הרב מאיר שפיגלמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מאיר שפיגלמן פרשת בראשית - מאכלי האדם והחיות עיון בפירוט המאכלים המותרים לאדם ולחיות מעלה שגם בשלב הראשון, לפני היתר אכילת הבשר, היה הבדל בין מאכלי האדם לבין מאכלי החיות. המאמר מתחקה אחר השלבים השונים בדרגתו של האדם על פי המאכלים העולים על שולחנו. על פי ההבחנה הזו, ניתן גם להסביר אירועים נוספים: חטאו של קין, חטא האדם הראשון ועוד. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת נח - התגלות הקב`ה לנח מדוע לא התגלה הקב`ה לנח לבשר לו על סופו של המבול? התשובה לשאלה זו טמונה בהבנת הבעייתיות שבהתגלות הקב`ה במים: במקום שיש מים - יש פחות השראת שכינה. יחס זה מבאר, מלבד את פרשתנו, גם את בריאת העולם וגם את קריעת ים סוף. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת לך-לך - פשרה של מלחמת המלכים מה החשיבות הגדולה של הסיפור המפורט על מלחמת המלכים? מה הקשר בינו לבין ברית בין הבתרים? נראה, שהברית וגזירת השעבוד באו בעקבות הכרעתו המוסרית של אברהם להציל את לוט ואת אנשי סדום, למרות המחיר הרב שהוא וזרעו עתידים לשלם. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת וירא - בין שילוח הפילגשים לשילוח הגר 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת חיי-שרה - ניסיון ופשרו מה מטרת ניסיונו של אליעזר על הבאר? האם אברהם שלח את עבדו דווקא למשפחת בתואל? אם כן - מדוע הוא ניסה את כל בנות חרן? מדוע לא ציווה אליעזר על אחד מהאנשים בשיירתו לעזור לרבקה להשקות את גמליו? 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת תולדות - ברכת האבות, בחירת יעקב ומהלך ההיסטוריה גניבת הברכות ע`י יעקב נבע מ'מחלוקת' שהתגלעה בין יצחק לרבקה בנוגע להמשכיות עם ישראל. לעיתים, הקב`ה נותן לאדם לבחור בין שני דרכים, ובבחירתו הוא קובע כיצד יתקדם העולם. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת ויצא - מפתח של חיה מדוע לא זכתה רחל לפרי בטן? מה פשר טענתה ליעקב ומהי סיבת התפרצותו? המאמר עוסק בנשים העקרות שבמקרא, ובעיקר ברחל, בלאה וביחסים בתוך משפחת יעקב. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת וישלח - נדרו של יעקב מפשט הכתובים עולה שמעשה דינה אירע כדי לגרום ליעקב לקיים את נדרו - להקים מזבח בבית אל. מדוע לא מילא יעקב את נדרו כבר שהגיע לארץ? 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת וישב - למי ניתנה הבכורה? 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת מקץ - על חלומות ופתרונם בחינת החלומות השונים שפתר יוסף מעלה שפתרונותיו היו סבירים בהחלט, וקשה להאמין שאף אחד אחר לא פתר כך את החלומות. אם כן, מה הייחודיות של יוסף כפותר חלומות? 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת ויגש - מעשיו של יוסף מדוע לא הודיע יוסף לאביו שהוא חי? מדוע התנכר יוסף לאחיו? כיצד ייתכן שאף אחד מהאחים לא הכיר את יוסף, אפילו אחרי כל הסימנים שיוסף נתן להם? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובניתוח נאומו של יהודה. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת ויחי - הבחירה בספר בראשית מקובל לחשוב שלכל אורך ספר בראשית, הקב`ה בוחר תמיד בבן הצעיר. עיון בפרשיות השונות מעלה שזה אינו המצב לאורך כל הדרך. אם כן, מהו הקריטריון לבחירה? 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת שמות - מנהיגותו של משה מדוע סירב משה להנהיג את ישראל? האם לסירוב זה היו תוצאות משמעותיות? נראה, שסירובו של משה הביא לפיצול הסמכויות בינו ובין אהרן, וכך גם לדורות. רמז לפיצול זה ניתן למצוא בשלושת האותות שעשה משה לעיני בני ישראל. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת וארא - אותות ומכות במכות הדם והשחין יש שיתוף פעולה בין משה ואהרן, וכן יש כפילות מסויימת בציווי ובעשייה. נראה, שמכות אלו הן שתיים מהאותות שנתן הקב`ה למשה - הדם והצרעת. ואכן, שתי המכות הללו פותחות קבוצות חדשות של מכות. על פי זה, ייתכן שמספר המכות כלל לא היה עשר אלא דווקא שתים עשרה. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת בא - חג הפסח מהו התאריך של חג הפסח - י`ד בניסן או `חודש האביב`? מדוע מצווה הקב`ה למשה בערב פסח מצרים על פסח דורות? 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת בשלח - מעבדות לחירות מדוע 'שיקר' משה לפרעה ואמר לו שהם רוצים ללכת רק לשלושה ימים? מדוע הקב`ה הביא כל כך הרבה מכות על מצרים, כאשר ניתן היה לשחרר את בני ישראל ביתר קלות? מדוע נאלצו בני ישראל לקבל את שכרם במרמה? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע ההשוואה בין יציאת מצרים לבין בריחת יעקב מלבן. המסקנה היא שמטרת הקב`ה הייתה שחרור מלא של עם ישראל ממצרים, מרצון ולא מכפייה. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת יתרו - מעמד הר סיני עיון במעמד הר סיני מעלה מספר שאלות ותמיהות. המאמר עוסק בניתוח המטרה של מעמד הר סיני, בתוצאות שהיו לו ובהשלכותיו לעתיד. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת משפטים - פשטי המקראות הפער בין פשטי המקראות בפרשתינו לבין ההלכות שקבעו חז`ל הוא גדול מאוד. המאמר מתחקה אחר פער זה, ומנתח את התפיסה המקראית של דיני הנזיקין אל מול תפיסתם של חז`ל. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת תרומה - מבנה ומשכן 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת תצוה - בין כהן גדול לכהן הדיוט מה פשר ההבדלים בין בגדי הכהן הגדול לבין בגדי הכהן ההדיוט? מה בדיוק תפקידו של הכהן ההדיוט? האם הוא רשאי לעבוד בהיכל? מפשט הכתובים עולה שכוהנים הדיוטות לא היו רשאים לעבוד בהיכל. מדוע, אם כן, הם עבדו בו? 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת כי-תשא - השלכותיו של חטא העגל חטא העגל נמנה על החטאים החמורים ביותר של עם ישראל, אך לא תמיד שמים לב לאחת מההשלכות שלו: מעמדו של עם ישראל השתנה מ'עמו של הקב`ה' ל'עמו של משה'. המאמר עוסק בשינוי זה על רקע השינוי שחל גם במשה, וכן בתיקון המלא בדורו של שמואל. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת ויקהל (שקלים) - המשכן לאחר חטא העגל אחת ההשלכות של חטא העגל הייתה השינויים שחלו בפרטי מבנה המשכן: מזבח הקטורת, הכהן העובד בשבעת ימי המילואים, הציווי על מחצית השקל והאחראים על בניית המשכן. המאמר עוסק בהבדלים אלו ובקשר ביניהם לבין חטא העגל. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת פקודי - בגדי הכהונה מדוע הקב`ה לא הראה למשה את בגדי הכהונה בהר סיני, כמו שהראה לו את שאר הכלים? מדוע השרשראות נעשו מזהב טהור ולא מזהב רגיל? התשובות לשתי השאלות קשורות זו בזו, וטמונות בהבנת השילוב שבין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת ויקרא - הקרבנות העולים והיורדים גם החטאת וגם האשם הם, במידה מסויימת, קרבן עולה ויורד. בחטאת - סוג הקרבן נקבע לפי מעמדו של החוטא, ובאשם - לפי גילו. המאמר מנתח את ההבדלים הללו ואת תפקידם של החטאת והאשם. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת צו - בין פרשת צו לפרשת ויקרא ישנם מספר הבדלים בין תיאור הקרבנות בפרשתינו לבין תיאורם בפרשת ויקרא: סדר הקרבנות, הדינים המוזכרים ועוד. המאמר עוסק בהבדל המהותי שבין שתי הפרשיות: פרשת ויקרא מתארת את דיני הקרבנות מנקודת מבטו של מביא הקרבן, ואילו פרשת צו מתארת אותם מנקודת מבטו של הכהן המקריב. 01- פרשת השבוע

עמודים