הרב מרדכי סבתו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מרדכי סבתו על ספר ויקרא הקשר בין ספר ויקרא לספר שמות, ומקומו של הספר בתורה 01- פרשת השבוע
הרב מרדכי סבתו בין פרשת ויקרא לפרשת צו קביעת הרמב"ן שהפרשה הראשונה מופנית לישראל המביאים את הקרבנות, ואילו השניה מופנית לכוהנים המקריבים אותם מפורשת בכתוב בתחילתה של כל פרשה... 01- פרשת השבוע
הרב מרדכי סבתו מה יעץ בלק ומה ענה אותו בלעם בחינה מדוקדקת של פרשת בלק מעלה שיש בה התמודדות כפולה: בין ה' לבלק, ובין ה' לבלעם. 01- פרשת השבוע
הרב מרדכי סבתו פרשת דברים - פסוקי הפתיחה לספר דברים ומבנה הספר השיעור עוסק בפסוקי הפתיחה לספר דברים ומראה כיצד משקף המבנה המורכב שלהם בצורה מדויקת את המבנה המורכב של הספר כולו: הן את היחס המורכב שבין הנאום ההיסטורי לנאום המצוות, והן את האופי הכפול של נאום המצוות, המשמש בעת ובעונה אחת גם כתורה שבעל פה וגם כתורה שבכתב. 01- פרשת השבוע
הרב מרדכי סבתו פרשת ואתחנן - מה בין דיברות ראשונות לדיברות אחרונות? בפתח נאום המצוות חוזר משה על עשרת הדיברות. בעיוננו נעמוד על מיקומם של הדיברות בנאומו של משה ונראה כי הם משמשים מבוא לו. אחר כך נסקור את השינויים שבין הדיברות בשמות לבין הדיברות בדברים וננסה לברר את משמעותם. 01- פרשת השבוע
הרב מרדכי סבתו פרשת עקב - באיזו זכות יורשים ישראל את הארץ? פרשת עקב משמשת מעין אתנחתא בין שני חלקיו של נאום המצוות: פרשת ואתחנן מכאן, ופרשיות ראה עד כי-תבוא מכאן. אחד הנושאים שמשה דן בהם הוא באיזו זכות יורשים ישראל את הארץ. חשיבותה של שאלה זו ניכרת במילות הפתיחה של הפרק - `שמע ישראל`. 01- פרשת השבוע
הרב מרדכי סבתו פרשת שופטים - איסורי האשרה והמצבה מהי משמעותם של איסורי הקמת האשרה והמצבה? מדוע המצבה הייתה מותרת בימי האבות, ונאסרה עם הכניסה לארץ? 01- פרשת השבוע
הרב מרדכי סבתו פרשת כי תצא - עניינה של פרשת אשת יפת תואר פרשיית אשת יפת תואר חותמת את הפסקאות העוסקות בהלכות מלחמה. מהו פשרה של פרשייה זו? 01- פרשת השבוע
הרב מרדכי סבתו פרשת כי תבוא - והשיבך ה' מצרים באוניות את עיוננו הפעם נקדיש לבירורו של הפסוק החותם את רשימת הקללות: `והשיבך ה' מצרים באניות בדרך אשר אמרתי לך לא תֹסיף עוד לראֹתהּ והתמכרתם שם לאֹיביך לעבדים ולשפחות ואין קֹנֶה` (כ`ח, סח). בעיון נעמוד על חריגותו וייחודו של פסוק זה ועל משמעותו. 01- פרשת השבוע
הרב מרדכי סבתו פרשת ניצבים - עונש היחיד ועונש האומה פרשה זו, הכוללת קצת פחות משני פרקים, נפתחת באמצע נאומו של משה המתחיל בסוף הפרשה הקודמת. פרשתנו אינה מהווה, אם כן, יחידה ספרותית עצמאית, ויש לדון בה כחלק מנאומו של משה. 01- פרשת השבוע
הרב מרדכי סבתו פרשת וילך - פרידתו של מנהיג פרשת וילך כוללת פרק אחד בלבד העוסק במגוון נושאים. בעיוננו נגדיר את הנושאים השונים הנידונים בפרק, נעמוד על המכנה המשותף להם - ההכנות לקראת הצפוי לאחר מות משה, ונדון בזיקה הפנימית שביניהם. 01- פרשת השבוע
הרב מרדכי סבתו פרשת האזינו - כי חלק ה' עמו, יעקב חבל נחלתו מיוחדת שירת האזינו מכל פרשיותיה של תורה, שאותה בלבד נצטווה משה בפירוש לכתוב, ללמדה את בני ישראל ולשימה בפיהם. בכך תונצח השירה לדורות הן בכתב, הן בספר, והן על פה - בפיהם של ישראל. ה' גם מבטיח כי השירה לא תישכח מפי העם לדורותיו, והדבר מלמד על חשיבותה הרבה בעיניו. בעיוננו נעסוק בתפקידה של השירה ובתכניה העיקריים, וננסה לבאר את חשיבותה המיוחדת ואת הרעיון היסודי שבה: הקשר הנצחי שבין ה' ועמו. 01- פרשת השבוע
הרב מרדכי סבתו פרשת וזאת הברכה - פסוקי המסגרת של ברכת משה במרכז פרשתנו ניצבת ברכתו של משה איש האלוהים אשר בירך את בני ישראל לפני מותו. ברכה זו דומה לברכת יעקב לבניו לפני מותו, ושתיהן יחד יוצרות מעין מסגרת של ברכות העוטפת את תולדות יצירתו של עם ישראל. בפרטי הברכות יש מספר הבדלים, הקשורים, כמסתבר, לפער הזמנים שביניהן ולתמורות שחלו בעם ישראל במהלך תקופת היווצרותו. בעיוננו זה נעסוק באחד ההבדלים הבולטים: בעוד שברכתו של יעקב פונה לשבטים השונים מתחילתה (ראובן) ועד סופה (בנימין), משה מקדים להתייחסותו לשבטים דברי מבוא כלליים (פס' ב-ה) ומסיימהּ בפסוקי סיום כלליים (כו-כט). ברכתו של משה לשבטים נתונה אפוא בתוך מסגרת של התייחסות כללית לאומה. 01- פרשת השבוע