הרב יאיר קאהן

הרב יאיר קאהן, יליד ארצות הברית, הצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ז, ולאחר מכן הוא למד בישיבה אוניברסיטה שבניו יורק. מאז שנת תשמ"ז הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון, ובמקביל גם עומד בראש תכנית בני חו"ל בישיבה. השנה משמש הרב קאהן כר"מ של בני שיעור א'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן פרשת בראשית - האדם והטבע האם התורה היא מסמך היסטורי או מסמך דתי? האם מטרתה לתאר עובדות ריאליות או אמיתויות דתיות? לגבי נידון דידן, האם כוונת התורה היא להסביר כיצד נברא העולם או לאיזה מטרה הוא נברא? 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת נח – התפתחות החברה האנושית למרות שלשניהם אין חלק לעולם הבא, נראה שיש הבדל בין דור המבול לדור הפלגה. כפי שנראה בשיעור, בעוד שדור המבול הוכיח את הצורך בסדר אנושי חדש, דור הפלגה מייצגים את חטאי החברה האנושית המתפתחת והטכנולוגית, השוכחת את ה'. הפצתם מובילה להכרה שיש צורך בגיוון וברב תרבותיות, וכך נפתח הפתח לאורו של אברהם. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת לך-לך – מוסר ואמונה בתורה לא מתואר מי היה אברהם אבינו ומדוע דווקא הוא נבחר. ניתן לתאר אותו כמי שחקר להגיע לאמת, איש האמונה, או כאיש החסד. בשיעור נעמוד על כך שהרגישות המוסרית היא תכונה ישראלית בסיסית, תכונתו של אברהם, שמתוכה זכה להיות גם איש האמונה. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת וירא – עקידת שרה אנו מכירים את נסיונות אברהם ופעולותיו, אך מה היה מקומה של שרה במשימה כבירה זו? כפי שנראה, כלל לא היה ברור - ודאי לא לשרה - שהיא זו שתקים את אומת אברהם יחד עם אברהם. במהלך השיעור נסקור את עמדתה ומעמדה עד לקבלת הבשורה על יצחק, ואת ההתעלמות העצמית שמסגלת, המובילה אותה בסופו של דבר חזרה לקדמת הבמה. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת חיי שרה - מאת ה' היתה זאת היופי הייחודי של שיחת עבד אברהם, נובע מהיות שיח זה סיפור אנושי. אין בו מופתים המשנים את חוקי הטבע, אך בכל זאת יש בו דרמה דתית ואנושית עוצרת נשימה. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת תולדות – ברכה ובכורה מדוע יעקב רימה, לכאורה, את אביו? כיצד ניתן להצדיק פעולה זו? בשיעור נסקור את הגישה המקובלת לפתרון השאלה המסבירה שלא היה פגם בהתנהלות יעקב ורבקה, וכן נדון בגישה המורכבת ובהשלכותיה. בעקבות זאת, נעסוק בשאלת ההשפעה של האדם על התוכניות הא-לוהיות. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת ויצא – ארמי אובד אבי בשיעור זה נבחן את מערכת היחסים בין לבן לבין יעקב, לאור התמונה הכללית של יחסי בית נחור לבין בית אברהם. כפי שנראה, ישנו נתק משמעותי בין בית נחור לבית אברהם. ננסה לענות על שאלת הסיבה לנתק זה, ועד כמה הוא קשור להבדלים התיאולוגיים של כל אחת מהמשפחות, כפי באה לידי ביטוי בלבן – וגם בבלעם. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת וישלח – השיבה הביתה בסיפורי בריחת יעקב וחזרתו מחרן, אנו מוצאים כפילויות רבות. כך, בין השאר, יציאתו לחרן מתוארת פעמים, שיוני שם העיר בלוז לבית אל ואף שינוי שמו של יעקב לישראל. כפילויות אלו ואחרות ניתנות לפרשנות שפותרת כל בעיה במישור המקומי, אך בשיעור ננסה להסביר את הכפילויות כנעוצות בשתי הסיבות ליציאתו - וממילא גם לחזרתו - הבריחה מפני עשיו מצד אחד, וחיפוש האישה הראויה, מצד שני. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת וישב– תולדות יעקב מה חשב יעקב כאשר "נודע" לו שיוסף נהרג? בשיעור זה נעסוק בהשלכות של חסרון אחד מצאצאי יעקב מהמשך מסורת אברהם. כפי שנראה, היה גם עניין מיוחד בשנים עשר השבטים, שימשיכו - ברבגוניות - את עם ישראל. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת מקץ – מי מפחד מהתקווה? מה הרגיש יעקב כל אותן השנים שבהם חשב שיעקב נטרף? בשיעור זה נעמיק באפשרות לפיה יעקב אמנם חשב שיוסף נהרג, אך במקום כלשהו לא נכבה בו ניצוץ התקוה. דווקא תקווה זו, היא שהקשתה על חיים במשך כל אותן השנים. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת ויגש – ויוסף היה במצרים בשיעור זה נתמקד בפעילות השלטונית של יוסף במצרים, אף שחלקה לוט בערפל. מה היו תגובות המעמד הגבוה של מצרים למינויו המפתיע של יוסף וכיצד התמודד יוסף עם תגובות אלו? מדוע יוסף 'מנצל' את חולשת אנשי מצרים בשנות הרעב, על מנת להופכם לעבדים? 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת ויחי - ויישם בארון במצרים חז"ל קבעו ש"שבעים פנים לתורה", דהיינו שהתורה מתפרשת בדרכים רבות. מכאן נובע, שיש ללמוד את התורה על רבדיה השונים, על מנת להעריך נכון את המורכבות והעומק של התורה. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת שמות - גר הייתי בארץ נכרייה פרשת שמות מציגה את הדמות המרכזית בתורה, משה רבנו. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת וארא - מלך ונביא בשיעור נעמוד על שני התפקידים שמילא משה: משה כמנהיג הפוליטי של עם ישראל, כמלך, ומשה כנציגו של הקדוש ברוך הוא עלי אדמות, כמייצג כנסת ישראל, אבי הנביאים. מתוך הבנה זו, נסביר נקודות רבות בפסוקים, ביניהם החזרה על הצגת משה ואהרון בפרק ו'. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת בא – החודש הזה לכם ראש חדשים פרשת החודש היא הפרשייה ההלכתית הראשונה בתורה. פרשה זו מורכבת משלושה קטעים הלכתיים, שהבנת מיקומם והשינויים שבהם תוביל להבנת תפקיד הפרשייה כולה - מעבר עם ישראל מציבור ל"צבאות ה' " מהבחינה הרוחנית, ו"עם ישראל" מהבחינה הלאומית. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת יתרו – משה ומעמד הר סיני במעמד הר סיני התגלה מעין "ויכוח" בין משה לבין הקדוש ברוך הוא. מכך ניתן ללמוד על מהות מעמד הר סיני: האם מדובר במסירת תוכן נבואי לכל עם ישראל, כפי שציפה משה, או שמא החוויה הרוחנית היא העיקר, חווית התגלות ה' וההכרה שאין קיום אחר בלעדיו. כיוון זה מסביר נקודות נוספות בהכנה למעמד הר סיני, ואת תגובות ה' ומשה לאחריו. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת משפטים – ברית סיני פרשת משפטים ממוקמת בין עשרת הדברות לבין ברית סיני, ונחלקו רש"י והרמב"ן האם זה אכן הזמן שבו היא נאמרה (רמב"ן) או שהוצבה שם אך "אין מוקדם ומאוחר בתורה" (רש"י). בשיעור זה ננסה להבין, לפי כל אחת מהשיטות, מדוע פרשת משפטים מפרידה בין מעמד הר סיני לברית סיני, בין "מתן" תורה לבין "קבלת" התורה? 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת תרומה – "ועשו לי מקדש" המפרשים נחלקו האם הציווי על בניית המשכן נאמר אחרי חטא העגל (רש"י), או מיד אחרי ברית סיני (רמב"ן), כפי שמופיע בתורה. המחלוקת ביניהם, לכאורה, משפיעה גם על התפיסה של המשכן: האם המשכן הוא המשך ההתגלות של מעמד הר סיני, או מעין תיקון לחטא העגל. כפי שנראה, גם אם נאמר אחרי חטא העגל, יש מקום להבנה של המשכן כלכתחילה. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת תצוה – מחדש בטובו בכל יום תמיד בפרשת תצוה, הממשיכה את העיסוק במשכן, מופיעה פרשיית קרבן התמיד. בשיעור נעסוק בשאלת מיקומה של פרשיית התמיד בציווי על כלי המשכן, וביחס בינה לבין ההופעה של פרשיית התמיד בפרשת פנחס. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת כי תשא – מהעגל ללוחות השניות מיד לאחר חטא העגל מבקש משה רחמים על עם ישראל, והקדוש ברוך הוא סולח? מדוע סלח הקדוש ברוך הוא לעם ישראל? ננסה לענות על שאלה זו, תוך השוואה לחטא המרגלים, שם לא הצליח משה להעביר את רוע הגזירה. במהלך הדברים, נעמוד גם על היחס בין י"ז בתמוז לבין תשעה באב. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת ויקהל פקודי – נקדש את שמו בעולם האם פרשת ויקהל ופרשת פקודי הן יחידה אחת או שתי יחידות? האם המשכן ובגדי הכהונה שייכים למערכת אחת, או שיש הבדל מהותי ביניהם? מדוע בפרשת המשכן נאמר מספר פעמים שעשו כאשר הראה ה' בהר, וכיצד הדברים קשורים למשימתנו בעולם? 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן תורת כוהנים ספר ויקרא מתמקד במשכן. הספר מתחיל בדיני הקרבנות, עובר להלכות דברים המטמאים את המקדש וקדשיו וממשיך בדינים המיוחדים לכוהנים בכלל ולכהן הגדול בפרט. בסיומו, הספר מפרט את הדרכים השונות להקדיש דברים למקדש. חז"ל, במספר מקומות, כינו את ספר ויקרא "תורת כוהנים" (כגון בבלי מנחות מה.). על פניו, כינוי זה ניתן לספר על שום מיקודו בתחומי התורה השייכים לכוהנים. אולם, התבוננות מפורטת יותר בספר ויקרא, מחייבת בחינה מחדש של משמעות הכינוי "תורת כוהנים". בבואנו לדון בספר ויקרא כספר שלם, יש להקדים ולהדגיש עד כמה ספר זה מנותק מההקשר של דרך הסיפור ההיסטורי בתורה. כביכול, ניתן לקרוא מסוף ספר שמות, לדלג על ספר ויקרא ולהמשיך בספר במדבר, מבלי לשים לב לחסרון. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן כוהנים ובני אהרון פרשת הקרבנות מסתיימת בפסוקים: "זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים: אשר צוה ה' את משה בהר סיני ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם ל-ה' במדבר סיני" (ויקרא ז, לז-לח) קשה להבין, מדוע התורה הזכירה כאן מילואים? כל שאר הקרבנות מופיעים בפסוקים שקדמו לסיום, אך דיני קרבן המילואים נאמרו בפרשת תצוה (שמות כ"ט). גם עשיית המילואים, המופיעה בספר ויקרא, תתבצע רק בפרק הבא (ויקרא ח'). מדוע, אם כן, הפסוקים המסכמים את פרשת הקרבנות, מזכירים קרבן שכלל לא נמצא בפרשה עצמה? 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן כי היום ה' נראה אליכם לאחר שבעת ימי המילואים, היום השמיני הגיע סוף סוף, ועמו הבטחה על גילוי שכינה: "...כי היום ה' נראה אליכם" (ויקרא ט', ד') אם כן, היום השמיני הוא גולת הכותרת של כל תהליך המילואים. יש להדגיש, שדבר זה איננו מובן מאליו. שבעת ימי המילואים מתוארים לפרטי פרטים בפרשת תצוה (שמות כ"ט), שעת הציווי, ושם אין אפילו רמז ליום השמיני. על מנת להבין את משמעות יום השמיני, וסיבת היעדרו מפרשת תצוה, יש לבחון יום זה מנקודת מבט היסטורית רחבה יותר. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן מסר פרשיות הטומאה פרשות תזריע ומצורע, המחוברות בשנה רגילה, מהוות יחידה שכותרתה "טומאה" המתמקדת בעיקר בטומאת צרעת. צרעת היא טומאה שיכולה לטמא אנשים, בגדים ובתים, לאחר הוראת הכוהן. פרשיות תזריע ומצורע מתארות את הנגעים השונים, את התהליך של הוראת הכוהן וכיצד אפשר לשוב ולהיטהר. ברצוני לעסוק במיקום המסקרן של פרשיות אלו. פרשת תזריע באה בעקבות פרשת שמיני העוסקת באירועי יום השמיני לחנוכת המשכן, שהסתיימו במותם הטראגי של נדב ואביהוא. לאחר פרשת מצורע מופיעה פרשת אחרי מות הפותחת בעבודת יום הכיפורים, בעקבות מיתת בני אהרן. 01- פרשת השבוע

עמודים