הרב יצחק ברט
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק ברט פרשת תרומה - ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם מדוע מרחיבה התורה בתיאור מלאכת המשכן? מדוע מתמקדת התורה בתרומה שיש להרים לבניין המשכן, ומזכירה את ציווי הבנייה רק בדרך אגב? נראה, שהתורה מבקשת להדגיש את השניוּת שבמשכן: מקום להקרבת קרבנות מחד, ומקום השראת שכינה מאידך. בכך מודגשת השניוּת שבעבודת ה' בכלל: עבודה המתחילה מהקב`ה (התערותא דלעילא) במקביל לעבודה המתחילה מבני האדם (התערותא דלתתא). דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט פרשת קורח - כי כל העדה כולם קדושים מה היה חטאו של קורח? מה היה הפסול ברעיונותיו? מדוע המשנה מכנה את מחלוקתו בתואר "מחלוקת שאינה לשם שמיים"? אם אמנם חטאו היה כה גדול, מדוע התקדשו המחתות שבהם השתמש כדי לחלוק על משה, והפכו לציפוי למזבח? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט פרשת ויצא - כי בכל כוחי עבדתי את אביכן מעבודתו של יעקב אצל לבן לומדים דינים רבים שבין העובד למעביד: עד כמה צריך השומר להתאמץ בשמירתו, חובת העובד לעבוד בכל כוחו, ומסיפור זה אף ניתן ללמוד על איסור הלנת שכר. האם יכול שומר שכר לחזור בו באמצע תקופת שמירתו? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט פרשת מצורע - אין בעל הרחמים נוגע בנפשות תחילה מהי הבשורה הטמונה בפרשת נגעי הבתים? מדוע צרעת הבית נוהגת רק בארץ ישראל? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט פרשת וזאת הברכה - על מות משה ומותם של בני ישראל לפני מותו, עומד משה בפני הברירה העומדת בפני מנהיגים רבים: האם ימות בלי להיכנס לארץ, או שמא ייכנס לארץ אך לבדו. הכרעתו של משה היא ברורה: `ימות משה ומאה כיוצא בו, ולא תינזק ציפורנו של אחד מהם`. דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט פרשת ויחי - אשר יקרא אתכם באחרית הימים יעקב ביקש לגלות לבניו את הקץ, אך נסתלקה ממנו השכינה. במקום זאת, המדרש מספר שהוא אמר לבניו `הוו זהירין בכבודו של הקב`ה`. מה פשר אמירה זו? מדרש על פרשת השבוע
הרב יצחק ברט פרשת קדושים - ואהבת לרעך כמוך - זה כלל גדול בתורה מה פשר מחלוקתם של ר' עקיבא ובן עזאי, האם הכלל הגדול בתורה הוא `ואהבת לרעך כמוך` או `זה ספר תולדות אדם`? ייתכן שמחלוקת זו נוגעת ביסוד דיני הממונות שבתורה: האם הם מבוססים על זכויות או על חובות. מדרש על פרשת השבוע
הרב יצחק ברט פרשת בהר - לא תגזול דל האם היהדות מאמינה באיסור להתערב בבריאה? אם הקב`ה אוהב עניים, מפני מה אינו מפרנסם? מדרש על פרשת השבוע
הרב יצחק ברט פרשת בראשית - ותשלך אמת ארצה מדרש על פרשת השבוע
הרב יצחק ברט פרשת בהר - לא תגזול דל האם היהדות מאמינה באיסור להתערב בבריאה? אם הקב`ה אוהב עניים, מפני מה אינו מפרנסם?
הרב יצחק ברט פרשת בראשית - "ותשלך אמת ארצה" פרשת בראשית - מדרש על הפרשה
הרב יצחק ברט פרשת ויחי - אשר יקרא אתכם באחרית הימים יעקב ביקש לגלות לבניו את הקץ, אך נסתלקה ממנו השכינה. במקום זאת, המדרש מספר שהוא אמר לבניו `הוו זהירין בכבודו של הקב`ה`. מה פשר אמירה זו?
הרב יצחק ברט פרשת וילך - מאה מיתות ולא קנאה אחת מה אנו יכולים ללמוד מהמדרש המתאר איך קינא משה בנבואה שניתנה ליהושע בלבד? האם ייתכן שמשה ויתר על חלומו הגדול - להיכנס לארץ ישראל, ובלבד שלא ייהפך למשנהו של יהושע? מה אנו יכולים ללמוד מכאן לימי התשובה?