עין, או שמא הסיקול נחשב לאחת ממלאכות השדה. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 11 - סיוע לאחרים בעבודות האסורות בשמיטה בשנת השמיטה אסור למכור כלי עבודה המשמשים לעבודת קרקע לאדם שעלול לעבוד בהם, מדין "לפני עיוור לא תתן מכשול". על מי נאסר הדבר? האם איסור זה נדחה מפני דרכי שלום? מה הדין כאשר גוי עובד באדמה? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 12 - אכילת פרות שביעית האם יש מצווה לאכול פירות שביעית, או שרק אסור להפסידם ולסחור בהם? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 13 - קדושת שביעית כיצד ניתן להשתמש בפירות שביעית? מהו ההבדל בין פירות אלו לבין פירות תרומה ומעשר שני? האם יש עדיפות מיוחדת לאכילת הפירות? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 14 - ביעור והנאה הבאים כאחד מהו הגדר של ביעור והנאה הבאים כאחד? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע מחלוקת הראשונים - האם איסור המלאכה בפירות נובע מקדושתם, או שאפשרות השימוש בפירות מחילה עליהם את איסורי קדושת השביעית. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 16 - סיכת שמן של שביעית איזה סוג של סיכה נאסר בשמן שביעית, ואיזה הותר? מה הקשר בין איסור זה לבין איסור סיכה ביום הכיפורים? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובהקבלה בין מעמד פירות השביעית לבין הקדש. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 17 - מאכל בהמה מהו מעמדם של פירות שנועדו למאכל בהמה? ייתכן שנאסר לשנות את פירות השביעית, פרט לשינויים המכינים אותם לאכילה. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 18 - ייצוא פרות שמיטה מדוע אסור להוציא פירות שביעית לחוץ לארץ? האם איסור זה נובע מהחשש שמא לא יבערו אותם, משום החשש שמא יעשו בהם שימוש לא ראוי, או מעצם קדושתם? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 19 - האכלת גויים בפרות שביעית מדוע אסור לתת לגויים לאכול פירות שביעית? האם אנו חוששים שהגויים ינהגו בהם בצורה לא ראויה, או שמא האיסור נובע ישירות מקדושת הפירות? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 20 - איסור סחורה בפרות שביעית איסור הסחורה בפירות שביעית - האם הוא איסור עצמאי, או שהוא נובע ממצו?ת האכילה של הפירות? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 21 - הגדרת איסור סחורה האם עצם הסחורה בפירות שביעית נאסרה, או שנאסר להפיק מהם רווח כספי? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 22 - שמיטת כספים שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 23 - פרוזבול שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין חתיית גחלים ביום הכיפורים
הרב משה טרגין בעניין חק תוכות ותיקון האותיות - חלק א

עמודים