הרב יצחק לוי

הרב יצחק לוי התגייס לחיל המודיעין, והגיע לדרגת רס"ן בצבא הקבע. לאחר שהשתחרר מצה"ל, סיים הרב תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל ובארכיאולוגיה. לאחר מכן, הצטרף כאברך לישיבת הר עציון, ולמד בה תשע שנים. הרב יצחק לוי הקים את האולפנה באלקנה ועמד בראשה במשך ארבע שנים, ולאחריהם חזר לישיבה. כיום הרב יצחק לוי משמש כמשגיח בישיבת הר עציון, ומלמד תנ"ך ולימודי ארץ-ישראל במספר מכללות: הרצוג להכשרת מורים, אמונה ומדרשת הרובע. כמו כן, הוא מורה דרך מוסמך מטעם משרד התיירות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק לוי שיעור 17 - מפקד דוד וגילוי מקום המקדש בגורן ארוונה היבוסי (ב) בספר שמואל ב' ובספר דברי הימים א' מתוארים המפקד שערך דוד, המגפה שבאה בעקבותיו וגילוי מקום המקדש לראשונה לדוד. שיעור זה עוסק במשמעות ההתגלות, תוך הקבלתה להתגלויות אחרות, ובוחן את פירושו של רמב"ן לפרשה.  המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 18 - מלכות שלמה בירושלים (א) - סקירה כללית שיעור זה - השיעור הראשון על ירושלים בימי שלמה - מנסה להציג תמונה כוללת של תקופה זו מבחינת העיר והמקדש, ולבחון את הדרך שבה ראה שלמה עצמו את משמעותו של בניין בית ה המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 19 - מלכות שלמה בירושלים (ד) - בית ה' ובית המלך שלמה המלך יזם מפעלי בנייה רבים ביותר בארץ ישראל כולה ובירושלים בפרט, אך גולת הכותרת הייתה בניין בית ה' ובית המלך בירושלים. באופן מפתיע מתוארים שני מבנים אלו כמכלול אחד, הנבנה ברצף מבחינת המקום והזמן. בשיעור זה ברצוננו לעמוד על משמעות הקשר בין שני המבנים.  המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 20 - מלכות שלמה בירושלים (ב) - בית ה' (א) לבניין המקדש יש מקור אחד בלבד בתורה - הציווי על בניין המשכן בפרשת תרומה. אין ציווי נפרד לבנות מקדש קבוע. במובן זה, ההבדלים בין משכן למקדש הם לכאורה הבדלים קטנים, טכניים בעיקרם, בחומרים, במבנה ובמקום, אך ביסודו של דבר המקדש והמשכן הם מבנים דומים בעלי תפקיד דומה. למעשה ההבדלים בין המקדש והמשכן - בבחירת המקום, בחומרים, במבנה, בגודל ובעצם קיומו של מקום קבוע להשראת שכינה - הם הבדלים משמעותיים, והנושא המרכזי של שיעורים אלו הוא משמעות ההבדלים הללו ומשמעות המעבר ממשכן למקדש: מאוהל עראי לבית קבוע.  המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 21 - מלכות שלמה בירושלים (ב) - בית ה' (ב) לבניין המקדש יש מקור אחד בלבד בתורה - הציווי על בניין המשכן בפרשת תרומה. אין ציווי נפרד לבנות מקדש קבוע. במובן זה, ההבדלים בין משכן למקדש הם לכאורה הבדלים קטנים, טכניים בעיקרם, בחומרים, במבנה ובמקום, אך ביסודו של דבר המקדש והמשכן הם מבנים דומים בעלי תפקיד דומה. למעשה ההבדלים בין המקדש והמשכן - בבחירת המקום, בחומרים, במבנה, בגודל ובעצם קיומו של מקום קבוע להשראת שכינה - הם הבדלים משמעותיים, והנושא המרכזי של שיעורים אלו הוא משמעות ההבדלים הללו ומשמעות המעבר ממשכן למקדש: מאוהל עראי לבית קבוע.  המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 22 - מלכות שלמה בירושלים (ג) - פועלו של שלמה למען בית ה' שיעור זה עוסק בפועלו הכללי של שלמה למען בניין הבית: הברית עם חירם מלך צור, חלקו של שלמה בבניין לעומת חלקו של דוד בו, והמשמעות של בניין בית ה' על ידי שני מלכים - דוד ושלמה.  המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 23 - מלכות שלמה בירושלים (ה) - המילוא אחד הבניינים החשובים בתקופת שלמה הינו המילוא. נתחיל בזיהויו, נמשיך בבחינת האירועים הקשורים אליו - בניין מכלול בית המלך והבית לבת פרעה ומרד ירבעם - ונסיים בבחינת המשמעות של בניינו כחלק מהשקפתו הכוללת של שלמה.  המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 24 - מלכות שלמה בירושלים (ו) - הנפילה השיעור בוחן את המרכיבים השונים בנפילתו האדירה של שלמה - הנישואין לבת פרעה, בניית הבמות לעבודה זרה והעבירה הגורפת על פרשת המלך - שבעטיים נגזרו דווקא בימיו פילוג הממלכה וחורבן הבית. נדון בקצרה גם במסורות על הכנסת הארון לקודש הקדשים ועל הכנת המקום לגניזת הארון. המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 25 - ימי שלמה וירבעם - האם רק עבודת ה'? בימי שלמה עצמו, במקביל לחידוש הגדול של קביעת המקדש בהר המוריה בירושלים, נבנות בסוף ימיו במות לעבודה זרה, והיא אף מתחזקת בימי ירבעם. מה היתה עבודה זו? האם המדובר בעבודה זרה ממש? מה היו מניעיו של ירבעם בבניית העגלים? המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 26 - חטאי מלכות ירבעם חטאי מלכות ירבעם המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 27 - עבודת ה' בימי אחאב, ומימי רחבעם ועד ימי אמציה עבודת ה' בימי אחאב, ומימי רחבעם ועד ימי אמציה המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי שיעור 28 - עבודת ה' בממלכת יהודה מימי עוזיה ועד ימי צדקיהו עבודת ה' בממלכת יהודה מימי עוזיה ועד ימי צדקיהו המקדש במקרא ג
הרב יצחק לוי המשכן- דגם המקדש לדורות למרות שהמשכן משמש לזמן קצר ביותר, הוא מהווה את התבנית היסודית של בתי המקדש שאחריו. בשיעור זה נבחן את הדומה והשונה במשכן ובמקדש, ונעמוד על היתרונות שבמשכן לעומת מקדש עולמים. המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי מבנה המקדש – שיקוף למציאות הרוחנית כיצד יכל עם ישראל לבנות את המקדש בשונה מן הציווי שניתן בנוגע למשכן? בשיעור זה נטען כי המקדש משקף את המציאות הרוחנית של עם ישראל בכל דור. לכן צריכה להיות התאמה בין מצבו הרוחני של העם, למבנה המקדש. המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי שמות המשכן- המקדש בשיעור זה, ברצוננו לבחון את משמעויות המילים המתייחסות למבנה המשכן והמקדש. בשיעור זה נעסוק במילה 'מקדש' על משמעויותיה השונות. ראינו כי מעבר לפעמים בהם משמעות המילה מקדש הינה המבנה המקודש המיועד לעובדי ה', פעמים רבות המילה מכוונת לקדושה- או של כלי הקודש והארון בראשם או של בני ישראל בעצמם. המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי שמות המבנה (ב) משכן ומקדש שיעור זה הינו שיעור המשך לשיעור הקודם, והוא עוסק במילה 'משכן'. המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי שמות המבנה (ג)- אהל מועד, משכן העדות, אהל העדות, קדש שיעור זה הינו שיעור המשך לשיעורים הקודמים, והוא עוסק במילים 'אוהל מועד', 'קודש', 'משכן העדות' ו'אוהל העדות'. למה מתייחסות מילים אלו? האם יש להן משמעויות נוספות מעבר למשמעות הפשוטה? המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי היחס בין המשכן לאהל מועד (חלק א) בשיעור זה, נרצה לבחון באופן מעשי את היחס בין שתי היריעות התחתונות המשכן והאוהל. לשם כך ועל מנת להסביר את משמעויות הדברים, נעסוק בראשית השיעור בפירוט מבנה המשכן. נפתח בכמה דברי רקע, ונתוני יסוד לגבי מידות המבנה ומידות היריעות, ננסה לראות מהו היחס בין היריעות למבנה, ונעסוק במשמעות כיסויי המשכן. המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי היחס בין המשכן לאהל מועד (חלק ב) בשיעור זה, נמשיך לדון ביחס בין המשכן לאוהל מועד. בעיקר, נתמקד ביחס בין שני כיסויי המשכן – יריעות המשכן הפנימיות, ליריעות האוהל – יריעות העיזים. המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי עדות וויעוד, אהלי קידר ויריעות שלמה שיעור זה ממשיך לעסוק ביחס בין המשכן המכוון לקדש הקדשים, לבין אהל מועד המכוון בעיקר להיכל. בהקשר לכך, נעסוק ביחס שבין העדות והויעוד הנמצאים בקודש הקודשים, ונציע התבוננות נוספת ביחס בין יריעות המשכן ליריעות אוהל מועד. המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי המסכים, פתח שער החצר, פתח אוהל מועד והפרוכת בשיעור זה נתבונן במסכי המשכן השונים, ממסך שער החצר דרך מסך פתח אהל מועד והפרוכת, ונבחן מה ניתן ללמוד מהשונה והדומה בהם על מהותם ומשמעותם המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי היחס בין הקודש לקודש הקדשים בשיעור זה נעסוק ביחס בין שני חלקי מבנה המשכן: הקדש-ההיכל, וקדש הקדשים. באופן פשוט, הפרוכת היא המבדילה בין שני חלקים אלו, אולם ניתן להציע עוד מספר אפשרויות בנוגע למיקום גבול זה. המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי מבנה המשכן וחלוקתו הפנימית שיעור זה עוסק במבנה המשכן עצמו ובחלוקתו הפנימית. מהי משמעות האמירה כי המשכן שנבנה הינו העתק של המשכן ברקיע? מהן החלוקות הפנימיות של המשכן ומה משמעויותיהן? מהו הקשר בין המשכן לבריאת העולם? המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי מבנה המשכן והחצר - בין כהן גדול לכהן הדיוט אחת החלוקות הבסיסיות של המשכן הינה החלוקה בין מבנה המשכן לחצר. בעוד המבנה סגור, החצר פתוחה. בעוד הכניסה למבנה הינה רק לכהנים, אל החצר רשאים להיכנס גם ישראל לצרכיהם. בשיעור זה נרחיב בהבדלים בין המשכן לחצר, ונדון בקשר שבין המשכן והחצר לכהן הגדול ושאר הכהנים. המקדש במקרא ד
הרב יצחק לוי מבנה המשכן וחלוקתו הפנימית בשיעור זה נציע חלוקה נוספת של המשכן: קדש הקדשים, הקדש והחצר. בעיקר נעסוק בחלקה שבין הקדש לקדש הקדשים, ונבחן זאת לאור מספר תחומים: השראת השכינה, הכלים, הרשאים להיכנס לכל תחום ועוד. לסיום, נעסוק גם במשמעות הרוחנית של חלוקה זו. המקדש במקרא ד

עמודים