הרב אליקים קרומביין

הרב אליקים קרומביין עלה ארצה בשנת תשל"ג לאחר לימודיו בישיבת רבנו יצחק אלחנן בניו יורק. הוא למד בישיבת הר עציון במסגרת ההסדר. ייסד את מסלול הלימודים עבור בני חו"ל וכן את תוכנית הבקיאות בישיבה, וממשיך לשאת באחריות ללימודי הבקיאות בישיבה עד היום. הרב קרומביין פרסם מאמרי עיון הלכתי, וכן מחקרים בסוגיות תורניות, היסטוריות, והגותיות. שיעוריו במוסר תורגמו ויצאו כספר Mussar for Moderns . שני ספריו "שואל כעניין" על מסכתות גיטין וקידושין, מדריכים את הלומד העצמאי בעזרת שאלות בקיאות ועיון.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אליקים קרומביין קבלה, שבתאות וחסידות הגר"א חשד שישנו קשר בין תנועת החסידות לבין השבתאות, וצפה שבסוף ילכו החסידים בדרכו של יעקב פרנק, המומר המשיחי. יש בכך הסבר למוחלטות הדחייה ולחריפותם של צעדי הנגד. מהו הרקע שעליו היו חששות כאלה עשויים לצמוח? מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין ר' חיים מוולוז'ין מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין הגר"א בעיני החסידים: איגרתו של ר' שניאור זלמן מליאדי הגר"א ראה בחסידות סממנים של שבתאות. תוך עיוננו ברקע לחשדות האלה, נחשפנו לאחד מסלעי המחלוקת המרכזיים שבין החסידים והמתנגדים, הנוגע לאופן שבו תופשים את הקדוש ברוך הוא ואת נוכחותו. מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין תורה עם חכמה במשנת הגר''א מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין 'צמצום' הדיון התיאולוגי שנפתח בשיעור הקודם יובן יותר טוב על רקע תורה קבלית מרכזית של האר"י, שפרשנותו שנויה במחלוקת בין המתנגדים והחסידים. מדובר במושג ה'צמצום'. זו תורה שהיא בהחלט ברומו של עולם, ועצם המפגש עימה מחייב, בראש ובראשונה, יראת שמים וזהירות יתרה. מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין חכמה עליונה וחכמה ארצית מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין מחלוקת תיאולוגית עם השלכות מעשיות מחלוקת תיאולוגית עם השלכות מעשיות מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין לימוד חכמות במסורת תלמידי הגר''א מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין 'המצוות החדשות' של החסידות אנחנו מתחקים על אחד היסודות החסידיים – "העבודה בגשמיות" – ששכנע את הגאון מווילנה שמדובר ב"תורה חדשה" ("אולפן חדת"). נתבונן כעת במקור המדגים כמה יכלו החסידים להרחיק לכת בעניין זה, הנובע מתפישתם האימננטית. מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין השכלה מול מסורת: המקרה של ר' יהושע השל לוין מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין החסידים בתרומתם לעולם ההלכה ברצוני להעלות כאן מוטיב חדש בגלגולי המחלוקת הגדולה. כל העיון שלנו עד כאן עמד בסימן "המפץ" של שנת תקל"ב. לאורך עשרות שנים לא שקטו הרוחות באופן משמעותי, אבל זמנים רגועים יותר הגיעו בסופו של דבר. במשך הזמן חלה התקרבות הדדית בין הניצים. בלי לחצות את הקווים, גילו הצדדים שהם מכירים בתרומתו של היריב. מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין משנת הגר''א בהלכה ובמנהג מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין ויכוח השקפתי ללא מאבק חברתי פתחנו במעקב אחר התפוגגות המאבק הלוחמני בחסידות והתחלפותו באווירה של פיוס, הקשבה ואפילו השפעה הדדית. כמובן ששינוי זה היה משמעותי ביותר, שכן טבעי הדבר שחלק גדול ממעשיהם של בני הפלוגתא, אמירותיהם ומחוותיהם, מושפע מעצם קיומה של המחלוקת. מחלוקת עשויה, מצד אחד, להביא להתמתנות בשל החשש מהתקפות והאשמות של הצד השני. מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין ברכת "יראו עינינו": מקרה מבחן בסוגיית המנהג מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין החוויה ה'מתנגדית' בפעם הקודמת התחלנו להדגים איך זכתה החוויה הדתית להערכה חדשה בתורתו של ר' חיים מוולוז'ין. התפתחות זו היא חלק משלב חדש – התגבשותה של ה'מתנגדות' בתקופת ההיערכות אחרי הצטננות הלהט של המאבק הראשוני. עד לפרסומו של 'נפש החיים', החסידות היא שבדרך כלל אימצה את ההתנסות הרוחנית הישירה כאחד מיסודות גישתה. מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין מן השמים מעכבים מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין המעשה והכוונה ב'נפש החיים' עד עתה ראינו ש'נפש החיים', לאחר שהפליג והאריך בתוכנית מאתגרת של היטהרות והתעלות רוחנית, שב ומזהיר מפני הסיכון הרוחני הטמון באותה תכנית עצמה. העוסק בדברים העומדים ברומו של עולם עלול ליפול לרשת ההתנשאות והגאווה, ובכך להשחית את מידותיו עד שייחשב ל"תועבה" בעיני ה'. מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין ביאור הגר"א לשולחן ערוך מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין אופי מתנגדי ואופי חסידי את הגישה של ר' חיים מוולוז'ין, אותה ראינו בשיעורים האחרונים, ניתן לכנות בשמות תואר שונים. מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין שכל וביקורתיות בעבודת ה' לפנינו השיעור האחרון בסדרה שלנו. זה הזמן לפרוע חוב שנותר לנו מהזדמנות קודמת. אחרי שעקבנו אחרי גלגולי המחלוקת לאורך שנות התפתחותה, חוזרים אנו להיבט מסוים שלה, המתקשר להתבוננות בדמותו של הגר"א עצמו. מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין פתיחה שיעור זה הוא שיעור פתיחה לסדרת השיעורים `מ`ח קנייני תורה`. בשיעור זה נראה כי `קנייני התורה` אינם רשימה של אמצעים ללימוד תורה בלבד, אלא מדובר בהדרכות, מעלות ומידות המקיפות את כל החיים הרוחניים. קנייני תורה
הרב אליקים קרומביין שיעור 1 - חייבת להיות דרך! לימוד מוסר הוא ללמוד כיצד יש לחיות וכיצד יש להנחות את דרכינו. הבנת רוח התורה שהיא מעבר לחוקי ההלכה. תיקון האופי ועולם הרגש. זהירות מחטא 'לשם שמים'. בשיעורים נעסוק מצד אחדבמחסומים העומדים בדרכו של התיקון העצמי של האדם בן-זמננו. ומצד שני נתור אחרי גישות היסוד וכיווני החשיבה המשפיעות על יכולתו של האדם להתמודד עם תחום המוסר. שיעורים ביסודות המוסר
הרב אליקים קרומביין שיעור 2 - עולם הזה, עולם הבא (א) שאלת היחס בין העולם הזה לבין העולם הבא היא אחת השאלות המעצבות את חיינו הרוחניים, וישנן גישות החלוקות באופן תהומי ביחס לשאלה זו. גם לגבי שאלה זו באופן פרטי וגם לגבי העולם הרוחני כולו, כל אדם יכול וצריך לגלות את הגישה המתאימה לו, אם הוא רוצה להתקדם מבחינה מוסרית-דתית. שיעורים ביסודות המוסר
הרב אליקים קרומביין שיעור 3 - עולם הזה, עולם הבא (ב) בשיעור זה נראה את דעת הגר''א והרב חרל"פ בנוגע ליחס שבין העולם הזה לבין העולם הבא. זה האחרון יוביל אותנו לדיון בגורמים שונים - שאינם קשורים לנושא הנלמד - המשפיעים על הלומד, כגון סגנון הטקסט הנלמד, מצב רוחו של הלומד, ועוד. שיעורים ביסודות המוסר
הרב אליקים קרומביין שיעור 4 - ענווה (א) למידת הענווה חשיבות מיוחדת: אם האדם ירגיש כי הכל אצלו בסדר, הוא לעולם לא ינסה לתקן את עצמו ולהשתפר. אולם, ההרגשה כי "אני אפס" איננה רצויה, שכן היא תביא את האדם למצב של פאסיביות ובטלנות; דווקא הערכה עצמית גבוהה תומכת בענווה ותביא לידי תוצאות מעשיות. שיעורים ביסודות המוסר

עמודים