הרב אליקים קרומביין

הרב אליקים קרומביין עלה ארצה בשנת תשל"ג לאחר לימודיו בישיבת רבנו יצחק אלחנן בניו יורק. הוא למד בישיבת הר עציון במסגרת ההסדר. ייסד את מסלול הלימודים עבור בני חו"ל וכן את תוכנית הבקיאות בישיבה, וממשיך לשאת באחריות ללימודי הבקיאות בישיבה עד היום. הרב קרומביין פרסם מאמרי עיון הלכתי, וכן מחקרים בסוגיות תורניות, היסטוריות, והגותיות. שיעוריו במוסר תורגמו ויצאו כספר Mussar for Moderns . שני ספריו "שואל כעניין" על מסכתות גיטין וקידושין, מדריכים את הלומד העצמאי בעזרת שאלות בקיאות ועיון.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אליקים קרומביין בדין נטילת ידיים הגמרא בחולין (קו.) אומרת "נטילת ידיים לחולין משום סרך תרומה", ופרש"י: "שהידיים שניות ופוסלות את התרומה, אבל חולין לא מהני בהו שני. ומפני סרך תרומה, שירגילו אוכלי תרומה ליטול ידיהם, הנהיגוה בחולין." נושאים בהלכה
הרב אליקים קרומביין "מגילה ניתנת לקרות ולא לכתוב" נקדים שתי קושיות בהלכות מגילה. נושאים בהלכה
הרב אליקים קרומביין חיוב כוונה בברכות חידושו של בעל התניא: כתב השו"ע: "שנים שאכלו.., אם אחד יודע (לברך ברכת המזון) והשני אינו יודע - מברך היודע ויוצא השני, אם מבין לשון הקודש אלא שאינו יודע לברך.. אבל אם אינו מבין אינו יוצא בשמיעה" (או"ח קצ"ג). נושאים בהלכה
הרב אליקים קרומביין דיבור אחרי מים אחרונים מקובל לומר כי להלכה אין חיוב מים אחרונים בימינו, ואף אל פי כן רבים מחמירים ונוהגים בהם גם בזמן הזה, ובפרט בשבתות. אך על פי רוב, העושים כן אינם רגילים לגמור את "שיר המעלות" לפני שנוטלים את ידיהם, בניגוד להכרעת כמה מהאחרונים, שאין להפסיק בדיבור בין מים אחרונים לברכת המזון - בדומה לאיסור הנהוג בין מים ראשונים לברכת 'המוציא' (עיין במשנה ברורה סימן קע"ט ס"ק ב שהכריע כן). במאמר זה נבדוק את המקורות הנוגעים בדין זה ואת השלכותיהם להלכה. נושאים בהלכה
הרב אליקים קרומביין בישול בדבר לח בישול בדבר לח נושאים בהלכה
הרב אליקים קרומביין בעניין מצווה ועושה
הרב אליקים קרומביין בעניין מחלוקת בן פטורא ורבי עקיבא
הרב אליקים קרומביין חיוב תשלומים בהפסד המכוסה בפוליסת ביטוח