הרב יואל בן נון
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יואל בן נון פרשת בראשית חלק א': מושגי הבריאה, ראשית הזמן ומפץ האור – יחסי אמונה ומדע פרק הפתיחה של ספר בראשית - ובעצם התורה כולה - מקפל בתוכו את יסוד האמונה היהודית, האמונה שכל הכוחות כולם מגיעים מא-ל אחד. יסוד זה חורז את סידור הפרק, את משמעות הבריאה, ואת האזכורים של התנינים הגדולים, הלא הם הדינוזארים, ושל הרקיע, החלל והזמן. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון בראשית: החברה האנושית – מגן עדן ועד הגירוש הכפול סיפור הבריאה מעלה שאלות מוסריות, אמוניות ומגדריות. קריאה חדשה-ישנה בפרקים אלו מניבה פתרונות מפתיעים. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת נח - על הכפילות שבסיפור המבול כבסיפור הבריאה, גם בסיפור המבול ישנה כפילות מובהקת, ובו תיאור כללי (בשם א-לוהים) ותיאור אישי-פרטי (בשם ה'). כפי שנראה, כפילות זו באה לידי ביטוי ברקע למבול, בפרטי הציווי על התיבה ובנייתה, וגם בקרבן ובקשת הבאים לאחר המבול. במהלך השיעור נעסוק גם בלוח השנה העברי, המורכב משילוב של שנת ירח ושנת שמש, ומופיע בשתי צורותיו גם בתארוך של המבול בתורה. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת לך-לך – ברית בין הבתרים וברית המילה בשיעור זה נעסוק בשתי הבריתות שזכה להן אברהם: ברית בין הבתרים וברית המילה. נעמוד על ההבדלים בין שתי הבריתות, המייצגות שני סוגים שונים של קשר עם ה' ועם הארץ, ומתוך כך גם שתי תפיסות עולם לגבי ההיסטוריה והשלטון בארץ ישראל. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת וירא: מי ראוי לבחירה? בחירה באברהם נעשתה בעקבות ידיעת ה' שאברהם יצווה את בניו ואת ביתו אחריו לשמור את דרך ה'. ההשוואה בין אברהם, ששותף במהלכים הא-לוהיים בסדום, ובין איוב, שהתרעם על הישארותו "בחוץ", מלמדת על דמותו של אברהם, הדואג לאי הצדק בעולם גם כשאין הדבר נוגע לו אישית. התנהלות זו של אברהם הועמדה, על ידי חז"ל, למול תפקודו של נח,. בהתאם לכך, יש מקום להשוות בינו לבין אבימלך, שגם הוא התרעם על מידותיו של ה' רק כשהדבר נגע לו. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון וירא: האם עקידת יצחק היתה עונש או ניסיון? רוב הפרשנים מבינים שעקידת יצחק הייתה ניסיון. האמנם? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת חיי שרה – השדה והמערה: יצחק בארץ מדוע היה חשוב לאברהם המשא ומתן על רכישת המערה והשדה בה היא נמצאת יותר מזריזות בקבורת שרה? מתוך ההבנה שאברהם ניצל את ההזדמנות לקנות אחוזה בארץ, נעסוק בחשיבות ארץ ישראל בעיני אברהם, ובייחודיותו של יצחק השוכן בארץ. אגב הדברים, נדון במחלוקת הראשונים לגבי עיסוקם ועושרם של האבות. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת תולדות: המהפך באורחות החיים פרשנינו התחבטו בשאלת מעמדו הכלכלי של יצחק. שאלה זו, הנראית כשולית, מחביאה מאחוריה שאלת יסוד בעולמו הייחודי של יצחק, היחיד באבות שלא יצא מהארץ. כפי שנראה, יצחק לא רק נשאר בארץ, אלא יזם מהפיכה של מעבר מעיסוק במסחר (ובמרעה) להצמדות לארץ ועבודה חקלאית, על היתרונות והמחירים הכרוכים בה. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת ויצא: והנה אנכי עמך כאשר יעקב יוצא מבאר שבע לחרן, הוא משוכנע שהשכינה - שהתגלותה בתנ"ך הוא תמיד במקום אחד - תשאר בארץ כנען עם הוריו ואחיו. אולם, השכינה מלווה דווקא אותו. כאשר ה' מתגלה אליו, הדבר נעשה באופן דומה לאברהם, עם כמה הבדלים - הבולט שבהם הוא המעבר מהתגלות "אני", הבטוחה והנינוחה, להתגלות "אנכי", האופיינית למצבי קיצון וקושי. בסופו של מסע, יעקב חוזר לארץ כנען והופך להיות איש שדה, במאבקו עם המלאך. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (א) 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת וישלח– מלחמה ומוסר: ישראל בארץ פרשת וישלח היא פרשה יסודית המלמדת אותנו על מוסר מלחמה. בשיעור ידונו אפשרות המלחמה שהעלה יעקב, המרמה של בני יעקב למול שכם, שאלת ההתרפסות והשתדלנות מול הלחימה העיקשת, וכן ברית המילה והמפגש עם עשו. מתוכם, נעסוק בהיבטים שונים של שמירה על אמות המידה המוסריות, דווקא - ובמיוחד - בעת לחימה. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (ב) 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת וישב: "אלה תֹלדות יעקב" ספר בראשית הוא "ספר התולדות", אותו ניתן לחלק לעשרה לפי רשימות התולדות המרכזיות המאפיינות אותו. בניגוד לקריאה הרווחת, רשימות התולדות אינן קטעי קישור ו"ספר תולדות האדם", "תולדות נח", "תולדות יצחק" ו"תולדות יעקב" כוללים קטעים נרחבים הרבה יותר ממה שאנו סבורים. קריאה זו מסדרת את ספר בראשית באור אחר, ומעלה את השאלה מדוע אין "תולדות אברהם". במקביל, עיון בפתיחת הפרשה, בה לא מופיע שם ה', מוביל אותנו למסקנה שאפילו בארץ ישראל שם ה' יכול לא להופיע, לאור התנהגות בני ישראל, ואילו אפילו במצרים יכול שם ה' להופיע, לפי התנהלותו של יוסף. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת מקץ – פתרונות יוסף ומטרתו במפגש עם אחיו בשיעור זה נדון בשני נושאים. ראשית, נבחן את ההבדל המהותי בין פתרון החלומות של יוסף לבין החרטומים, ונדגיש את עובדת היותו של יוסף בפתרונות אלו בחזקת חכם ברוח הקודש ולא נביא. עיקר השיעור יעסוק בתשובה לשאלה השורשית שהעלה הרמב"ן כאשר הגיע לארץ ישראל: מדוע לא שלח יוסף להודיע לאביו שהוא בארץ מצרים. נסקור את שני הפירושים המקובלים, התולים זאת בניסיון להגשים את החלומות או במבחן לאחיו, ונציג את הקשיים שבהם. מתוך כך, נעלה גישה שלישית, לפיה יוסף כלל לא ידע שאביו מתאבל עליו, ואף חשש שאביו שיתף פעולה עם אחיו במכירתו למצרים. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (ג) מפני מה לא שלח יוסף שליחים אל אביו, להודיעו כי עודנו חי? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת ויגש: "אלה תֹלדות יעקב" דבריו של יהודה שברו את חומת הלב של יוסף. כפי שראינו בפרשת מקץ, הסיבה לכך היא משום שזו הפעם הראשונה שיוסף מבין שאביו לא היה שותף בדחייתו מחיק המשפחה. אולם, בדברי יהודה טמונה מסירות נפש גדולה למען אחדות המשפחה, אחדות שתבוא לידי ביטוי בהמשך באיחוד בין יהודה ובנימין, ובעתיד לבוא - בין אפרים ליהודה. בימינו, אנו רואים את הישראליות והיהדות, ממשיכי דרכם של אפרים ויהודה, באותו מצב בדיוק. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת ויחי – ברכת יעקב למנשה ואפרים בשיעור נעסוק במספר נושאים יסודיים בפרשת ויחי. ראשית, נבחן את סיפור פגישתו של יעקב עם מנשה ואפרים וברכתו להם - מתי התרחשה, מה ביקש יעקב להשיג, והאם עלתה בידו. בנוסף, נסקור את ברכות יעקב לבניו על פי מאפיינים היסטוריים וגיאוגורפיים. תוך כדי, נדון בייחודם של שבט יהודה ושבטי יוסף, מנשה ואפרים, בינם לבין עצמם ולמול השבטים האחרים. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת שמות – מאבק הזהות של משה – איזה ילד לא נימול, ומדוע? בפעם הראשונה שאנו פוגשים את משה ומשפחתו, התורה לא מספרת לנו מיהם. עובדה מפתיעה זו תוסבר לאור אתגר הזהות של משה רבינו - כמי שגדל בבית פרעה ולאחר מכן כזר במדין, ובכל זאת שמר על הקשר שלו עם אחיו - אתגר שבא לשיאו בפרשיית ברית המילה במלון. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת וארא– החיבור בין ברית המילה וברית בין הבתרים בדרכו של רש"י פתיחת פרשת וארא מהווה, תוכנית וסגנונית, התחלה חדשה. כפי שנראה, לא מדובר רק בניסיון מחודש לאחר הייאוש בו מסתיימת פרשת שמות, אלא בעיקר בשילוב של ברית המילה וברית בין הבתרים - דבר המוכח מהפסוקים ותואם את הסבר רש"י. כפי שנראה, שילוב זה בא לידי ביטוי בהקשרים, בשם ה' ובתוכן הדברים. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת בא– פסח וחג המצות – שני חגים ולא אחד למרות המחשבה הרווחת, חג הפסח וחג המצות הם שני חגים נפרדים, דבר הבולט במיוחד במקומות בהן חגים אלו מופיעים בנפרד. ממילא, גם השילוב של השנים, הבא לשיאו בליל הסדר, הוא בעל אופי כפול. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת בא– פסח וחג המצות – שני חגים ולא אחד למרות המחשבה הרווחת, חג הפסח וחג המצות הם שני חגים נפרדים, דבר הבולט במיוחד במקומות בהן חגים אלו מופיעים בנפרד. ממילא, גם השילוב של השנים, הבא לשיאו בליל הסדר, הוא בעל אופי כפול. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת בשלח– "דרך ארץ פלשתים" מול "דרך המדבר ים-סוף" – מקור האיסור לשוב מצרימה ומשמעותו מדוע בחר ה' להוביל את עם ישראל "דרך המדבר ים סוף" במקום "דרך ארץ פלשתים"? התחשבות בשאלות מפתח בפרשה, במקורות חז"ל ובנתונים ארכיאולוגים גיאוגרפיים, מניסה תשובה מפתיעה המציבה נקודת הסתכלות חדשה על כל יציאת מצרים. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת יתרו– מהנהגת הנס להנהגת הדיבור – מעמד הר סיני מעמד הר סיני הוא אירוע מכונן בעם ישראל. כפי שנראה, מעמד זה העביר את עם ישראל מהנהגת הנס להנהגת הדיבור ושחרר אותם מהיראה הנובעת מפחד ליראה בחירית. בשולי הדברים, נציין שב"עשרת הדברים" היו שנים עשרת לאווין, וניגע בקצרה ביסודות ענין זה. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת יתרו– מהנהגת הנס להנהגת הדיבור – מעמד הר סיני מעמד הר סיני הוא אירוע מכונן בעם ישראל. כפי שנראה, מעמד זה העביר את עם ישראל מהנהגת הנס להנהגת הדיבור ושחרר אותם מהיראה הנובעת מפחד ליראה בחירית. בשולי הדברים, נציין שב"עשרת הדברים" היו שנים עשרת לאווין, וניגע בקצרה ביסודות ענין זה. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת משפטים–המשפטים היוצאים מהדברות הסתכלות על פרשיות מעמד הר סיני והפרשיות שאחריה, כולל פרשת משפטים, כרצף אחד, מאירה את המהלך המסודר של התורה. לאור הבנה זו, נסקור את המעברים מהמשפט המותנה לחוקי גוי קדוש, את המקבילות של מעמד הר סיני ואת התהליך שאמור העם לעבור, ב"ברית סיני". 01- פרשת השבוע

עמודים