הרב אליקים קרומביין

הרב אליקים קרומביין עלה ארצה בשנת תשל"ג לאחר לימודיו בישיבת רבנו יצחק אלחנן בניו יורק. הוא למד בישיבת הר עציון במסגרת ההסדר. ייסד את מסלול הלימודים עבור בני חו"ל וכן את תוכנית הבקיאות בישיבה, וממשיך לשאת באחריות ללימודי הבקיאות בישיבה עד היום. הרב קרומביין פרסם מאמרי עיון הלכתי, וכן מחקרים בסוגיות תורניות, היסטוריות, והגותיות. שיעוריו במוסר תורגמו ויצאו כספר Mussar for Moderns . שני ספריו "שואל כעניין" על מסכתות גיטין וקידושין, מדריכים את הלומד העצמאי בעזרת שאלות בקיאות ועיון.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אליקים קרומביין "מתוך שאינו יכול להישבע - משלם" תוספות (ה. ד"ה 'שכנגדו') דנים במקרה, בו הנתבע מחוייב שבועה אך הוא לא יכול להישבע כי הוא חשוד (שיקר בעבר). גמרא בבא מציעא
הרב אליקים קרומביין ז: - ברכת המצוות עובר לעשייתן האם יש לברך את ברכת המצוות לפני עשייתן, או תוך כדי עשייתן? מהו היחס שבין ברכת המצווה למצווה עצמה? האם הברכה היא הקדמה למצווה, מעין מתיר למצווה, או שהיא מהווה הרחבה של המצווה עצמה? האם ניתן לברך גם אחרי קיום המצווה? גמרא פסחים
הרב אליקים קרומביין שיעור 10 - דין ערב בקידושין כיצד פועל מוסד הערבות? מהו מעשה הקניין היוצר גמירות דעת אצל הערב, להשתעבד לפירעון חובו של מישהו אחר? האם התחייבותו של הערב היא התחייבות מוסרית או משפטית? כיצד ניתן לקדש אישה באמצעות ערבות? גמרא קידושין
הרב אליקים קרומביין שיעור 34 - שיטת רבי מאיר בדבר שלא בא לעולם נחלקו חכמים ורבי מאיר האם ניתן להקנות דבר שלא בא לעולם. מה פשר שיטתו של ר' מאיר, שניתן להקנות דבר כזה? כיצד הוא מתמודד עם סברותיהם של חכמים? גמרא קידושין
הרב אליקים קרומביין סוכה ב ע"א - ג ע"א לימוד מודרך למסכת סוכה
הרב אליקים קרומביין סוכה ב ע"א - ג ע"א לימוד מודרך למסכת סוכה
הרב אליקים קרומביין סוכה ג ע"א - ג ע"ב לימוד מודרך למסכת סוכה
הרב אליקים קרומביין סוכה ג ע"א - ד ע"א לימוד מודרך למסכת סוכה
הרב אליקים קרומביין סוכה ד ע"א - ה ע"א לימוד מודרך למסכת סוכה
הרב אליקים קרומביין סוכה ד ע"ב - ה ע"ב לימוד מודרך למסכת סוכה
הרב אליקים קרומביין סוכה ה ע"ב - ו ע"ב לימוד מודרך למסכת סוכה
הרב אליקים קרומביין סוכה ו ע"ב - ז ע"א לימוד מודרך למסכת סוכה
הרב אליקים קרומביין סוכה ז ע"א - ז ע"ב לימוד מודרך למסכת סוכה
הרב אליקים קרומביין סוכה ז ע"ב - ח ע"ב לימוד מודרך למסכת סוכה
הרב אליקים קרומביין סוכה ח ע"ב - ט ע"א לימוד מודרך למסכת סוכה
הרב אליקים קרומביין סוכה ט ע"ב - י ע"א לימוד מודרך למסכת סוכה
הרב אליקים קרומביין סוכה י ע"א - יא ע"א לימוד מודרך למסכת סוכה
הרב אליקים קרומביין סוכה יא ע"א - יא ע"ב לימוד מודרך למסכת סוכה
הרב אליקים קרומביין סוכה יא ע"א - יג ע"א לימוד מודרך למסכת סוכה
הרב אליקים קרומביין סוכה יב ע"ב - יא ע"א לימוד מודרך למסכת סוכה
הרב אליקים קרומביין סוכה יג ע"ב - יד ע"א מה בדיוק עשה חם שכל כך הכעיס את נח? כיצד בכלל ידע נח על מעשהו של חם? מדוע במקום לקלל את חם הוא מקלל את בנו כנען? ומדוע דוקא בקללת העבדות? אנו ננסה לפענח את רצף האירועים ומתוך כך, אולי, לעמוד על סוד כל הפרשיה לימוד מודרך למסכת סוכה
הרב אליקים קרומביין סוכה יד ע"א - יד ע"ב לימוד מודרך למסכת סוכה
הרב אליקים קרומביין סוכה טו לימוד מודרך למסכת סוכה
הרב אליקים קרומביין סוכה טו ע"ב- טז ע"א לימוד מודרך למסכת סוכה
הרב אליקים קרומביין סוכה טז ע"א- טז ע"ב לימוד מודרך למסכת סוכה

עמודים