הרב יהודה ראק
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה ראק פרשת בראשית - סיפורה של חוה- פרק ד' השיעור משווה בין תיאור לידת קין ותיאור לידת שת. בלידת קין נוצרת תחושה של שיויון בין האדם לבין הקב`ה ועל כן נופל קין בגאוותו. בלידת שת נמצאת ההבנה כי החיים והמוות הוא מהקב`ה, ומשם מתועלים כוחותיו של האדם לאפיקים חיוביים יותר עד לידת אנוש. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת נח - נחמת האדמה בהולדת נח מייחל למך כי בהולדו ינחם העולם. נח משמש כתזכורת לכך שישנו טוב באדם, ובכך מפעיל הוא את מידת הרחמים אצל הקב`ה. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת לך-לך - הקריאה בשם ה' אברהם קורא בשם ה'. המפרשים ראו במעשה זה השכנת שכינה וקריאה לעולם לראות את גדולת ה'. בכך מתבטא תפקידם של האבות בהבאת מלכות ה' בעולם. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת וירא - ברכת אברהם הקב`ה משתף את אברהם בכוונתו להחריב את סדום מתוך יעוד אברהם להיות שליח הקב`ה להפצת דרכו, ובכך מתברך זרעו של אברהם. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת חיי-שרה - סיפור קניין אחוזת הקבר על פי שיטתו של הרב ברויאר השיעור מציג 2 רבדים בסיפור קניית הקבר לשרה. הרובד הראשון מתאר קניה של קבר עבור שרה ואילו הרובד השני מתאר קניה של שטח בארץ ישראל על מנת שיהיה שטח זה קניין מדור לדור 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת תולדות - ברכת יצחק השיעור מציג 2 רבדים בגנבת הברכות על ידי יעקב. הרובד הראשון הוא פעולתה של רבקה כמיישמת התוכנית הא-לוקית. הרובד השני הוא פעולתו של יעקב שהיא בבחינת גניבה ועליה הוא נענש בעתיד 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת ויצא - נדרו של יעקב ותרפיה של רחל 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת וישלח - משמעות הכפרה בתורה 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת וישב - מכירת יוסף 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת מקץ - שתי הבחינות בסיפור מינוי יוסף 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת ויחי - פגישתם השניה של יעקב ויוסף 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת שמות - סיכום ספר בראשית ופתיחה לספר שמות בשיעור זה נבחן את השאלה האם המאפיינים של חומשי התורה מראים שישנו סיפור אחד מתמשך לאורך פרקי הספרים, או שמא הם אינם אלא סדרה של סיפורים בודדים. אנו נראה ששאלה זו תלויה בבחינות השונות של התורה, נסקור את הסיפור המתמשך של ספר בראשית, ונבדוק את הקשר לספר שמות. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת וארא - ידיעת שם ה' בשיעור זה נראה שיש שני שמות לה', המשקפים שתי בחינות, כלומר שתי השקפות ושתי תפיסות שונות: שם הויה (י-ה-ו-ה) ושם אלוקים. בשיעור נסקור את שתי התפיסות הללו, ונראה כיצד הן באות לידי ביטוי גם ביציאת מצרים. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת בא - הפסח וסיפור יציאת מצרים ישנן שתי פרשיות מרכזיות בתורה העוסקות בקרבן פסח: בפרשת בא ובפרשת ראה, וישנן כמה סתירות מהותיות בין הפרשיות. בשיעור זה נראה שכל פרשייה מציגה משמעות שונה לקרבן פסח, ונבחן כיצד שתי תפיסות אלו משתקפות בהלכה. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת בשלח - שתי הבחינות בסיפור קריעת הים בסיפור קריעת ים סוף יש כמה סתירות וכפילויות. הפתרון לבעיה הוא חלוקת הסיפור לשתי בחינות, כאשר לכל אחת יש משמעות ומטרה שונה. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת יתרו - עשרת הדברים התורה אומרת שמה שכתב ה' על הלוחות מחולק לעשרה 'דברים'. אולם, החלוקה ביניהם וזיהוי כל אחד מהם לא מופיע התורה. בשיעור זה נביא שלוש חלוקות המבוססות על המסורה, ונציע חלוקה רביעית. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת משפטים - פרשיות השומרים בשיעור זה נבאר את פרשיות 'שומר כלים' ו'שומר בהמה'. נסביר את ההבדל בין סוגי השומרים, ונבאר כמה פסוקים קשים בפרשיות אלו. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת תרומה - שתי הבחינות במשכן 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת תצוה - פסוקי ההשלמה של ציווי המשכן 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת כי-תשא - מחצית השקל בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת ויקהל - ארון וכרובים 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק שכינת המשכן חת הסוגיות הפרשניות הקלאסיות היא שאלת היחס הכרונולוגי והמשמעותי בין גילוי השכינה במשכן, המתואר בסוף פרשת פקודי, לבין גילוי השכינה המתואר בפרשת שמיני: האם מדובר בתיאורים שונים של אותו הארוע, או באירועים שונים? 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת ויקרא - קרבן עולה ויורד השיעור יעסוק ב'קרבן עולה ויורד', דהיינו הקרבן המובא על שבועת העדות, טומאת מקדש וקודשיו בשוגג ושבועת ביטוי, והמשתנה בהתאם למעמדו הכלכלי של החוטא. בשיעור נעלה מספר קשיים הנוגעים לקרבן זה, ונפתור אותם על ידי מציאת המכנה המשותף של החטאים בגינם מובא הקרבן - העיקר בחטאים הללו הוא כוונת הלב, ולא מעשה החטא. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת צו - תורות הקורבנות בפרשת צו מופיעה החטיבה השנייה של דיני הקרבנות בספר ויקרא. קושי מרכזי אחד בחטיבה זו הוא מציאת המאפיין המיוחד של פרשה זו מול פרשת ויקרא, במיוחד לאור העובדה שחלק מן הדינים מופיעים בשתי הפרשות, וחלק לא. קושי שני הוא הבלבול שיוצרת חתימת החטיבה בשאלת הזמן והמקום של אמירתה. המפתח לפתרון הקשיים הוא ההבנה כי יש כאן עריכה מיוחדת שהתורה עשתה, במסגרתה יש כאן חריגה מהרצף הכרונולוגי של ספר ויקרא. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת שמיני - איסורי הטומאה בתורה בשיעור זה נעסוק בסתירה לכאורה בין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה בשאלה האם יש איסור להטמא: בפרשתנו (ובעוד מקומות בתורה) משמע במפורש שיש איסור כזה, אך בהלכה אין כל איסור להטמא או חובה לטמא להטהר, אלא שאדם רשאי לגשת אל הקודש רק בעודו טהור. הפתרון לסתירה הוא ההבנה שבעקבות הקמת המשכן מחנה ישראל עצמו היה קדוש בקדושת מקדש ברמה מסויימת, אך לאחר הכניסה לארץ קדושה זו קיימת רק בתחומי המקדש 01- פרשת השבוע

עמודים