הרב חנוך וקסמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב חנוך וקסמן פרשת בראשית - וירא א-לוהים כי טוב דווקא מסיפור בריאת האדם, נעדר התיאור `וירא א-לוהים כי טוב`. ואכן, לאחר זמן אנו מגלים כי כל מחשבות לבו של האדם - רק רע כל היום, וכי יצר לב האדם רע מנעוריו. מהו `טוב`, ומדוע לא יכול גם האדם להיברא `טוב`? 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת נח - שרידה ותחייה - על צדקותו של נח נח מתחיל כצדיק תמים, אך מסיים את חייו שיכור ומושפל. כיצד מתרחשת טרגדיה כזאת? הקבלה בין נח בסיפור השמדת העולם במבול לבין אברהם ולוט בסיפור השמדת סדום, מגלה כי כשלונו של נח נעוץ בכך שהוא לא דאג לזולתו ולא ניסה לעזור לסביבתו, בניגוד משווע לאברהם, שניסה לעזור אפילו לאנשי סדום החטאים. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת לך-לך - במה אדע - שאלה וברית מדוע הוזכר שעבוד מצרים בברית בין הבתרים? האם מדובר בעונש לאברהם על חוסר אמונתו? ראשית, נראה כי כריתת הברית היא שכר על התנהגותו של אברהם במלחמת ארבעת המלכים. שנית, קיימת הקבלה בין פרשיית הברית לבין סיפור בריחת הגר. הקבלה זו מלמדת את אברהם - ואותנו - משהו על השגחת ה' בעולם: ה' גואל את העשוקים מיד לוחציהם; ובכך טמון גם הפתרון לבעייתנו. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת וירא - ואת בריתי אקים את יצחק מדוע גורש ישמעאל? האם הוא חטא? האם הוא לא היה ראוי? הקבלה מאלפת בין עקידת יצחק לבין גירוש ישמעאל מלמדת אותנו כיצד מתנהגים אברהם ויצחק במצבי לחץ וכיצד מגיבים במצבים כאלו ישמעאל והגר; הזרע הנבחר עשוי מן החומרים מהם קורצו הזוג הראשון - ולא הזוג השני, המגורש מבית אברהם והנדחה מן הברית בצו ה'. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת חיי-שרה - כלה ליצחק בשיעור זה נעקוב אחרי דמותה המיוחדת של רבקה, הדומה דמיון מפתיע לאברהם. נראה כי למעשה כל סיפור מציאת הכלה ליצחק מתמקד בה, וכי יש לה השלכות גם על הבנתנו את דרכי ה' בעולם לאחר העקידה. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת תולדות - ועתה בני שמע בקולי השהות הממושכת והקשה של יעקב אצל לבן מקשה על הקריאה הרגילה, הרואה את רבקה כמצילת ברית אברהם ואת גניבת הברכות כמהלך הכרחי וחיובי. יש להציע, אם כן, פרשנות אחרת לסיפור, שהמסר שלה הוא חוסר יכולתו של האדם להתערב במהלך האלוקי של המציאות. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת ויצא - על מלאכים, מצבות ואחים שתי פגישות עם מלאכים תוחמות את הפרשה, אך ישנם הבדלים רבים בין שתי הפגישות. ההבדלים הללו הם פועל יוצא של השינוי הגדול שעבר יעקב מיציאתו לחרן ועד חזרתו מחרן: הוא הפסיק לגלם את דמות הסוחר הערמומי, והתחיל לבטוח בה' באמונה שלמה. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת וישלח - ויותר יעקב לבדו מיהו המלאך המסתורי, ומדוע הוא נלחם ביעקב? האם יש מטרה לפציעת יעקב? מהו פשר שינוי השם של יעקב? דרך עיון בהכנותיו של יעקב למפגש עם עשיו נגלה כי יעקב מתכוון, למעשה, להתמודד עם עצמו ועם עברו; נקודה זו תאפשר לנו להבין את סיפור המאבק עם המלאך. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת וישב - אברך אסיר מדוע יוסף יורד מגדולתו פעם אחר פעם? מה פשר סיפור יהודה ותמר, ומדוע הוא נמצא באמצע עלילות יוסף? אחד הנושאים המרכזיים של ספר בראשית, החל מפרשת וישב ועד סוף הספר, הוא מלוכה ומלכות; על פי נקודת מבט זו ניתן לענות על השאלות שהעלינו לעיל, ולהסביר את מבנה סיפורי יוסף. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת מקץ - על שקים ועל אחים מהו פשר התנהגות יוסף בהחזרת הכסף לאחים? מדוע הוא מעוניין בכליאת בנימין? ניתן לבחון שאלות אלו מכמה נקודות מבט, ואחת מהן היא כי יוסף מעוניין להעמיד את אחיו במצב בו הם עמדו לפני עשרים שנה, כאשר הם מכרו אותו לעבדות. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת ויגש - נאום יהודה וקהל היעד שלו נאום יהודה עובר תפנית חדה ובלתי מובנת: בתחילת דבריו נראה כי יהודה תובע צדק ומשפט וגם מתחנן לרחמים, אך לאחר מכן הוא מבקש להפוך לעבד במקום בנימין. בחינת קהל היעד של יהודה תעזור לנו להבין נכונה את טיעוניו. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת ויחי - דמעותיו של יוסף יוסף בוכה בפרשתנו בפעם השביעית; מעקב אחר בכיותיו של יוסף וניתוחן מגלה לנו את הטרגדיה הגדולה של חייו, ואת סופו ומותו הבודדים והעצובים. נושא נוסף שעולה בפרשה הוא היחס שבין הרצון להגשים חזון ונבואה לבין המחוייבות למשפחה. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת שמות - יאור וגואל הצלתו של משה בידי בת פרעה מהווה היפוך גמור של גזירת פרעה: במקום לשמש ככלי להריגה, היאור משמש להצלה; במקום להשליך אליו את הבנים, משה דווקא נמשה ממנו. דרך נקודת מבט זו נוכל להבין מדוע היה צריך מושיעם של ישראל לגדול דווקא בבית פרעה. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת וארא - מינוי משה בתחילת פרשתנו ה' מצווה את משה להוציא את בני ישראל ממצרים, כלומר הוא מקדיש אותו למשימתו. אולם, משה כבר הוקדש פעם אחת, במעמד הסנה. מהו פשר הכפילות? מדוע יש צורך בשתי הקדשות? ניתוח שתי ההקדשות מגלה כי ישנן שתי סיבות שונות לגאולת ישראל ממצרים, וכל הקדשה מתמקדת במימד אחר של הגאולה. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת בא - בית עבדים הכתוב יוצר השוואה רחבה ועמוקה בין סיפור יציאת מצרים לבין סיפור החרבת סדום והצלת לוט, ולמעשה ניתן לכנות את הסיפור האחרון כ'יציאת סדום'. התעמקות בשני הסיפורים והבנת הדימויים שלהם תחשוף את פשר ההקבלה ואת משמעותה. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת יתרו - מֵי סיני מדוע חוזרת התורה על חובת ההגבלה - הרחקת בני ישראל מהר סיני? האם בני ישראל הגיעו לסיני לראשונה ערב קבלת עשרת הדיברות, או שמא ביקרו שם כבר קודם, בנסיון מסה ומריבה? מדוע מקבילה התורה בין מעמד הר סיני לבין בקשת המים במסה ומריבה? 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת משפטים - בריתות סיני פעמיים מתארת התורה שבני ישראל אמרו `נעשה` על מצוות התורה: פעם אחת במעמד הר סיני, ופעם נוספת במעמד כריתת ברית האגנות. מה פשר חזרה זו? מתי - אם בכלל - קיימו ישראל את שהבטיחו לפרעה, לחוג לה' במדבר? 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת תרומה - סדר ומקדש: שיטת רש`י לשיטת רש`י, חטא העגל התרחש לפני הציווי על בניית המשכן. האם לשיטתו המשכן הוא רק תגובה לכשלון העם בחטא? בשיעור זה נראה כי המשכן הוא אמנם פשרה מסויימת - אך הוא גם מבטא אידיאל חשוב. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת תצוה - בגדי קודש התורה מאריכה בצורה תמוהה בתיאור בגדי הכהונה. עיון בתיאור בגדי הכהן הגדול מגלה כי יש להם כמה תפקידים ומטרות, ובראשם - כפרה על עם ישראל. כך מוסברת ההתעסקות המרובה של התורה בבגדי הכוהנים, כמו גם עוד כמה בעיות נוספות בסדר ומבנה פרשיות המשכן. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת פקודי - על חלקים וחתיכות - ההוראות לבניית המשכן משה ממלא בדייקנות את כל ציוויי ה' בנוגע להקמת המשכן, מלבד אחד מהם: משיחת הכהנים וחינוכם ומשיחת המקדש. אולם למרות שאלו לא מבוצעים, ה' מקדש את המשכן על ידי הופעת כבודו בענן. עובדה זו בולטת עוד יותר על רקע קידוש המשכן בידי ה' המתרחש בשנית בספר ויקרא, בפרשת שמיני. בשיעור זה נסביר כיצד הדברים קשורים, ונראה כי הם משקפים שני אספקטים של המשכן. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת פקודי - מדוע מסיימת התורה את ספר שמות בתיאור המסעות? עיון בפרשת תצווה מלמד כי קיים פער בין הציווי על בניית המשכן לבין בניינו בפועל. בפרשת תצווה מופיע ציווי על משיחת הכלים והקדשתם ועל משיחת הכוהנים והקדשתם, אך ביצועו של ציווי זה נדחה עד לספר ויקרא. האם פסוקי הסיום של ספר שמות מתארים את סיום הקמת המשכן ואת השראת השכינה בו, או שמא מטרתם ליצור הקבלה למעמד הר סיני? 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת ויקרא | שאור, דבש והמזבח מדוע אסרה התורה הקרבת שאור ודבש? מה משמעותו הפנימית המחשבתית של איסור זה? 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת צו - תורה וממלכת כוהנים התורה כבר הזכירה את הקורבנות בפרשת ויקרא. מדוע היא חוזרת עליהם שוב? 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת שמיני - איש מחתתו - מות נדב ואביהוא מהות חטא נדב ואביהוא לנוכח מאורעות היום השמיני כולו ומשמעותו להבנת עניינה של הכהונה בכלל 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן פרשת מצורע - על מוות ועל טומאה מדוע קטעה התורה את רצף סיפורי מות בני אהרן ודיני הכניסה אל הקודש והפרידה ביניהם בדיני הטומאה והטהרה? 01- פרשת השבוע

עמודים