הרב יצחק לוי

הרב יצחק לוי התגייס לחיל המודיעין, והגיע לדרגת רס"ן בצבא הקבע. לאחר שהשתחרר מצה"ל, סיים הרב תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל ובארכיאולוגיה. לאחר מכן, הצטרף כאברך לישיבת הר עציון, ולמד בה תשע שנים. הרב יצחק לוי הקים את האולפנה באלקנה ועמד בראשה במשך ארבע שנים, ולאחריהם חזר לישיבה. כיום הרב יצחק לוי משמש כמשגיח בישיבת הר עציון, ומלמד תנ"ך ולימודי ארץ-ישראל במספר מכללות: הרצוג להכשרת מורים, אמונה ומדרשת הרובע. כמו כן, הוא מורה דרך מוסמך מטעם משרד התיירות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק לוי מבוא - המקדש: מגמת השיעור ותכניתו מבוא לסדרת "המקדש במקרא" המקדש במקרא א
הרב יצחק לוי שיעור 1 - חסרון המקדש (א) - עבודת ציבור ומצוות התלויות בארץ קשה מאוד להתבונן בשאלת חסרון המקדש מנקודת מבט חווייתית, מפני שאין לנו כל מסורת שעברה מדור לדור על חוויית המקדש לפרטיה. בארבעת השיעורים הקרובים ננסה בע"ה להמחיש את משמעותו של חסרון המקדש דרך עיון בכמה נושאים מתוך עולם המקדש והווייתו על פי המקורות העומדים לרשותנו. בשיעור הראשון נתבונן במקדש כמקום עבודת ציבור, ובקשר בינו ובין המצוות התלויות בארץ. המקדש במקרא א
הרב יצחק לוי שיעור 2 - חסרון המקדש (ב) - תורה, עבודה וגמילות חסדים בשיעור השני נתייחס למקדש כמקום תורה, עבודה וגמילות חסדים וננסה להסביר את זיקת הסנהדרין ועולם המשפט אליו. המקדש במקרא א
הרב יצחק לוי שיעור 3 - חסרון המקדש (ג) - עלייה לרגל, פסח ויום הכיפורים השיעור השלישי ידון במצוות העלייה לרגל ובחוויות הפסח ויום הכיפורים במקדש. המקדש במקרא א
הרב יצחק לוי שיעור 4 - חסרון המקדש (ד) השיעור הרביעי יסיים חלק זה בניסיון להשיב על השאלה במה יכול כל אדם לתרום לבניין הבית. המקדש במקרא א
הרב יצחק לוי שיעור 5 - תפקידי המקדש (א) חמשת השיעורים הללו סבים על שתי 'מטרות העל' של המקדש על פי הבנתנו: א. מקום השראת שכינה; ב. מקום עבודת האדם את הקב"ה בביתו. בשיעור הראשון נביא ראיות לקביעה זו ונראה את משמעותה בתולדות המשכן והמקדש. המקדש במקרא א
הרב יצחק לוי שיעור 6 - תפקידי המקדש (ב) - ביטויי עבודת האדם והשראת שכינה והקשר ביניהם השיעור השני סוקר במבט-על את הביטויים של כל אחד מתפקידי המקדש ואת הקשר שביניהם. המקדש במקרא א
הרב יצחק לוי שיעור 7 - תפקידי המקדש (ג) - הקשר בין עבודת האדם והשראת השכינה בעבודת המקדש בשיעור השלישי נבחן מספר היבטים של צירוף ושילוב שתי הבחינות - עבודת האדם והשראת השכינה - בכמה מעבודות המקדש, ואת המשמעות הכוללת של הקשר ביניהן, לאור העיקרון המנחה כי במקדש מתגלה השכינה בגלל מעשי האדם ובעקבותיהם. המקדש במקרא א
הרב יצחק לוי שיעור 8 - תפקידי המקדש (ד) - מקום מלכות ומקום חיבת הקב`ה לכנסת ישראל השיעור הרביעי דן במהות המקדש כמקום המבטא את מלכות ה' בעולם מצד אחד, ואת החיבה הגדולה בינו ובין כנסת ישראל מצד שני, ועומד על המשמעות של צירוף שתי הבחינות הללו בכרובים ובמקדש בכלל. המקדש במקרא א
הרב יצחק לוי שיעור 9 - תפקידי המקדש (ה) - מהי התכלית העיקרית של המשכן בשיעור החמישי ננסה לבחון, כסיכום לעיוננו בתפקידי המקדש, אם ניתן לראות אחת משתי המטרות כתכלית העיקרית של המקדש, ואת חברתה - כמשנית. נחלקו בדבר הרמב"ם והרמב"ן, ובשיעור ננסה לעמוד בקיצור על המחלוקת ויסודותיה. המקדש במקרא א
הרב יצחק לוי שיעור 10 - תולדות השראת שכינה (א) - בריאת העולם והמקדש מכאן ואילך יעסקו השיעורים בתולדות השראת השכינה, מבריאת העולם ועד מעמד הר סיני. המקדש במקרא א
הרב יצחק לוי שיעור 11 - תולדות השראת שכינה (ב) - אדם הראשון והמקדש - בריאת האדם וקרבנו כמו העולם, נברא גם האדם ממקום המזבח בהר המוריה. בשיעורנו נלמד על בריאה זו, על מסלולו של האדם משם לגן עדן ובחזרה, ועל הקרבן שהקריב במקום. המקדש במקרא א
הרב יצחק לוי שיעור 12 - תולדות השראת שכינה (ג) - גן עדן, קין והבל, נח בשיעור הקודם רמזנו לקִרבה בין הגן בעדן ובין הר המוריה. חלקו הראשון של שיעור זה ימשיך ויפתח את הקשר המהותי בין המשכן והמקדש ובין גן עדן. החלק השני יעסוק בקרבנותיהם של קין והבל, בקרבנו של נח לאחר המבול, ובזיקתן של דמויות אלו למקום. המקדש במקרא א
הרב יצחק לוי שיעור 13 - תולדות השראת שכינה (ד) - דור הפלגה ומגדל בבל כהיפוכו של המקדש סיפור מגדל בבל הוא אולי התיאור הראשון בתורה של התארגנות ציבורית. בשיעורנו נתבונן בזיקה המעוותת לעולמו של הקב"ה כפי שהיא מתגלה בפרשה, ובפרט בבניית העיר והמגדל שראשו בשמים, המהווים ניגוד והיפוך לבניין ירושלים והמקדש. אגב עיוננו נעמוד גם על משמעות סוגיית הגובה בביטויי הפולחן של האדם. המקדש במקרא א
הרב יצחק לוי שיעור 14 - תולדות השראת שכינה (ה) - עבודת ה' בימי אברהם אבינו עד העקדה חלקו הראשון של השיעור דן באופי עבודת ה' של האבות בכלל: המזבחות שבנו האבות וההבדלים שבין מזבח לקרבן ושבין מזבח ומצבה. החלק השני עוסק בעבודת ה' בימי אברהם אבינו עד העקדה: המזבחות שבנה אברהם; עבודת ה' בשלם, היא ירושלים, על ידי מלכי-צדק בתקופה זו; עבודת ה' וגילוי שכינה בברית בין הבתרים. המקדש במקרא א
הרב יצחק לוי שיעור 15 - תולדות השראת שכינה (ו) - הר המוריה והעקדה (א) בשיעור זה ברצוננו לגעת בכמה סוגיות הקושרות את מעשה העקדה להר המוריה דווקא, ובמשמעותו של קשר זה לדורות. בחלק א נעסוק בפרשת העקדה כרמז למקדש העתידי שיקום בהר המוריה, ונשווה אותה לשתי פרשות נוספות שבהן מתגלה מקום המקדש: ההתגלות ליעקב בבית אל וההתגלות בגורן ארוונה היבוסי לאחר המפקד בימי דוד. המקדש במקרא א
הרב יצחק לוי שיעור 16 - תולדות השראת שכינה (ו) - הר המוריה והעקדה (ב) חלק ב של השיעור ידון ביסודות נוספים שמלמד מעשה העקדה לדורות - בחירה, ראייה ויראה, קרבנות - וכן ינסה להשיב מדוע הועלם מקום המקדש למן העקדה ועד ימי דוד. המקדש במקרא א
הרב יצחק לוי שיעור 17 - תולדות השראת שכינה (ז) - הר המוריה והר סיני להשלמת נושא העקדה כרמז למקדש העתידי, נעסוק ביחס שבין העקדה והר המוריה לבין מעמד הר סיני, ובמשמעות העלמתו של הר המוריה עד ימי דוד. המקדש במקרא א
הרב יצחק לוי שיעור 18 - תולדות השראת שכינה (ח) - עבודת ה' של יצחק אבינו מבין שלושת האבות, על יצחק אבינו מקצרת התורה ביותר. מתוך התיאור הקצר יחסית ננסה בשיעור זה לדלות דברים על עבודת ה' של יצחק: שותפותו בעקדה ומשמעותה לדורות, בניין המזבח בבאר שבע וחפירת הבארות. המקדש במקרא א
הרב יצחק לוי שיעור 19 - תולדות השראת שכינה (ט) - עבודת ה' של יעקב אבינו "לא כאברהם שכתוב בו 'הר'... ולא כיצחק שכתוב בו 'שדה'... אלא כיעקב שקראו 'בית'" (פסחים פח ע"א). שיעור זה, השיעור האחרון על עבודת ה' בספר בראשית, ייוחד לעבודתו הייחודית של יעקב אבינו, המשקפת שלמות, בחינת "בית" – דבר המתבטא, בין השאר, בהיותו היחיד מבין האבות הזובח זבחים ומקים מצבות. יוקדש גם פרק קצר לעניינה של בית אל, "מקדש האבות", המזוהה עם אב זה באופן מיוחד. המקדש במקרא א
הרב יצחק לוי שיעור 20 - תולדות השראת שכינה (י) - קדושת הר סיני: מעמד הסנה ומתן תורה השיעור ידון בקדושת הר סיני כפי שהיא משתקפת במעמד הסנה ובמעמד מתן תורה. כפי שנראה, זוהי ההתגלות הראשונה בתורה המתייחסת לקדושת המקום – המצטיינת בהקשר זה באופי זמני, המתקיים בכל התחנות של התגלות השכינה עד ההגעה להר המוריה. המקדש במקרא א
הרב יצחק לוי שיעור 21 - תולדות השראת שכינה (יא) - שירת הים: האזכור המפורש הראשון של המקדש בתורה בשיעורינו עד כה ראינו כי בספר בראשית רומזת התורה למקדש במקומות שונים. בשיעור זה נבחן את האזכור המפורש הראשון של מקדש בתורה – בשירת הים. התייחסות זו למקדש משתלבת בביטוי רב-העצמה שבקריעת ים סוף ושבשירת הים להכרה במלכותו יתברך ובשלטונו המוחלט על הבריאה כולה. כניסת העם לארצו והקמת המקדש בה יהוו, על פי השירה, גילוי של מלכות זו. המקדש במקרא א
הרב יצחק לוי שיעור 22 - תולדות השראת שכינה (יב) - משכן - לכתחילה או בדיעבד (א) הציווי לבנות מקדש – משכן לקב"ה – מעלה שאלה יסודית בדבר הזיקה שבין הקב"ה לבריאה בכלל, ושבינו לבין עמו בפרט: האם הופעתו יתברך במקום אחד בצורת משכן היא הדרך בה בחר מלכתחילה לשכון בעולמו, או שמא מצמצם הוא את שכינתו והתגלותו למקום אחד בלבד רק לפי מצבו הרוחני של האדם ובהתאם ליכולתו לקלוט את נוכחות ה'? במסגרת זו לא נדון בהיבטים הפילוסופיים של הנושא, אלא נתמקד בהיבטים הפרשניים של שאלה זו. השיעור הראשון ייוחד לשאלה אימתי נאמר למשה הציווי על עשיית המשכן. נראה את שתי השיטות המרכזיות בשאלה זו: הדעה הפשוטה, הלומדת את הפרשות כסדרן, ולפיה הציווי על המשכן הוא המשך ישיר של מעמד הר סיני; והדעה המחודשת, לפיה ציווה ה' על המשכן לאחר חטא העגל. נדון גם במשמעות הרוחנית של השראת שכינה במשכן לפי השיטה כי בניינו הוא לכתחילה, לאור העובדה שהאירועים המרכזיים בתורה עד לבניין המשכן – בריאת העולם וגן עדן, יציאת מצרים ומעמד הר סיני – מובילים להשראת שכינה במשכן. המקדש במקרא א
הרב יצחק לוי שיעור 23 - תולדות השראת שכינה (יב) - משכן - לכתחילה או בדיעבד (ב) שיעור זה יתמקד במשמעויות הרוחניות של השיטה כי ציווי המשכן ניתן לאחר מעשה העגל וביחס ובהקבלה בין המשכן ובין חטא זה. כפי שנראה, גישה כללית זו אינה עשויה מעור אחד, אלא היא כוללת טווח רחב של דעות – מעמדה מרחיקת לכת הרואה את המשכן כצמצום משמעותי בהשראת שכינה בעולם כתוצאה ישירה של החטא, ועד להבנה כי האיחור הכרונולוגי של ציווי המשכן לאחר החטא אינו מחייב תפיסה של המשכן עצמו כדיעבד, אלא רק מצביע על השפעת החטא על צביון המשכן ועבודתו. המקדש במקרא א
הרב יצחק לוי שיעור 24 - תולדות השראת שכינה (יב) - משכן - לכתחילה או בדיעבד (ג) בשיעור זה נשלים את עיוננו בשאלת "משכן – לכתחילה או בדיעבד" בבחינת כמה ביטויים נוספים שלה (מעמדם של הכוהנים והלוויים, טעמי עבודת הקרבנות, היחס בין שבת ומשכן), ולאור זאת ננסה להציע מבט נוסף על המחלוקת היסודית בנושא. המקדש במקרא א

עמודים