הרבנית שרון רימון
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרבנית שרון רימון פרשת בהר - הגלות, שממת הארץ ושביתתה פרשת בהר עוסקת במצוות השמיטה והיובל, ומיד לאחריהן מופיעה פרשת הברכות והקללות, הפותחת את פרשת בחוקותי. נפתח את עיוננו בקטע מתוך פרשת הקללות. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת במדבר - העם והשכינה במדבר ניתן לחלק את ספר במדבר לחלקים במספר צורות: לפי השנים שבו מתרחשים האירועים (השנה השנייה והשנה הארבעים), לפי מעשי בני ישראל (הכנות למסע ומסעות במדבר) ולפי מצבו הרוחני של העם (מצב אידיאלי, נפילה, וחזרה למצב הראשוני). מסדר הפרשיות הראשונות של הספר, ניתן לראות שמטרתו היא להראות כיצד מחנה ישראל במדבר מהווה מרכבה ארצית לשכינה - שילוב האידיאל האלוקי במציאות האנושית. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת בחוקותי - מרובה מידה טובה על מידת פורענות פרשת בחוקותי מסיימת את ספר ויקרא. הפרשה פותחת בברית הנכרתת בין ה' לישראל. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת בהעלותך - בהעלותך את הנרות מדוע מופיעה פרשיית המנורה בתורה שלוש פעמים? מדוע היא מופיעה בספר במדבר ואיך ניתן להבין את הקשרה? עיון בכל פרשיות השמן והמנורה מראה כי יש להדלקת המנורה משמעות מיוחדת לגבי הקשר שבין ישראל לבין המשכן, קשר שבא לידי ביטוי בספר במדבר. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת נשא - הנזיר והמורכבות האנושית בפרשת נשא יש קובץ מצוות (פרקים ה' - ו'), שהאחרונה בהן היא פרשיית הנזיר (פרק ו' פסוקים א' - כ"א). פרשייה זו מעוררת כמה שאלות: מדוע אדם מחליט לקבל על עצמו נזירות? מה טעמם של שלושת האיסורים שהנזיר מקבל על עצמו? מהי מגמתה ומטרתה של הנזירות? האם הנזירות רצויה? מדוע על הנזיר להקריב קרבן חטאת? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת קורח - הקטורת ומחלוקת קורח הקטורת מופיעה פעמיים בפרשת קרח ועדתו: במקריבי הקטורת ובעצירת המגפה. האם ניתן ללמוד ממקומו של הציווי על מזבח הקטורת בפרשת תצוה על היותו כלי בעל חשיבות משנית במשכן או שמא להיפך זהו כלי חשוב ביותר במשכן? ניתן למצוא דוקא קווי דמיון בין הקטורת לארון. יש מקרים של מוות כתוצאה מקרבת יתר לארון או לקטורת אך מצד שני הקטורת גם יכולה לכפר על חטאים ולהציל חיים. הקטורת היא עבודה פנימית ביותר ומכונה קודש קודשים ויכולה להיעשות רק על ידי מי שנבחר לכך. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת בלק - מלאך ה' וחרבו שלופה בידו מדוע שולח ה' מלאך בדרכו של בלעם עם שרי בלק אם לכאורה הלך בלעם ברשות? מהי מטרת התגלות המלאך ומדוע בלעם אינו רואה אותו? בלעם אינו הולך כעבד שעושה את רצון ה' אלא חושב שיקלל כרצונו למרות איסור ה'. מטרת המלאך לרמוז לבלעם דרך העיכובים בדרך אך בלעם אינו מבין זאת לבדו. מלאך עם חרבו שלופה בידו מופיע גם ביהושע וגם בימי דוד כדי לבטא את העובדה שההתרחשות היא מעשה ה'. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת שלח - המקושש פרשת שלח עוסקת ברובה בחטא המרגלים ותוצאותיו (פרקים י"ג י"ד). לאחר מכן (פרק ט"ו א לא) מופיע רצף של מצוות שונות בזו אחר זו. רצף המצוות נקטע במעבר חד לכאורה לסיפור חטאו של המקושש ועונשו (שם, לא לו), כשבסופו חוזרת התורה לצוות מצווה נוספת – מצוות ציצית (שם, לז מא). 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת פנחס - בנות צלפחד וירושת הארץ בפרשתנו מופיעה דרישתן של בנות צלפחד לקבל נחלה. פירושים רבים ניתנו לשאלת חטאו של צלפחד, אך בכל דעה יש קושי, ואף אחת איננה פותרת את שאלת חטאו של צלפחד באופן ברור. התורה בחרה לא לפרסם את חטאו של צלפחד, ולכן אנו משאירים שאלה זו בלתי פתורה, מתוך הבנה שהתורה רוצה לומר לנו שהחטא (כל עוד איננו חמור במיוחד) איננו רלוונטי לשאלת הנחלה; הנחלה היא דבר הרבה יותר חזק, ולא בקלות מאבדים נחלה. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת מסעי - לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה פרשת מסעי, החותמת את ספר במדבר, עוסקת בשני נושאים עיקריים: סיכום מסעות ישראל במדבר, והכנות אחרונות לקראת הכניסה לארץ. בכך, פרשה זו, האחרונה בספר, מהווה סיכום מתאים לתוכנו של ספר במדבר, המתאר את ההליכה במדבר לקראת הכניסה לארץ. אנו נתמקד בתיאור המסעות (פרק ל"ג, פסוקים א' - מ"ט), וננסה לראות כיצד הוא מסכם את תקופת המדבר. 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת בראשית - "נעשה אדם" 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת נח - מגדל בבל מה בא ללמדנו סיפור זה על האנושות? מדוע דווקא סיפור זה מהווה חתימה של תקופת בראשית, ולאחריו עוברים לתקופת האבות? מה היה רע במעשה מגדל בבל? האם בניית עיר ומגדל יכולה להיות בעייתית? האם האחדות איננה דבר חיובי? למה היתה האחדות חשובה להם כל כך? מהי משמעותו של הסיפור כולו? איך מגיב ה' לכל הסיפור? למה בחרה התורה לספר את הסיפור באופן מעורפל? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת לך-לך - ייעודו של אברהם מיהו אברם אשר מקבל את הברכה כפי שמופיעה בתחילת הפרשה? האם שמענו עליו או על מעשיו? מדוע הוא זכה לברכה מיוחדת זו? אברם מופיע במדרשים כמי שעמד מול תרבות בבל, נמרוד ובוני מגדל בבל. בניגוד לנח, התורה מסתירה למה דווקא אברם נבחר. סיפורו של נח מתמקד בעברו, ואילו סיפורו של אברם מתמקד בעתיד. הוא זה שיעצב את עתידו. לאחר הציווי הולך אברם לארץ כנען. למה דווקא לשם? אברם מבין שתפקידו לקרוא בשם ה' בניגוד לאנשי דורו שרצו לעשות שם לעצמם. למה ה' לא מנחה את אברם מה לעשות? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת וירא - הנביא המתפלל מה בדיוק מגלה ה' לאברהם לפני הפיכת סדום? למה ה' מגלה זאת לאברהם? האם ה' מגלה לו שהוא עומד להפוך את סדום, או שמא הוא רק מודיע לו על המשפט של סדום? מה תפקידו של הנביא? כיצד זה בא לידי ביטוי בתפילותיהם של משה ושל ירמיהו? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת חיי-שרה - `לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני... רק אל תשב את בני שמה` למה התורה מאריכה כל כך בסיפור קניית מערת המכפלה? מיהי האשה הראויה ליצחק? למה מתנגד אברהם לנישואין עם הכנענים? למה רוצה אברהם לקחת אשה דווקא מארצו וממולדתו, לאחר שהקב"ה אמר לו להתנתק מהתרבות שלהם? מדוע כל כך חשוב לאברהם שיצחק לא יצא לחרן? מה יקרה אם שני העקרונות יתנגשו: יצחק לא יכול לצאת מהארץ, אך האשה מחרן לא תסכים לבוא לארץ ישראל? על איזה מהעקרונות מוכן אברהם לוותר במקרה שכזה? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת תולדות - בכורה, בחירה וברכה למה מעוניין יעקב לקנות את הבכורה? מה יתרונו של הבכור? למה עשיו לא מחשיב כלל את הבכורה? למה נדחו הבכורים לאורך כל ספר בראשית? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת ויצא - מציאות וחזון למה יוצא יעקב מבאר שבע לכיוון חרן? האם זה בגלל הפחד מעשו, או שהוא הולך לחפש אישה? במה דומה לקיחת האישה ליצחק ע`י אליעזר לנישואי יעקב? ומהם ההבדלים בין שני אירועים אלו? למה יעקב לא מגרש את לאחה לאחר שמתגלה רמאותו של לבן? למה דווקא לאה הופכת להיות האם המשמעותית מבחינת השבטים? מהו המהלך הא-לוקי המלווה את יעקב לאורך חייו ? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת וישלח - קבורת רחל בדרך מה משמעות מותה של רחל בשעת הלידה? למה נקברה רחל בדרך? האם היא נקברה בדרך בגלל אילוץ טכני בלבד, או שמא יש לה משמעות? במדרש מתואר איך רחל מתפללת על בניה ונענית - למה דווקא היא נענית ושאר האבות לא? מה מיוחד ברחל? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת וישב - דמותו של יוסף מדוע יוסף תופס מקום מרכזי כל כך ב`תולדות יעקב`? האם בזכות היותו בן רחל ובזכות אהבת אביו אליו, או שמא תכונותיו הקנו לו מעמד מיוחד בין אחיו? מהם המאפיינים העיקריים של דמותו? האם מעמדו חיובי או שלילי? מהם חלומותיו ומה פשרם? האם הם התגשמו? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת מקץ - מנהיגותו של יהודה (א) למה נלקחה הבכורה מראובן? מהו סגנון המנהיגות של ראובן ושל יהודה? מהם ההבדלים בן שני סגנונות אלו? למה בסופו של דבר יהודה הוא זה שקיבל את ההנהגה? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת ויגש - מנהיגותו של יהודה (ב) למה יעקב לא מסכים לשלוח את בנימין עם ראובן וכן מסכים לשלוח אותו עם יהודה? האם כל הבעיה בדבריו של ראובן היא העיתוי בו הם נאמרו? במה נמדדת ערבותו ואחריותו של יהודה לשלומו של בנימין? מה היה בנאומו של יהודה, שגרם ליוסף להתגלות אל אחיו? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת ויחי - יוסף - מגלות לגאולה מהם ההבדלים ומהן נקודות הדמיון בין מות יעקב למות יוסף? למה יוסף לא נקבר בארץ, אלא מושם בארון במצרים? מדוע יוסף איננו מצווה על אחיו לקוברו בארץ כבר עכשיו, בדומה לצווי של אביו, אלא מצווה לקחת את עצמותיו רק כאשר בני ישראל יגאלו ממצרים? למה דווקא יוסף הוא זה שמבשר לאחיו על הגאולה, ולא יעקב בעצמו? ממתי התחילו השעבוד והגלות במצרים? מהי מהותו המיוחדת של יוסף, אשר מלווה את העם בתהליך הגלות ובתהליך הגאולה? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת שמות - ציפורה מה היתה חשיבותן של הנשים בתהליך גאולתם של ישראל ממצרים? מדוע בוחר משה לשאת דווקא אישה מדיינית? למה מתנתק משה מעם ישראל לתקופה כל כך ארוכה? מה חיפש משה במדין? מה היה אופי הקשר בינו לבין יתרו? למה לא באה ציפורה עם משה למצרים? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת וארא - האותות והחרטומים 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת בא - שאילת הכלים ממצרים 01- פרשת השבוע

עמודים