ד"ר נח חכם
מרצה כותרת תקציר סידרה
ד"ר נח חכם בעניין קרבנות המועדים שבפרשת פינחס האם ניתן ללמוד מקרבנות כל חג על אופיו של החג?
ד"ר נח חכם לפרשת שופטים הפרשה עוסקת במנהיגות. מי מוסמך להיות מנהיג ומהם ההגבלות המוטלות עליו. המאמר מתמקד בבחירת המלך הנעשית בבחירה אנושית ובעקבות זאת הוא נבחר גם משמים.