הרב ד"ר יהושע רייס
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ד"ר יהושע רייס ערי המקלט ורשימות ערי הלויים בפרק כ' מופיע דין ערי המקלט ומפורטים בו ששת ערי המקלט, ופרק כ"א עוסק ברשימות ארבעים ושמונה ערי הלווים. בשיעור זה נבחן את מגמתם של פרקים אלו במבנה הכולל של תיאורי ההתנחלות. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס חזרת שניים וחצי השבטים וסיפור המזבח בשיעור זה נתייחס לסיפור חזרתם של שניים וחצי השבטים ובניית המזבח (כ"ב). נראה את זיקתו למבנה הכולל של ספר יהושע ולעריכתו הנבואית, ונדגים כיצד חלקו השני של הסיפור מהווה סיפור תצפית לספר שופטים. כמו כן, נצביע על הזיקה בין סיפור זה לבין סיפור עכן מנקודת המבט של עיקרון האחריות הקולקטיבית. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס נאומי הסיכום ומעמד הברית (כ"ג-כ"ד) בסיום ספר יהושע מופיעים שני מעמדים של כינוס העם, ובכל אחד מהם יש נאום של יהושע ובו סקירה היסטורית של עם ישראל ועידוד לקיום מצוות. בשיעור זה נעיין בשני המעמדים ובזיקות ביניהם, ונברר את תפקידם בחתימת הספר ובמבנהו הכולל. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס סיכום (א') – מבנהו הכולל של ספר יהושע ומשמעותו בשיעורים הבאים נסכם את יסודות העריכה הנבואית הכוללת של ספר יהושע, על פי השיעורים הקודמים. בשיעור זה נתמקד תחילה בפערים המרכזיים שבין שני חלקי הספר סיפורי הכיבוש (א- י"ב) ותיאורי ההתנחלות (י"ג - כ"ד), ונראה כיצד הפערים עשויים לשרת את מעשה העריכה הנבואית. לאחר מכן אחר כך נעסוק בזיקה המבנית הקיימת במסגרות שני חלקי הספר ומשמעותה. לבסוף, נסקור את המוטיבים המשותפים לשני חלקי הספר. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס סיכום (ב') - מבנהו הכולל של ספר יהושע ומשמעותו שיעור זה הוא השיעור האחרון בסדרת השיעורים, ובו נסכם את התפיסה העיקרית שהצגנו בנוגע למבנה סיפורי הכיבוש ותיאורי ההתנחלות. על פי תפיסה זו, לארגון של הסיפורים והתיאורים בספר יהושע יש היגיון הבנוי על עקרונות היסטוריוגרפיים, שיש בהם שיקולים כרונולוגיים וגיאוגרפיים. אולם, הגורם המרכזי שהדריך את שיקולי עריכת המבנה והסדר הוא העיקרון הרטורי המעיד על המגמות התיאולוגיות של הספר, מגמות אשר יפורטו בשיעור. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות

עמודים