הרב יהודה ראק
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה ראק פרשיות תזריע-מצורע - תפקיד הצרעת בשיעור זה נעסוק בסתירה לכאורה בין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה בשאלה האם יש איסור להטמא: בפרשתנו (ובעוד מקומות בתורה) משמע במפורש שיש איסור כזה, אך בהלכה אין כל איסור להטמא או חובה לטמא להטהר, אלא שאדם רשאי לגשת אל הקודש רק בעודו טהור. הפתרון לסתירה הוא ההבנה שבעקבות הקמת המשכן מחנה ישראל עצמו היה קדוש בקדושת מקדש ברמה מסויימת, אך לאחר הכניסה לארץ קדושה זו קיימת רק בתחומי המקדש 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת אחרי מות - ההקשר הסיפורי של סדר העבודה פרשיית 'סדר העבודה' היא לכאורה פרשייה הלכתית קלאסית המנותקת מהקשר סיפורי. אולם, קיימים בפרשה מספר קשיים, שרק ביאור הפרשייה על רקע הקשרה הסיפורי - מותם של נדב ואביהוא - מיישבם. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת אמור - פרשת המועדות בשיעור זה ננתח את פרק כ`ג של ספק ויקרא - 'פרשת המועדות' - מבחינה מבנית ותוכנית, ונראה כי יש שתי מגמות שונות, דהיינו שתי 'בחינות', בקביעת המועדות: האחת היא קידוש המועדים באמצעות הקרבת קרבנות לה', והשנייה היא יצירת קדושת הזמנים על ידי בני ישראל. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשיות בהר-בחוקותי - שני הדיבורים בפרשות בהר ובחוקותי בשיעור זה ננתח את פרק כ`ג של ספק ויקרא - 'פרשת המועדות' - מבחינה מבנית ותוכנית, ונראה כי יש שתי מגמות שונות, דהיינו שתי 'בחינות', בקביעת המועדות: האחת היא קידוש המועדים באמצעות הקרבת קרבנות לה', והשנייה היא יצירת קדושת הזמנים על ידי בני ישראל. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת במדבר - העומר, ספירת העומר וחג השבועות מדוע ציוותה התורה על מצווה טכנית כל כך לכאורה, ספירת העומר, ואיזו משמעות טמונה בה? 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת בהעלותך - פרשיית החצוצרות הרמב"ם סובר שיש חיוב מדאורייתא לתקוע בשעת צרה, ומקור המצווה הוא מפרשתנו. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת שלח - פרשת ציצית 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת קורח - משמעות הקטורת מעשה התיקון של אהרון, כפעולה ההפוכה לפעולת קורח ועדתו, כיפר על בני ישראל ועצר את המגיפה. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת חוקת - מי מריבה 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת בלק - סיפור בעל פעור ומעשה פנחס 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת פנחס - האם נהגו מוספים במדבר? מפורסמת היא שיטת הרמב"ן שקרבנות המוספים, המנויים בפרשת המוספים בפרשתנו, לא נהגו במדבר, אלא רק מזמן הכניסה לארץ. בשיעור הנוכחי נבחן שיטה זו של הרמב"ן, ונציע שיטה לפיה המוספים נהגו – אך היו שונים מאשר לדורות, ונבחן את משמעות הדברים. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת מטות - פרשיית הנדרים 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת מסעי – פרשת ערי המקלט 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת דברים - ביאור התורה 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת ואתחנן - אהבת ה' ותלמוד תורה ידיעת ה' יכולה לשמש כאמצעי לאהבתו, כפי שמציע הרמב`ם, אך יכולה גם להוות מטרה בפני עצמה המושגת על ידי לימוד תורה. הציווי לעסוק בתורה בכל זמן פנוי מחנך את האדם למרכזיות רצון ה' בחייו, ומבטא את אהבת האדם לבוראו. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת עקב - מיהו `הגר`? בתורה מוזכר הגר כזר המתגורר עם עמ`י, אך הפירושים רואים באדם זה כמי שהצטרף לעמ`י- גר צדק. בתורה שבע`פ חלקו מונח זה לשני סוגי אנשים- כאלו שנתחייבו לקיום מצוות ועליהם חלה מצוות האהבה ואיסור הונאה, וכאלה המתגוררים בארץ ישראל ומחוייבים במצוות בני נח. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת ראה - איסור מחיקת השם בפרשה זו מצווים עמ`י להכרית את העבודה הזרה בארץ ישראל, וכנגד מצווים שלא לעשות כך להשם. בפשט ניתן ללמוד על איסור פיזי לפגוע בעבודת המקדש. בדרש ניתן ללמוד ציווי לעמ`י להאדיר את שמו של הקב`ה בעולם על ידי עבודת המקדש וקידוש השם בעולם. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת שופטים - דרישה וחקירה בפרשה זו מצווים עמ`י לדרוש ולחקור מקרים שבהם עולה חשד לעבודה זרה. בדומה, בפסוקי עדי שקר יש שימוש באותם המונחים של דרישה וחקירה. מכאן נלמדת חשיבות וידוא האמת וחקירת העדים על מנת למצוא את האמת. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת כי תצא - וקצותה את כפה ועין תחת עין עונש "עין תחת עין" הינו מקרה בולט ביותר לפער שבין תורה שבכתב לבין תורה שבע"פ. ניתן לראות בפער ביטוי למידת הרחמים אל מול מול הדין. הפער מבטא רצון לעשיית צדק עבור הנחבל ובו בזמן לחנך את החובל. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת כי תבוא - תיארוך הנאום המרכזי של ספר דברים בפרשה זו מסיים משה את דבריו לבנ`י. המפרשים נחלקו באשר לתיארוך הדברים, מקום התרחשותם והחלטת משה לצוות את המצוות אשר עולות בנאומו דווקא בזמן זה. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת ניצבים - פרשת התשובה הפסוקים קושרים בין התשובה לבין הליך הגאולה. הרב ברויאר מציע 2 בחינות של תשובה התלויות בעשיית פעולת תשובה מצד עמ`י, ושלישית שאינה תלויה בתשובה של עמ`י. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק " לתשובתה ונחלתה של רחל" - תגובה למאמרו של אברהם סתיו: "ואני בבואי מפדן" מאמר תגובה למאמרו של אברהם סתיו - "ואני בבואי מפדן". במאמרו, המגיב מציע לקשר את מיתת רחל וקבורתה בדרך אפרתה, דווקא לחטא התרפים ולתשובתה, מה שגם מבאר את אזכור הנושא על ידי יעקב אבינו בדבריו ליוסף.

עמודים